SJ–2223: Hukuman bagi aliran-aliran sesat dalam islam

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ–2223: Hukuman bagi aliran-aliran sesat dalam islam

:salam

Saya rasa tak perlu dipertikaikan lagi hukuman bagi mereka yang murtad dari Islam dari segi syariah Islam. Tetapi yang saya musykil sekarang, ialah apakah mereka yang memegang kepada fahaman-fahaman yang jelas sesat spt. Ahmaddiyah, GAH, Syiah d.s.b., tapi masih mengaku sebagai orang Islam, dihukum mengikut undang-undang murtad? Kalau tidak, apakah ada hukuman untuk mereka dan jika ya, apakah hukumannya?

Harap diperjelaskan persoalan ini.

:wassalam

Re: SJ–2223: Hukuman bagi aliran-aliran sesat dalam islam

:salam
Alhamdulillah, inilah jawapannya:
Hukuman hudud terhadap si murtad adalah berdasarkan kepada perbuatan riddah yng dilakukan. Murtad tidak semestinya keluar dari Islam kemudian memeluk agama Kristian atau Hindu. Tetapi apa sahaja perbuatan yang boleh membawa kepada murtad, seperti mengatakan bahawa al-Quran yg mutawatir sampai kpd kita sekarang sebenarnya tidak cukup. Atau mengatakan hukum Islam itu adalah hukum rimba. Atau mengatakan hudud itu hukuman kejam yg ketinggalan zaman. Atau menghina nabi s.a.w. Atau menolak hadis sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam. Atau menganggap ada nabi lain selepas nabi s.a.w.

Kita boleh dapatkan senarai perbuatan2 yg boleh membawa kepada murtad di kitab2 aqidah.

---------
Mengenai orang Islam yang menganut aliran2 yg sesat, maka dia dihukum berdasarkan kepada pegangan dan perbuatannya. Jika fahaman yg dipegangnya itu berbentuk dosa dan maksiat, maka dia dihukum berdasarkan tahap kemaksiatannya. Jika pegangannya itu dapat membawanya kepada murtad, maka dia akan dihukum dgn hudud utk org yg murtad.

Contoh: Jika seseorang Islam itu menganut fahaman menolak hadis sebagai sumber kedua Islam, maka dia dihukum dengan hukuman hudud utk murtad. Pemerintah hendaklah menjalankan kewajipannya dengan mengikuti beberapa langkah sebelum melaksanakan hukum hudud ke atasnya. Antaranya ialah, dia hendaklah diminta utk bertaubat. Dan para ulama hendaklah menjelaskan dan memberi penerangan tentang kesesatan serta kekeliruan pegangannya. Lihat penjelasan lanjut lihat di sini:
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=10356

Untuk penjelasan lebih mendalam ttg langkah2 yg perlu diambil oleh pemerintah Islam sebelum melaksanakan hudud, sila rujuk kitab2 mazhab. Di sana kita akan dapati perbedaan pendapat mengenai apa yg perlu dilakukan sebelum hudud dikenakan.

Reply berikut ini saya cut & paste artikel yg mengandungi maklumat mengenai riddah atau murtad.

:wassalam

Re: SJ–2223: Hukuman bagi aliran-aliran sesat dalam islam


äæÇÞÖ ÇáÅíãÇä

Ç- ÇáßÝÑ:

Ã- ãÚäì ÇáßÝÑ.

È- ÃäæÇÚ ÇáßÝÑ.

Ì- Íßã ÇáßÝÑ.

2- ÇáÔÑß:

Ã- ÃäæÇÚ ÇáÔÑß.

È- Íßã ÇáÔÑß.

3- ÇáÑÏÉ:

Ã- ãÚäì ÇáÑÏÉ.

È- ÃäæÇÚ ÇáÑÏÉ.

Ì- Íßã ÇáãÑÊÏ.

4- ÇáäÝÇÞ:

Ã- ãÚäì ÇáäÝÇÞ.

È- ÕÝÇÊ ÇáãäÇÝÞíä.

Ì- ÃäæÇÚ ÇáäÝÇÞ.

Ï- Íßã ÇáäÝÇÞ.

Ç- ÇáßÝÑ:

Ã- ãÚäì ÇáßÝÑ:

ÇáßÝÑ: åæ ÅäßÇÑ ÔíÁ ããÇ ÌÇÁ Èå ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ææÕá ÅáíäÇ ÈØÑíÞ íÞíäí ÞÇØÚ. Ýåæ ÅÐä äÞíÖ ÇáÅíãÇä.

ÅÐ ÇáÅíãÇä áÇ íÊãø ÅáÇ ÈÇáÊÕÏíÞ ÈÌãíÚ ãÇ ÌÇÁ Èå ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã¡ áÃä ÌãíÚ ÃÑßÇäå ãÚ ÝÑæÚåÇ æÍÏÉ ãÊãÇÓßÉ ÊãÇÓßÇð ÊÇãÇð ÍÊì Åä ÇáÅÎáÇá ÈÌÒÁ ãä ÃÌÒÇÆåÇ íÝÞÏåÇ ßíÇäåÇ¡ ÝáÇ ÈÏ ãä ÇáÅíãÇä ÈåÇ ßáåÇ æÇáÇÚÊÞÇÏ Èßá ÌÒÁ ãä ÃÌÒÇÆåÇ¡ Ýãä ÃÎáøó ÈæÇÍÏ ãä ÃÌÒÇÁ åÐå ÇáæÍÏÉ ÇáÇÚÊÞÇÏíÉ ÝÞÏ äÒá Úä ÃÏäì ãÑÇÊÈ ÇáÅíãÇä¡ æãä äÒá Úä ÃÏäì ãÑÇÊÈ ÇáÅíãÇä ÝÞÏ ßÝÑ.

ãä ÃäßÑ ÔíÆÇð ããÇ íÌÈ ÇáÅíãÇä Èå íÓãì ßÇÝÑÇð.

ãËÇá Ðáß:

- ãä ÇÚÊÞÏ ÃáæåíÉ ÇáãÓíÍ ÚíÓì ÇÈä ãÑíã¡ Ãæ ÇÚÊÞÏ ÃáæåíÉ ÛíÑå ãä ÇáÈÔÑ¡ Ãæ ÇÚÊÞÏ ÈÃä Çááå ËÇáË ËáÇËÉ Ýåæ ßÇÝÑ¡ æåÐÇ ÇáÇÚÊÞÇÏ ÈÇØá ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {áóÞóÏú ßóÝóÑó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúãóÓöíÍõ ÇÈúäõ ãóÑúíóãó æóÞóÇáó ÇáúãóÓöíÍõ íóÇ Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó ÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ÑóÈøöí æóÑóÈøóßõãú Åöäøóåõ ãóäú íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú ÍóÑøóãó Çááøóåõ Úóáóíúåö ÇáúÌóäøóÉó æóãóÃúæóÇåõ ÇáäøóÇÑõ æóãóÇ áöáÙøóÇáöãöíäó ãöäú ÃóäÕóÇÑò * áóÞóÏú ßóÝóÑó ÇáøóÐöíäó ÞóÇáõæÇ Åöäøó Çááøóåó ËóÇáöËõ ËóáÇËóÉò æóãóÇ ãöäú Åöáóåò ÅöáÇ Åöáóåñ æóÇÍöÏñ æóÅöäú áóãú íóäÊóåõæÇ ÚóãøóÇ íóÞõæáõæäó áóíóãóÓøóäøó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäúåõãú ÚóÐóÇÈñ Ãóáöíãñ} [ÇáãÇÆÏÉ: 72-73].

- æãä ÇÚÊÞÏ ÈÚÏã ÝÑÖíÉ ÇáÕáæÇÊ ÇáÎãÓ Ýí ÇáÅÓáÇã ÝÞÏ ßÝÑ.

- æãä ÇÚÊÞÏ ÅÈÇÍÉ ÇáÒäÇ Ãæ ÅÈÇÍÉ ÇáÎãÑ Ãæ ãÇ ÔÇÈå Ðáß ÝÞÏ ßÝÑ.

È- ÃäæÇÚ ÇáßÝÑ:

1- ßÝÑ ÇáÔß: æåæ ÇáÐí íÔß Ýí ãÇ ÌÇÁ Èå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝáÇ íÌÒã ÈÕÏÞå¡ æáÇ íÌÒã ÈßÐÈå.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ßóÝóÑúäóÇ ÈöãóÇ ÃõÑúÓöáúÊõãú Èöåö æóÅöäøóÇ áóÝöí Ôóßøò ãöãøóÇ ÊóÏúÚõæäóäóÇ Åöáóíúåö ãõÑöíÈò(1)} [ÅÈÑÇåíã: 9].

2- ßÝÑ ÇáÅÚÑÇÖ: æåæ ÇáÅÚÑÇÖ ÚãøóÇ ÌÇÁ Èå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝáÇ íÕÏÞå æáÇ íßÐÈå æáßäå íÚÑÖ Úäå.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóäú ÐõßøöÑó ÈöÂíóÇÊö ÑóÈøöåö Ëõãøó ÃóÚúÑóÖó ÚóäúåóÇ ÅöäøóÇ ãöäó ÇáúãõÌúÑöãöíäó ãõäÊóÞöãõæäó} [ÇáÓÌÏÉ: 22].

_____________

(1) ãæÞÚ ááÑíÈÉ æÇáÞáÞ.

3- ßÝÑ ÇáÌÍæÏ: æåæ Ãä íÌÍÏ ÌãáÉ ÈãÇ ÃäÒáå Çááå ÊÚÇáì Ãæ íÌÍÏ ÔíÆÇð ããÇ åæ ãÚáæã ÈÇáÖÑæÑÉ ãä ÇáÅÓáÇã.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÌóÍóÏõæÇ ÈöåóÇ æóÇÓúÊóíúÞóäóÊúåóÇ ÃóäúÝõÓõåõãú ÙõáúãðÇ æóÚõáõæøðÇ(1) ÝóÇäÙõÑú ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáúãõÝúÓöÏöíäó} [Çáäãá: 14].

æÞÇá ÊÚÇáì: {ÞóÏú äóÚúáóãõ Åöäøóåõ áóíóÍúÒõäõßó ÇáøóÐöí íóÞõæáõæäó ÝóÅöäøóåõãú áÇ íõßóÐøöÈõæäóßó æóáóßöäøó ÇáÙøóÇáöãöíäó ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö íóÌúÍóÏõæäó} [ÇáÃäÚÇã: 33].

4- ßÝÑ ÇáÊßÐíÈ: æåæ ÇÚÊÞÇÏ ßÐÈ ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí Ãíøö ÔíÁ ããÇ ÌÇÁ Èå.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÅöäú íõßóÐøöÈõæßó ÝóÞóÏú ßóÐøóÈó ÇáøóÐöíäó ãöäú ÞóÈúáöåöãú ÌóÇÁóÊúåõãú ÑõÓõáõåõãú ÈöÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÈöÇáÒøõÈõÑö(2) æóÈöÇáúßöÊóÇÈö ÇáúãõäöíÑö * Ëõãøó ÃóÎóÐúÊõ ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÝóßóíúÝó ßóÇäó äóßöíÑö} [ÝÇØÑ: 25-26].

5- ßÝÑ ÅÈÇÁ æÇÓÊßÈÇÑ: æåæ ãËá ßÝÑ ÅÈáíÓ ÝÅäå áã íÌÍÏ ÃãÑ Çááå æáÇ ÞÇÈáå ÈÇáÅäßÇÑ¡ æÅäãÇ ÊáÞÇå ÈÇáÅÈÇÁ æÇáÇÓÊßÈÇÑ¡ æåÐÇ ãËá ÍÇá ãä íÚáã Ãä Ïíä ÇáÅÓáÇã åæ Ïíä ÇáÍÞøö ÇáÐí áÇ íÞÈá Çááå ÓæÇå¡ æÇáÐí Ýíå ÕáÇÍå Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ¡ Ëã íÊÑßå ÅÈÇÁð æÇÓÊßÈÇÑÇð æíÊÎÐ áå ÏíäÇð Ãæ ãÐåÈÇð ãä ÕäÚ ÇáÈÔÑ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÅöÐú ÞõáúäóÇ áöáúãóáÇÆößóÉö ÇÓúÌõÏõæÇ áÂÏóãó ÝóÓóÌóÏõæÇ ÅöáÇ ÅöÈúáöíÓó ÃóÈóì æóÇÓúÊóßúÈóÑó æóßóÇäó ãöäú ÇáúßóÇÝöÑöíäó} [ÇáÈÞÑÉ: 34].

Ì- Íßã ÇáßÝÑ:

Åä Íßã ÇáßÇÝÑíä åæ ÇáÎáæÏ Ýí ÇáäÇÑ ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ æóßóÐøóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊöäóÇ ÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó} [ÇáÈÞÑÉ: 39].

2- ÇáÔÑß:

ÃæáÇð: ÃäæÇÚ ÇáÔÑß: ÔÑß ãä íÄãä ÈÇááå æáßäå íÌÚá áå ÔÑíßÇð Ýí Çáãõáß æÇáÊÕÑÝ Ýí ÇáãÎáæÞÇÊ: ÎáÞÇð æÍíÇÉ æÑÒÞÇð æãæÊÇð æÖÑÇð æäÝÚÇð.

æåÐÇ ÇáÔÑß ßÔÑß ÇáäÕÇÑì æÇáãÌæÓ ÅÐ íÚÊÞÏ ÇáäÕÇÑì Ãä Çááå ËÇáË ËáÇËÉ - ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÚãÇ íÞæáæä ÚáæÇð ßÈíÑÇð - æíÚÊÞÏ ÇáãÌæÓ Ãäå ËÇäí ÇËäíä ÊÚÇáì Çááå ÚãÇ íÞæáæä.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {ÇáøóÐöí áóåõ ãõáúßõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö æóáóãú íóÊøóÎöÐú æóáóÏðÇ æóáóãú íóßõäú áóåõ ÔóÑöíßñ Ýöí Çáúãõáúßö æóÎóáóÞó ßõáøó ÔóíúÁò ÝóÞóÏøóÑóåõ ÊóÞúÏöíÑðÇ} [ÇáÝÑÞÇä: 2].

ËÇäíÇð: ÔÑß ãä íÕÝ äÝÓå Ãæ ÛíÑå ãä ÇáÈÔÑ ÈÕÝÇÊ ÇáßãÇá ÇáÎÇÕÉ ÈÇááå ÚÒ æÌá:

______________

(1) ÊÑÝÚÇð æÇÓÊßÈÇÑÇð Úä ÇáÅíãÇä ÈåÇ.

(2) ÇáßÊÈ ÇáãßÊæÈÉ.

æåí ÇáÕÝÇÊ ÇáÊí áÇ Êßæä ÅáÇ ááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ßÞæá ÝÑÚæä: {ÝóÞóÇáó ÃóäóÇ ÑóÈøõßõãú ÇáÃóÚúáóì} [ÇáäÇÒÚÇÊ: 24].

ËÇáËÇð: ÔÑß ãä íÚÈÏ ÛíÑ Çááå ÈÃí áæä ãä ÃáæÇä ÇáÚÈÇÏÉ:

ÞÇá ÊÚÇáì: {æóÇÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó æóáÇ ÊõÔúÑößõæÇ Èöåö ÔóíúÆðÇ} [ÇáäÓÇÁ: 36].

ÝÇáÚÈÇÏÉ Êßæä ÎÇáÕÉ ááå ÓÈÍÇäå æãä ÃÔÑß Ýí ÇáÚÈÇÏÉ ÔíÆÇð: ßÚÈÇÏÉ ÇáÔãÓ Ãæ ÇáÞãÑ Ãæ ÇáäÌæã Ãæ ÇáæËä Ãæ ÇáÕäã Ãæ ÇáØÈíÚÉ Ãæ ÇáãáÇÆßÉ Ãæ ÇáÃäÈíÇÁ Ãæ ÇáÑÓá Ãæ ÇáÕÇáÍíä¡ ÝÍßãå Íßã ÇáßÇÝÑíä ÇáãÔÑßíä.

ÞÇá ÊÚÇáì: {Þõáú ÃóÝóÛóíúÑó Çááøóåö ÊóÃúãõÑõæäóäöí ÃóÚúÈõÏõ ÃóíøõåóÇ ÇáúÌóÇåöáõæäó} [ÇáÒãÑ: 64].

æÞÇá ÊÚÇáì: {æóáóÞóÏú ÃõæÍöíó Åöáóíúßó æóÅöáóì ÇáøóÐöíäó ãöäú ÞóÈúáößó áóÆöäú ÃóÔúÑóßúÊó áóíóÍúÈóØóäøó Úóãóáõßó æóáóÊóßõæäóäøó ãöäú ÇáúÎóÇÓöÑöíäó * Èóáú Çááøóåó ÝóÇÚúÈõÏú æóßõäú ãöäú ÇáÔøóÇßöÑöíäó} [ÇáÒãÑ: 65-66].

È- Íßã ãä ÃÔÑß ÈÇááå ÚÒøó æÌáøó:

Åä Çááå áÇ íÛÝÑ ÅÔÑÇß ãä ÃÔÑß Èå ÈÎáÇÝ ãä ÚÕì Çááå ãä ÇáãÄãäíä.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {Åöäøó Çááøóåó áÇ íóÛúÝöÑõ Ãóäú íõÔúÑóßó Èöåö æóíóÛúÝöÑõ ãóÇ Ïõæäó Ðóáößó áöãóäú íóÔóÇÁõ æóãóäú íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú Öóáøó ÖóáÇáÇ ÈóÚöíÏðÇ} [ÇáäÓÇÁ: 116].

æãä ÃÔÑß ÝÅä Çááå íÍÑã Úáíå ÇáÌäÉ ÝáÇ íÏÎáåÇ ÃÈÏÇð.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {Åöäøóåõ ãóäú íõÔúÑößú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏú ÍóÑøóãó Çááøóåõ Úóáóíúåö ÇáúÌóäøóÉó æóãóÃúæóÇåõ ÇáäøóÇÑõ} [ÇáãÇÆÏÉ: 72].

3- ÇáÑÏÉ:

Ã- ÇáãÑÊÏ: ãä ÊÑß Ïíä ÇáÅÓáÇã æåæ ÚÇÞá ÈÇáÛ¡ ãÎÊÇÑ ÛíÑ ãßÑå Åáì Ïíä ÂÎÑ¡ ßÇáäÕÑÇäíÉ Ãæ ÇáíåæÏíÉ Ãæ ÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃÏíÇä ÇáÈÇØáÉ¡ Ãæ Åáì ÚÞíÏÉ ÈÇØáÉ æãÐåÈ ÝÇÓÏ ßÇáÔíæÚíÉ¡ Ãæ Åáì ÊÈäì äÙÑíÉ ÅáÍÇÏíÉ¡ Ãæ ÃäßÑ ãÇ åæ ãÚáæã ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ ßæÌæÈ ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ¡ Ãæ ÞÇá ÞæáÇð áÇ íÍÊãá ÊÃæíáÇð ÛíÑ ÇáßÝÑ¡ Ãæ Íßã ÈÛíÑ ãÇ ÃäÒá Çááå ãÚ ÇÚÊÞÇÏå ÈÃäøó ÇáäÙÇã ÇáÅÓáÇãí äÙÇã ÑÌÚí Ãæ ãÊÃÎÑ.

È- ÃäæÇÚ ÇáÑÏÉ:

1- ÑÏÉ Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ.

2- ÑÏÉ Ýí ÇáÃÞæÇá.

3- ÑÏÉ Ýí ÇáÃÝÚÇá.

1- ÇáÑÏÉ Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ:

ÇÊÝÞÊ ÚáãÇÁ ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Úáì:

Ãä ãä ÃäßÑ ãä ÇáãÓáãíä æÌæÏ Çááå¡ Ãæ ÃäßÑ ÕÝÇÊ ÇáßãÇá ááå¡ Ãæ ÃÔÑß ÈÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÝÌÚá áå æáÏÇð Ãæ ÈäÇÊò Ãæ ãËíáÇð ãÔÇÈåÇð áå Ãæ ÃäßÑ ÃãÑÇð ãÚáæãÇð ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ¡ Ýåæ ãÑÊÏ ÎÇÑÌ Úä Ïíä ÇáÅÓáÇã.

- ãÚäì ÇáÃãÑ ÇáãÚáæã ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ:

ãÇ ËÈÊ ÈäÕ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Ãæ ÈÇáÓäÉ ÇáãÊæÇÊÑÉ æßÇä ÞØÚí ÇáÏáÇáÉ æáíÓ Ýíå ÔÈåÉ Ãæ ÈÅÌãÇÚ ÌãíÚ ÇáÕÍÇÈÉ ÇáãÊæÇÊÑ ÅÌãÇÚÇð ÞØÚíÇð ÞæáíÇð ÛíÑ ÓßæÊí.

ÃãËáÉ Úä ÇáÃãæÑ ÇáãÚáæãÉ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ:

1- ÇáÅíãÇä ÈæÌæÏ Çááå ææÕÝå ÈÕÝÇÊ ÇáßãÇá æÊäÒíåå Úä ßá äÞÕÇä æÃä ßá ãÇ ÓæÇå Ýåæ ãÎáæÞ.

2- ÇáÅíãÇä ÈÇáÃäÈíÇÁ æÇáÑÓá Úáíåã ÇáÓáÇã æÈãÚÌÒÇÊåã.

3- ÇáÅíãÇä ÈÑÓÇáÉ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÃäåÇ ÚÇãøóÉ Åáì ÌãíÚ ÇáÎáÞ¡ æåí ÕÇáÍÉ áßá ÒãÇä æãßÇä¡ æÇáÅíãÇä ÈÃäå ÎÇÊã ÇáäÈííä æáÇ äÈí ÈÚÏå¡ æÃä ÔÑíÚÊå ÈÇÞíÉ Åáì ÞíÇã ÇáÓÇÚÉ æåí ßÝíáÉ ÈÅÓÚÇÏ ÇáÈÔÑíÉ.

4- ÇáÅíãÇä ÈÇáãáÇÆßÉ æÃäåã ÚÈÇÏ ãßÑãæä ÎáÞåã Çááå ÊÚÇáì.

5- ÇáÅíãÇä ÈæÌæÏ ÇáÌä¡ æÃä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÍãÏÇð ãÑÓá Åáíåã æÃä Çááå ÎáÞåã ãä ãÇÑÌ ãä äÇÑ¡ æÃä ãäåã ÇáãÄãäíä æãäåã ÇáßÇÝÑíä.

6- ÇáÅíãÇä ÈÇáÈÚË æÇáÍÔÑ æÇáÍÓÇÈ ææÒä ÇáÃÚãÇá.

7- ÇáÅíãÇä ÈÇáÌäÉ ÈÃäåÇ ÏÇÑ ÇáäÚíã ááãÄãäíä ÎÇáÏíä ÝíåÇ ÃÈÏÇð ÈÃÑæÇÍåã æÃÌÓÇÏåã.

8- ÇáÅíãÇä ÈÇáäÇÑ ÈÃäåÇ ááßÇÝÑíä ÎÇáÏíä ÝíåÇ ÃÈÏÇð ÈÃÑæÇÍåã æÃÌÓÇÏåã.

9- ÇáÅíãÇä ÈÇááæÍ ÇáãÍÝæÙ æÇáÞáã æÇáÚÑÔ æÇáßÑÓí. ÎáÞåÇ Çááå áÍßãÉ áÇ áÇÍÊíÇÌ ÅáíåÇ.

10- ÇáÅíãÇä ÈÔÝÇÚÉ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇáÚÙãì Ýí ÝÕá ÇáÞÖÇÁ ÍíË íáÌà Åáíå ÇáÎáÞ ÌãíÚÇð Ýí ÇáãæÞóÝ ÇáÚÙíã.

11- ÇáÅíãÇä ÈÝÑÖíÉ ÇáæÖæÁ áãä ßÇä ÛíÑ ãÊæÖÆ ÚäÏ ÇáÕáÇÉ æÇáÛÓá áãä æÌÈ Úáíå ßÇáÌäÈ¡ æÇáÅíãÇä ÈÝÑÖíÉ ÇáÕáæÇÊ ÇáÎãÓ¡ æÝÑÖíÉ ÇáÌãÚÉ.

12- æÇáÅíãÇä ÈÝÑÖíÉ ÇáÒßÇÉ Úáì ãä ãáß ÍÏøó ÇáäÕÇÈ¡ æÇáÕæã¡ æÇáÍÌ Úáì ãä ÇÓÊØÇÚ Åáíå ÓÈíáÇð.

13- ÇáÅíãÇä ÈÝÑÖíÉ ÇáÌåÇÏ Ýí ÓÈíá Çááå¡ æÃäå áÇ íÓÞØ ÃÈÏÇð.

14- ÇáÅíãÇä ÈÍÑãÉ ÞÊá ÇáäÝÓ ÇáÊí ÍÑã Çááå ÅáÇ ÈÇáÍÞ¡ æÚÞæÞ ÇáæÇáÏíä¡ æÇáÓÍÑ¡ æÔåÇÏÉ ÇáÒæÑ¡ æÇáÒäÇ æÇááæÇØ¡ æÃßá ÃãæÇá ÇáÑÈÇ¡ æÃßá ÃãæÇá ÇáíÊÇãì¡ æÇáÑÔæÉ¡ æÇáÓÑÞÉ¡ æÇáÙáã¡ æÇáÛÕÈ¡ æÇáÛÔ¡ æÇáÎíÇäÉ¡ æÅíÐÇÁ ÇáäÇÓ ÈÛíÑ ÍÞ¡ æÇáÓÎÑíÉ¡ æÇáÛíÈÉ¡ æÇáäãíãÉ¡ æÇáßÐÈ¡ æÞÐÝ ÇáãÍÕäÇÊ¡ æÇáÑíÇÁ¡ æÇáÚÌÈ¡ æÇáßÈÑ¡ æÇáÈÎá¡ æÇáÍÓÏ.

æÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃãæÑ ÇáæÇÖÍÉ ÇáãÚáæãÉ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ.

2- ÇáÑÏøóÉ Ýí ÇáÃÞæÇá:

ÅÐÇ ÞÇá ÇáãÓáã ÞæáÇð ãßÝøöÑÇð ÝÞÏ ÇÑÊÏ æÎÑÌ Úä ÇáÅÓáÇã.

ãä ÑÏÉ ÇáÃÞæÇá: ãä ÌÍÏ ÞæáÇð áÚÞíÏÉ ãä ÚÞÇÆÏ ÇáÅÓáÇã ÇáãÚáæãÉ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ Ýåæ ãÑÊÏ.

ãä ÇÚÊÑÝ ÇÚÊÑÇÝÇð ÞæáíÇð ÈÚÞíÏÉ ãßÝøöÑÉ ÈÃäåÇ ÕÍíÍÉñ.

ãä ÓÈøó Çááå Ãæ ÇáÞÑÂä Ãæ ÇáÑÓá Ãæ ÇáÃäÈíÇÁ Ãæ ÃÍÏåã ÓæÇÁð ßÇä ãÇÒÍÇð Ãæ ÌÇÏÇð Ýåæ ãÑÊÏ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóáóÆöäú ÓóÃóáúÊóåõãú áóíóÞõæáõäøó ÅöäøóãóÇ ßõäøóÇ äóÎõæÖõ æóäóáúÚóÈõ Þõáú ÃóÈöÇááøóåö æóÂíóÇÊöåö æóÑóÓõæáöåö ßõäÊõãú ÊóÓúÊóåúÒöÆõæäó * áÇ ÊóÚúÊóÐöÑõæÇ ÞóÏú ßóÝóÑúÊõãú ÈóÚúÏó ÅöíãóÇäößõãú} [ÇáÊæÈÉ:65-66].

ãä ØÚä Ýí ÇáÏíä¡ ÝåÇÌã ÇáÅÓáÇã æÔÑÇÆÚå ÃæÏÚÇ Åáì ãÈÏà ÅáÍÇÏí Ãæ ßÝÑí Ýåæ ãÑÊÏ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÅöäú äóßóËõæÇ ÃóíúãóÇäóåõãú ãöäú ÈóÚúÏö ÚóåúÏöåöãú æóØóÚóäõæÇ Ýöí Ïöíäößõãú ÝóÞóÇÊöáõæÇ ÃóÆöãøóÉó ÇáúßõÝúÑö Åöäøóåõãú áÇ ÃóíúãóÇäó áóåõãú áóÚóáøóåõãú íóäÊóåõæäó} [ÇáÊæÈÉ: 12].

3- ÇáÑÏÉ Ýí ÇáÃÝÚÇá:

ÅÐÇ ÝÚá ÇáãÓáã ÝÚáÇð ãßÝÑÇð¡ ÝÞÏ ÇÑÊÏ æÎÑÌ Úä ÇáÅÓáÇã ãä ÑÏÉ ÇáÃÝÚÇá:

ãä ÃáÞì ÇáãÕÍÝ Ãæ ÌÒÁð ãäå Ýí ÇáÞÇÐæÑÇÊ Ãæ áØÎå ÈÇáäÌÇÓÇÊ ãÊÚãÏÇð Ýåæ ãÑÊÏ.

æãä ÓÌÏ áÕäã Ãæ ÔãÓ Ãæ ÞãÑ Ãæ ÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃÔíÇÁ ÇáãÎáæÞÉ Ýåæ ãÑÊÏ.

æãä ÇÓÊåÒà ÈÝÚá ÕÑíÍ ÈÏíä Çááå ÝÞÏ ÇÑÊÏ.

æãä ÚáÞ ÇáÕáíÈ Úáì ÇáÕÏÑ Ãæ æÖÚ ãä ÔÇÑÇÊ ÇáßÝÑ ÇáÎÇÕÉ Èåã ÝÞÏ ÇÑÊÏ.

æãä ÍÇÑÈ ÇáÔÑíÚÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇÓÊÈÏáåÇ ÈÇáÞæÇäíä ÇáæÖÚíÉ ÇáÈÔÑíÉ ÊÚØíáÇð áÃÍßÇã Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÝÞÏ ÇÑÊÏ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóãóäú áóãú íóÍúßõãú ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæúáóÆößó åõãú ÇáúßóÇÝöÑõæäó} [ÇáãÇÆÏÉ: 44].

Íßã ÇáãÑÊÏ:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóãóäú íóÑúÊóÏöÏú ãöäúßõãú Úóäú Ïöíäöåö ÝóíóãõÊú æóåõæó ßóÇÝöÑñ ÝóÃõæúáóÆößó ÍóÈöØóÊú ÃóÚúãóÇáõåõãú Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö æóÃõæúáóÆößó ÃóÕúÍóÇÈõ ÇáäøóÇÑö åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó} [ÇáÈÞÑÉ: 217].

- Íßãå Ýí ÇáÏäíÇ:

áÇ íÑË æáÇ íæÑË æáÇ ÊÄßá ÐÈíÍÊå¡ æáÇ íõÒóæøóÌ æÊÞÚ ÇáÝÑÞÉ Èíäå æÈíä ÒæÌÊå ãä ÛíÑ ÊäÞíÕ ÚÏÏ ááØáÇÞ¡ æáíÓ áå Ãä íÑÏåÇ Åáì ÚÕãÉ ÇáÒæÇÌ ÅáÇ ÈÚÏ Ãä íÓáã ãä ÌÏíÏ ÈÚÞÏ ÔÑÚí¡ æÊÍÈØ ÃÚãÇáå ßáåÇ.

ÇáãÑÊÏ íÍÈÓ ËáÇËÉ ÃíÇã æíÚÑÖ Úáíå ÇáÅÓáÇã ãÚ ãÚÑÝÉ ÓÈÈ ßÝÑå æÑÝÚ ÇáÔÈå æÇáÔßæß ãä äÝÓå ÈÇáÃÏáÉ ÇáãÞäÚÉ æÇáäÞÇÔ ÇáÚáãí¡ ÝÅä ÃÕÑ Úáì ßÝÑå æáã íÑÌÚ Åáì Ïíä ÇáÅÓáÇã¡ íÞÊá ãä ÞÈá ÇáÍÇßã ÇáãÓáã.

ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: "ãä ÈÏá Ïíäå ÝÇÞÊáæå" .

- Íßãå Ýí ÇáÂÎÑÉ:

Íßãå Íßã ÇáßÇÝÑíä íÎáÏ Ýí ÇáäÇÑ æáå ÚÐÇÈñ Ãáíã.

4- ÇáäÝÇÞ:

Ã- ãÚäì ÇáäÝÇÞ: æåæ Ãä íÙåÑ ÇáÅäÓÇä ÅíãÇäå æåæ Ýí ÈÇØäå ßÇÝÑ ãßÐÈ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {ÅöÐóÇ ÌóÇÁóßó ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó ÞóÇáõæÇ äóÔúåóÏõ Åöäøóßó áóÑóÓõæáõ Çááøóåö æóÇááøóåõ íóÚúáóãõ Åöäøóßó áóÑóÓõæáõåõ æóÇááøóåõ íóÔúåóÏõ Åöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó áóßóÇÐöÈõæäó} [ÇáãäÇÝÞæä: 1].

È- ÕÝÇÊ ÇáãäÇÝÞíä:

ãä ÕÝÇÊ ÇáãäÇÝÞíä ÇáÊí ÌÇÁÊ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã:

1- ÇáÅÝÓÇÏ Ýí ÇáÃÑÖ æÚÏã ÇáÅÕáÇÍ:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì Ýí æÕÝ ÇáãäÇÝÞíä: {æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú áÇ ÊõÝúÓöÏõæÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö ÞóÇáõæÇ ÅöäøóãóÇ äóÍúäõ ãõÕúáöÍõæäó * ÃóáÇ Åöäøóåõãú åõãú ÇáúãõÝúÓöÏõæäó æóáóßöäú áÇ íóÔúÚõÑõæäó} [ÇáÈÞÑÉ: 11 - 12].

2- ÇÊåÇã ÇáãÄãäíä ÈÇáÓøóÝå:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÂãöäõæÇ ßóãóÇ Âãóäó ÇáäøóÇÓõ ÞóÇáõæÇ ÃóäõÄúãöäõ ßóãóÇ Âãóäó ÇáÓøõÝóåóÇÁõ ÃóáÇ Åöäøóåõãú åõãú ÇáÓøõÝóåóÇÁõ æóáóßöäú áÇ íóÚúáóãõæäó} [ÇáÈÞÑÉ: 13].

3- ÎÏÇÚ ÇáÐíä ÂãäæÇ ÈÅÙåÇÑ ÇáÅíãÇä ÅÐÇ ÞÇÈáæåã¡ Ëã ÅÙåÇÑ ÇáßÝÑ ãÚ ÃæáíÇÆåã:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÅöÐóÇ áóÞõæÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÞóÇáõæÇ ÂãóäøóÇ æóÅöÐóÇ ÎóáóæúÇ Åöáóì ÔóíóÇØöíäöåöãú ÞóÇáõæÇ ÅöäøóÇ ãóÚóßõãú ÅöäøóãóÇ äóÍúäõ ãõÓúÊóåúÒöÆõæäó * Çááøóåõ íóÓúÊóåúÒöÆõ Èöåöãú æóíóãõÏøõåõãú Ýöí ØõÛúíóÇäöåöãú íóÚúãóåõæäó} [ÇáÈÞÑÉ: 14 - 15].

4- ÇáÅÚÑÇÖ Úä ÇáÊÍÇßã Åáì ÔÑÚ Çááå æÕÏ ÇáäÇÓ Úä ÇáÍßã ÈãÇ ÃäÒá Çááå:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó íóÒúÚõãõæäó Ãóäøóåõãú ÂãóäõæÇ ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó æóãóÇ ÃõäÒöáó ãöäú ÞóÈúáößó íõÑöíÏõæäó Ãóäú íóÊóÍóÇßóãõæÇ Åöáóì ÇáØøóÇÛõæÊö(1) æóÞóÏú ÃõãöÑõæÇ Ãóäú íóßúÝõÑõæÇ Èöåö æóíõÑöíÏõ ÇáÔøóíúØóÇäõ Ãóäú íõÖöáøóåõãú ÖóáÇáÇ ÈóÚöíÏðÇ * æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóÅöáóì ÇáÑøóÓõæáö ÑóÃóíúÊó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó íóÕõÏøõæäó Úóäúßó ÕõÏõæÏðÇ} [ÇáäÓÇÁ: 60 - 61].

5- ÇÊÎÇÐ ÇáßÇÝÑíä ÃæáíÇÁ ãä Ïæä ÇáãÄãäíä:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {ÈóÔøöÑú ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó ÈöÃóäøó áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ÃóáöíãðÇ * ÇáøóÐöíäó íóÊøóÎöÐõæäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÃóæúáöíóÇÁó ãöäú Ïõæäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÃóíóÈúÊóÛõæäó ÚöäúÏóåõãú ÇáúÚöÒøóÉó ÝóÅöäøó ÇáúÚöÒøóÉó áöáøóåö ÌóãöíÚðÇ} [ÇáäÓÇÁ: 138 - 139].

6- ÇáÃãÑ ÈÇáãäßÑ æÇáäåí Úä ÇáãÚÑæÝ:

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊõ ÈóÚúÖõåõãú ãöäú ÈóÚúÖò íóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãõäúßóÑö æóíóäúåóæúäó Úóäú ÇáúãóÚúÑõæÝö æóíóÞúÈöÖõæäó ÃóíúÏöíóåõãú(2) äóÓõæÇ Çááøóåó ÝóäóÓöíóåõãú(3) Åöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó åõãú ÇáúÝóÇÓöÞõæäó(4)} [ÇáÊæÈÉ: 67].

Ì- ÃäæÇÚ ÇáäÝÇÞ:

ÇáäÝÇÞ äæÚÇä:

1- äÝÇÞ ÇÚÊÞÇÏí: æåæ Ãä íÙåÑ ÇáÅäÓÇä ÇáÅíãÇä æíÈØä ÎáÇÝ Ðáß.

2- æäÝÇÞ Úãáí: æåæ Ãä íßæä ÇáÅäÓÇä ãÄãäÇð ÙÇåÑÇð æÈÇØäÇð ÅáÇ Ãäå íÎÇáÝ Ýí ÈÚÖ ÃÚãÇáå ÇáÙÇåÑÉ ÇáÚãá ÇáÕÇáÍ ßÎíÇäÉ ÇáÃãÇäÉ æÇáÊÍÏË ÈÇáßÐÈ æÎáÝ ÇáæÚÏ.

ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: "ÂíÉ(5) ÇáãäÇÝÞ ËáÇË: ÅÐÇ ÍÏøóË ßÐÈ¡ æÅÐÇ ÃÄÊãä ÎÇä¡ æÅÐÇ æÚÏ ÃÎáÝ".

Ï- Íßã ÇáäÝÇÞ:

Íßã ÇáäÝÇÞ ÇáÇÚÊÞÇÏí: åæ ßÍßã ÇáßÇÝÑíä æåæ ÇáÎáæÏ Ýí ÇáäÇÑ.

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì: {æóÚóÏó Çááøóåõ ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊö æóÇáúßõÝøóÇÑó äóÇÑó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ åöíó ÍóÓúÈõåõãú æóáóÚóäóåõãú Çááøóåõ æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãõÞöíãñ} [ÇáÊæÈÉ: 68].

æÞÇá ÊÚÇáì: {Åöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó Ýöí ÇáÏøóÑúßö ÇáÃóÓúÝóáö(6) ãöäó ÇáäøóÇÑö} [ÇáäÓÇÁ: 145].

Íßã ÇáäÝÇÞ ÇáÚãáí: Íßãå Íßã ÇáÝÓÞ æåæ ãÚÕíÉ íÌÈ ÇáÑÌæÚ ÚäåÇ.

____________________

1) )æåæ ÇáíåæÏí ßÚÈ Èä ÇáÃÔÑÝ.

(2) áÇ íÈÓØæä ÃíÏíåã Ýí ØÇÚÉ æÎíÑ ÈÎáÇð ãäåã æÔÍÇð.

(3) ÍÑãåã Çááå ãä ÊæÝíÞå æåÏÇíÊå.

(4) ÎÇÑÌæä Úä ØÇÚÉ Çááå.

(5) ÚáÇãÉ.

(6) Ýí ÞÚÑ Ìåäã.

Sumber: http://www.islampedia.com/MIE2/iman/akida11.html#ridda