SJ - 3221 : Apa Situasi yang bolehkan kita Solat Jamak, tapi

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3221 : Apa Situasi yang bolehkan kita Solat Jamak, tapi

Ingin Bertanya.

Apa Situasi yang bolehkan kita Solat Jamak, tapi takleh solat Qasar?

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ - 3221 : Apa Situasi yang bolehkan kita Solat Jamak,

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab persoalan sdr raya2020 dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Adalah dibenarkan bagi seseorang yang bukan didalam permusafiran melakukan Solat Jama' jika berlakuknya kesukaran untuk melakukan solat pada waktu tersebut.Perlu diberi perhatian bahawa, Qasar HANYA dibenarkan jika seseorang itu bermusafir sahaja, dengan ertikata lain, kemudahan menjama' Solat lebih luas lagi dari memendekkan Solat (Qasar). Situasi seperti hujan, peperangan dan sebagainya yang merupakan penghalang bagi melakukan solat yg kedua mengizinkan Solat Jama' Taqdim dilakukan. Begitu juga dengan keadaan Solat Jama' kerana Hajat, sebagai contoh, seorang Doktor yang menjalankan pembedahan dari pukul 2:30pm sehingga awal magrib, bolehlah melakukan Solat Jama' Taqdim keatas solat Zohor dan Asar. Begitu juga dengan seorang Polis Trafik yang menjalankan tugas pada waktu tengahari diperbolehkan melakukan Solat Jama' Ta'khir iaitu menjama' solat Zohor dan Asar didalam waktu Asar. Fatwa mengenai Solat Jama' tanpa bermusafir ini telah dibincangkan oleh Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi ha. didalam link dibawah ini :-

Sheikh Dr Yusuf Al-Qardhawi : Fatwa Solat Jama' kerana Hajat

Dari Ibn Abbas ra berkata :

[="#800000" size="3"]Õáøóì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇáÙåÑ æÇáÚÕÑ ÌãíÚÇ ÈÇáãÏíäÉ Ýí ÛíÑ ÎæÝ æáÇ ÓÝÑ ¡ ÞÇá ÃÈæ ÇáÒÈíÑ : ÝÓÃáÊ ÓÚíÏÇð – Ãí : ÇÈä ÌÈíÑ - áã ÝÚá Ðáß ¿ ÝÞÇá : ÓÃáÊ ÇÈä ÚÈÇÓ ßãÇ ÓÃáÊäí ÝÞÇá : ÃÑÇÏ Ãä áÇ íÍÑÌ ÃÍÏÇð ãä ÃãøóÊå
"Rasulullah saw bersolat Zohor dan Asar secara jama di Madinah, pada masa tersebut tiada ada ketakutan dan tidak pula bermusafir, berkata Abu Al-Zubair : Aku bertanya Sa'ed - iaitu ibn Jubair - Kenapa dia melakukan begitu? Dia berkata, aku telah bertanya Ibn Abbas soalan yang sama, dan dia berkata, baginda tidak mahu seorang pun dikalangan umatnya menghadapi kesukaran" - [Hadith riwayat Muslim, #705]

Menurut Shiekh Al-Islam Ibn Taimiyah :

[="#0000ff" size="3"]æÇáÞÕÑ ÓÈÈå ÇáÓÝÑ ÎÇÕÉ áÇ íÌæÒ Ýí ÛíÑ ÇáÓÝÑ æÃãÇ ÇáÌãÚ ÝÓÈÈå ÇáÍÇÌÉ æÇáÚÐÑ ÝÅÐÇ ÇÍÊÇÌ Åáíå ÌãÚ Ýí ÇáÓÝÑ ÇáÞÕíÑ æÇáØæíá æßÐáß ÇáÌãÚ ááãØÑ æäÍæå æááãÑÖ æäÍæå æáÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃÓÈÇÈ ÝÅä ÇáãÞÕæÏ Èå ÑÝÚ ÇáÍÑÌ Úä ÇáÃãÉ .
"Sebab untuk (khusus) Qasar ialah kerana bermusafir, dan tidak boleh selain dari bermusafir (memendikkan solat). Mengenai Jama disebabkan Hajat dan Uzur, maka jika seseorang memerlukan untuk melakukannya, ia boleh menjama;kan solat semasa bermusafir, samada bermusafir jauh dan dekat, dan dia juga boleh menjama' Solat kerana hujan dsb, kerana sakit dsb dan sebab-sebab yg lain, kerana maksud utamanya ialah membuang kesukaran kepada umatnya" - [Majmu' Al-Fataawa, 22/293].

Kesimpulannya, Islam membenarkan umatnya melakukan Solat Jama' tanpa melakukan permusafiran jika berlaku keuzuran didalam menunaikan Solat tersebut, sebagai contoh, hujan, tugas yang berat (Polis, Doktor, Penyelamat dsb). Solat Jama' tanpa bermusafir ini tidak boleh dilakukan dengan Qasar. Kerana Solat Qasar hanya dibenarkan didalam permusfiran. Wallahu 'alam.

wassalam
====================
Rujukan :

1. Mohammad bin Abdul Rahman Qasim. Majmu' Fatawa Shiekh Al-Islam Ibnu Taimiyah - 22 : Solat. Makkah : Percetakan Al-Hukumah, 1969. ms 293.

خيرالأمين