Dialog: Aspek Yang Sangat Penting Dalam Dakwah

Primary tabs

Oleh: Dr. Muhammad b. Lutfî al-Sabbâgh [Artikel asal]

Rasulullah s.a.w sentiasa mencari peluang untuk berdialog sebagai salah satu cara untuk menyatakan kebenaran Islam. Dialog merupakan langkah yang sangat penting buat baginda bagi mengajak manusia supaya beriman. Baginda juga memahami bahawa dialog adalah cara yang terbaik untuk meyakini manusia dengan kebenaran.

Kebolehan untuk berdialog merupakan unsur yang penting bagi pendakwah untuk digilap. Bahkan, didalam Al-Quran kita boleh berjumpa dengan arahan Allah berkenaan ‘skill’ ini.

Sebagai contoh, banyak tempat didalam Al-Quran dimana Allah s.w.t memberi perhatian kepada kita (dengan sifat pengasihNYa) dengan mengarahkan Rasulullah s.a.w untuk bertanya tentang beberapa persoalan. Allah kemudiannya memberi jawapan yang tepat terhadap persoalan tersebut dan menjadikannya dalam bentuk galakan yang menggerakkan seseorang.

Allah berfirman:
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka Apakah kamu tidak ingat?" Katakanlah: "Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya 'Arsy yang besar?"mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka Apakah kamu tidak bertakwa?" [Sûrah al-Mu'minûn: 84-87]

Kita juga mengetahui bahawa Allah menyuruh kita berdebat dengan orang yahudi dan nasrani dengan cara yang terbaik.

“dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri". Al-ankabut:46.

Allah berfirman: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-nahl:125)

Dialog sekiranya dilakukan secara Ikhlas oleh semua pihak sebagai satu cara untuk mencari kebenaran dan kepersefahaman sebenarnya boleh menghasilkan rasa kasih-sayang diantara mereka (yang terlibat dengan dialog tersebut). Walaubagaimanapun, adalah penting bagi mereka yang terlibat dengan usaha dialog untuk bebas daripada keinginan untuk mengalahkan pihak yang bertentangan dengannya. Kemenangan peribadi bukanlah matlamat. Adalah penting untuk mengekalkan niat yang ikhlas sepanjang masa dalam dialog bagi tujuan mencari kebenaran.

Imam As-syafii berkata: “Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap semoga Allah menzahirkan kebenaran diatas lidahnya”

Inilah semangat yang menyebabkan kata-kata seseorang itu boleh diterima oleh pihak lawannya. Apabila seseorang itu tidak bertujuan untuk mengalahkan lawannya melalui debat, tetapi lebih cenderung untuk mencari kebenaran, maka natijahnya apabila dia mempunyai hujah yang kuat,pihak yang lain pula bersedia untuk mengalah dan mengakui hujahnya yang salah.

Satu lagi aspek yang perlu dititikberatkan ialah : jangan cuba memerangkap seseorang dengan kata-katanya sendiri. Antara adab dalam berdialog ialah cuba memahami pandangan pihak yang lain sebaik munkin dan memetik kata-katanya dengan maksud asal penuturnya. Hal ini bertujuan untuk membolehkan pihak yang lain untuk kembali menilai pegangannya daripada menyebabkan pihak tersebut berasa tercabar.

Adalah penting bagi seseorang untuk sentiasa:
1. tenang dan bersikap objektif
2. menjaga nada suaranya dengan tidak tergopoh-gapah dan emosional

Janganlah kita mempunyai sikap syak-wasangka dan sikap yang tidak beradab untuk mempromosikan diri sendiri. Bahkan kita sepatutnya cuba melupakan dan memaafkan kekasaran yang dilakukan oleh pihak yang lain dengan sebaik munkin.

Allah s.w.t berfirman :
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” [Sûrah Fussilat: 34]

Firman Allah s.w.t lagi : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” [SûrahAl`Imrân:133-134]

Allah merakamkan kata-kata Luqman: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” [Sûrah Luqmân: 17]

Justeru, Pendakwah di jalan Allah hendaklah dikenali sebagai orang yang berakhlak mulia. Rasulullah s.a.w menyuruh kita supaya berlembut dalam tindakan. Sabda baginda : “Apabila kebaikan memasuki sesuatu, maka ia mencantikkanya. Apabila kebaikan itu hilang, maka ia akan rosak.” [Sahîh Muslim (2594)]

Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pelembut dan menyukai sikap lemah lembut,Dia memberi terhadap kelembutan apa yang tidak diberi terhadap kekasaran dan tidak memberi apa jua (terhadap sikap yang menyelisihi kelembutan) Sahîh Muslim (2165)”.

Apabila kita terlibat dengan dialog, kita mestilah tepat dan berjaga-jaga dengan kata-kata kita. Kita mestilah adil pada setiap masa dengan mereka yang sama pandangan dengan kita dan yang tidak sependapat dengan kita.

Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Sûrah al-Mâ'idah: 8]

Apa yang lebih penting sekiranya kita ingin pihak yang tidak sependapat menerima pandangan kita, adalah dengan menilai tahap pemahaman mereka. Kita mestilah peka dengan perasaan mereka dan mengambilkira apa yang memotivasikan mereka serta apa yang menyentuh sensitiviti mereka.

Sekiranya kita mengaplikasikan adab-adab ini dalam berdakwah, nescaya kita boleh menyampaikan maklumat kita dengan jelas dan dengan cara yang boleh menggalakkan pemahaman, toleransi dan penerimaan terhadap dakwah tersebut (insya-Allah).

[Terjemahan: saifuddin bahri] http://syababkuantan.blogspot.com/2010/11/dialog-aspek-yang-sangat-penting-dalam.html