SJ - 2844 : Makanan berdarah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2844 : Makanan berdarah

Yg Bbhg Ustaz

:salam

Kekadang di setengah restoran masakan seperti ayam tak masak sepenuhnya, di bahagian tulang terdapat darah. Dari segi hukum bolehkan kita makan ayam tersebut (dengan tidak memakan bhgn yang berdarah) ?

jazakallah

Re: SJ - 2844 : Makanan berdarah

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab persoalan sdr abi_atiqah kemukakan dengan sekadar yang mampu, Insyaallah.

Darah kelihatan pada ayam atau daging yang telah dimasak adalah dibolehkan (dima'afkan). Apa yang haram ialah darah yang mengalir [="#800000" size="5"]( ÇáÏã ÇáãÓÝæÍ). Firman Allah swt :

[="#ff00000" size="3"]Þõáú áóÇ ÃóÌöÏõ Ýöí ãóÇ ÃõæÍöíó Åöáóíøó ãõÍóÑøóãðÇ Úóáóì ØóÇÚöãò íóØúÚóãõåõ ÅöáøóÇ Ãóäú íóßõæäó ãóíúÊóÉð Ãóæú ÏóãðÇ ãóÓúÝõæÍðÇ Ãóæú áóÍúãó ÎöäúÒöíÑò ÝóÅöäøóåõ ÑöÌúÓñ Ãóæú ÝöÓúÞðÇ Ãõåöáøó áöÛóíúÑö Çááøóåö Èöåö Ýóãóäö ÇÖúØõÑøó ÛóíúÑó ÈóÇÛò æóáóÇ ÚóÇÏò ÝóÅöäøó ÑóÈøóßó ÛóÝõæÑñ ÑóÍöíãñ
"Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." - (Al-An'am 6:145)

Al-Tabari didalam Tafsirnya mengatakan :

[="#0000ff" size="3"]æÃãÇ Þæáå : ( Ãæ ÏãÇð ãÓÝæÍÇð ) ÝÅä ãÚäÇå Ãæ ÏãÇð ãÓÇáÇð ãåÑÇÞÇð æÝí ÇÔÊÑÇØå Ìá ËäÇÄå Ýí ÇáÏã ÚäÏ ÅÚáÇãå ÚÈÇÏå ÊÍÑíãå ÅíÇå ÇáãÓÝæÍ ãäå Ïæä ÛíÑå ÇáÏáíá ÇáæÇÖÍ Ãä ãÇ áã íßä ãäå ãÓÝæÍÇÝÍáÇá ÛíÑ äÌÓ ¡ ÞÇá ÚßÑãÉ áæáÇ åÐå ÇáÂíÉ áÊÊÈÚ ÇáãÓáãæä ãä ÇáÚÑæÞ ãÇ ÊÊÈÚÊ ÇáíåæÏ ¡ æÍßì ÇáãÇæÑÏí Ãä ÇáÏã ÛíÑ ÇáãÓÝæÍ Ãäå Åä ßÇä ÐÇ ÚÑæÞ íÌãÏ ÚáíåÇ ßÇáßÈÏ æÇáØÍá Ýåæ ÍáÇá áÞæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : ( ÃÍáÊ áäÇ ãíÊÊÇä æÏãÇä ... )
"perkataan 'darah yang mengalir' bermakna darah yang mengalir dengan banyaknya. Ini cara Allah menjelaskan mengenai darah kepada hambanya bahawa ini adalah haram. 'Ikrimah berkata : Jika tidak kerana ayat ini, orang Islam mungkin akan menjadi eksterim mengelak darah yang berada didalam urat-saraf sebagaimana orang Yahudi mengelakkannya. Al-Maawardi berkata bahawa mengenai darah yang tidak mengalir, jika ia telah berada didalam urat-saraf, seperti hati dan limpa, maka ianya halal, kerana Nabi saw bersabda "Dua jenis daging dan dua jenis darah telah dihalal kepada kita....."

Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi didalam buku Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam berkata :

[="#0000ff" size="3"]ÇáãÍÑãÇÊ åæ: ÇáÏã ÇáãÓÝæÍ¡ Ãí: ÇáÓÇÆá. ÓÆá ÇÈä ÚÈÇÓ Úä ÇáØÍÇá¡ ÝÞÇá: ßáæå. ÝÞÇáæÇ: Åäå Ïã. ÝÞÇá: ÅäãÇ ÍÑã Úáíßã ÇáÏã ÇáãÓÝæÍ. æÇáÓÑ Ýí ÊÍÑíãå Ãäå ãÓÊÞÐÑ íÚÇÝå ÇáØÈÚ ÇáÅäÓÇäí ÇáäÙíÝ¡ ßãÇ Ãäå ãÙäÉ ááÖÑÑ ßÇáãíÊÉ.
"yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai hukum limpa, beliau menjawab: “Kamu boleh memakannya.” Mereka berkata lagi: “Bukanlah ia darah?” Beliau menjawab lagi: “Hanyasanya yang diharamkan ke atas kamu ialah darah yang mengalir.'"

Beliau juga mengisahkan bahawa, pada zaman Jahiliyyah, mereka menjadikan darah sebagi sumber makanan. Kata Sheikh Al-Qaradhawi :

[="#0000ff" size="3"]æßÇä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ ÅÐÇ ÌÇÚ ÃÍÏåã íÃÎÐ ÔíÆÇ ãÍÏÏÇ ãä ÚÙã æäÍæå¡ ÝíÝÕÏ Èå ÈÚíÑå Ãæ ÍíæÇäå ÝíÌãÚ ãÇ íÎÑÌ ãäå ãä ÇáÏã ÝíÔÑÈå.
"Orang-orang jahiliyah apabila mereka lapar, mereka akan mengambil satu benda tajam dari tulang atau sebagainya, kemudian dicucukkan ke unta atau binatang lainnya. Mereka kemudian mengumpul darah yang mengalir dari binatang itu kemudian diminumnya. "

Maka jelaslah bahawa darah yang berada didalam ayam atau daging yang telah dimasak, makanan tersebut halal dimakan. Apa yang diharamkan ialah darah yang mengalir seperti mana yang telah dijelaskan diatas. Wallahu'alam

-wassalam-
=========

Rujukan :

1. Tafsir Al-Tabari. Perisian Al-Harf [="#0000ff" size="3"](ÈÑäÇãÌ ÍÑÝ ).

2. Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. cetakan ke 27. Kaherah : Maktabah Wahbah, 2002. ms 44-45

3. Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Terjemahan Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam - al-ahkam. url : http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=halal&Number=7088&page=4&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1

خيرالأمين