SJ-11-0178 : saham bercampur halal dan haram II

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0178 : saham bercampur halal dan haram II

kaedah fekh ada menyatakan jika bercampur halal dan haram maka dimenangkan haram....jikalau dalam masalah bercampur saham halal dengan haram saya terjumpa pendapat ini....

#
Saham perusahan yang bercampur antara halal dan haram, seperti jika aktivitas dan modal perusahaan tersebut dan modal perusahaan tersebut halal, hanya saja perusahaan tersebut memakai pinjaman ribawi untuk mendanai sebagaian aktivitasnya, atau operasi perusahaan tersebut berdasarkan akad-akad yang haram.
Dalam hal ini para fuqoha (ahli hukum Islam) kontemporer berbeda pendapat dalam hal sejauhmana kebolehnnya, antara lain:

1. Ulama al-wara’ dan attahawuth (hati-hati) melarang ikut andil dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau berinteraksi dengannya dalam bentuk apapun sebagai bentuk pemenangan perkara yang haram atas yang halal, karena sesuatu yang halal dan yang haram jika berkumpul maka dimenangkan yang haram.
2. Sebagian ulama faqih seperti beberapa ulama salafus salih membolehkan dengan kadar keharamannya lebih sedikit dari kehalalannya.
Ibnu Najim Al-Hanafi mengatakan:
“Jika dalam suatu negara/wilayah apabila bercampur antara halal dan haram maka boleh membeli hal tersebut kecuali ada dalil yagn menunjukkan bahwa barang tersebut haram”
Imam An-Nawawi mengatakan:
“Percampuran antara yang haram tak terhitung dengan yang halal yang terbatas dalam suatu negeri tidak menjadikan pembelian dalam negeri tersebut haram, bahkan boleh mengambil daripadanya kecuali jika dalam sesuatu tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut termasuk haram”.
Ibnu Taimiyah mengatakan:
“Jika dalam hartanya ada yang halal dan ada yang haram, maka dalam bermuamalah dengan mereka terdapat syubhat, tidak dihukumi haram kecuali jika diketahui dia memberikan sesuatu yang haram untuk diberikan dan tidak dihukumi halal kecuali jika dieketahui bahwa yang diberikan adalah halal…”
Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan:
“Bercabang dari hal ini permasalahan bertransaksi dagang dengan seseorang yang dalam hartanya ada harta halal dan haram yang bercampur, namun harta halalnya lebih banyak, maka boleh bertransaksi dagang dengannya dan memakan hartanya”

http://beningstock.wordpress.com/2008/03/24/perdagangan-saham-tinjauannya-menurut-hukum-islam/

so bagaimana?kelihatannya seperti bercanggah....

SJ-11-0178 : saham bercampur halal dan haram II

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Berkenaan hukum membeli saham di syarikat-syarikat yang bercampur aktiviti halal dan haram, telah dijawab di:
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=35896

Percanggahan antara kaedah 'apabila bercampur halal dan haram maka dimenangkan yang haram', dengan apa yang anda quote mengenai ada ulama yang berpendapat boleh berurusan dengan syarikat saham yang bercampur, kerana:

i) Kaedah yang disebut bukan satu kaedah yang disepakati. Ada yang tidak menerima kaedah ini. Kerana sandaran kepada kaedah ini adalah hadis yang tidak sahih. (Asybah Wa Nazair 209)

ii) Mereka yang menerima kaedah ini pula, mengecualikan beberapa masalah. Jadi, kaedah ini tidak diamalkan secara konsisten dalam semua masalah.

iii) Mereka yang mengharuskan membeli saham bercampur juga berdasarkan kepada kaedah-kaedah feqah, contohnya:
- Kaedah: Suatu hajat diletakkan di posisi darurat. Dan kaedah: Darurat mengharuskan yang diharamkan. Jadi, dimaklumi keperluan masyarakat untuk berurusniaga dengan syarikat-syarikat seperti ini.
- Kaedah: Suatu yang tidak harus secara bersendirian, menjadi harus secara ikutan. Mereka mengatakan: Riba di syarikat-syarikat tersebut bukan satu yang dimaksudkan. Ia hanya ikutan.
- Kaedah: Percampuran antara satu bahagian yang haram dengan perkara-perkara halal lain yang lebih banyak, tidak menjadikan keseluruhannya haram.

Wallahu A'lam.