SJ-13-0036: tepuk tangan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0036: tepuk tangan

assalamualaikum..
terlebih dahulu saya nak minya maaaf sebab sebelum ini saya tak chek mana soalan yg saya nak tanya samada soaln ulangan atau sebaliknya..

maaf SYEIKH2 MODERETOR.. :cry: tajuk ni saya dah cuba cari tapi tak da so,saya nak tanya adkah dalam islam ada diajar cara 2 nak tepuk tangan bukan dalam solat ni tapi yg biasa2 tulah..sebabnya dulu2 saya ada dengar takleh tepuk tangan dengan melagakan kedua2 tangan melalui hadapan tapi kalu belakang tapak tangan dibenarkan.benarkah begitu??

SJ-13-0036: tepuk tangan

:salam

Alhamdulillah, inilah jawapannya:
Firman Allah:


æóãóÇ ßóÇäó ÕóáÇóÊõåõãú ÚöäÏó ÇáúÈóíúÊö ÅöáÇøó ãõßóÇÁ æóÊóÕúÏöíóÉð ÝóÐõæÞõæÇú ÇáúÚóÐóÇÈó ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúÝõÑõæäó

Terjemahan: Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Ayat di atas berkaitan dengan siulan dan tepuk tangan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Menurut Ibn Abbas, orang2 Quraisy jahiliah bertawaf dalam keadaan telanjang sambil bertepuk tangan dan bersiul. Menurut sangkaan mereka itulah ibadat.

Bertepuk tangan sebagaimana yang biasa berlaku sekarang tidak ada kaitan dengan bentuk ibadah tertentu atau untuk taqarrub kepada Allah. Mereka bertepuk tangan kerana maksud2 lain. Contoh: Mereka bertepuk tangan dalam satu majlis apabila seseorang selesai memberi ucapan. Atau bertepuk tangan apabila seseorang diberi hadiah. Atau bertepuk tangan ketika bermain dengan kanak2 krn menyatakan kegembiraan. Dsbnya.

Tepuk tangan begini tidak ada larangannya menurut syarak.

Cuma, dinasihatkan agar dapat menghindarkan diri dari bertepuk tangan di dalam majlis/keramaian yg diadakan di dalam masjid. Alasannya adalah utk melepaskan diri dari persamaan dari sudut bentuk perbuatan yg dilakukan oleh org musyrikin. Nyatakan kekaguman kita bukan dalam bentuk bertepuk tangan, tetapi hendaklah dengan bertakbir atau dengan cara yang sesuai dengan keagungan masjid.

Masalah:

Quote:
adkah dalam islam ada diajar cara 2 nak tepuk tangan bukan dalam solat ni tapi yg biasa2 tulah..sebabnya dulu2 saya ada dengar takleh tepuk tangan dengan melagakan kedua2 tangan melalui hadapan tapi kalu belakang tapak tangan dibenarkan.benarkah begitu??

Jawab: Tidak benar. Tidak ada kifiat tertentu yang ditunjukkan di dalam Islam bagaimana cara nak bertepuk tangan.

Wallahu a'lam.

Sekian, harap bermanfaat..

:wassalam

-----------------------------------
Rujukan:
Ahsanul Kalam, Athiyah Saqr, vol. 13, hal. 359, petikan:


íÞæá Çááå ÊÚÇáì Úä ÇáßÝÇÑ: (æãÇ ßÇä ÕáÇÊåã ÚäÏ ÇáÈíÊ ÅáÇ ãßÇÁ æÊÕÏíÉ) [ÓæÑÉ ÇáÃäÝÇá: 35] ÇáãßÇÁ åæ ÇáÕÝíÑ¡ æÇáÊÕÏíÉ åí ÇáÊÕÝíÞ ßãÇ ÞÇá ÇÈä ÚãÑ æÇáõÓÏì æãÌÇåÏ. æåäÇß ÃÞæÇá ÃÎÑì Ýí ÊÝÓíÑåãÇ áÇ ÏÇÚí áÐßÑåÇ¡ ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ßÇäÊ ÞÑíÔ ÊØæÝ ÈÇáÈíÊ ÚÑÇÉ¡ íÕÝÞæä æíÕÝÑæä¡ ÝßÇä Ðáß ÚÈÇÏÉ Ýí Ùäåã.
ãä åÐÇ íÚÑÝ Ãä ÇáÐíä íÊÞÑÈæä Åáì Çááå æíÚÈÏæäå ÈÇáÊÕÝíÑ æÇáÊÕÝíÞ ãÎØÆæä¡ æÞÏ ÃÔÇÑ Åáì Ðáß ÇáÞÑØÈí Ýí ÊÝÓíÑå¡ ÍíË Íãá Úáì ÇáÌåÇá ãä ÇáÕæÝíÉ ÇáÐíä íÑÞÕæä æíÕÝÞæä¡ æÞÇá: Åäå ãäßÑ íÊäÒå Úä ãËáå ÇáÚÞáÇÁ¡ æíÊÔÈå ÝÇÚáå ÈÇáãÔÑßíä ÝíãÇ ßÇäæÇ íÝÚáæäå ÚäÏ ÇáÈíÊ. ÇäÊåì.
áßä ÇáÊÕÝíÞ ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÓÄÇá áíÓ ÚÈÇÏÉ¡ æáÇ íÞÕÏ Èå ÇáÊÞÑÈ Åáì Çááå¡ áíËíÈåã Úáì ÇÍÊÑÇãåã áÅäÓÇä íÓÊÍÞ ÇáÇÍÊÑÇã¡ Èá åæ ÚÑÝ æÓáæß ÇÎÊÇÑæå ÇÈÊÏÇÁ Ãæ ÞáÏæÇ Ýíå ÛíÑåã áíÙåÑæÇ ÇáÅÚÌÇÈ ÈãÇ íËíÑ ÅÚÌÇÈåã¡ æáíÓ åäÇß ãÇ íãäÚ Ðáß ÔÑÚðÇ.
æÅä ßäÇ äæÕí ÈÃáÇ íßæä Ðáß Ýí ÇáÃÍÝÇá ÇáÊí ÊÞÇã Ýí ÇáãÓÇÌÏ¡ ÊäÒåÇ Úä ÇáãÔÇÑßÉ ááãÔÑßíä Ýí ÇáÕæÑÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÊÞÚ ãäåã Ýí ÇáãÓÌÏ ááÊÞÑÈ¡ æáíßä ÇáÅÚÌÇÈ ÈÇáÊßÈíÑ ãËáÇð Ãæ ÈÕíÛÉ ÊÊäÇÓÈ æÌáÇá ÇáãÓÌÏ¡ æÞÏ Ñæí ÈÓäÏ ÖÚíÝ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá ááäÇÈÛÉ áãÇ ÃäÔÏ ÔÚÑðÇ ÃÚÌÈå "ÃÍÓäÊ íÇ ÃÈÇ áíáì¡ áÇ íÝÖÖ Çááå ÝÇß" æßÐáß ÞÇá áÚãå ÇáÚÈÇÓ áãÇ ãÏÍå ÈÞÕíÏÉ ÔÚÑíÉ "ÇáÚÑÇÞí Úáì ÇáÅÍíÇÁ- ßÊÇÈ ÂÏÇÈ ÇáÓãÇÚ"