SJ-02-0004: Memusnahkan barang yg haram syar'i yg dipinjam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-02-0004: Memusnahkan barang yg haram syar'i yg dipinjam

assalamualaikum semua.saya ada satu musykilah-kita meminjam satu barang yg haram dari segi syara'.saya nak tanya manakan yg lebih afdhal,antara kita musnahkannya atau kembalikannya kpd tuan empunya barang?

SJ-02-0004: Memusnahkan barang yg haram syar'i yg dipinjam

:salam

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Memusnahkan barangan yang melalaikan dan yang diharamkan adalah dibenarkan. Malah difardhukan secara fardhu kifayah. Ia termasuk sebahagian dari amar ma'ruf Nahi munkar.

Dasarnya adalah hadis:

ãä ÑÃì ãäßã ãäßÑÇ ÝáíÛíÑå ÈíÏå ¡ ÝÅä áã íÓÊØÚ ÝÈáÓÇäå ¡ ÝÅä áã íÓÊØÚ ÝÈÞáÈå

Jika seseorang itu memusnahkan benda berkenaan maka tidak perlu diganti. Kerana ia tidaklah termasuk dalam ertikata "mal" (harta).

Namun begitu, tindakan memusnahkan tidak boleh dilakukan jika akan mengakibatkan kemunkaran yang lebih besar berlaku. Ketika itu, tindakan hendaklah dilakukan secara berhikmah dan bijaksana.

Seperkara lagi, tindakan memusnahkan barangan yg melalaikan itu hendaklah dilakukan berdasarkan kemampuan masing2. Ini ada tercatat dalam hadis di atas.

Rakyat biasa dengan kemampuan rakyat biasa. Orang satu kampung dengan kemampuannya. Wakil rakyat dengan kemampuannya. Pemerintah dengan kemampuannya. Individu dengan apa yang dia ada.

Jika kemampuan yg ada hanya dengan kata2 dan nasihat maka itulah yg perlu dilakukan. Jika kemampuan dengan kekuasaan makan itulah yang wajib dilaksanakan.

Contoh: Seorang individu, jika terdapat suatu kemunkaran spt ada kedai yang menjual peralatan judi di tempat kita, tindakan yg perlu dilakukan adalah dengan membuat aduan kepada pemerintah. Kerana pemerintahlah yg punya kemampuan memusnahkannya dengan tangan/secara langsung. Jika aduan itu diabaikan, kemunkaran tidak dicegah, maka ketika itu kemunkaran itu hendaklah dihalang semampu mungkin. Jika ditakuti akan berlaku kemunkaran yg lebih besar, maka ketika itu barulah pengingkaran terhadap munkar perlu dilakukan di dalam hati.

Adalah tidak betul jika kita mendapati ada tempat menjual alat2 perjudian, lalu kita bom tempat berkenaan. Kerana ia tidak mengikuti cara dan tahap2 yg benar. Dan ia akan membawa kepada kemunkaran atau kerosakan yg lebih dahsyat lagi.

al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berpendapat ttg hadis di atas:

æÞÇá ÇáÞÇÖí ÃÈæ ÈßÑ Èä ÇáÚÑÈí Ýí ( ÃÍßÇã ÇáÞÑÂä 1 / 293 ) :
( æÅäãÇ íÈÏà ÈÇááÓÇä æÇáÈíÇä ¡ ÝÅä áã íßä ÝÈÇáíÏ . íÚäí Ãä íÍæá Èíä ÇáãäßÑ æÈíä ãÊÚÇØíå ÈäÒÚå Úäå æÈÌÐÈå ãäå ¡ ÝÅä áã íÞÏÑ ÅáÇ ÈãÞÇÊáÉ æÓáÇÍ ÝáíÊÑßå æÐáß ÅäãÇ ááÓáØÇä ) ÇäÊåì .


Ertinya:
Hanyasanya ia (cegah munkar) dimulai dengan lisan dan penjelasan. Jika tidak berjaya hendaklah dihentikan dengan tangan, jika gagal juga dihentikan melainkan dengan angkat senjata, maka cegah munkar perlulah ditinggalkan. Kerana mengangkat senjata adalah hak sultan/pemerintah.

Quote:
saya ada satu musykilah-kita meminjam satu barang yg haram dari segi syara'.saya nak tanya manakan yg lebih afdhal,antara kita musnahkannya atau kembalikannya kpd tuan empunya barang?

Barangan yg diharamkan boleh dimusnahkan. Tetapi jika ia akan membawa kepada bencana yang lebih besar, maka sdra hendaklah menggunakan pelbagai cara lain..

Dalam hal hubungan antara individu begini, terutamanya antara sahabat dengan sahabat, adalah lebih baik jika sdra dapat mendorongnya sehingga akhirnya dia sendiri yg akan memusnahkan barang berkenaan.

Jika sdra memusnahkan, barangkali ada akibat yg lebih buruk berlaku kepada kawan sdra. Kalau ia dimusnahkan, dia boleh menggantikannya dengan 10 barangan spt itu. Apa yang lebih membahayakan ialah dia kehilangan sahabat spt sdra yang mungkin itulah satu2nya peluang untuk dia sedar dan insaf serta dapat membawanya ke jalan yg diredhai oleh Allah.

Kesimpulan:
Bagi rakyat biasa, tugas mencegah munkar hendaklah dilakukan dengan lisan, bantahan dan kejian. Manakala dengan tangan, jika tidak mendatangkan fitnah dan menimbulkan kemunkaran lain yg lebih besar. Manakala penggunaan senjata, hendaklah dengan izin pemerintah.

Sekian, semoga bermanfaat utk semua..

Wallahu a'lam..

:wassalam

---------------------------
Rujukan:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=557
http://www.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/003967.html
Antara teks pendapat ulama ttg penjelasan hadis cegah munkar:

æÞÇá ÇÈä ÞÏÇãå Ýí ãÎÊÕÑ ãäåÇÌ ÇáÞÇÕÏíä ( Õ 124 ) :
( æÇÔÊÑØ Þæã ßæä ÇáãäßÑ ãÃÐæäÇ Ýíå ãä ÌåÉ ÇáÇãÇã Ãæ ÇáæÇáí ¡ æáã íÌíÒæ áÂÍÇÏ ÇáÑÚíÉ ÇáÍÓÈÉ ¡ æåÐÇ ÝÇÓÏ áÃä ÇáÂíÇÊ æÇáÃÎÈÇÑ ÊÏá Úáì Ãä ßá ãä ÑÃì ãäßÑÇ ÝÓßÊ Úäå ÚÕì ¡ ÝÇáÊÎÕíÕ ÈÅÐä ÇáÅãÇã ÊÍßã ) .
æÞÇá ÃíÖÇ Ýí ÏÑÌÇÊ ÇáÇÍÊÓÇÈ ( Õ 129 ) : ( ÇáÏÑÌÉ ÇáÓÇÈÚÉ : ãÈÇÔÑÉ ÇáÖÑÈ ÈÇáíÏ æÇáÑÌá æÛíÑ Ðáß ããÇ áíÓ Ýíå ÅÔåÇÑ ÓáÇÍ ¡ æÐáß ÌÇÆÒ ááÂÍÇÏ ÈÔÑØ ÇáÖÑæÑÉ æÇáÇÞÊÕÇÑ Úáì ÞÏÑ ÇáÍÇÌÉ ¡ ÝÅÐÇ ÇäÏÝÚ ÇáãäßÑ ÝíäÈÛí Ãä íßÝ .
ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇãäÉ : Ãä áÇ íÞÏÑ Úáì ÇáÅäßÇÑ ÈäÝÓå æíÍÊÇÌ Åáì ÃÚæÇä íÔåÑæä ÇáÓáÇÍ ÝÅäå ÑÈãÇ íÓÊãÏ ÇáÝÇÓÞ ÃíÖÇ ÃÚæÇäå æíÄÏí Åáì ÇáÞÊÇá ¡ ÝÇáÕÍíÍ Ãä Ðáß íÍÊÇÌ Ûáì ÅÐä ÇáÅãÇã áÃäå íÄÏí Åáì ÇáÝÊä æåíÌÇä ÇáÝÓÇÏ . æÞíÇ : áÇ íÔÊÑØ Ýí Ðáß ÅÐä ÇáÅãÇã ) .

æÞÇá ÇÈä ãÝáÍ Ýí ÇáÂÏÇÈ ÇáÔÑÚíÉ ( 1 / 195 ) :
( æáÇ íäßÑ ÃÍÏ ÈÓíÝ ÅáÇ ãÚ ÓáØÇä . æÞÇá ÇÈä ÇáÌæÒí : ÇáÖÑÈ ÈÇáíÏ æÇáÑÌá æÛíÑ Ðáß ããÇ áíÓ Ýíå ÇÔåÇÑ ÓáÇÍ Ãæ ÓíÝ íÌæÒ ááÂÍÇÏ ÈÔÑØ ÇáÖÑæÑÉ æÇáÇÞÊÕÇÑ Úáì ÞÏÑ ÇáÍÇÌÉ ¡ ÝÅä ÇÍÊÇÌ Åáì ÃÚæÇä íÔåÑæä ÇáÓáÇÍ áßæäå áÇ íÞÏÑ Úáì ÇáÇäßÇÑ ÈäÝÓå ÝÇáÕÍíÍ Ãä Ðáß íÍÊÇÌ Åáì ÅÐä ÇáÅãÇã áÃäå íÄÏí Åáì ÇáÝÊä æåíÌÇä ÇáÝÓÇÏ ¡ æÞíá : áÇ íÔÊÑØ Ýí Ðáß ÅÐä ÇáÅãÇã ) .
æÞÇá ÇÈä ÇáäÍÇÓ ÇáÔÇÝÚí ( ÇáãÊæÝì ÓäÉ 814 ) Ýí ßÊÇÈå ( ÊäÈíå ÇáÛÇÝáíä ) ( Õ 57 - 58 ) :
( ÝÅä áã íÊãßä ãä ÅÒÇáÉ ÇáãäßÑ ÅáÇ ÈÖÑÈ ÇáãäßÑ Úáíå ÝáíÖÑÈå ÈíÏå æÑÌáå æäÍæ Ðáß ¡ æáíÍÐÑ ãÇ íÝÚáå ßËíÑ ãä ÇáäÇÓ ÛÐÇ æÕá Ýí ÇáÅäßÇÑ Åáì åÐå ÇáÑÊÈÉ ãä ÇáÇÓÊÑÓÇá Ýí ÇáÖÑÈ ÈÚÏ ÒæÇá ÇáãäßÑ ¡ ÝÅä Ðáß áÇ íÌæÒ áÂÍÇÏ ÇáÑÚíÉ ) .