SJ-01-0115 : Kain Kuning dan Jin Islam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0115 : Kain Kuning dan Jin Islam

Assalamualaikum Wmt Wkt,

Didoakan semoga semua ahli panel dlm inayah dan taufiq Allah

1. Apakah hukum membalut senjata lama seperti keris, lembing dan sebagai dengan KAIN KUNING sahaja ? Adakah perbuatan ini syirik

2. saya ada terbaca kata -kata Imam Ibnu Taimiyah tentang keharusan bersahabat dengan jin Islam ( klu tidak silap dalam buku Ust fathi Yakan - ÇáÓÍÑ æãÔÊÞÇÊå )

æÞÏ ÝÕáøó ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ ÑÍãå Çááå ÇÓÊÚÇäÉ ÇáÅäÓ ÈÇáÌä ÍíË ÞÇá:

[Ýãä ßÇä ãä ÇáÅäÓ íÃãÑ ÇáÌä ÈãÇ ÃãÑ Çááå Èå æÑÓæáå ãä ÚÈÇÏÉ Çááå æÍÏå æØÇÚÉ äÈíå æíÃãÑ ÇáÅäÓ ÈÐáß ÝåÐÇ ãä ÃÝÖá ÃæáíÇÁ Çááå ÊÚÇáì æåæ Ýí Ðáß ãä ÎáÝÇÁ ÇáÑÓæá æäæÇÈå .

æãä ßÇä íÓÊÚãá ÇáÌä Ýí ÃãæÑ ãÈÇÍÉ áå Ýåæ ßãä ÇÓÊÚãá ÇáÅäÓ Ýí ÃãæÑ ãÈÇÍÉ áå ßÃä íÃãÑåã ÈãÇ íÌÈ Úáíåã æíäåÇåã ÚãÇ ÍÑã Úáíåã æíÓÊÚãáåã Ýí ãÈÇÍÇÊ áå Ýíßæä ÈãäÒáÉ Çáãáæß ÇáÐíä íÝÚáæä ãËá Ðáß æåÐÇ ÅÐÇ ÞÏÑ Ãäå ãä ÃæáíÇÁ Çááå ÊÚÇáì ÝÛÇíÊå Ãä íßæä Ýí Úãæã ÃæáíÇÁ Çááå ãËá ÇáäÈí Çáãáß ãÚ ÇáÚÈÏ ÇáÑÓæá ßÓáíãÇä æíæÓÝ ãÚ ÅÈÑÇåíã æãæÓì æÚíÓì æãÍãÏ ÕáæÇÊ Çááå æÓáÇãå Úáíåã ÃÌãÚíä.

æãä ßÇä íÓÊÚãá ÇáÌä ÝíãÇ íäåì Çááå Úäå æÑÓæáå ÅãÇ Ýí ÇáÔÑß æÅãÇ Ýí ÞÊá ãÚÕæã ÇáÏã Ãæ Ýí ÇáÚÏæÇä Úáíåã ÈÛíÑ ÇáÞÊá ßÊãÑíÖå æÅäÓÇÆå ÇáÚáã æÛíÑ Ðáß ãä ÇáÙáã¡ æÅãÇ Ýí ÝÇÍÔÉ ßÌáÈ ãä íØáÈ ãäå ÇáÝÇÍÔÉ ÝåÐÇ ÞÏ ÇÓÊÚÇä Èåã Úáì ÇáÅËã æÇáÚÏæÇä¡ Ëã Åä ÇÓÊÚÇä Èåã Úáì ÇáßÝÑ Ýåæ ßÇÝÑ¡ æÅä ÇÓÊÚÇä Èåã Úáì ÇáãÚÇÕí Ýåæ ÚÇÕ ÅãÇ ÝÇÓÞ æÅãÇ ãÐäÈ ÛíÑ ÝÇÓÞ æÅä áã íßä ÊÇã ÇáÚáã ÈÇáÔÑíÚÉ ÝÇÓÊÚÇä Èåã ÝíãÇ íÙä Ãäå ãä ÇáßÑÇãÇÊ ¡ ãËá Ãä íÓÊÚíä Èåã Úáì ÇáÍÌ Ãæ Ãä íØíÑæÇ Èå ÚäÏ ÇáÓãÇÚ ÇáÈÏÚí Ãæ Ãä íÍãáæå Åáì ÚÑÝÇÊ æáÇ íÍÌ ÇáÍÌ ÇáÔÑÚí ÇáÐí ÃãÑå Çááå Èå æÑÓæáå æÃä íÍãáæå ãä ãÏíäÉ Åáì ãÏíäÉ æäÍæ Ðáß ÝåÐÇ ãÛÑæÑ ÞÏ ãßÑ Èå ] ãÌãæÚ ÝÊÇæì ÔíÎ ÇáÅÓáÇã 11/307 -308 .

Mohon penjelasan . Jzkmllh. wassalam

SJ-01-0115 : Kain Kuning dan Jin Islam

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

1. Kain kuning membalut senjata, apa hukumnya? Asal sesuatu perkara itu harus, sehingga didatangkan dalil mengharamkannya. Tidak menjadi masalah untuk membalut keris dengan warna apa sekali pun. Hukum ini akan berubah jika terdapatnya sesuatu keyakinan atau kepercayaan mengenai kelebihan kain kuning, maka ia boleh membawa kepada amalan yang kurafat, yang boleh membawa kepada tertanggalnya Iman (syirik).

2. Syeikh Ibn Taimiyah rh (merujuk kpd Majmu' Fataawa 11/307-308, cet Saudi) mengatakan bahawa menggunakan Jin kepada perkara yang diharuskan, sama seperti menggunakan manusia didalam perkara yang diharuskan. Jika Jin ini digunakan kepada perkara-perkara yang haram; seperti terlibat didalam pembunuhan, melakukan perkara2 yang tidak adil maka ini merupakan perkara yang di haramkan.

Syiekh mengatakan bahawa Jin itu boleh digunakan untuk membantu mereka membuat jemaah Haji, menerbangkan mereka, membawa mereka ke Padang Arafah, membawa mereka dari satu bandar ke satu bandar yang lain.

Didalam bab yang lain, Ibn Taimiyah rh menyebut bahawa : Para Rasul pada asalnya tidak menggunakan khidmat Jin, akan tetapi mereka mengajak atau berdakwah kepada Jin agar beriman kepada Allah swt. Dibaca kepada mereka al-Quran, menyampaikan mereka risalah kerasulan, mengajak mereka sebagaimana dilakukan kepada manusia. (Majmu' Fataawa, 13/89).

Syiekh Ibn Utsaimin didalam memberi komentar mengenai peranan Jin didalam pengubatan, beliau mengatakan bahwa dia tidak nampak perkataan Ibn Taimiyah membenarkan perbuatan ini. Jin merupakan makhluk Ghaib, dimana dia nampak kita akan tetapi kita tidak nampak dia, bagaimana kita boleh tahu dia tidak menipu, berlaku adil dsb kepada manusia? Bagamana kita boleh mengetahui samada Jin itu Islam, Munafik, Soleh atau Jahat?

Maksud Ibn Taimiyah adalah, pada hukumnya tidak salah menggunakan perkhidmatan Jin yang komited Islamnya. Persoalannya adalah, bagaimana boleh kita identifikasikan Jin tersebut benar-benar Islam, benar-benar komited, sebagaimana yang dipersoalankan oleh Syiekh Ibn Utsaimin. Sebagaimana kata Syiekh Ibn Baaz rh, Jin juga menghadirkan diri pada kuliyah2 agama, mendengar bacan al-Quran dsb (Majmu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah, 9/373). Allah mengkhabarkan kepada kita bahawa Jin mendengar baca al-Quran dari Nabi :saw :-

æóÅöÐú ÕóÑóÝúäóÇ Åöáóíúßó äóÝóÑðÇ ãöäó ÇáúÌöäøö íóÓúÊóãöÚõæäó ÇáúÞõÑúÂäó ÝóáóãøóÇ ÍóÖóÑõæåõ ÞóÇáõæÇ ÃóäúÕöÊõæÇ ÝóáóãøóÇ ÞõÖöíó æóáøóæúÇ Åöáóì Þóæúãöåöãú ãõäúÐöÑöíäó. ÞóÇáõæÇ íóÇ ÞóæúãóäóÇ ÅöäøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ßöÊóÇÈðÇ ÃõäúÒöáó ãöäú ÈóÚúÏö ãõæÓóì ãõÕóÏøöÞðÇ áöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö íóåúÏöí Åöáóì ÇáúÍóÞøö æóÅöáóì ØóÑöíÞò ãõÓúÊóÞöíã.
dir="ltr">"Dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu (wahai Muhammad) untuk mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah (setengahnya kepada yang lain): Diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya! Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya (menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan) memberi peringatan dan amaran. Mereka berkata: Wahai kaum kami! Sesungguhnya kami telah mendengar Kitab (Al-Quran) yang diturunkan (oleh Allah) sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab Suci yang terdahulu daripadanya, lagi memandu kepada kebenaran (tauhid) dan ke jalan yang lurus (agama Islam) " [al-Ahqaaf 46:29-30]

Sekian, wassalam

خيرالأمين