SJ - 3193: [Z] Suu' Dzhon ??

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3193: [Z] Suu' Dzhon ??

:salam

Kita dilarang untuk Suu' dzhon (buruk sangka)... Namun, seandainya sangkaan itu hanya timbul di dalam hati kita, tanpa kita luahkan / ceritakan kpd org lain, apakah hukumnya?

WA

Re: Suu' Adzhan ??

:salam

Apakah itu ÓæÁÇ ÇáÙÇä Su’u Al-Dzan?
Sangka buruk atau su’uz dzan adalah salah satu perangkap syaitan apa ia sudah tidak berupaya menghalangi manusia dlm beribadat kpd Allah. Su’uz Dzan merupakan bisikan syaitan dlm hati manusia agar memandang buruk/negative terhadap orang lain.

[="#000080" size="3"]
þÍÏËäÇ þ þÚÈÏ Çááå Èä íæÓÝ þ þÃÎÈÑäÇ þ þãÇáß þ þÚä þ þÃÈí ÇáÒäÇÏ þ þÚä þ þÇáÃÚÑÌ þ þÚä þ þÃÈí åÑíÑÉ þ þÑÖí Çááå Úäå þ
þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þÅíÇßã æÇáÙä ÝÅä ÇáÙä ÃßÐÈ ÇáÍÏíË æáÇ ÊÍÓÓæÇ æáÇ ÊÌÓÓæÇ æáÇ þ þÊäÇÌÔæÇ þ þæáÇ ÊÍÇÓÏæÇ æáÇ ÊÈÇÛÖæÇ æáÇ ÊÏÇÈÑæÇ æßæäæÇ ÚÈÇÏ Çááå ÅÎæÇäÇ þ
(ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí - ÇáÃÏÈ - íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ ÇÌÊäÈæÇ ßËíÑÇ ãä ÇáÙä Åä ÈÚÖ ÇáÙä)

Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah S.A.W: “Aku peringatkan kamu dari prasangka sesungguhnya prasangka itu adalah bisikan yang paling bohong. Dan janganlah kamu mencari-cari rahsia (kelemahan, ke’aiban dan keburukan saudaranya), janganlah merasa-rasakan (yang bukan-bukan), janganlah kamu melakukan pertengkaran, jangan berhasad (dengki), jangan berbenci-bencian, janganlah membelakangkan (saudaramu seagama). Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.”(Hadith Riwayat Bukhari)

Dgn lain perkataan, utk mengadu dombakan manusia sesama mereka. Apabila meluahkan prasangka buruk seseorang kpd yg lain, ia boleh menjadi ghibah (sekiranya benar) atau sekiranya salah menjadi al-ifk (Fitnah). (Madaakhilusy Syaithaan 'ala Ash Shalihin, Dr Abdullah Al Khaathir)

Firman Allah S.W.T:

[="#000080" size="3"]íóÇ ÇóíøõåóÇ ÇáøóÐöíúäó ÂãóäõæúÇ ÇÌúÊóäöÈõæúÇ ßóËöíúÑðÇ ãöäó ÇáÙøóäøö Çöäøó ÈóÚúÖó ÇáÙøóäøö ÇöËúãñ

"Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka(buruk) itu adalah dosa... ". (Surah Al-Hujurat :Ayat 12)
[="#000080" size="3"]
þ þÍÏËäÇ þ þÃÈæ ÇáíãÇä þ þÃÎÈÑäÇ þ þÔÚíÈ þ þÚä þ þÇáÒåÑí þ þÞÇá ÃÎÈÑäí þ þÚáí Èä ÇáÍÓíä þ þÑÖí Çááå ÚäåãÇ þ þÃä þ þÕÝíÉ ÒæÌ ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÃÎÈÑÊå
ÃäåÇ þþÌÇÁÊ Åáì ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÊÒæÑå Ýí ÇÚÊßÇÝå Ýí ÇáãÓÌÏ Ýí ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ ãä ÑãÖÇä ÝÊÍÏËÊ ÚäÏå ÓÇÚÉ Ëã ÞÇãÊ ÊäÞáÈ ÝÞÇã ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þãÚåÇ þ þíÞáÈåÇ þ þÍÊì ÅÐÇ ÈáÛÊ ÈÇÈ ÇáãÓÌÏ ÚäÏ ÈÇÈ þ þÃã ÓáãÉ þ þãÑ ÑÌáÇä ãä þ þÇáÃäÕÇÑ þ þÝÓáãÇ Úáì ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÝÞÇá áåãÇ ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÚáì ÑÓáßãÇ þ þÅäãÇ åí þ þÕÝíÉ ÈäÊ Ííí þ þÝÞÇáÇ ÓÈÍÇä Çááå íÇ ÑÓæá Çááå æßÈÑ ÚáíåãÇ ÝÞÇá ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÅä ÇáÔíØÇä íÈáÛ ãä ÇáÅäÓÇä ãÈáÛ ÇáÏã æÅäí ÎÔíÊ Ãä íÞÐÝ Ýí ÞáæÈßãÇ ÔíÆÇ
(ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí - ÇáÇÚÊßÇÝ - åá íÎÑÌ ÇáãÚÊßÝ áÍæÇÆÌå Åáì ÈÇÈ ÇáãÓÌÏ)

Diriwayatkan dari Abul Yaman mengkhabarkan kpd Syuaib dari Az-Zuhri berkata mengkhabarkan ia kpd Ali bin Al-Husain R.A sesungguhnya Shafiyyah binti Huyay, ummul mukminin (salah seorang istri Rasulullah S.A.W) yang mengatakan: “Bahawa Rasulullah S.A.W beritikaf di masjid, kemudian aku datangi untuk menziarahi di suatu malam. Aku bercakap-cakap dengan beliau, setelah itu aku berdiri hendak pulang. Rasulullah S.A.W kemudian berdiri pula untuk menemaniku pulang. Saat itu lewatlah dua orang sahabat dari golongan Anshar R.A yang melihat kami berdua, kemudian mereka berjalan cepat. Maka Rasulullah S.A.W bersabda, "Perlahankanlah langkah kalian, yang bersamaku ini adalah Shafiyyah binti Huyay". Mereka berdua berkata, "Subhanallah wahai Rasulullah.." (maksud mereka, apakah kami akan buruk sangka padamu?) Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda: "Sesungguhnya syaitan berjalan di tubuh anak Adam pada aliran darah, dan aku takut dia melemparkan bisikan kejahatan dalam hati kalian berdua, sehingga timbul sesuatu dugaan buruk”
(Hadith Riwayat Bukhari Bab Al-I`tikaf, Fasal "Apakah boleh seorang yang beri`tikaf keluar untuk keperluan-keperluannya, hingga pintu masjid?”)

Sekiranya terdapat bisikan2 yang mendorong kita bersangka buruk, maka ucaplah: ÃÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíã spt yg disarankan oleh Rasulullah S.A.W

[="#000080" size="3"]
þÍÏËäÇ þ þÚËãÇä Èä ÃÈí ÔíÈÉ þ þÍÏËäÇ þ þÌÑíÑ þ þÚä þ þÇáÃÚãÔ þ þÚä þ þÚÏí Èä ËÇÈÊ þ þÍÏËäÇ þ þÓáíãÇä Èä ÕÑÏ þ þÞÇá þ
þÇÓÊÈ ÑÌáÇä ÚäÏ ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þæäÍä ÚäÏå ÌáæÓ æÃÍÏåãÇ íÓÈ ÕÇÍÈå ãÛÖÈÇ ÞÏ ÇÍãÑ æÌåå ÝÞÇá ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÅäí áÃÚáã ßáãÉ áæ ÞÇáåÇ áÐåÈ Úäå ãÇ íÌÏ áæ ÞÇá ÃÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíã ÝÞÇáæÇ ááÑÌá ÃáÇ ÊÓãÚ ãÇ íÞæá ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá Åäí áÓÊ ÈãÌäæä
(ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí - ÇáÃÏÈ - ÇáÍÐÑ ãä ÇáÛÖÈ)

Meriwayatkan dari Uthman bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Jarir dari Al-A’masy dari `Adi bin Thabit meriwayatkan dari Sulayman bin Shard yang mengatakan: “Aku (Sulaiman) duduk bersama Rasulullah S.A.W pada saat ada dua orang saling memaki, maka memerahlah wajah salah seorang di antara keduanya (kerana marah). Rasulullah S.A.W kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu perkataan, yang jika dia ucapkan akan menghilangkan penderitaannya. Kalau dia berkata ÃÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíã akan hilanglah penderitaan yang didapatinya itu". (Hadith Riwayat Bukhari Bab Adab Fasal "Waspada terhadap Kemarahan")

Sila Click URL di bawah:
SJ 2947: UMUM HAL KELUARGA

:wassalam

Re: SJ - 3193: [Z] Suu' Dzhon ??

:wassalam
Tas-hih

Satu lagi jawapan bermutu dari ust Z.