Sejarah Munculnya Ilmu Mustolah al-Hadis & Perkembangannya

Primary tabs

Sejarah Munculnya Ilmu Mustolah al-Hadis & Perkembangannya

Oleh: Abu Ismail (e-mail: acid_fast_stain@yahoo.com)

 

Alhamdulillah ,wassola tuwassala muala rasulillah,wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man walah, Segala puji bagi Allah, selawat dan salam keatas junjungan mulia baginda Rasulillah SAW,keluarganya, para sahabatnya dan mereka yg mengikuti jejak baginda.

Wa badu

Ilmu Mustolah al-Hadis ialah ilmu yang membahaskan berkenaan asas-asas dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui keadaan dan kondisi sanad dan matan hadis, samada ia diterima atau ditolak yang merupakan objek pembahasan utama ilmu ini.Melalui ilmu yang berdisiplin tinggi ini kaum muslimin dapat membezakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu.Ilmu ini adalah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam, sebagaimana kata Imam al-Nawawi (676H) dalam pendahuluan kitab al-Taqrib wa al-Taisir li Marifati Sunan al-Basyir al-Nadzir:

"Ilmu Hadis merupakan medium paling optimum untuk mempercepat proses mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengingatkan bahawa ilmu ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh tatacara hidup manusia agung,Muhammamd SAW secara terperinci"

Sesungguhnya dasar-dasar dan asas-asas penting ilmu Riwayat dan penyampaian berita dapat kita jumpai dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Baginda SAW.

Firman Allah SWT:

íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöä ÌóÇÁßõãú ÝóÇÓöÞñ ÈöäóÈóÃò ÝóÊóÈóíøóäõæÇ Ãóä ÊõÕöíÈõæÇ ÞóæúãðÇ ÈöÌóåóÇáóÉò ÝóÊõÕúÈöÍõæÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÚóáúÊõãú äóÇÏöãöíäó

 

Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah lakukan.[al-Hujurat:6]

Dan dalam sebuah hadis:

2657– Óää ÇáÊÑãÐí

ÍÏËäÇ ãÍãæÏ Èä ÛíáÇä ÍÏËäÇ ÃÈæ ÏÇæÏ ÃäÈÃäÇ ÔÚÈÉ Úä ÓãÇß Èä ÍÑÈ ÞÇá ÓãÚÊ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ íÍÏË Úä ÃÈíå ÞÇá : ÞÇá ÓãÚÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá äÖÑ Çááå ÇãÑà ÓãÚ ãäÇ ÔíÆÇ ÝÈáÛå ßãÇ ÓãÚ ÝÑÈ ãÈáÛ ÃæÚì ãä ÓÇãÚ ÞÇá ÃÈæ ÚíÓì åÐÇ ÍÏíË ÍÓä ÕÍíÍ æ ÞÇá ÇáÔíÎ ÇáÃáÈÇäí : ÕÍíÍ

…telah menceritakan Mahmud bin Ghilan, telah menceritan Abu Daud memberitakan Syubah dari Simak bin Harb telah berkata : aku mendengar AbdulRahman bin Abdullah bin Masud dari ayahnya: telah mendengar aku bersabdanya Nabi SAW "Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami [hadis], lalu dia menyampaikan ia sebagaimana dia dengar, mungkin saja orang yang menerima berita [hadis] itu lebih faham dari orang yang mendengarnya

[Hadis Riwayat Tirmizi (2657), berkata Abu Isa [Tirmizi] "hadis ini Hasan Sahih", syaikh al-Albani menghukumnya Sahih (tahqiq sunan Tirmizi (2657)]

Jelas dalam ayat dan hadis diatas terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil suatu berita dan tatacara penerimaannya, iaitu dengan cara memilih,menyemak,mencermati dan mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada yang lain.

Dalam usaha melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, Para sahabat r.a telah menetapkan hal-hal yang berkaitan penyampai sesuatu berita dan penerimanya, terutama jika mereka ragu akan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal ini,muncullah nilai dan pembahasan isnad dalam menerima atau menolak sesuatu berita. Dalam muqaddimah [pendahuluan] Sahih Muslim, dinukilkan kata-kata Ibn Sirin:

" dikatakan, pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, namun setelah berlakunya peristiwa fitnah maka mereka berkata: "sebutkanlah kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis kepadamu". Apabila orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah ahli Sunnah,maka mereka ambil hadisnya, tetapi jika orang yang meriwayatkan hadis itu ahli Bidah,maka mereka tidak mengambil hadis darinya"

Berdasarkan hal ini, maka sesuatu berita tidak akan diterima kecuali setelah diketahui sanadnya, dengan itu muncullah ilmu "jarh wa tadil",iaitu ilmu mengenai ucapan para perawi, cara mengetahui bersambung (muttasil) atau terputus (munqati)nya sanad, mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Muncul pula ucapan-ucapan (sebagai tambahan kepada hadis) sebahagian perawi meskipun sangat sedikit,kerana masih sedikitnya para perawi yang tercela pada zaman awal.

Kemudian para ulama dalam bidang itu semakin banyak,hingga munculnya pelbagai-bagai pembahasan dalam banyak cabang ilmu yang berkait dengan hadis, baik dari aspek kedhabitannya, tatacara menerima dan menyampaikannya, pengetahuan tentang hadis-hadis yang nasikh (menghapus) dan hadis-hadis yang dimansukh (dihapus), pengetahuan tentang hadis-hadis yang gharib (asing/pelik/menyendiri) dan lain-lain. Semua ini masih disampaikan oleh para ulama secara lisan.

Kemudian,ilmu ini semakin berkembang. Lama-kelamaan ilmu hadis yang pada mulanya hanya disampaikan dengan medium lisan ini mula ditulis dan dibukukan, akan tetapi masih terserak dan berselerak dalam pelbagai tempat di dalam kitab-kitab lain yang bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain (selain hadis), seperti dalam kitab-kitab usul.fiqh, dan ilmu hadis sendiri. Contohnya kitab "ar-Risalah" dan "al-Umm" Imam Syafie (wafat 204H),muqaddimah Sahih Muslim (wafat 261H), Jami al-Tirmizi (wafat 279H) dan lain-lain

Akhirnya, ilmu ini menjadi semakin dewasa dan matang,mencapai tahap puncak dan memiliki istilah tersendiri yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lainnya. Hal ini terjadi pada abad ke-4 hijrah. Para ulama mula menyusun ilmu mustolah dalam kitab-kitab tersendiri dan secara komprehensif. Orang yang pertama menyusun kitab dalam bidang ini adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Rahahurmuzi (wafat 360H), iaitu kitabnya yang berjudul "al-Muhaddiths al-Fashil baina ar-Rawi wa al-WaI", selajutnya apa yang dirintis ar-Rahahurmuzi itu dilanjutkan oleh Imam al-Hakim al-Naisaburi (wafat 405H) dengan kitabnya "Marifah Ulum al-Hadith", karya al-Hakim ini merangkumi 50 klasifikasi hadis, akan tetapi masih tertinggal beberapa poin penting dan yang tidak disentuh. Abu Nuaim al-Isbahani (wafat 430H) kemudian melengkapkan karya al-Hakim dengan kitabnya "al-Mustakhraj ala Marifat Ulum al-Hadith".

Beberapa tahun kemuadian muncul pula al-Khatib al-Baghdadi (wafat 463H) yang menulis dengan banyak sekali kitab dalam disiplin ilmu Hadis,bahkan hampir semua pembahasan dalam disiplin ilmu ini ditulis beliau secara baik dan mendalam. Antara karya-karyanya ialah seperti kitab "Al-Kifayah fi Ilm al- Riwayah" dan "al-Jami baina Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami ". Al-Qadhi Iyadh al-Yahshubi (wafat 544H) pula menyusun sebuah kitab ilmu periwayatan Hadis yang kemudian diberinya nama "al-Ilma fi Dlabth al-Riwayah wa Taqyid al-Sama ". Menyusul setelah itu Abu Hafs al-Mayanji (wafat 580H) menulis sebuah kitab sederhana kecil, "Mala Yasa al-Muhaddiths Jahluhu".

Setelah itu, muncullah pula Abu Amr Uthman Ibn al-Salah (wafat 643H), yang merupakan tokoh hadis yang mendapat gelaran Hafiz al-Hadis. Kitab yang dihasilkan Ibn al-Salah diberi nama "Ulum al-Hadith" yang kemudiannya terkenal dengan jolokan "Muqaddimah Ibn Salah". Ibn al-Salah menyusun kitabnya ini semasa beliau mengajar di Dar al-Hadith di beberapa bandar di Syiria ini adalah dalam bentuk sederhana tetapi komprehansif sehingga ia menjadi standard bahan rujukan pengajian oleh beribu-ribu ulama dan pelajar Hadis selepasnya. Hinggakan terdapat tidak kurang dari 33 kitab yang membahas karya Ibn al-Salah ini, baik dalam bentuk ringkasan (Ikhtisar), ulasan (syarah), syair (nadzam) dan perbandingan (muaradlah).

Antara kitab-kitab mustolah hadis yang berdasarkan "Muqaddimah Ibn Salah" adalah Al-Irshad dan Taqrib oleh al- Nawawi (wafat 676H), al-Suyuti (wafat 911H) dengan nama Tadrib al-Rawi. Ikhtisar Ulum al-Hadith oleh Ibn Kathir (wafat 774H), Al-Khulasah karya al-Tibi (wafat 743H), Al-Minhal karya Badr al-Din b. Jamaah (wafat 733H), Al-Muqni oleh Ibn al-Mulaqqin (wafat 802H) dan Mahasin al-Istilah oleh al-Balqini (wafat 805H), Al-Nukat karya al-Zarkashi (wafat 794H), Al-Taqyid wa l-Idah karangan al-Iraqi (wafat 806H) dan Al-Nukat oleh Ibn Hajar al-Asqalani (wafat 852H), Alfiyyah al-Hadith karya al-Iraqi,[iaitu penulisan semula Muqaddimah Ibn Salah dalam bentuk syair panjang] dan lain -lain

Ringkasan Muqaddimah Ibn Salah pertama kalinya terhasil dari pena seorang muhaddis yang kebetulan hidup agak sezaman dengan Ibn Salah. Beliau adalah Muhyidin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi atau lebih dikenali dengan nama Imam al-Nawawi (wafat 676H). Kitab ringkasan ini diberi nama al-Irsyad. Akan tetapi Imam Nawawi merasakan kitab al-Irsyad nya itu belum cukup ringkas dan agak sukar difahami, beliau kemudian meringkaskannya lagi dan diberi nama "al-Taqrib wa al-Taisir li Marifati Sunan al-Basyir al-Nadzir". Kemudiaan kitab "Taqrib" al-Nawawi ini diberi syarahnya oleh al-Suyuthi (wafat 911H) dengan judul "Tadrib al-Rawi". Walaupun kitab "Taqrib" al-Nawawi ini dari segi isinya agak komprehensif dan ringkas, kerana ia sengaja ditulis al-Nawawi untuk memudahkan mereka yang hendak mendalami ilmu hadis, namun gaya bahasa yang digunakan al-Nawawi agak puitis dan agak sukar difahami [gaya bahasanya]. Sehingga Dr. Mahmud Tohhan, mengomentari kitab ini dalam pendahuluan kitab "Taisir Mustolah Hadis", berkata Dr. Mahmud Tohhan:

"sejak beberapa tahun saya ditugaskan mengajar ilmu Mustolah Hadis di Fakulti Syariah, Universiti Islam Madinah al-Munawwarah. Yang pada ketika itu kitab silibus rujukannya ialah "Ulum al-Hadis" karya Ibn al-Salah, yang kemudiannya diganti dengan ringkasan kitab tersebut iaitu "Taqrib" imam Nawawi. Selama saya mengajar disana, saya mendapati bahawa para mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari kedua kitab tersebut, kerana ketinggian bahasa dan isinya yang sarat dengan syair. Ada antara lain ialah panjang lebarnya sebahagian pembahasan, terutama kitab Ibn Salah [contohnya topik: "mengetahui tatacara mendengar hadis dan menyampaikannya, dan sifat-sifat mengenai kedhabitannya" yang penjelasannya memerlukan sehingga 36 halaman!!], atau terlalu ringkasnya penjelasan pada sebahagian topik terutama pada kitab al-Nawawi [contohnya topik: "ad-Dlaif" yang tidak sampai melebihi 19 kata]. Ada juga kesulitan yang berbentuk ungkapan (tabir), atau tidak adanya pembahasan yang saling melengkapi pada sebahagian topik. Begitu juga kadang-kadang tiadanya definasi, atau tidak adanya contoh, atau tidak disebutkan faedah dari suatu topik pembahasan…saya juga mendapati (selain dari kedua kitab tersebut) kesulitan-kesulitan yang sama dalam kitab-kitab klasik lainnya. Malah pada sebahagian kitab-kitab klasik ini pembahasannya tidak tersusun rapi dan tidak sisitematik, hal ini adalah dimaklumi kerana mungkin telah jelas sebahagian topik itu, lalu ia dibiarkan tidak dikaji, atau mungkin ada kepentingan pada masa itu untuk diterangkan secara panjang lebar topik-topik tertentu, atau kerana faktor-faktor lain, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui.."

Memandangkan masalah-masalah itu dilihatnya, Dr. Mahmud Tohhan menghasilkan kitab "Taisir Mustolah Hadis" yang berbentuk lebih moden untuk Fakulti Syariah di tempat beliau mengajar dan kitabnya itu tersebar luas sehingga ke Malaysia [sebagaimana yang ada pada tangan penulis], dan pada yang sama, masalah yang sama dilihat oleh Dr. Mahmud Tohhan pada kitab-kitab klasik Mustolah Hadis juga dilihat oleh pengajar-pengajar dan pakar-pakar hadis lainnya dari segenap dunia islam dan hal ini mendorong kepada penghasilan penulisan kitab-kitab Mustolah Hadis yang lebih moden dan kontemporari yang dapat kita temui sehingga sekarang [di universiti-universiti dan lainnya] dan ilmu ini terus berkembang dan yang paling penting ialah untuk ia dipraktikkan.

Wallah-hu-a’lam

Rujukan:

1- Taisir Mustolah al-Hadis, Dr. Mahmud Tohhan, terbitan al-Haramain, 1985M [Juga dalam edisi terjemahan oleh Abu Fuad dengan tajuk "Ilmu Hadis Praktis" cetakan Thariqatul Izzah 2006M] (Dr. Mahmud Tohhan -seperti yg tercatit pada muka kulit buku yg ada pada penulis- adalah pensyarah di bahagian Hadis kuliah Syariah & Pengajian Islam, Universiti Kuwait)

2- al-Taqrib wa al-Taisir li Marifati Sunan al-Basyir al-Nadzir, Muhyidin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, http://www.alwarraq.com, edisi software Maktabah Syamilah version. 2 [juga dalam edisi terjemahan oleh Syarif Hade Masyah, pengantar Prof. KH Ali Mustafa Yaqub, M.A dengan tajuk "Dasar-Dsar Ilmu Hadis" cetakan Pustaka Firdaus 2001M]

3- Introduction to The Sciences of Hadith, Syaikh Suhaib Hasan,edisi e-book oleh Gawaher.com [Suhaib Hasan ialah Muhaddith terkenal United Kingdom]

4- al-Quran al-Karim, edisi software Quran In Word version 1.3, oleh Mohamad Taufiq: http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html

5- al-Jami al-Sahih Sunan Tirmizi, Dar Ihya Turath al-Arabi,Beirut, dengan hukum hadis oleh syaikh al-Albani, edisi software Maktabah Syamilah version. 1