SJ-11-0018: Sorok barang dan hukum jual lelong

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0018: Sorok barang dan hukum jual lelong

Assalammualaikum...
Sambungan daripada tajuk "Keuntungan berlipat kali ganda...."
Ada sedikit persoalan lain timbul....harap akhi2 boleh tolong jelaskan lagi.....begini.....Dalam kes menyembunyikan barang keperluan.....ada pendapat menyatakan tiket bukanlah barang yang sangat diperlukan seperti makanan....ia lebih kepada barang kehendak....adakah hukumnya tetap sama??Persoalan kedua.....ada lagi satu sistem jual beli yang membenarkan pembeli menetapkan harga bagi barang yang hendak dibeli(bid).....penjual hanya akan menjual kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi....dalam kes ini....adakah salah bagi penjual utk menjual dgn harga yang berlipat kali ganda jika harga yang dijual adalah kesanggupan dari pembeli sendiri.....harap pertolongan dari akhi....Wassalam....

Re: Sorok barang dan hukum jual lelong

:salam
Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Masalah: Dalam kes menyembunyikan barang keperluan.....ada pendapat menyatakan tiket bukanlah barang yang sangat diperlukan seperti makanan....ia lebih kepada barang kehendak....adakah hukumnya tetap sama??

Jawab: Dalam masalah menyembunyikan barangan, bukanlah yang dimaksudkan hanya barang keperluan makan dan minum. Tetapi apa yg dimaksudkan ialah apa sahaja barangan yang manusia perlukan.

Islam tidak menetapkan harga dalam satu-satu barangan. Pihak pemerintah juga tidak dihalalkan untuk campur tangan dalam masalah harga, melainkan dalam keadaan darurat. Contoh: Apabila situasi di mana para peniaga atau kebanyakan dari mereka berbuat zalim dan melampaui batas dalam menaikkan harga. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak pembeli dan menghalang dari berlakunya ihtikar/sorok barang. Barangan yang dimaksudkan di sini, ialah apa apa sahaja yang manusia mahukan dan perlukan¹.

Menurut Dr M. Salam Madkur, "Ihtikar (sorok barang) yang sangat dilarang dalam Islam ialah menyimpan apa sahaja barangan yang sangat diperlukan oleh orang ramai dalam kehidupan harian dan akibatnya boleh menyusahkan mereka, tidak kira barangan yang baru sahaja dibeli atau memang ada dalam simpanannya, samada yang dibelinya dari desa atau bandar, samada yang berupa makanan atau bukan, samada yang dibelinya ketika harganya masih murah atau sudah naik, tetapi akan dijualnya dengan harga yang lebih mahal ketika ia sangat-sangat diperlukan²."

Tiket adalah sesuatu yang sangat diperlukan orang untuk perjalanannya, adakalanya untuk menziarahi keluarga, untuk mencari rezeki dan sebagainya.

Masalah: Ada lagi satu sistem jual beli yang membenarkan pembeli menetapkan harga bagi barang yang hendak dibeli(bid).....penjual hanya akan menjual kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi....dalam kes ini....adakah salah bagi penjual utk menjual dgn harga yang berlipat kali ganda jika harga yang dijual adalah kesanggupan dari pembeli sendiri

Jawab: Ia disebut Bai' al-Muzayadah ( ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉ/ÈíÚ ÈÇáãÒÇÏ). Urusan jual beli begini dihalalkan³.

Sekian, semoga bermanfaat..
:wassalam

zain y.s


Rujukan:
1. Fatwa Dr M. Bakr Ismail.

ãä ÇáãÚáæã ÔÑÚÇ Ãä ÇáÊÌÇÑÉ ãÈäíÉ Úáì ÇáÊÑÇÖí Èíä ÇáÈÇÆÚ æÇáãÔÊÑí¡ æÊÍÏíÏ ÓÚÑ ÇáÓáÚ íãäÚ ÇáÊÑÇÖí æíÌÚá ÇáÈÇÆÚ ãßÑåÇ Úáì ÈíÚ ÓáÚÉ ÈÇáÓÚÑ ÇáãÍÏÏ¡ æíÌÚá ÇáãÔÊÑí ãÌÈÑÇ Úáì Ãä íÔÊÑí ÈåÐÇ ÇáÓÚÑ¡ æÝí Ðáß ãä ÇáÖÑÑ æÇáÍÑÌ ãÇ Ýíå. Ýåá ÇáÅÓáÇã íÌíÒ ÊÍÏíÏ ÇáÓÚÑ Ãã íãäÚå¿

ÈÓã Çááå¡æÇáÍãÏ ááå¡æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡æÈÚÏ:
íÞæá ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ ÈßÑ ÅÓãÇÚíá ÇáÃÓÊÇÐ ÈÌÇãÚÉ ÇáÃÒåÑ :
ÇáÃÕá Ýí ÇáÈíÚ æÇáÔÑÇÁ¡ æãÇ Ýí ÍßãåãÇ åæ ÊÍÞíÞ ÇáÚÏá Èíä ÇáãÊÚÇÞÏíä¡ æÈÇáÚÏá íÊÍÞÞ ÇáÑÖÇ ÈíäåãÇ.
ÝÅÐÇ ÙåÑ Ãä ÇáÊÌÇÑ Ãæ ÃßËÑåã ÞÏ ÙáãæÇ æÊÌÇæÒæÇ ÇáÍÏ Ýí ÒíÇÏÉ ÇáÃÓÚÇÑ æÌÈ Úáì ÇáÍÇßã Ãä íÊÏÎá Ýí ÊÍÏíÏ ÇáÃÓÚÇÑ ÕíÇäÉ áÍÞæÞ ÇáäÇÓ æãäÚðÇ ãä ÇáÇÍÊßÇÑ¡ æÏÝÚðÇ ááÙáã ÇáæÇÞÚ Úáíåã ÈÓÈÈ ÌÔÚ ÇáÊÌÇÑ æØãÚåã. æåÐÇ ãÇ ÃÝÊì Èå ßËíÑ ãä Ãåá ÇáÚáã.

ÝÅä áã íÙåÑ Ýí ÇáÃÓæÇÞ ãÇ íåÏÏ ÇáäÇÓ Ýí ãÚÇÔåã ÝáÇ íäÈÛí Úáì ÇáÍÇßã Ãä íÊÏÎá Ýí ÊÍÏíÏ ÇáÃÓÚÇÑ æáßä íÊÑß Ðáß ááÚÑÖ æÇáØáÈ¡ æÇáÊäÇÝÓ ÇáãÔÑæÚ. æÈÐáß ÊäÔØ ÇáÃÓæÇÞ¡ æíÒÏÇÏ ÇáÅÞÈÇá Úáì ÇáÔÑÇÁ æíÑÈÍ ÇáÊÌÇÑ ÑÈÍðÇ ÍáÇáÇð¡ æíÓÊÝíÏ ÇáäÇÓ ãä åÐÇ ÇáÊäÇÝÓ ÇáÔÑíÝ¡ æÊÙåÑ ÇáÓáÚ áØáÇÈåÇ Ýí ßá ãßÇä¡ æáÇ íÖØÑ ÇáÊÌÇÑ Åáì ÅÎÝÇÆåÇ æÇÍÊßÇÑåÇ¡ æåæ ÇáÃãÑ ÇáÐí íÃÈÇå ÇáÔÑÚ æáÇ íÑÊÖíå ÇáãÕáÍæä.
ÝÞÏ Ñæì ÃÕÍÇÈ ÇáÓää ÈÓäÏ ÕÍíÍ Úä ÃäÓ Ü ÑÖí Çááå Úäå Ü ÞÇá: ÞÇá ÇáäÇÓ: íÇ ÑÓæá Çááå ÛáÇ ÇáÓÚÑ ÝÓÚÑ áäÇ. ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã: "Åä Çááå åæ ÇáãÓÚÑ¡ ÇáÞÇÈÖ ÇáÈÇÓØ ÇáÑÇÒÞ¡ æÅäí áÃÑÌæ Ãä ÃáÞì Çááå æáíÓ ÃÍÏ ãäßã íØÇáÈäí Ýí Ïã æáÇ ãÇá".

ÝåÐÇ ÇáÍÏíË íÍÑã Úáì ÇáÍÇßã ÇáÊÏÎá Ýí ÊÓÚíÑ ÇáÓáÚ áãÇ íÊÑÊÈ Úáíå ãä ÇáÃÖÑÇÑ ÇáãÚÑæÝÉ áÏíäÇ æÇáÊí ÐßÑäÇ ØÑÝðÇ ãäåÇ åäÇ¡ æáßä ÅÐÇ ÏÚÊ ÇáÖÑæÑÉ áÊÏÎáå ÊÏÎá áÅÞÇãÉ ÇáÚÏá æãäÚ ÇáÙáã¡ æßÇä Ðáß ÇáÊÏÎá æÇÌÈðÇ Úáíå¡ æááÝÞåÇÁ ÇáÐíä ÃÝÊæÇ ÈÐáß ÞæÇÚÏ ÃÕæáíÉ áÇ Ôß Ýí ÕÍÊåÇ ãËá Þæáåã: "ÇáÖÑæÑÇÊ ÊÈíÍ ÇáãÍÙæÑÇÊ" æÞæáåã: "ÇáÖÑÑ íÒÇá" íÚäí ÊÌÈ ÅÒÇáÊå ãä ÞÈá Ãåá ÇáÍá æÇáÚÞÏ.
æÇááå ÃÚáã.

Rujuk: http://www.islam-online.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=40076
Link tambahan:
http://www.islam-online.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=99567

2. Abdul Sami' al-Masri, Perniagaan dalam Islam, hal. 50-51)

3. Kenyataan ulama tentang hukum bai' al-muzayadah:


308- åá ÇáÈíÚ ÈÇáãÒÇÏ ÇáÚáäí þ(þÇáÍÑÇÌþ)þ åá íÚÊÈÑ ãä ÞÈíá ÔÑÇÁ ÇáÑÌá Úáì ÔÑÇÁ ÃÎíå Çáãäåí Úäå Ãã áÇþ¿þ

ÇáÓæã Úáì ÇáÓæã Ýíå ÊÝÕíá Åä ßÇä ÇáãÒÇÏ áã íÒá ãÝÊæÍðÇ æÇáÓáÚÉ íäÇÏì ÚáíåÇ æíØáÈ ÇáãÒíÏ¡ ÝáÇ ÈÃÓ Ãä íÒíÏ ÇáÅäÓÇä Úáì Óæã ÂÎÑ¡ áÃä ÇáÒíÇÏÉ ãØáæÈÉ æÇáÒíÇÏÉ ãÝÊæÍ ÈÇÈåÇ¡ æÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇáþ:þ þ(þãóä íÒíÏþ¿þþ)þ Ýí ÈÚÖ ÇáÈíÚÇÊ ÇáÊí ÊæáÇåÇ þ[þßãÇ Ýí þ"þÓää ÇáÊÑãÐíþ"þ þ(þ4/214þ)þ¡ æþ"þÓää ÇáäÓÇÆíþ"þ þ(þ7/259þ)þ¡ æþ"þÓää ÇÈä ãÇÌåþ"þ þ(þ2/740¡ 741þ)þ¡ ßáåã ãä ÍÏíË ÃäÓ Èä ãÇáß ÑÖí Çááå Úäåþþþ]þþ.þ

æÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÇáÓæã ÞÏ ÇäÊåì æÃÑÇÏ ÕÇÍÈ ÇáÓáÚÉ Ãæ æßíáå Ãä íÈÚå Úáì ÔÎÕ æÞØÚ ÇáÓæã æÇäÊåì ÝÍíäÆÐ áÇ íÌæÒ áÃÍÏ Ãä íÊÞÏã æíÓæã Úáì Óæã ÃÎíå áÃä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇáþ:þ þ(þæáÇ íÓã Úáì Óæã ÃÎíåþ)þ þ[þÑæÇå ÇáÈÎÇÑí Ýí þ"þÕÍíÍåþ"þ þ(þ3/24þ)þ ãä ÍÏíË ÇÈä ÚãÑ æÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäåãþþ

Rujuk: http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=345&CID=59#s16

Petikan dari Nailul Authar:


ÈÇÈ Çáäåí Úä ÈíÚ ÇáÑÌá Úáì ÈíÚ ÃÎíå æÓæãå ÅáÇ Ýí ÇáãÒÇíÏÉ

1 - Úä ÇÈä ÚãÑ þ(þÃä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ÞÇá áÇ ÈíÚ ÃÍÏßã Úáì ÈíÚ ÃÎíå æáÇ íÎØÈ ÃÍÏßã Úáì ÎØÈÉ ÃÎíå áÇ Ãä íÃÐä áåþ)þþ.þ

ÑæÇå ÃÍãÏ þ.þ æááäÓÇÆí þ(þáÇ ÈíÚ ÃÍÏßã Úáì ÈíÚ ÃÎíå ÍÊì íÈÊÇÚ Ãæ íÐÑþ)þ æÝíå ÈíÇä Ãäå ÃÑÇÏ ÈÇáÈíÚ ÇáÔÑÇÁþ.þ

2 - æÚä ÃÈí åÑíÑÉ þ(þÃä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ÞÇá áÇ íÎØÈ ÇáÑÌá Úáì ÎØÈÉ ÃÎíå æáÇ íÓæã Úáì Óæãåþ)þþ.þ æÝí áÝÙ þ(þáÇ íÈíÚ ÇáÑÌá Úáì ÈíÚ ÃÎíå æáÇ íÎØÈ Úáì ÎØÈÉ ÃÎíåþ)þþ.þ

ãÊÝÞ Úáíåþ.þ

3 - æÚä ÃäÓ þ(þÃä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ÈÇÚ ÞÏÍÇ æÍáÓÇ Ýíãä íÒíÏþ)þþ.þ

ÑæÇå ÃÍãÏ æÇáÊÑãÐíþ.þ

ÍÏíË ÇÈä ÚãÑ ÃÎÑÌå ÃíÖÇ ÈÇááÝÙ ÇáÃæá ãÓáã æÃÎÑÌå ÇíÖÇ ÇáÈÎÇÑí Ýí ÇáäßÇÍ ÈáÝÙ þ(þäåì Ãä íÈíÚ ÇáÑÌá Úáì ÈíÚ ÃÎíå æá íÎØÈ ÇáÑÌá Úáì ÎØÈÉ ÃÎíå ÍÊì íÊÑß ÇáÎÇØÈ ÞÈáå Ãæ íÃÐä áå ÇáÎÇØÈþ)þ æÃÎÑÌ äÍæ ÇáÑæÇíÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÍÏíËå ÇÈä ÎÒíãÉ æÇÈä ÇáÌÇÑæÏ æÇáÏÇÑÞØäí æÒÇÏæÇ þ(þÅáÇ ÇáÛäÇÆã æÇáãæÇÑíËþ)þ æÍÏíË ÃäÓ ÃÎÑÌå ÃíÖÇ ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáäÓÇÆí æÍÓäå ÇáÊÑãÐí æÞÇá áÇ äÚÑÝå ÅáÇ ãä ÍÏíË ÇáÃÎÖÑ Èä ÚÌáÇä Úä ÃÈí ÈßÑ ÇáÍäÝí Úäå æÃÚáå ÇÈä ÞØÇä ÈÌåá ÍÇá ÃÈí ÈßÑ ÇáÍäÝí æäÞá Úä ÇáÈÎÇÑí Ãäå ÞÇá áã íÕÍ ÍÏíËåþ.þ æáÝÙ ÇáÍÏíË ÚäÏ ÃÈí ÏÇæÏ æÃÍãÏ þ(þÃä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã äÇÏì Úáì ÞÏÍ æÌáÓ áÈÚÖ ÃÕÍÇÈå ÝÞÇá ÑÌá åãÇ Úáí ÈÏÑåã Ëã ÞÇá ÂÎÑ åãÇ Úáí ÈÏÑåãíäþ)þ æÝíå þ(þÃä ÇáãÓÃáÉ áÇ ÊÍá ÅáÇ áÃÍÏ ËáÇËÉþ)þ æÞÏ ÊÞÏã Ü æÝí ÇáÈÇÈ Ü Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÚäÏ ÇáÔíÎíä æÚä ÚÞÈÉ Èä ÚÇãÑ ÚäÏ ãÓáãþ.þ

Þæáåþ:þ þ(þáÇ íÈíÚþ)þ ÇáÃßËÑ ÈÅËÈÇÊ ÇáíÇÁ Úáì Ãä áÇ äÇÝíÉ æíÍÊãá Ãä Êßæä äÇåíÉ æÃÔÈÚÊ ÇáßÓÑÉ ßÞÑÇÁÉ ãä ÞÑà þ(þÃäå ãä íÊÞí æíÕÈÑþ)þ æåßÐÇ ËÈÊÊ ÇáíÇÁ Ýí ÈÞíÉ ÃáÝÇÙ ÇáÈÇÈ Þæáåþ:þ þ(þÅáÇ Ãä íÃÐä áåþ)þ íÍÊãá Ãä íßæä ÇÓÊËäÇÁ ãä ÇáÍßãíä æíÍÊãá Ãä íÎÊÕ ÈÇáÃÎíÑ æÇáÎáÇÝ Ýí Ðáß æÈíÇä ÇáÑÇÌÍ ãÓÊæÝì Ýí ÇáÃÕæá æíÏá Úáì ÇáËÇäí Ýí ÎÕæÕ åÐÇ ÇáãÞÇã ÑæÇíÉ ááÈÎÇÑí ÇáÊí ÐßÑäÇåÇ Þæáåþ:þ þ(þáÇ íÎØÈ ÇáÑÌáþ)þ ÇáÎ ÓíÃÊí ÇáßáÇã Úáì ÇáÎØÈÉ Ýí ÇáäßÇÍ Åä ÔÇÁ Çááøå Þæáåþ:þ þ(þæáÇ íÓæãþ)þ ÕæÑÊå Ãä íÃÎÐ ÔíÆÇ áíÔÊÑíå ÝíÞæá ÇáãÇáß ÑÏå áÃÈíÚß ÎíÑÇ ãäå ÈËãäå Ãæ íÞæá ááãÇáß ÛÓÊÑÏå áÃÔÊÑíå ãäß ÈÃßËÑ æÅäãÇ íãäÚ ãä Ðáß ÈÚÏ ÇÓÊÞÑÇÑ ÇáËãä æÑßæä ÃÍÏåãÇ Åáì ÇáÂÎÑ ÝÅä ßÇä Ðáß ÊÕÑíÍÇ ÝÞÇá Ýí ÇáÝÊÍ áÇ ÎáÇÝ Ýí ÇáÊÍÑíã æÅä ßÇä ÙÇåÑÇ ÝÝíå æÌåÇä ááÔÇÝÚíÉ æÞÇá ÇÈä ÍÒã Åä áÝÙ ÇáÍÏíË áÇ íÏá Úáì ÇÔÊÑÇØ ÇáÑæä æÊÚÞÈ Ãäå áÇ ÈÏ ãä ÃãÑ ãÈíä áãæÖÚ ÇáÊÍÑíã Ýí ÇáÓæã áÃä ÇáÓæã Ýí ÇáÓáÚÉ ÇáÊí ÊÈÇÚ Ýíãä íÒíÏ áÇ íÍÑã ÇÊÝÇÞÇ ßãÇ ÍßÇå Ýí ÇáÝÊÍ Úä ÇÈä ÚÈÏ ÇáÈÑÝÊÚíä Ãä ÇáÓæã ÇáãÍÑã ãÇ æÞÚ Ýíå ÞÏÑ ÒÇÆÏ Úáì Ðáßþ.þ æÃãÇ ÕæÑÉ ÇáÈíÚ Úáì ÇáÈíÚ æÇáÔÑÇÁ Úáì ÇáÔÑÇÁ Ýåæ Ãä íÞæá áãä ÇÔÊÑì ÓáÚÉ Ýí Òãä ÇáÎíÇÑ ÇÝÓÎ áÃÈíÚß ÈÃäÞÕ Ãæ íÞæá ááÈÇÆÚ ÇÝÓÎ áÃÔÊÑí ãäß ÈÃÒíÏ ÞÇá Ýí ÇáÝÊÍ æåÐÇ ãÌãÚ Úáíå æÞÏ ÇÔÊÑì ÈÚÖ ÇáÔÇÝÚíÉ Ýí ÇáÊÍÑíã Ãä áÇ íßæä ÇáãÔÊÑí ãÛÈæäÇ ÛÈäÇ ÝÇÍÔÇ æÅáÇ ÌÇÒ ÇáÈíÚ Úáì ÇáÈíÚ æÇáÓæã Úáì ÇáÓæã áÍÏíË ÇáÏíä ÇáäÕíÍÉ æÃÌíÈ Úä Ðáß Ãä ÇáäÕíÍÉ áÇ ÊäÍÕÑ Ýí ÇáÈíÚ Úáì ÇáÈíÚ æÇáÓæã Úáì ÇáÓæã áÃäå íãßä Ãä íÚÑÝå Ãä ÞíãÊåÇ ßÐÇ ÝíÌãÚ ÈÐáß Èíä ÇáãÕáÍÊíä ßÐÇ Ýí ÇáÝÊÍ æÞÏ ÚÑÝÊ Ãä ÃÍÇÏíË ÇáäÕíÍÉ ÃÚã ãØáÞÇ ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÞÇÖíÉ ÈÊÍÑíã ÃäæÇÚ ãä ÇáÈíÚ ÝíÈäí ÇáÚÇã Úáì ÇáÎÇÕ æÇÎÊáÝæÇ Ýí ÕÍÉ ÇáÈíÚ ÇáãÐßæÑ ÝÐåÈ ÇáÌãåæÑ Åáì ÕÍÊå ãå ÇáÃËãþ.þ æÐåÈÊ ÇáÍäÇÈáÉ æÇáãÇáßíÉ Åáì ÝÓÇÏå Ýí ÅÍÏì ÇáÑæÇíÊíä Úäåã æÈå ÌÒã ÇÈä ÍÒã æÇáÎáÇÝ íÑÌÚ Åáì ãÇ ÊÞÑÑ Ýí ÇáÃÕæá ãä Ãä Çáäåí ÇáãÞÊÖì ááÝÓÇÏ åæ Çáäåí Úä ÇáÔíÆ áÐÇÊå æáæÕÝ ãáÇÒã áÇ áÎÇÑÌ Þæáåþ:þ þ(þæÍáÓÇþ)þ ÈßÓÑ ÇáÍÇÁ ÇáãåãáÉ æÓßæä ÇááÇã ßÓÇÁ ÑÞíÞ íßæä ÊÍÊ ÈÑÐÚå ÇáÈÚíÑ ÞÇá ÇáÌæåÑíþ.þ æÇáÍáÓ ÇáÈÓÇØ ÃíÖÇ æãäå ÍÏíË þ(þßä ÍáÓ ÈíÊß ÍÊì íÃÊíß íÏ ÎÇØÆÉ Ãæ ãíÊÉ ÞÇÖíÉþ)þ ßÐÇ Ýí ÇáäåÇíÉ Þæáåþ:þ þ(þÝíãä íÒíÏþ)þ Ýíå Ïáíá Úáì Úáì ÌæÇÒ ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉ æåæ ÇáÈíÚ Úáì ÇáÕÝÉ ÇáÊí ÝÚáåÇ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ßãÇ ÓáÝ æÍßì ÇáÈÎÇÑí Úä ÚØÇÁ Ãäå ÞÇá ÃÏÑßÊ ÇáäÇÓ áÇ íÑæä ÈÃÓÇ Ýí ÈíÚ ÇáãÛÇäã Ýíãä íÒíÏ ææÕáå ÇÈä ÃÈí ÔíÈÉ ä ÚØÇÁ æãÌÇåÏ æÑæì åæ æÓÚíÏ Èä ãäÕæÑ Úä ãÌÇåÏ ÞÇá áÇ ÈÃÓ ÈíÚ ãä íÒíÏ æßÐáß ßÇäÊ ÊÈÇÚ ÇáÃÎãÇÓþ.þ æÞÇá ÇáÊÑãÐí ÚÞÈ ÍÏíË ÃäÓ ÇáãÐßæÑ æÇáÚãá Úáì åÐÇ ÚäÏ ÈÚÖ Ãåá ÇáÚáã áã íÑæÇ ÈÃÓÇ ÈÈíÚ ãä íÒíÏ Ýí ÇáÛäÇÆã æÇáãæÇÑíËþ.þ ÞÇáÇÈä ÇáÚÑÈí áÇ ãÚäì ááÇÎÊÕÇÕ ÇáÌæÇÒ ÈÇáÛäíãÉ æÇáãíÑÇË ÝÅä ÇáÈÇÈ æÇÍÏ æÇáãÚäì ãÔÊÑß Çå æáÚáåã ÌÚáæÇ Êáß ÇáÒíÇÏÉ ÇáÊí ÒÇÏåÇ ÇÈä ÎÒíãÉ æÇÈä ÇáÌÇÑæÏ æÇáÏÇÑÞØäí ÞíÏÇ áÍÏíË ÃäÓ ÇáãÐßæÑ æáßä áã íäÞá Ãä ÇáÑÌá ÇáÐí ÈÇÚ Úäå Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ÇáÞÏÍ æÇáÍáÓ ßÇäÇ ãÚå ãä ãíÑÇË Ãæ ÛäíãÉ ÝÇáÙÇåÑ ÇáÌæÇÒ ãØáÞÇ ÃãÇ áÐáß æÃãÇ áÅáÍÇÞ ÛíÑåãÇ ÈåãÇ æíßæä ÐßÑåãÇ ÎÇÑÌÇ ãÎÑÌ ÇáÛÇáÈ áÃäåãÇ ÇáÛÇáÈ Úáì ãÇ ßÇäæÇ íÚÊÇÏæä ÇáÈíÚ Ýíå ãÒÇíÏÉ æããä ÞÇá ÈÇÎÊÕÇÕ ÇáÌæÇÒ ÈåãÇ ÇáÃæÒÇÚí æÅÓÍÇÞ æÑæì Úä ÇáäÎÚí Ãäå ßÑå ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉ æÇÍÊÌ ÈÍÏíË ÌÇÈÑ ÇáËÇÈÊ Ýí ÇáÕÍíÍ Ãäå Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã ÞÇá Ýí ãÏÈÑ þ(þãä íÔÊÑíå ãäì ÝÇÔÊÑÇå äÚíã ÇÈä ÚÈÏ Çááøå ÈËãÇäãÇÆÉ ÏÑåãþ)þ æÇÚÊÑÖå ÇáÅÓãÇÚíáí ÝÞÇá áíÓ Ýí ÞÕÉ áãÏÈÑ ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉ ÝÅä ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉ Ãä íÚØí Èå æÇÍÏ ËãäÇ Ëã íÚØí Èå ÛíÑå ÒíÇÏÉ Úáíå äÚã íãßä ÇáÇÓÊÏáÇá ÈãÇ ÃÎÑÌå ÇáÈÒÇÑ ãä ÍÏíË ÓÝíÇä Èä æåÈ ÞÇá þ(þ ÓãÚÊ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÂáå æÓáã íäåì Úä ÈíÚ ÇáãÒÇíÏÉþ)þ æáßä Ýí ÅÓäÇÏå ÇÈä åáíÚÉ æåæ ÖÚíÝþ

Rujuk: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=103#s3

Link tambahan:
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=11420
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=33268