SJ - 2758 : Tertinggal puasa Ramadhan kerana sakit

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2758 : Tertinggal puasa Ramadhan kerana sakit

:zAssalamualaikum Ustaz2 Al-Ahkam …….. disini ana ada soalan yang amat berharapkan jawapan dari kalian semua.

Soalannya:

Isteri ana hampir sahaja pulih ( :narisekitar 90%) dari penyakit gangguan :devil rohani. Beliau tidak dapat berpuasa Ramadhan secara sempurna semenjak tahun 2001 hingga 2002 kerana gangguan berkenaan. Dengan Ramadhan 2003 semakin menghampiri ….. bagaimana agaknya cara untuk isteri ana melangsaikan hutang puasa 2 kali Ramadhannya itu. Isteri ana tertinggal puasa lebih kurang 45 hari (2001-2002) Jumlah hari tertinggal yang tepat tak dapat ditentukan.

Jika diperlukan membayar fidyah, bagaimanakah caranya?
a. kiraan beras x hari tertingal puasa?
b. Siapakah yang layak menerima fidyah berkenaan?
c. bolehkah beras diganti dengan wang?
d. menyerahkan jumlah tertentu fidyah ke masjid/surau untuk mereka uruskan?
d. menyerahkan sendiri fidyah tersebut kepada yang layak menerimanya.

Atau mungkin ustaz semua ada cara lain untuk menyelesaikan masaalah ini.

Sekian, terima kasih
:martialar

Re: Tertinggal puasa Ramadhan kerana sakit

:salam

Qadak Puasa Ramadan Sehingga Datang Ramadan Yang Berikutnya

Soalan:

Saya telah membuka puasa saya beberapa hari pada bulan Ramadan kerana keuzuran. Saya tidak sempat menggantikannya sehinggalah datang bulan Ramadan berikutnya. Apakah hukumnya? Adakah saya diwajibkan menggantikannya atau membayar fidyah? Saya berasa syak pada bilangan hari yang saya tinggalkan. Apa yang patut saya lakukan untuk menghilangkan kesamaran dan was-was agar puasa saya diredai Allah?

Jawapan:

Setengah-setengah Imam mengatakan wajib ke atasnya menggantikan puasanya dan membayar fidyah iaitu memberi makan fakir miskin seorang sehari mengikut hari yang ditinggalkannya. Makanan itu mengikut kebiasaan sesebuah negeri, iaitu makanan asasinya. Satu cupak sama sukatannya dengan setengah kilogram atau lebih sedikit.

Pendapat ini mengikut mazhab Syafii, Hambali dan sebahagian sahabat. Adapun imam-imam yang lain tidak mewajibkannya.

Secara keseluruhannya, jika perkara seperti ini berlaku, wajiblah diqadak sahaja. Memberi makan fakir miskin atau membayar fidyah adalah lebih baik, jika tidak melakukannya tidak menjadi kesalahan, insya-Allah, kerana Nabi tidak mengesahkan hal seumpama ini.

Adapun jika syak bilangan hari puasa yang ditinggalkan tersebut, ikutlah kebiasaan syaknya atau dengan yakin...

Untuk menenangkan hati serta menyelamatkan puasanya dan agama, hendaklah dia berpuasa lebih daripada hari yang sepatutnya dia gantikan. Baginya pahala terhadap puasa yang ditambahnya.

Dari Fatwa Muasyirah…. Dr Yusuf Qardhawi

Re: SJ - 2758 : Tertinggal puasa Ramadhan kerana sakit

Wa'alaikumussalam

Alhamdulillah, Kami akan cuba menjawab soalan sdr kendil_bolong dengan kadar kemampuan yang ada. Kita mengucap Syukur kepada Allah swt kerana isteri sdr telah hampir pulih. Barangkali mungkin ini lah sebabnya sdr kendil_bolong selalu bertanyakan tentang perubatan didalam Islam dan makhluk halus. A'la kulli hal, semoga Allah swt memberi kesabaran kepada sdr kendil_bolong dan isteri didalam menghadapi dugaan dan beri ganjaran keatasnya.

Apakah perlu qadha' dan mengeluarkan fidyah bagi puasa yang tertinggal?

Anda boleh rujuk diarkib kami mengenai Soal-Jawab berkenaan dengan Qadha' Puasa. Diantaranya ialah SJ-1929 dan SJ-1812 yang telah dijawab oleh Al-Fadhil Ketua Fiqh kita, Ustaz THTL :

1. SJ-1929: menggantikan puasa

2. SJ-1812: Puasa Ganti

Terima kasih Al-Fadhil sdr Gayat yang telah memetik Fatwa Sheikh Dr Yusuf al-Qadhawi[1] yang mengatakan bahawa :

[="#0000ff" size="3"]ÝÅä ÍÏË ãÚå ãËá åÐÇ ÝÚáíå ÇáÞÖÇÁ ÌÒãðÇ¡ ÃãÇ ÇáÅØÚÇã Ãæ ÇáÝÏíÉ ÝÅä ÝÚáåÇ ÝÍÓä¡ æÅä ÊÑßåÇ ÝáÇ ÍÑÌ Úáíå Åä ÔÇÁ Çááå¡ ÍíË áã íÕÍ ÔíÁ Ýí Ðáß Úä ÇáäÈí - Õáì Çááå Úáíå æÓáã -
"Maka jika perkara seperti ini berlaku, wajiblah keatasnya qadha' sahaja. Memberi makan (fakir miskin) atau membayar fidyah adalah baik, jika tidak melakukannya tidak menjadi kesalahan, insya-Allah, kerana Nabi tidak mengesahkan hal seumpama ini."

Ringkas kata, wajib qadha' puasa (ini adalah persetujuan semua ulama'), akan tetapi adalah hukumnya sunat memberi fidyah kepada orang miskin. Ini merupakan pandangan kebanyakkan ulama'-ulama' salaf dan juga Imam Abu Hanifah.

Perlukan puasa itu diqadha' secara berterusan?

Disebab puasa yang perlu diqadha' itu terlalu banyak (45 hari), kita rasa, elok juga dipaparkan disini samada menqadha'nya perlu berterusan ataupun tidak. Apabila ditanya kepada Jawatankuasa tetap Fatawa Al-Daa'imah Saudi (10/346) berkenaan dengan mengasing-asingkan puasa tersebut, Al-Lajnah tersebut menjawab [2]:

[="#0000ff" size="3"]ÝÃÌÇÈÊ : äÚã íÌæÒ áå Ãä íÞÖí ãÇ Úáíå ãä ÃíÇã ãÊÝÑÞÇÊ ¡ áÞæá Çááå ÊÚÇáì : ( æóãóäú ßóÇäó ãóÑöíÖðÇ Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò ÝóÚöÏøóÉñ ãöäú ÃóíøóÇãò ÃõÎóÑó ) ÇáÈÞÑÉ/185 . Ýáã íÔÊÑØ ÓÈÍÇäå ÇáÊÊÇÈÚ Ýí ÇáÞÖÇÁ . ÇåÜ ÝÊÇæì ÇááÌäÉ ÇáÏÇÆãÉ (10/346) .
"Jawapan mereka : YA, adalah dibenarkan kepadanya menqadha' puasa hari-hari yang berasingan, kerana firman allah swt :

"dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." -[al-Baqarah 2:185]

Dan Allah swt tidak mensyaratkan akan qadha' puasa itu mesti berturut-turut."

-----------------
Kesimpulannya ialah wajib mengqadha' puasa, dan sunat dikeluarkan fidyah kepada kafir miskin, Menurut Sheikh Salih al-Munajjid bahawa wang tersebut bolehlah diberi kepada pihak mana-mana pihak kebajikan, atau siapa yang diberi kuasa, untuk membeli makanan bagi pihak anda dan diagihkan kepada orang miskin. Puasa Qadha' tersebut tidaklah perlu diganti secara berturut-turut mengikut kemampuan kita. Wallahu 'alam

-wassalam-
------------------

Rujukan :

1] Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Fatawa Muasyirah - 1. cetakan ke 9. Dar Al-Qalam, 2001. ms 339.

2] Fatawa Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ - 11. cetakan ke 3. Riyad : dar Al-Mua'yad, 2000.

خيرالأمين

Re: SJ - 2758 : Tertinggal puasa Ramadhan kerana sakit

Assalamu'alaikum. Bagi tujuan rujukan, kami masukkan fatwa penuh Sheikh Dr Yusuf al-Qardhawi.

[="#0000ff" size="3"] ÞÖÇÁ ÑãÖÇä ÈÚÏ ãÑæÑ ÑãÖÇä ÂÎÑ
ÚäæÇä ÇáÝÊæì
ÇáÚÈÇÏÇÊ
ãæÖæÚ ÇáÝÊæì
ÅÐÇ ÃÝØÑÊ áÚÐÑ ÈÖÚÉ ÃíÇã ãä ÑãÖÇä¡ æÌÇÁ ÑãÖÇä ÂÎÑ æáã ÃÞÖ ãÇ Úáìøó¡ ÝãÇ ÇáÍßã Ýí Ðáß¡ åá ÃÞÖí æÃÝÏí ¿ æÅÐÇ ÍÏË áÏí Ôß Ýí ÚÏÏ ÇáÃíÇã ÇáÊí ÃÝØÑÊåÇ¡ ÝãÇ ÃÝÚá ÍÊì ÃÒíá åÐÇ ÇáÔß æÃÑÖí Çááå ÊÚÇáì ¿
äÕ ÇáÓÄÇá
íæÓÝ ÚÈÏ Çááå ÇáÞÑÖÇæí ÇÓã ÇáãÝÊí
ÈÚÖ ÇáÃÆãÉ íÞæáæä¡ ÈÃäå ÅÐÇ ãÑø ÑãÖÇä æÌÇÁ ÂÎÑ æáã íÞÖ ãÇ Úáíå ãä ÃíÇã ÃÝØÑåÇ Ýí ÑãÖÇä ÇáÓÇÈÞ¡ ÝÚáíå ÇáÞÖÇÁ æÇáÝÏíÉ¡ æåí ÅØÚÇã ãÓßíä Úä ßá íæã ãÏðÇ ãä ÛÇáÈ ÞæÊ ÇáÈáÏ¡ æÇáãÏø íÓÇæí ÊÞÑíÈðÇ äÕÝ ßíáæ ÛÑÇã¡ íÒíÏ ÞáíáÇð. åÐÇ Ýí ãÐåÈ ÇáÔÇÝÚíÉ¡ æÇáÍäÇÈáÉ¡ ÚãáÇð ÈãÇ ÌÇÁ Úä ÚÏÏ ãä ÇáÕÍÇÈÉ¡ æÇáÃÆãÉ ÇáÂÎÑæä áã íæÌÈæÇ åÐÇ. Úáì ßá ÍÇá¡ ÝÅä ÍÏË ãÚå ãËá åÐÇ ÝÚáíå ÇáÞÖÇÁ ÌÒãðÇ¡ ÃãÇ ÇáÅØÚÇã Ãæ ÇáÝÏíÉ ÝÅä ÝÚáåÇ ÝÍÓä¡ æÅä ÊÑßåÇ ÝáÇ ÍÑÌ Úáíå Åä ÔÇÁ Çááå¡ ÍíË áã íÕÍ ÔíÁ Ýí Ðáß Úä ÇáäÈí - Õáì Çááå Úáíå æÓáã -. ÃãÇ ÚäÏ ÇáÔß Ýí ÚÏÏ ÇáÃíÇã¡ ÝíÚãá ÇáÅäÓÇä ÈÛÇáÈ ÇáÙä¡ Ãæ ÈÇáíÞíä .. Ýáßí íØãÆä ÇáÅäÓÇä Úáì ÓáÇãÉ Ïíäå æÈÑÇÁÉ ÐãÊå¡ ÝáíÕã ÇáÃßËÑ¡ æáå Úáì Ðáß ãÒíÏ ÇáÃÌÑ æÇáËæÇÈ.
äÕ ÇáÅÌÇÈÉ

-wassalam-

خيرالأمين