SJ-04-0010 :ihmah wudhuk...adakah djelaskan oleh nabi saw..?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0010 :ihmah wudhuk...adakah djelaskan oleh nabi saw..?

1. Ketika berkumur, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah SWT, ampunilah dosa mulut dan lidahku ini". Penjelasan nombor 1 : Kita hari-hari bercakap benda-benda yang tak berfaedah.

2. Ketika membasuh muka, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah SWT, putihkanlah muka ku di akhirat kelak, Janganlah Kau hitamkan muka ku ini". Penjelasan nombor 2 : Ahli syurga mukanya putih berseri-seri.

3. Ketika membasuh tangan kanan, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah SWT, berikanlah hisab-hisab ku di tangan kanan ku ini". Penjelasan nombor 3 : Ahli syurga diberikan hisab-hisabnya di tangan kanan .

4. Ketika membasuh tangan kiri, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah SWT, janganlah Kau berikan hisab-hisab ku di tangan kiri ku ini". Penjelasan nombor 4 : Ahli neraka diberikan hisab-hisabnya di tangan kiri .

5. Ketika membasuh kepala, berniatlah kamu dengan,"Ya Allah SWT, lindunganlah daku dari terik matahari di padang Masyar dengan Arasy Mu". Penjelasan nombor 5 : Panas di Padang Masyar macam matahari sejengkal di atas kepala.

6. Ketika membasuh telinga, berniatlah kamu dengan,"Ya Allah SWT, ampunilah dosa telinga ku ini" Penjelasan nombor 6 : Hari-hari mendengar orang mengumpat, memfitnah dll.

7. Ketika membasuh kaki kanan, berniatlah kamu dengan."Ya Allah SWT, permudahkanlah aku melintasi titian Siratul Mustaqqim". Penjelasan nombor 7 : Ahli syurga melintasi titian dengan pantas sekali.

8. Ketika membasuh kaki kiri, berniatlah kamu dengan,"Ya, Allah SWT, bawakanlah daku pergi ke masjid-masjid, surau-surau dan bukan tempat-tempat maksiat" Penjelasan nombor 8 : Qada' dan Qadar kita di tangan Allah SWT.

adakah apa yg disenaraikan diatas tersebut terkandung dalan hadith nabi saw..? minta komentar......... :P

Re: SJ-04-0010 :ihmah wudhuk...adakah djelaskan oleh nabi sa

Assalamu'alaikum

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr alhakim dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi ha. didalam Fataawa Mua'syirah jilid 1 (soalan yang bertarikh 5 July 2001) telah ditanya mengenai do'a2 didalam setiap perbuatan wudhu'. Beliau mengatakan bahawa :

ßËíÑ ãä ÇáãÓáãíä íÚÊÞÏæä Ãä ãËá åÐå ÇáÃÏÚíÉ ãÝÑæÖÉ¡ æÃä ÇáæÖæÁ áÇ íÕáÍ ÅáÇ ÈåÇ¡ ÍÊì Åäí ÓÃáÊ ÈÚÖ ÇáäÇÓ íæãðÇ: áãÇÐÇ áÇ ÊÕáí ¿.

ÝÞÇá: áÃäí áÇ ÃÚÑÝ Ãä ÃÊæÖà ¿ ÝÚÌÈÊ ãäå æÞáÊ: åá åäÇß ÃÍÏ áÇ íÚÑÝ Ãä íÛÓá æÌåå æíÏíå¡ æíãÓÍ Úáì ÑÃÓå¡ æíÛÓá ÑÌáíå ¿ ÝÃÌÇÈ: Åäí áÇ ÃÍÝÙ ãÇ íÞæáå ÇáäÇÓ ãä ÇáÃÏÚíÉ..ÙäðÇ ãäå Ãä Êáß ÇáÃÏÚíÉ ãä áæÇÒã ÇáæÖæÁ.


"Ramai dikalangan orang Islam yang percaya bahawa dikenakan membaca doa2 seperti itu, kerana wudhu' tidak sah melainkan dengan [membaca] nya, sehingga aku bertanya kepada seseorang suatu hari : Kenapa anda tidak bersolat?

Maka katanya "Aku tidak tahu melakukan wudhu'!" Dan Aku hairan mengenainya dan berkata : "Apakah disana tidak ada seorang dari kamu yang mengetahui bagaimana hendak membasuh muka dan tangan, menyapu kepala dan membasuh kedua2 kaki?". Maka jawabnya :"Aku tidak hafal apa yang dikatakan orang mengenai do'a...... mengandaikan bahawa do'a2 tersebut adalah syarat wudhu'"

Begitulah gambaran yang dipaparkan oleh al-Syeikh mengenai salah faham umat mengenai do'a2 semasa memngambil wudhu', sehinggakan ada yang menganggapnya sebagai sunat. Yang sebenarnya menurut al-Syeikh ialah :

"Sesungguhnya tidak benar ia datang dari Nabi saw didalam perbuatan wudhu melainkan katanya :

Çááåã ÇÛÝÑ áí ÐäÈí¡ ææÓÚ áí Ýí ÏÇÑí¡ æÈÇÑß áí Ýí ÑÒÞí
"Ya Allah ampunilah dosaku, luaskan kepadaku rumahku, berkati kepada ku reskiku"

Terdapat juga do'a2 sahih selepas wudhu' yang lain, yang hukumnya sunat dibaca, seperti :-

ÃóÔúåóÏõ Ãóäú áÇ ÅöáóÜåó ÅöáÇø Çááåõ æóÍúÏóåõ áÇ ÔóÑíÜßó áóÜåõ æóÃóÔúåóÏõ Ãóäøó ãõÍóãøÜÏÇð ÚóÈúÜÏõåõ æóÑóÓÜæáõÜå.
"Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Tidak mensyirikkannya, dan Aku menyaksikan bahawa Muhammad hamba dan Rasulnya"

ÇááøåõÜãøó ÇÌúÚóáäÜí ãöäó ÇáÊøóÜæøÇÈíäó æóÇÌúÚóÜáúäí ãöäó ÇáãÊóØóåøÜÑíä.
"Ya Allah jadikan aku dari kalangan orang yang bertaubat dan jadikan aku dari kalangan orang yang bersih (suci)"

ÓõÈúÍÜÇäóßó ÇááøåõÜãøó æóÈöÍóãÏöß ÃóÔúåóÜÏõ Ãóäú áÇ Åöáåó ÅöáÇø ÃóäúÊó ÃóÓúÊóÛúÝöÑõßó æóÃóÊæÈõ ÅöáóÜíúß .
"Maha suci engkau, Ya Allah dan segala pujian bagi kamu, Aku menyaksikan bahawa tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, Aku memohon pengampunan dari kamu dan bertaubat kepada kamu"
--------------

Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahawa do'a seperti ini merupakan bid'ah yang terbit pada abad yang pertama, tidak wujud langsung daripada hadith Nabi saw dan beliau mengingatkan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmudzi bahawa sesungguhnya setiap bid'ah (agama) adalah sesat, dan sebaik2 perkara didalam ibadat ialah apa yang dibenarkan didalam syara'. Beliau mengatakan bahawa asas agama ialah :-

ÇáÃæá: ÃáÇ íÚÈÏ ÅáÇ Çááå . æåÐÇ åæ ÇáÊæÍíÏ.

ÇáËÇäí: ÃáÇ íÚÈÏ ÅáÇ ÈãÇ ÔÑÚ¡ æáÇ íÚÈÏ ÈÇáÃåæÇÁ æÇáÈÏÚ.


1. Tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah. Ini merupakan Tauhid.
2. Tidak mengabdikan /beribadat melainkan apa yang ada didalam syara', dan tidak beribadat kerana kecintaan dan kerana bid'ah.

Kesimpulannya : do'a diatas ini tidak ada asalnya dari Nabi saw, dan tidak disyara'kan membacanya. WA

al-Syiekh telah memaparkan Contoh do'a yang tidak ada asalnya dari hadith yang biasa dibaca oleh orang kebiasaan didalam wudhu':-

ÇáÍãÏ ááå ÇáÐí ÌÚá ÇáãÇÁ ØåæÑðÇ¡ æÇáÅÓáÇã äæÑðÇ . æÚäÏ ÇáÇÓÊäÔÇÞ: Çááåã ÃÑÍäí ÈÑÇÆÍÉ ÇáÌäÉ.

æÚäÏ ÛÓá ÇáæÌå: Çááåã ÈíÖ áí æÌåí íæã ÊÈíÖø æÌæå æÊÓæÏø æÌæå.

æÚäÏ ÛÓá íÏå Çáíãäí: Çááåã ÃÚØäí ßÊÇÈí Èíãíäí.

æÚäÏ ãÓÍ ÇáÑÃÓ: Çááåã ÍÑã ÔÚÑí æÈÔÑÊí Úáì ÇáäÇÑ.


wassalam
===========
Rujukan :

1. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi. Fataawa Mua'syirah - 1. bab :ÃÏÚíÉ ÇáæÖæÁ Èíä ÇáãÃËæÑ æÇáãÈÊÏÚ .url : http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=264&version=1&template_id=8&parent_id=1

2. Fatwa yang sama didalam IslamOnline : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1347

خيرالأمين