SJ-01-0144 : Maksud Bayang-bayang Allah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0144 : Maksud Bayang-bayang Allah

:salam

dlm salah satu fatwa sheikh bin baz rahimahullah, beliau ditanya soalan:

Quote:
Ýí ÍÏíË ÇáÓÈÚÉ ÇáÐíä íÙáåã Çááå Ýí Ùáå íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå¡ Ýåá íæÕÝ Çááå ÊÚÇáì ÈÃä áå ÙáÇð¿

äÚã ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÍÏíË¡ æÝí ÈÚÖ ÇáÑæÇíÇÊ: ((Ýí Ùá ÚÑÔå))[1] áßä ÇáÕÍíÍíä ((Ýí Ùáå))¡ Ýåæ áå Ùá íáíÞ Èå ÓÈÍÇäå áÇ äÚáã ßíÝíÊå ãËá ÓÇÆÑ ÇáÕÝÇÊ¡ ÇáÈÇÈ æÇÍÏ ÚäÏ Ãåá ÇáÓäÉ æÇáÌãÇÚÉ. æÇááå æáí ÇáÊæÝíÞ.

dan dalam syarah riadussalihin oleh syeikh ibn uthaymeen rahimahullah, beliau mengatakan:

Quote:
íÙáåã Çááå: íÚäí íÎáÞ áåã ãÇ íÙáåã íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå¡ æáíÓ Ýí Ðáß Çáíæã ÈäÇÁ æáÇ ÔÌÑ æáÇ ÌÈÇá ÊÙáá æáíÓ åäÇß ÅáÇ Ùá ÑÈ ÇáÚÇáãíä¡ åÐÇ ÇáÙá íÙá Çááå Ýíå ãä ÔÇÁ ãä ÚÈÇÏå¡ æãäåã åÄáÇÁ ÇáÓÈÚÉ ÇáÐíä ÐßÑåã ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ýí Þæáå: ÓÈÚÉ íÙáåã Çááå Ýí Ùáå íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå .
[

sheikh ibn uthaymeen dalam buku yg sama juga mengatakan:

Quote:
æáßä äÊßáã Úáì ãÓÃáÉ Öá ÝíåÇ ßËíÑ ãä ÇáÌåÇá æåí Þæáå ÓÈÚÉ íÙáåã Çááå Ýí Ùáå íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå ÍíË ÊæåãæÇ ÌåáÇ ãäåã Ãä åÐÇ åæ Ùá Çááå äÝÓå æÃä Çááå ÊÚÇáì íÙáåã ãä ÇáÔãÓ ÈÐÇÊå ÚÒ æÌá æåÐÇ Ýåã ÎÇØÆ ãäßÑ íÞæáå ÈÚÖ ÇáãÊÚÇáíä ÇáÐíä íÞæáæä Åä ãÐåÈ Ãåá ÇáÓäÉ ÅÌÑÇÁ ÇáäÕæÕ Úáì ÙÇåÑåÇ ÝíÞÇá Ãíä ÇáÙÇåÑ æßíÝ íßæä ÙÇåÑ ÇáÍÏíË æÃä ÇáÑÈ Ìá æÚáÇ íÙáåã ãä ÇáÔãÓ ÝÅä åÐÇ íÞÊÖí Ãä Êßæä ÇáÔãÓ ÝæÞ Çááå ÚÒ æÌá æåÐÇ ÔíÁ ãäßÑ áÇ ÃÍÏ íÞæá Èå ãä Ãåá ÇáÓäÉ áßä ãÔßáÇÊ ÇáäÇÓ æáÇÓíãÇ Ýí åÐÇ ÇáÚÕÑ Ãä ÇáÅäÓÇä ÅÐÇ Ýåã áã íÚÑÝ ÇáÊØÈíÞ æÅÐÇ Ýåã ãÓÃáÉ Ùä Ãäå ÃÍÇØ Èßá ÔíÁ ÚáãÇ æÇáæÇÌÈ Úáì ÇáÅäÓÇä Ãä íÚÑÝ ÞÏÑ äÝÓå æÃáÇ íÊßáã áÇÓíãÇ Ýí ÈÇÈ ÇáÕÝÇÊ ÅáÇ ÈãÇ íÚáã ãä ßÊÇÈ Çááå æÓäÉ ÑÓæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æßáÇã ÇáÃÆãÉ ÝãÚäì íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå Ãæ íÙáåã Çááå Ýí Ùáå íÚäí ÇáÙá ÇáÐí áÇ íÞÏÑ ÃÍÏ Úáíå Ýí Ðáß ÇáæÞÊ áÃäå Ýí Ðáß ÇáæÞÊ áÇ ÈäÇÁ íÈäì æáÇ ÔÌÑ íÛÑÓ æáÇ ÑãÇá ÊÞÇã æáÇ ÃÍÌÇÑ ÊÕÝÝ æáÇ ÔíÁ ãä åÐÇ ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá { æíÓÃáæäß Úä ÇáÌÈÇá ÝÞá íäÓÝåÇ ÑÈí äÓÝÇ ÝíÐÑåÇ ÞÇÚÇ ÕÝÕÝÇ áÇ ÊÑì ÝíåÇ ÚæÌÇ æáÇ ÃãÊÇ } æáÇ íÙá ÇáÎáÇÆÞ ãä ÇáÔãÓ ÔíÁ áÇ ÈäÇÁ æáÇ ÔÌÑ æáÇ ÍÌÑ æáÇ ÛíÑ Ðáß áßä Çááå ÚÒ æÌá íÎáÞ ÔíÆÇ íÙáá Èå ãä ÔÇÁ ãä ÚÈÇÏå íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå åÐÇ åæ ãÚäì ÇáÍÏíË æáÇ íÌæÒ Ãä íßæä áå ãÚäì Óæì åÐÇ

dan pada muka surat yg lain beliau menambah:

Quote:
æÞæáå ÓÈÚÉ íÙáåã Çááå Ýí Ùáå íæã áÇ Ùá ÅáÇ Ùáå æÐáß íæã ÇáÞíÇãÉ ÝÅä ÇáäÇÓ íÍÔÑæä ÍÝÇÉ ÚÑÇÉ ÛÑáÇ áíÓ åäÇß Ùá ÅáÇ Ùá Çááå Ãí Ùá íÎáÞå Çááå ÚÒ æÌá íÙá Ýíå ãä íÙáåã Çááå ÊÚÇáì Ýí Ðáß Çáíæã áÃäå áíÓ åäÇß Ùá ÈäÇÁ æáÇ Ùá ÔÌÑ æáÇ Ùá ËíÇÈ æáÇ Ùá ãÕäæÚÇÊ ÃÈÏÇ áíÓ åäÇß ÅáÇ ÇáÙá ÇáÐí ííÓÑå Çááå ÊÚÇáì ááÅäÓÇä íÎáÞå Ìá æÚáÇ ÙáÇ ãä ÚäÏå Çááå ÃÚáã ÈßíÝíÊå æíÙáá ÇáÅäÓÇä

saya dapati terdapat perselisihan antara fatwa bin baz rahimahullah dan kata-kata ibn uthaymeen rahimahullah. adakah mempunyai bayang-bayang termasuk dalam sifat Allah azza wa jalla menurut pendapat yg rajih?

jazakumullahu khaira

:wassalam

SJ-01-0144 : Maksud Bayang-bayang Allah

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Pendapat yang lebih hampir kepada pegangan Ahli Sunnah -Wallahu A'lam- ialah: Perkataan 'bayangNya', bukan sifat Allah Taala. Sandaran perkataan 'bayang' kepada Allah ialah sandaran untuk memuliakan (Idhafah Tasyrif). Sebagaimana kita menyebut, "Baitullah (Rumah ALlah)", ia tidak memberi makna rumah itu sebagai sifat Allah, tetapi disandarkan sebagai memuliakan masjidilharam.

- Malahan, tidak dinukilkan daripada ulama Ahli Sunnah dari kalangan salaf, bahawa perkataan 'bayangan Allah' dalam hadis tersebut bermaksud sifat Allah. Kata Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Aku tidak menemui seorang pun dari kalangan Ahli Sunnah yang mengatakan bahawa ia termasuk dalam sandaran sifat kepada Allah". (Al-Intishar Li Ahli Al-Sunnah).

- Apatah lagi, dalam sesetengah hadis menyebut dengan lafaz "bayangan Arasynya...". Seperti hadis Muaz, "Orang yang berkasih sayang kerana Allah akan berada di dalam bayang arasnyNya pada hari tiada bayang selain bayangNya". (Musnad Ahmad n0: 22031, Ibn Hibban no: 577, dan lain-lain).

- Maka, hadis-hadis yang berlaku kesamaran hendaklah ditafsirkan dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang lain.

- Ibn Mandah (220-301H) di dalam 'Kitab Al-Tauhid' ketika membawakan hadis tentang tujuh golongan yang mendapat bayanganNya di hari kiamat, menyebut, "Keterangan yang menunjukkan bahawa arasy mempunyai bayang yang Allah akan memasukkan hamba-hambaNya yang terpilih ke dalamnya". (3/190). Seolah-olah beliau mengisyaratkan tentang tafsiran 'bayangan Allah' sebagai 'bayangan ArasyNya'.

- Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menyebut bahawa sandaran Arasy kepada Allah termasuk dalam 'sandaran memuliakan', seperti perkataan 'Baitullah'. (2/144).

- Kesimpulan, maksud 'bayanganNya' atau 'bayangan Allah' ialah bayangan arasy yang Tuhan ciptakan, untuk meletakkan sebahagian hambaNya ke dalamnya pada hari kiamat. Dan bukannya bayangan kepada zat Allah.

Wallahu A'lam.