SJ-13-0078 : Azan & Iqamah bayi bersumberkan Hadis Palsu

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0078 : Azan & Iqamah bayi bersumberkan Hadis Palsu

Assalamualaikum

Moga kita dirahmati Allah.

Saya ingin bertanya tentang hadis di bawah:-

42- ((ãä æáÏ áå ãæáæÏ. ÝÃÐä Ýí ÃÐäå Çáíãäì æÃÞÇã Ýí ÃÐäå ÇáíÓÑì áã ÊÖÑå Ãã ÇáÕÈíÇä)) . ãæÖæÚ . "ÇáãíÒÇä" ááÐåÈí (4/397) . "ãÌãÚ ÇáÒæÇÆÏ" ááåíËãí . "ÊÎÑíÌ ÇáÅÍíÇÁ" (2/61) .
Barangsiapa yang dikurniakan anak, lalu diazankan ditelinga kanannya, dan di-iqamah di telinga kirinya, maka anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan/jin. (Maudhu')

Rujukan :- 100 HADIS DHA'IF DAN PALSU YANG MASYHUR
DI KALANGAN MASYARAKAT - Penterjemah: zain y.s
http://al-ahkam.com.my

Hadis ini telah dikategorikan sebagai hadis palsu. Oleh itu, diharap pihak panel dapat memberikan amalan/etika yang sebenar/sahih mengikut asSunnah asSohihah?!
Ia perlu agar kita tidak membuat sesuatu amalan yang tidak ada langsung dari sumber yang sohih dan seterusnya amalan tersebut menjadi sia-sia.

Re: Azan & Iqamah bayi bersumberkan Hadis Palsu!!!

:salam


Ada Empat hadith yang diriwayatkan dalam masalah azan pada telinga bayi ini.

Pertama:
Dari Abi Rafi maula Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam ia berkata : "Aku melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali dengan azan solat ketika Fathimah Radhiyallahu 'anha melahirkannya".

Dikeluarkan oleh Abu Daud (5105), At-Tirmidzi (4/1514), Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (9/300) dan Asy-Syu'ab (6/389-390), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (931-2578) dan Ad-Du'a karya beliau (2/944), Ahmad (6/9-391-392), Abdurrazzaq (7986), Ath-Thayalisi (970), Al-Hakim (3/179), Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (11/273). Berkata Al-Hakim : "Sahih isnadnya dan Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya". Ad-Zahabi mengkritik penilaian Al-Hakim dan berkata : "Aku katakan : Ashim Dha'if". Berkata At-Tirmidzi : "Hadith ini hasan sahih".

Semuanya dari jalan Sufyan At-Tsauri dari Ashim bin Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapanya.

Kedua:
Dan dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (926, 2579) dan Al-Haitsami meriwayatkannya dalam Majma' Zawaid (4/60) dari jalan Hammad bin Syua'ib dari Ashim bin Ubaidillah dari Ali bin Al-Husain dari Abi Rafi dengan tambahan.

"Beliau azan pada telinga Al-Hasan dan Al-Husain".

Rawi berkata pada akhirnya : "Dan Nabi memerintahkan mereka berbuat demikian".

Dalam isnad ini ada Hammad bin Syuaib, ia dilemahkan oleh Ibnu Main. Berkata Al-Bukhari tentangnya : "Mungkarul hadith". Dan pada tempat lain Bukhari berkata : Mereka meninggalkan hadithnya".

Berkata Al-Haitsami dalam Al-Majma (4/60) : "Dalam sanadnya ada Hammad bin Syua'ib dan ia lemah sekali".

Kami katakan di dalam sanadnya juga ada Ashim bin Ubaidillah ia lemah, dan Hammad sendiri telah menyelisihi Sufyan At-Tsauri secara sanad dan matan, di mana ia meriwayatkan dari Ashim dan Ali bin Al-Husain dari Abi Rafi dengan mengganti Ubaidillah bin Abi Rafi dengan Ali bin Al-Husain dan ia menambahkan lafadz : "Al-Husain" dan perintah azan. Hammad ini termasuk orang yang tidak diterima hadithnya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan. Dengan begitu diketahui kelemahan hadithnya, bagaimana tidak sedangkan ia telah menyelisihi orang yang lebih tsiqah darinya dan lebih kuat dhabitnya iaitu Ats-Tsauri. Kerana itulah hadith Hammad ini mungkar, pertama dinisbatkan kelemahannya dan kedua kerana ia menyelisihi rawi yang tsiqah.

Adapun jalan yang pertama yakni jalan Sufyan maka di dalam sanadnya ada Ashim bin Ubaidillah. Berkata Ibnu Hajar dalam At-Taqrib : "Ia Dhaif", dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam At-Tahdzib (5/42) bahawa Syu'bah berkata : "Seandainya dikatakan kepada Ashim : Siapa yang membangun masjid Bashrah nescaya ia berkata : 'Fulan dari Fulan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahawa sanya beliau membagunnya".

Berkata Adz-Zahabi dalam Al-Mizan (2/354) : "Telah berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim : 'Mungkarul Hadith'. Berkata Ad-Daruquthni : 'Ia ditinggalkan dan diabaikan'. Kemudian Daruquthni membawakan untuknya hadith Abi Rafi bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam azan pada telinga Al-Hasan dan Al-Husain" (selesai nukilan dari Al-Mizan).

Maka dengan demikian hadith ini dha'if kerana perselisihannya pada Ashim dan anda telah mengetahui keadaannya.

Ibnul Qayyim telah menyebutkan hadith Abu Rafi' dalam kitabnya Tuhfatul Wadud (17), kemudian beliau membawakan dua hadith lagi sebagai syahid bagi hadith Abu Rafi'. Salah satunya dari Ibnu Abbas dan yang lain dari Al-Husain bin Ali. Beliau membuat satu bab khusus dengan judul "Sunnahnya azan pada telinga bayi". Namun kita lihat keadaan dua hadith yang menjadi syahid tersebut.

ketiga:
Hadith Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (6/8620) dan Muhammad bin Yunus dari Al-Hasan bin Amr bin Saif As-Sadusi ia berkata : Tlah menceritakan pada kami Al-Qasim bin Muthib dari Manshur bin Shafih dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas.
"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam azan pada telinga Al-Hasan bin Ali pada hari dilahirkannya. Beliau azan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kiri".

Kemudian Al-Baihaqi mengatakan pada isnadnya ada kelemahan.

Kami katakan : Bahkan hadithnya maudhu' (palsu) dan cacat (illat)nya adalah Al-Hasan bin Amr ini. berkata tentangnya Al-Hafiz dalam At-Taqrib : "Matruk".

Berkata Abu Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil 91/2/26) tarjumah no. 109 :'Aku mendengar ayahku berkata : Kami melihat ia di Bashrah dan kami tidak menulis hadith darinya, ia ditinggalkan hadithnya (matrukul hadith)".

Berkata Ad-Zahabi dalam Al-Mizan : "Ibnul Madini mendustakannya dan berkata Bukhari ia pendusta (kadzdzab) dan berkata Ar-Razi ia matruk.

Sebagaimana telah dimaklumi dari kaedah-kaedah Musthalatul Hadith bahawa hadith yang dhaif tidak akan naik ke darjat sahih atau hasan kecuali jika hadith tersebut datang dari jalan lain dengan syarat tidak ada pada jalan yang lain itu (jalan yang akan dijadikan pendukung bagi hadith yang lemah) rawi yang sangat lemah lebih-lebih rawi yang pendusta atau matruk. Bila pada jalan lain keadaannya demikian (ada rawi yang sangat lemah atau pendusta atau matruk, -pent) maka hadith yang mau dikuatkan itu tetap lemah dan tidak dapat naik ke darjat yang boleh dipakai untuk berdalil dengannya. Pembahasan hadithiyah menunjukkan bahawa hadith Ibnu Abbas tidak pantas menjadi syahid bagi hadith Abu Rafi maka hadith Abu Rafi tetap Dhaif, sedangkan hadith Ibnu Abbas maudhu’.

Keempat:
Adapun hadith Al-Husain bin Ali adalah dari riwayat Yahya bin Al-Ala dari Marwan bin Salim dari Thalhah bin Ubaidillah dari Al-Husain bin Ali ia berkata: bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Siapa yang kelahiran anak lalu ia mengazankannya pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri maka Ummu Shibyan (jin yang suka mengganggu anak kecil) tidak akan membahayakannya".

Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (6/390) dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah (hadith 623) dan Al-Haitsami membawakannya dalam Majma' Zawaid (4/59) dan ia berkata : Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dalam sanadnya ada Marwan bin Salim Al-Ghifari, ia matruk".

Kami katakan hadith ini diriwayatkan Abu Ya'la dengan nombor (6780).

Berkata Muhaqqiqnya : "Isnadnya rosak dan Yahya bin Al-Ala tertuduh memalsukan hadith". Kemudian ia berkata: 'Sebagaimana hadith Ibnu Abbas menjadi syahid bagi hadith Abi Rafi, Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Tuhfatul Wadud (hal.16) dan dikelurkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dan dengannya menjadi kuatlah hadith Abi Rafi. Boleh jadi dengan alasan ini At-Tirmidzi berkata : 'Hadith hasan sahih', yakni sahih lighairihi. Wallahu a'lam (12/151-152).

Kami katakan : tidaklah perkara itu sebagaimana yang ia katakan kerana hadith Ibnu Abbas pada sanadnya ada rawi yang pendusta dan tidak pantas menjadi syahid terhadap hadith Abu Rafi sebagaimana telah lewat penjelasannya, Wallahu a'lam.

Sedangkan haidts Al-Husain bin Ali ini adalah palsu, pada sanadnya ada Yahya bin Al-Ala dan Marwan bin Salim keduanya suka memalsukan hadith sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ad-Dlaifah (321) dan Albani membawakan hadith Ibnu Abbas dalam Ad-Dlaifah nombor (6121). Inilah yang ditunjukkan oleh pembahasan ilmiah yang benar. Dengan demikian hadith Abu Rafi tetap lemah kerana hadith ini sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhish (4/149): "Perputaran hadith ini pada Ashim bin Ubaidillah dan ia Dhaif.

Syaikh Al-Albani telah membawakan hadith Abu Rafi dalam Sahih Sunan Tirmidzi no. (1224) dan Sahih Sunan Abi Daud no (4258), beliau berkata: "Hadith hasan". Dan dalam Al-Irwa (4/401) beliau menyatakan: Hadith ini Hasan Isya Allah".

Dalam Ad-Dha’ifah (1/493) Syaikh Al-Albani berkata dalam keadaan melemahkan hadith Abu Rafi' ini : "At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Abu Rafi, ia berkata :

"Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam azan dengan azan solat pada telinga Al-Husain bin Ali ketika ia baru dilahirkan oleh ibunya Fathimah".

Berkata At-Timidzi : "Hadith sahih (dan diamalkan)".

Kemudian berkata Syaikh Al-Albani : "Mungkin penguatan hadith Abu Rafi dengan adanya hadith Ibnu Abbas". (Kemudian beliau menyebutkannya) Dikelurkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman.

Aku (yakni Al-Albani) katakan : "Mudah-mudahan isnad hadith Ibnu Abbas ini lebih baik daipada isnad hadith Al-Hasan (yang benar hadith Al-Husain yakni hadith yang ketiga pada kami, -penulis) dari sisi hadith ini pantas sebagai syahid terhadap hadith Abu Rafi, wallahu 'alam. Maka jika demikian hadith ini sebagai syahid untuk masalah azan (pada telinga bayi) kerana masalah ini yang disebutkan dalam hadith Abu Rafi', adapaun iqamah maka hal ini gharib, :aklam.

Kemudian Syaikh Al-Albani berkata dalam Al-Irwa (4/401) : 'Aku katakan hadith ini (hadith Abu Rafi) juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah. Aku menyebutkannya seperti syahid terhadap hadith ini ketika berbicara tentang hadith yang akan datang setelahnya dalam Silsilah Al-Hadith Adl-Dhaifah no (321) dan aku berharap di sana ia dapat menjadi syahid untuk hadith ini, :aklam.

Syaikh Al-Albani kemudian dalam Adh-Dha’ifah (cetakan Maktabah Al-Ma'arif) (1/494) no. 321 menyatakan : "Aku katakan sekarang bahawa hadith Ibnu Abbas tidak pantas sebagai syahid kerana pada sanadnya ada rawi yang pendusta dan matruk. Maka Aku heran dengan Al-Baihaqi kemudian Ibnul Qayyim kenapa keduanya merasa cukup atas pendlaifannya. Hingga hampir-hampir aku memastikan pantasnya (hadith Ibnu Abbas) sebagai syahid. Aku memandang termasuk kewajiban untuk memperingatkan hal tersebut dan takhrijnya akan disebutkan kemudian (61121)" (selesai ucapan Syaikh).

Maka dengan demikian wajib untuk memperingatkan para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkan sunnah yang sahihah yang tsabit dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada setiap tempat bahawa yang pegangan bagi hadith Abu Rafi' yang lemah adalah sebagaimana pada akhirnya penelitian Syaikh Al-Albani dalam Ad-Dha’ifah berhenti padanya. Dan inilah yang ada di hadapan anda. Dan hadith ini tidaklah sahih seperti yang sebelumnya beliau sebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan Sahih Sunan Abu Daud serta Irwa’ul Ghalil, :aklam.

Kemudian kami dapatkan syahid lain dalam Manaqib Imam Ali oleh Ali bin Muhammad Al-Jalabi yang masyhur dengan Ibnul Maghazil, tapi ia juga tidak pantas sebagai syahid kerana dalam sanadnya ada rawi yang pendusta.

:aklam

Re: Azan & Iqamah bayi bersumberkan Hadis Palsu!!!


ÇáÓÄÇá:

ÇáÓÄÇá :
ãÇ ÇáÐí íÌÈ Ãä ÃÝÚáå Ãæ ÃÚÏ áå áÇÓÊÞÈÇá ãæáæÏ ÌÏíÏ ÈÚÏ íæã Ãæ íæãíä . åá íæÌÏ ÓäÉ íÌÈ Ãä ÃÊÈÚåÇ .

ÇáÌæÇÈ:

ÇáÌæÇÈ :

äÓÃá Çááå Ãä íÈÇÑß áß Ýí ÇáãæáæÏ ÇáÞÇÏã æÌÚáå ãä ÇáÕÇáÍíä ÇáÃÊÞíÇÁ áßí íßæä Ýí ãíÒÇä ÍÓäÇÊß ÝÞÏ ÌÇÁ Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : " ÅÐÇ ãÇÊ ÇÈä ÂÏã ÇäÞØÚ Úãáå ÅáÇ ãä ËáÇË : ÕÏÞÉ ÌÇÑíÉ ¡ Ãæ Úáã íäÊÝÚ Èå ¡ Ãæ æáÏ ÕÇáÍ íÏÚæ áå " ÑæÇå ãÓáã ( 1631 ) .

ËÇäíÇð :

áíÓ åäÇß ÃÚãÇá ÔÑÚíÉ ÊÊÌåÒ ÈåÇ áÇÓÊÞÈÇá ÇáãæáæÏ ÝíãÇ äÚáã ÞÈá íæã Ãæ íæãíä Ãæ ÃÞá ãä Ðáß Ãæ ÃßËÑ ÅáÇ ÇáÃÏÚíÉ ÇáØíøÈÉ ÇáÚÇãÉ ßÇáÏÚÇÁ ááãæáæÏ ÈÇáÓáÇãÉ æÇáÚÇÝíÉ æÇáåÏÇíÉ æäÍæ Ðáß ¡ æÞÏ ÐßÑ Çááå ÊÚÇáì Ýí ßÊÇÈ ÃÏÚíÉ ÇáãÑÃÉ ÇáÕÇáÍÉ æåí ÇãÑÃÉ ÚãÑÇä áãÇ ÞÇáÊ :

ÅöÐú ÞóÇáóÊö ÇãúÑóÃóÉõ ÚöãúÑóÇäó ÑóÈøö Åöäøöí äóÐóÑúÊõ áóßó ãóÇ Ýöí ÈóØúäöí ãõÍóÑøóÑðÇ ÝóÊóÞóÈøóáú ãöäøöí Åöäøóßó ÃóäúÊó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ(35) ÝóáóãøóÇ æóÖóÚóÊúåóÇ ÞóÇáóÊú ÑóÈøö Åöäøöí æóÖóÚúÊõåóÇ ÃõäúËóì æóÇááøóåõ ÃóÚúáóãõ ÈöãóÇ æóÖóÚóÊú æóáóíúÓó ÇáÐøóßóÑõ ßóÇáúÃõäúËóì æóÅöäøöí ÓóãøóíúÊõåóÇ ãóÑúíóãó æóÅöäøöí ÃõÚöíÐõåóÇ Èößó æóÐõÑøöíøóÊóåóÇ ãöäó ÇáÔøóíúØóÇäö ÇáÑøóÌöíãö(36) ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä

æÝíãÇ íáí ÅÑÔÇÏ Åáì ãÇ ÊÕäÚå íæã ãÌíÁ ÇáãæáæÏ ¡ æÈÚÏ Ðáß Çáíæã .

Ã. ÇÓÊÍÈÇÈ ÊÍäíß ÇáãæáæÏ æÇáÏÚÇÁ áå

Úä ÃÈí ãæÓì ÞÇá : " æáÏ áí ÛáÇã ¡ ÝÃÊíÊ Èå Åáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã ÝÓãÇå ÅÈÑÇåíã æÍäßå ÈÊãÑÉ æÏÚÇ áå ÈÇáÈÑßÉ æÏÝÚå Åáíø " . ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ( 5150 ) æãÓáã ( 2145 ) .

æÇáÊÍäíß : æÖÚ ÔíÁ Íáæ Ýí Ýã ÇáØÝá Ãæá æáÇÏÊå ßÊãÑ Ãæ ÚÓá .

È. æÊÓãíÉ ÇáãæáæÏ ÌÇÆÒÉ Ýí Çáíæã ÇáÃæá ¡ Ãæ ÇáÓÇÈÚ .

- Úä ÃäÓ Èä ãÇáß ÞÇá ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : " æõáöÏ áí ÇááíáÉ ÛáÇã ÝÓãíÊå ÈÇÓã ÃÈí ÅÈÑÇåíã .. " . ÑæÇå ãÓáã ( 3126 ) .

- Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ : ÚÞ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úä ÇáÍÓä æÇáÍÓíä íæã ÇáÓÇÈÚ æÓãÇåãÇ . ÑæÇå ÇÈä ÍÈÇä ( 12 / 127 ) æÇáÍÇßã ( 4 / 264 ) . æÕÍÍå ÇáÍÇÝÙ ÇÈä ÍÌÑ Ýí " ÝÊÍ ÇáÈÇÑí " ( 9 / 589 ) .

Ì. ÇáÚÞíÞÉ æÇáÎÊÇä

1. Úä ÓáãÇä Èä ÚÇãÑ ÑÖí Çááå Úäå Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá : " ãÚ ÇáÛáÇã ÚÞíÞÉ ¡ ÝÃåÑíÞæÇ Úäå ÏãÇð æÃãíØæÇ Úäå ÇáÃÐì " . ÑæÇå ÇáÊÑãÐí ( 1515 ) æÇáäÓÇÆí ( 4214 ) æÃÈæ ÏÇæÏ ( 2839 ) æÇÈä ãÇÌå ( 3164 ) . æÇáÍÏíË : ÕÍÍå ÇáÔíÎ ÇáÃáÈÇäí ÑÍãå Çááå Ýí " ÇáÅÑæÇÁ " ( 4 / 396) .

2. Úä ÓãÑÉ Èä ÌäÏÈ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá : ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã " ßá ÛáÇã ãÑÊåä ÈÚÞíÞÊå ¡ ÊÐÈÍ Úäå íæã ÓÇÈÚå ¡ æíÓãì Ýíå ¡ æíÍáÞ ÑÃÓå " . ÑæÇå ÇáÊÑãÐí ( 1522 ) æÇáäÓÇÆí ( 4220 ) æÃÈæ ÏÇæÏ ( 2838 ) . æÇáÍÏíË : ÕÍÍå ÇáÔíÎ ÇáÃáÈÇäí ÑÍãå Çááå Ýí " ÇáÅÑæÇÁ " ( 4 / 385 ) .

ÞÇá ÇáÅãÇã ÇÈä ÇáÞíã Ü ÑÍãå Çááå ÊÚÇáì Ü ãÇ ãáÎÕå :

æãä ÝæÇÆÏ ÇáÚÞíÞÉ : ÃäåÇ ÞÑÈÇä íÞÑÈ Èå ÇáãæáæÏ Ýí Ãæá ÃæÞÇÊ ÎÑæÌå Åáì ÇáÏäíÇ …

æãä ÝæÇÆÏåÇ : ÃäåÇ ÊÝß ÑåÇä ÇáãæáæÏ ¡ ÝÅäå ãÑÊåä ÈÚÞíÞÊå ÍÊì íÔÝÚ áæÇáÏíå .

æãä ÝæÇÆÏåÇ : ÃäåÇ ÝÏíÉ íÝÏì ÈåÇ ÇáãæáæÏ ßãÇ ÝÏì Çááå ÓÈÍÇäå ÅÓãÇÚíá ÈÇáßÈÔ . " ÊÍÝÉ ÇáãæÏæÏ " ( Õ 69 ) .

æáÚá ãä ÝæÇÆÏ ÇáÚÞíÞÉ ÃíÖÇð ÇÌÊãÇÚ ÇáÃÞÇÑÈ æÇáÃÕÏÞÇÁ Ýí ÇáæáíãÉ .

Ì. æÃãÇ ÇáÎÊÇä Ýåæ ãä Óää ÇáÝØÑÉ ¡ æåæ ãä ÇáæÇÌÈÇÊ ááÕÈí áÊÚáÞå ÃíÖÇð ÈÇáØåÇÑÉ æåí ÔÑØ áÕÍÉ ÇáÕáÇÉ .

Úä ÃÈí åÑíÑÉ " ÎãÓ ãä ÇáÝØÑÉ ÇáÎÊÇä æÇáÇÓÊÍÏÇÏ æäÊÝ ÇáÅÈØ æÊÞáíã ÇáÃÙÝÇÑ æÞÕ ÇáÔÇÑÈ " . ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí ( 5550 ) æãÓáã ( 257 ) .

ËÇáËÇð :

ÐßÑ ÇáÚáãÇÁ Ýí Óää ÇáãæáæÏ ÇáÃÐÇä Ýí ÃÐäå Çáíãäì Ýíßæä ãä Ãæá ãÇ íÝÊÍ Úáíå ÓãÚå Ýí åÐå ÇáÏäíÇ ßáãÉ ÇáÊæÍíÏ æÝí Ðáß ÃËÑ ÚÙíã ãÈÇÑß ¡ æÃãÇ ÇáÅÞÇãÉ Ýí ÃÐäå ÇáíÓÑì Ýáã ÊËÈÊ . ÇäÙÑ " ÇáÓáÓáÉ ÇáÖÚíÝÉ " ( 1 / 491 ) .

ÑÇÈÚÇ : ÍáÇÞÉ ÔÚÑ ÑÃÓå æÏåä ÇáÑÃÓ ÈÚÏ Ðáß ÈÇáÒÚÝÑÇä æÝí Ðáß ÝæÇÆÏ ØÈíÉ ¡ Ëã íõÔÑÚ ÇáÊÕÏÞ ÈæÒä ÇáÔøÚÑ ÐåÈÇ Ãæ ÝÖøÉ æáÇ íõÔÊÑØ Ãä íæÒä ÇáÔøÚÑ ÇáãÍáæÞ ¡ ÝÅÐÇ ÕóÚõÈ åÐÇ ÝíßÝí Ãä ÊÞÏøöÑ ÈÇáÚãáÉ ÇáäÞÏíÉ Ëãä ÇáÐåÈ Ãæ ÇáÝÖÉ ÇáÐí íÚÇÏáå æÒä ÇáÔÚÑ ÇáãÍáæÞ ÊÞÏíÑÇ æÊÊÕÏøÞ ÈÇáãÈáÛ Ýí æÌæå ÇáÎíÑ ¡ æäÓÃá Çááå Ãä íÍÝÙäÇ æÃæáÇÏäÇ ãä ßá ãßÑæå æíÑÒÞäÇ Ýíåã ÇáÚÇÝíÉ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ ¡ æÕáì Çááå Úáì äÈíäÇ ãÍãÏ .

ÇáÅÓáÇã ÓÄÇá æÌæÇÈ
ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÕÇáÍ ÇáãäÌÏ

Re: Azan & Iqamah bayi bersumberkan Hadis Palsu!!!

Assalamu'alaikum

Terima kasih Ustaz Zayed diatas penjelasan diatas.

Asal azan didalam syariat Islam dilaungkan semasa masuk waktu solat fardu bagi memaklumkan manusia mengenai masuk waktu solat bagi solat 5 waktu dan Jumaat. Bagi solat sunat seperti solat Eid al-Fitr, Eid al-Adha dan Istisqa' (minta hujan) tidak disyara'kan baginya azan. Bagi azan yang dilakukan selain dari Solat, maka ulama' telah khilaf mengenainya, ada yang membenarkan dan ada yang mennegahnya. Mazhab Syafie membuka luas kebenaran melakukan azan kepada beberapa perkara seperti kelahiran bayi, bermusafir, semasa kebakaran, semasa perhimpunan askar, apabila menghadapi syaitan dsb.

Menurut Ensaiklopedia Fiqh Kuwait bahawa :-

æÞÏ ÐßÑ ÇáÍäÇÈáÉ ãÓÃáÉ ÇáÃÐÇä Ýí ÃÐä ÇáãæáæÏ ÝÞØ æäÞá ÇáÍäÝíøÉ ãÇ ÐßÑå ÇáÔøÇÝÚíø æáã íÓÊÈÚÏæå ¡ ÞÇá ÇÈä ÚÇÈÏíä : áÃäø ãÇ ÕÍø Ýíå ÇáÎÈÑ ÈáÇ ãÚÇÑÖ ãÐåÈ ááãÌÊåÏ æÅä áã íäÕø Úáíå ¡ æßÑå ÇáÅãÇã ãÇáß åÐå ÇáÃãæÑ æÇÚÊÈÑåÇ ÈÏÚÉð ¡ ÅáÇø Ãäø ÈÚÖ ÇáãÇáßíøÉ äÞá ãÇ ÞÇáå ÇáÔøÇÝÚíøÉ Ëãø ÞÇáæÇ : áÇ ÈÃÓ ÈÇáÚãá Èå
"Hanbali menyebut bahawa (selain dari azan untuk solat) hanya dibenarkan kepada telinga bayi,. Hanafi menurut apa yang telah diperkatakan oleh Syafie, dan tidak menolaknya. Berkata Ibn 'Abidin : Sesunggunhya apa yang sah didalam khabaran ini tanpa membangkang Mazhab mujtahid dan tidak menyatakannya, Imam Malik tidak menyukai perkerjaan tersebut dan menganggap ianya sebagai bid'ah. Akan tetapi terdapat beberapa orang dikalangan Maliki yang menerima apa yang dikatakan oleh Mazhab Syafie kemudian berkata :tidak mengapa dengan amalan tersebut." [url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=46260 ]

Terdapat sekurang2nya 3 pendapat mengenai azan ditelinga bayi:-

a.Golongan yang membenarkan Azan dan Iqamah di kedua telinga bayi, sebagaimana didalam Mazhab Syafie, Hanbali, Hanafi dan beberapa diantara Maliki. Cuma Mazhab Syafie dan Hanafi mmbenarkan azan bagi perkara2 lain, selain dari masuk maktu solat, dan Mazhab Hanbali cuma membenarkan azan ditelinga bayi sahaja.

b. Golongan yang mendapati hadith iqamah di telinga kiri tergolong daripada hadith mawdhu' dan juga dha'if sebagaimana yang dinyatakan oleh Syeikh al-Albani didalam al-Silsilat al-Da’eefah, 1/491, akan tetapi terdapat hadith sahih yang membolehkan azan ditelinga kanan sahaja. Diriwayatkan oleh al-Hakim dan Abi Raafi' berkata :

ÑÃíÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃÐä Ýí ÃÐä ÇáÍÓä Èä Úáí Ííä æáÏÊå ÝÇØãÉ. ÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇáÊÑãÐí æÞÇá ÍÏíË ÕÍíÍ.
"Aku telah melihat Rasulullah saw mengazan di telinga Hasan bin Ali tatkala Fatimah melahirkannya" -[Hadith riwayat Abu Daud dan al-Tirmudzi, dan dia menyebut bahawa hadith ini sahih]. [Lihat Fatwa Markas Dr Abdulllah al-Faqih : url : http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=21114 ].

Golongan ini mengatakan mustahab mengazan ke telinga kanan bayi, dan TIDAk melakukan iqamah atau azan di telinga kiri, sebagaimana kata Ibn Qudamah didalam al-Mughni :

ÞÇá ÈÚÖ Ãåá ÇáÚáã íÓÊÍÈ ááæÇáÏ Ãä íÄÐä Ýí ÃÐä ÇÈäå Ííä íæáÏ
"Berkata terdapat beberapa ulama' mengatakanh mustahab bayi diazan oleh bapanya keatas anaknya semasa kelahirannya anaknya"

c. Golongan yang tidak melakukan azan ditelinga bayi selain dari azan solat fardu dan Jumaat, sebagaimana pandangan Imam Malik. Sebagaimana Syiekh Nasyiruddin al-Albani mendhaifkan semua hadith2 mengenai azan ditelinga bayi yang dijelaskan didalam jawapan Ust Zayed, dimana hadith2 tersebut mempunyai kecacatannya masing2..

Sila lihat jawapan Ustaz thtl mengenai perbincangan status hadith2 melakukan azan ke telinga bayi :-

SJ-2366: azan bayi
http://al-ahkam.net/forum2/viewtopic.php?t=11312

Diantara amalan2 lain yang disunat bagi kelahiran bayi (ringkasan dari fatwa b.arab diatas oleh Syiekh Salih al-Munajjid) diantaranya ialah :

1. Memberi nama (ÊÓãíÉ ÇáãæáæÏ) kepadanya pada hari pertama atau hari yang ke 7 dengan nama yang baik2.
2. Melakukan Aqiqah (ÇáÚÞíÞÉ) pada hari ke 7 dan mencukur kepala..
3. Melakukan Tahnik (ÊÍäíß) - meletakkan tamar atau manisan dimulut bayi dan mendo'akannya.
4. Berkhatan (ÇáÎÊÇä).

wassalam

خيرالأمين