SJ - 2761 : Hukum euthanasia?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2761 : Hukum euthanasia?

:salam

Di sini ana ada kemusykilan berkenaan dengan euthanasia yang membawa maksud intentional killing to end one's suffer.

Contohnya dalam situasi seseorang yang sakit tenat dan kesakitan itu terus menyebabkan dia tersiksa serta tiada harapan untuk hidup, maka beliau disuntik dengan racun untuk mematikannya...

Apa hukum berkenaan dgn masalah ini ?

Segala jawapan amat ana hargai...

Re: SJ - 2761 : Hukum euthanasia?

Wa'alaikumussalam
Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab persoalan sdr SaLaFiaN dengan kadar yang mampu, Insyaallah.

Euthanasia atau Pembunuhan kerana Kasihan / Mercy Killing [="#0000ff" size="5"](ÞÊá ÇáÑÍãÉ) ialah satu cara menamatkan riwayat hidup seseorang individu yang menghadapi penyakit yang amat teruk (terminal illness) atau yang tidak boleh diubati, melalui suntikan racun atau menamatkan bantuan perubatan khas (ICU).

---------------------
Sheikh Dr Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, ulama besar Islam masakini ada mengeluarkan fatwa beliau 'Ethanasia' ini. Berikut adalah cebisan petikan dari fatwa beliau mengenainya.

[="#0000ff" size="3"]áÇ íÌæÒ ááØÈíÈ ÈÍÇá – æáÇ áÛíÑå- ÞÊá ÇáãÑíÖ ÇáãíÆæÓ ãä ÔÝÇÆå áÃä Ýíå ÚãáÇ ÅíÌÇÈíðÇ ãä ÇáØÈíÈ ÈÞÕÏ ÞÊá ÇáãÑíÖ¡ æÇáÊÚÌíá ÈãæÊå¡ ÈÅÚØÇÆå Êáß ÇáÌÑÚÉ ÇáÚÇáíÉ ãä ÇáÏæÇÁ ÇáãÊÓÈÈ Ýí ÇáãæÊ¡ Ýåæ ÞÊá Úáì Ãí ÍÇá. ÓæÇÁ ßÇä ÈåÐå ÇáæÓíáÉ Ãã ÈÅÚØÇÁ ãÇÏÉ ÓãíÉ ÓÑíÚÉ ÇáÊÃËíÑ¡ Ãã ÈÕÚÞÉ ßåÑÈÇÆíÉ Ãã ÈÂáÉ ÍÇÏÉ¡ ßáå ÞÊá¡ æåæ ãÍÑã¡ Èá åæ ãä ÇáßÈÇÆÑ ÇáãæÈÞÉ. æáÇ íÒíá Úäå ÕÝÉ ÇáÞÊá Ãä ÏÇÝÚå åæ ÇáÑÍãÉ ÈÇáãÑíÖ".æíãßä ÞÑÇÁÉ ÇáÝÊæì ßÇãáÉ ÈÇáÖÛØ Úáì ãÇ íáí: ÞÊá ÇáÑÍãÉ æ ÊíÓíÑ ÇáãæÊ ááãÑíÖ
"Tidak dibenarkan bagi Doktor - dan lain-lainnya - memainkan peranan yang positif membunuh pesakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan mempercepatkan kematiannya, melalui suntikan (injection) kandungan ubat yang tinggi, dimana kesannya akan membunuh juga. Sama sahaja dengan cara atau memberinya bahan racun yang mendatangkan kesan cepat, atau kejutan eletrik, atau alat mesin yang tajam, semuanya adalah pembunuhan, Ia adalah HARAM, bahkan ia merupakan satu DOSA yang BESAR. Ia tidak dapat menghilangkan seseorang itu dari sifat membunuh walaupun motifnya adalah kasihan keatas pesakit."
[="#0000ff" size="3"]æãä ÇáãÚÑæÝ áÏì ÚáãÇÁ ÇáÔÑÚ: Ãä ÇáÚáÇÌ Ãæ ÇáÊÏÇæí ãä ÇáÃãÑÇÖ áíÓ ÈæÇÌÈ ÚäÏ ÌãÇåíÑ ÇáÝÞåÇÁ¡ æÃÆãÉ ÇáãÐÇåÈ. Èá åæ Ýí ÏÇÆÑÉ ÇáãÈÇÍ ÚäÏåã. æÅäãÇ ÃæÌÈå ØÇÆÝÉ ÞáíáÉ¡ ßãÇ ÞÇáå ÈÚÖ ÃÕÍÇÈ ÇáÔÇÝÚí æÃÍãÏ. ßãÇ ÐßÑ ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ. (ÇáÝÊÇæì ÇáßÈÑì áÇÈä ÊíãíÉ 4/260ØÜ. ãØÈÚÉ ßÑÏÓÊÇä ÇáÚáãíÉ ÈÇáÞÇåÑÉ) æÈÚÖåã ÇÓÊÍÈå.
"Sebagaimana yang diketahui umum disisi ulama syariah : rawatan perubatan bagi penyakit hukumnya bukanlah wajib disisi fuqaha' dan Imam-Imam Mazhab. Walaubagaimanapun ia dibenarkan. Dan jumlah yang sedkit dikalangan ulama' mengatakan ia wajib, sebagaimana dikalangan pengikut-pengikut Imam Ahmad dan Al-Syafie, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah (didalam Fatawa Al-Kubra 4/260, cetakan Percetakan Kurdistan, Kaherah) dan beberapa dikalangan yang menyatakan rawatan perubatan adalah digalakkan atau mustahab.

Bahkan, beberapa ulama berselisih mengenai apa yang terbaik bagi pesakitnya : RAWATAN atau KESABARAN. Ada yang berpegang kepada perlunya menunjukkan ketahanan/kesabaran adalah lebih baik sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas dari 2 kitab shahih bahawa :

[="#800000" size="3"]þÍÏËäí þ þÚØÇÁ Èä ÃÈí ÑÈÇÍ þ þÞÇá ÞÇá áí þ þÇÈä ÚÈÇÓ þ
þÃáÇ ÃÑíß ÇãÑÃÉ ãä Ãåá ÇáÌäÉ ÞáÊ Èáì ÞÇá åÐå þ þÇáãÑÃÉ ÇáÓæÏÇÁ þ þÃÊÊ ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇáÊ Åäí ÃÕÑÚ æÅäí ÃÊßÔÝ ÝÇÏÚ Çááå áí ÞÇá þ þÅä ÔÆÊ ÕÈÑÊ æáß ÇáÌäÉ æÅä ÔÆÊ ÏÚæÊ Çááå Ãä íÚÇÝíß ÞÇáÊ ÃÕÈÑ ÞÇáÊ ÝÅäí ÃÊßÔÝ ÝÇÏÚ Çááå Ãä áÇ ÃÊßÔÝ ÝÏÚÇ áåÇ

"Diriwayatkan daripada Ata' bin Abu Rabah r.a katanya: Ibnu Abbas bertanya kepadaku: Mahukah kamu jika aku memperlihatkan seorang wanita yang menjadi calon penghuni Syurga? Aku menjawab: Sudah tentu. Ibnu Abbas berkata: Wanita berkulit hitam itulah, beliau pernah datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: Sesungguhnya aku diserang penyakit sawan babi atau gila babi. Aku ingin sembuh. Oleh itu berdoalah kepada Allah demi menyembuhkanku. Nabi s.a.w bersabda: Jika sekiranya kamu mahu bersabar bagimu adalah Syurga. Sekiranya kamu mahu sembuh, aku boleh mendoakan kepada Allah semoga Dia berkenan menyembuhkanmu. Wanita itu berkata: Baiklah aku akan bersabar, tetapi aku ingin sembuh, jadi berdoalah kepada Allah supaya menyembuhkanku. Nabi s.a.w akhirnya mendoakan untuknya "
[="#0000ff" size="3"]åæ ÑÃí ÝÞåÇÁ ÇáÃãÉ Ýí ÇáÚáÇÌ Ãæ ÇáÊÏÇæí ááãÑíÖ. ÝÃßËÑåã íÌÚáæäå ãä ÞÓã ÇáãÈÇÍ¡ æÃÞáåã íÌÚáæäå ãä ÇáãÓÊÍÈ¡ æÇáÃÞá ãäåã
íÌÚáæäå æÇÌÈðÇ. æÃäÇ ãÚ ÇáÐíä íæÌÈæäå Ýí ÍÇáÉ ãÇ ÅÐÇ ßÇä ÇáÃáã ÔÏíÏðÇ¡ æÇáÏæÇÁ äÇÌÍðÇ¡ æÇáÔÝÇÁ ãÑÌæðÇ ãäå æÝÞ ÓäÉ Çááå ÊÚÇáì.

æåæ ÇáãæÇÝÞ áåóÏúí ÇáäÈí -Õáì Çááå Úáíå æÓáã- ÇáÐí ÊÏÇæí æÃãÑ ÃÕÍÇÈå ÈÇáÊÏÇæí¡ ßãÇ ÐßÑ Ðáß ÇáÅãÇã ÇÈä ÇáÞíã Ýí åÏíå -Õáì Çááå Úáíå æÓáã- Ýí "ÒÇÏ ÇáãÚÇÏ" (ÇäÙÑ: ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË ãä (ÒÇÏ ÇáãÚÇÏ) ØÜ. ÇáÑÓÇáÉ ÈÈíÑæÊ).


"Ini adalah pandangan fuqaha' Ummah mengenai rawatan perubatan : Kebanyakkan mereka berpegang bahawa ia dibenarkan, ada yang mengatakan digalakkan rawatan, dan beberapa bilangan yang kecil mengatakan wajib. Saya sendiri bersetuju dengan mereka bahawa jika sakit tidak boleh ditahan lagi, maka rawatan adalah caranya (kejayaannya), dan sakit boleh dipulihkan dengan sunah Allah swt.

Ini bersesuaian dengan petunjuk Nabi saw, yang melakukan rawatan terhadap dirinya sendiri dan memerintah para sahabat mencari rawatan untuk kesembuhan; Ini disahkan oleh Ibn Al-Qayyim didalam Zaad Al-Ma'ad."

Akan tetapi jika berlaku sakit yang diluar batasan, dan keajaiban sahaja yang boleh menyembuhnya, dengan tambahan sakit yang semakin meningkat, tiada siapa lagi yang boleh mengatakan rawatan adalah wajib atau digalakkan. Bahkan, doktor bertindak memberhentikan perubatan, yang mana tidak ada gunanya lagi, didalam kes ini telah TERBUKTI, dan ia juga dapat membantu mengurangkan kesan negatif akibat kesan ubat.

[="#0000ff" size="3"]ÝåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÊíÓíÑ ÇáãæÊ - Åä ÕÍÊ ÇáÊÓãíÉ - áÇ íäÈÛí Ãä íÏÎá Ýí ãÓãì "ÞÊá ÇáÑÍãÉ"¡ áÚÏã æÌæÏ ÝÚá ÅíÌÇÈí ãä ÞÈá ÇáØÈíÈ¡ ÅäãÇ åæ ÊÑß áÃãÑ áíÓ ÈæÇÌÈ æáÇ ãäÏæÈ¡ ÍÊì íßæä ãÄÇÎÐðÇ Úáì ÊÑßå.
æåæ ÅÐä ÃãÑ ÌÇÆÒ æãÔÑæÚ¡ Åä áã íßä ãØáæÈðÇ¡ æááØÈíÈ Ãä íãÇÑÓå¡ ØáÈðÇ áÑÇÍÉ ÇáãÑíÖ æÑÇÍÉ Ãåáå. æáÇ ÍÑÌ Úáíå Åä ÔÇÁ Çááå.

"Ini adalah jenis menyenangkan kematian. Ini amat berbeza dengan perkara yang kontrovesial "Pembunuhan kerana kasihan" - yang tidak menunjukkan sebarang perbuatan positif dari pihak Doktor; bahkan ia menyerahkan kepada apa yang tidak wajib dan tidak digalakkan, malahan ia tidak dipertanggung jawabkan (persalahkan).

Keizinan adalah disyariatkan dan dibenarkan, jika ia bukan perkara yang diinginkan, dan bagi doktor yang melakukannya, bagi tujuan melegakan pesakit dan keseluruhan keluarganya. Tidak ada salah melakukannya, Insyaallah.

---------------
Disana terdapat keadaan dibenarkan menutup suis sistem bantuan hayat (life support system) dimana :

[="#0000ff" size="3"]æÈäÇÁ Úáì Ðáß íßæä åÐÇ ÃãÑðÇ ãÔÑæÚðÇ æáÇ ÍÑÌ Ýíå ÃíÖðÇ¡ æÈÎÇÕÉ Ãä åÐå ÇáÃÌåÒÉ ÊÈÞì Úáíå åÐå ÇáÍíÇÉ ÇáÙÇåÑíÉ - ÇáãÊãËáÉ Ýí ÇáÊäÝÓ æÇáÏæÑÉ ÇáÏãæíÉ - æÅä ßÇä ÇáãÑíÖ ãíÊðÇ ÈÇáÝÚá¡ Ýåæ áÇ íÚí æáÇ íÍÓ æáÇ íÔÚÑ. äÙÑðÇ áÊáÝ ãÕÏÑ Ðáß ßáå æåæ ÇáãÎ.
æÈÞÇÁ ÇáãÑíÖ Úáì åÐå ÇáÍÇáÉ íÊßáÝ äÝÞÇÊ ßËíÑÉ Ïæä ØÇÆá¡ æíÍÌÒ ÃÌåÒÉ íÍÊÇÌ ÅáíåÇ ÛíÑå¡ ããä íÌÏí ãÚå ÇáÚáÇÌ¡ æåæ - æÅä ßÇä áÇ íÍÓ - ÝÅä Ãåáå æÐæíå íÙáæä Ýí ÞáÞ æÃáã ãÇ ÏÇã Úáì åÐå ÇáÍÇáÉ¡ ÇáÊí ÞÏ ÊØæá Åáì ÚÔÑ ÓäæÇÊ Ãæ ÃßËÑ!.

"Menurut keadaan ini tidak ada halangan keatasnya dan syara' membenarkannya juga, khususnya alat bantuan luar - digunakan bagi tujuan pernafasan dan sirkulasi - malah pesakit sebenarnya telah mati, dimana ia tidak pun mempunyai rasa atau perasaan. Satu pandangan yang mana otak tidak berfungsi lagi (brain death)

Pesakit akan berada didalam keadaan ini, memerlukan banyak perbelanjaan yang tidak ada gunanya lagi, dan mesin bantuan hidup pun tidak berguna bagi merawatinya - dan ia tidak mempunyai perasaan. Keluarganya masih risau dan sakitnya akan berpanjangan, yang mungkin akan berlarutan sehingga 10 tahun atau lebih."

----------------

Kesimpulannya, didalam Maqasid Al-Syariah, Islam menjaga kehidupan, dimana Euthanasia tidak dibenarkan. Euthanasia dikatakan bertentangan dengan kehendak keperluan agama itu sendiri. Ia menunjukkan kepada betapa murahnya nilai harga nyawa. Sheikh Dr Yusuf Al-Qadhawi tidak membenarkan Pembunuhan kerana Kasihan, dengan cara memberi suntikan kepada pesakit yang sedang melarat sakitnya, agar memudahkan kematiannya sepertimana yang sdr SaLaFiaN nyatakan diatas . Akan tetapi, jika pesakit sudah benar-benar mati atau 'brain death', maka mesin bantuan sokongan bolehlah dihentikan perkhidmatannya, atau sakit yang tidak boleh diubati lagi, maka dibenarkan ia mati akibat penyakit yang dihadapinya tanpa bantuan perubatan. Cara ini pada beliau, bukanlah diistilahkan sebagai 'Pembunuhan kerana kasihan'.

wallahu 'alam

-wassalam-
-----------------------
Rujukan :

1] Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Fatawa Muasyirah - II cetakan ke 9. Dar Al-Qalam, 2001.ms 525-529

خيرالأمين