SJ-03-0030 : Hukum Menggunakan Air Mutlak

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0030 : Hukum Menggunakan Air Mutlak

Apakah hukumnya menggunakan air mutlak untuk aktiviti seperti membasuh pakaian, beristinjak dan mandi. Mengapakah ia dihukumkan demikian?

SJ-03-0030 : Hukum Menggunakan Air Mutlak

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Taharah (bersuci) dari hadas dan najis adalah wajib.

Bersuci dari hadas kecil dengan berwuduk. Dari hadas besar dengan mandi wajib. Dari najis dengan basuhan.

Semuanya itu wajib menggunakan air mutlak. Dalilnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd al-hafid di dalam bidayatul

mujtahid:


æÇáÃÕá Ýí æÌæÈ ÇáØåÇÑÉ ÈÇáãíÇå Þæáå ÊÚÇáì þ{þæíäÒá Úáíßã ãä ÇáÓãÇÁ ãÇÁÇ áíØåÑßã Èåþ}þ æÞæáå þ{þÝáã ÊÌÏæÇ ãÇÁ ÝÊíããæÇ ÕÚíÏÇ ØíÈÇþ

Ruj: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=231&CID=2#s2

Ayat pertama:
Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu (Al-Anfal: 11)

Ayat kedua:
kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)

Pada ayat pertama Allah menyatakan Dia menurunkan hujan (air) untuk digunakan untuk bersuci. Ayat kedua pula, jika tidak

memperoleh air, hendaklah bertayammum dengan tanah yang suci.

Air yang dimaksudkan di sini sudah tentu air mutlak, iaitu semata-mata air yang tidak dikaitkan dengan satu nama lain.

Air mutlak bersifat suci dan dapat menyucikan (thahuriah). Para ulama berselisih pendapat tentang thahuriah-nya apabila air

mutlak itu bercampur dengan suatu benda lain, samada benda itu suci ataupun najis.. Ini dapat kita perolehi dalam kitab2

feqh.

Wallahu a'lam

zain y.s