SJ-01-0009: golongan sesat..KAFIRKAH mereka?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0009: golongan sesat..KAFIRKAH mereka?

assalamualaikum..
golongan sesat terlalu banyak di malaysia.dalam hal ini keluarga saya juga tidak terlepas dari dipengaruhi mereka.datuk saya telah mngangotai fahaman AYAH PIN di batu 13 terangganu sejak 20 tahunyg lepas lagi.mereka mnyamakan ayah pin sama martabatnya dengan nabi saw.ayah pin dianggap boleh menolong org yg diseksa di alam barzah,dapat lihat syurga dan neraka dan sebagainya.antara fahaman lain ialah sembhyg hanya dgn niat dan ayah pin boleh kahwin ramai.dia juga tidak berdosa mlakukanmaksiat seperti judi dan sebagainya.
selepas berdebat dgn datuk saya dia mngaku kalah ttapi tidak mahu mninggalkan fahamannya.adakah dia sudah kafir kerana akidahnya sudah rosak?
selepas dia mati adakah boleh sembahyg mayatnya sebelum dia bertaubat? sekian

SJ-01-0009: golongan sesat..KAFIRKAH mereka?

:salam

Utk mengatakan bahawa seseorang itu terkeluar dari Islam atau tidak, perlu difahami apa yg dimaksudkan kafir itu. Ada juga perbuatan yg dianggap kafir ttp tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Contohnya: “ÈÇÈ ÇáãÓáã ÝÓæÞ æÞÊÇáå ßÝÑ” – mencela muslim adalah fasiq dan membunuhnya adalah kufur. Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan kufr ttp tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar dari agamanya.

Lantaran itu, al-hafiz ibn hajar al-asqalani menaqalkan perkataan dari alqurtubi:


æáåÐÇ áãÇ äÞá ÇáÍÇÝÙ ÇÈä ÍÌÑ Úä ÇáÞÑØÈí Þæáå: ÍíË ÌÇÁ ÇáßÝÑ Ýí áÓÇä ÇáÔÇÑÚ Ýåæ ÌÍÏ ÇáãÚáæã ãä Ïíä ÇáÅÓáÇã ÈÇáÖÑæÑÉ ÇáÔÑÚíÉ.

“Apabila ditemui perkataan kufur dlm alquran atau hadith, maksudnya keingkaran terhadap hukum2 yg diketahui secara dharuri daripada agama.” (ÝÊÍ ÇáÈÇÑí Ì13 Õ75 Ø ÇáÍáÈí)

Utk itu, alqaradhawi menggariskan bbrp perkara yg menyebabkan terkeluarnya seseorang itu dari agama Islam:


æãä Çáãåã Ãä äÚÑÝ åäÇ¡ Ãä ãä ÃÍßÇã ÇáÅÓáÇã ãä ÇáæÇÌÈÇÊ æÇáãÍÑãÇÊ æÇáÚÞæÈÇÊ æÛíÑåÇ ãä ÇáÊÔÑíÚÇÊ¡ ãÇ ËÈÊ ËÈæÊÇ ÞØÚíÇ¡ æÃÕÈÍ ãä ÇáÃÍßÇã ÇáíÞíäíÉ¡ ÇáÊí áÇ íÊØÑÞ ÅáíåÇ ÑíÈ æáÇ ÔÈåÉ¡ ÃäåÇ ãä Ïíä Çááå æÔÑÚå¡ æåí ÇáÊí íØáÞ ÚáíåÇ ÚáãÇÁ ÇáÅÓáÇã ÇÓã "ÇáãÚáæã ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ".
æÚáÇãÊåÇ Ãä ÇáÎÇÕÉ æÇáÚÇãÉ íÚÑÝæäåÇ¡ æáÇ íÍÊÇÌ ÅËÈÇÊåÇ Åáì äÙÑ æÇÓÊÏáÇá¡ æÐáß ãËá ÝÑÖíÉ ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ æÛíÑåÇ ãä ÃÑßÇä ÇáÅÓáÇã æÍÑãÉ ÇáÞÊá æÇáÒäÇ æÃßá ÇáÑÈÇ æÔÑÈ ÇáÎãÑ æäÍæåÇ ãä ÇáßÈÇÆÑ¡ æãËá ÇáÃÍßÇã ÇáÞØÚíÉ Ýí ÇáÒæÇÌ æÇáØáÇÞ æÇáãíÑÇË æÇáÍÏæÏ æÇáÞÕÇÕ æãÇ ÔÇÈååÇ.
Ýãä ÃäßÑ ÔíÆÇ ãä åÐå ÇáÃÍßÇã "ÇáãÚáæãÉ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ" Ãæ ÇÓÊÎÝ ÈåÇ æÇÓÊåÒà ÝÞÏ ßÝÑ ßÝÑÇ ÕÑíÍÇ¡ æÍßã Úáíå ÈÇáÑÏÉ Úä ÇáÅÓáÇã. æÐáß Ãä åÐå ÇáÃÍßÇã äØÞÊ ÈåÇ ÇáÂíÇÊ ÇáÕÑíÍÉ¡ æÊæÇÊÑÊ ÈåÇ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÕÍíÍÉ¡ æÃÌãÚÊ ÚáíåÇ ÇáÃãÉ ÌíáÇ ÈÚÏ Ìíá¡ Ýãä ßÐÈ ÈåÇ ÝÞÏ ßÐÈ äÕ ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ. æåÐÇ ßÝÑ.
æáã íÓÊËä ãä Ðáß ÅáÇ ãä ßÇä ÍÏíË ÚåÏ ÈÇáÅÓáÇã¡ Ãæ äÔà ÈÈÇÏíÉ ÈÚíÏÉ Úä ÃãÕÇÑ ÇáãÓáãíä¡ æãÙÇä ÇáÚáã¡ ÝåÐÇ íÚÐÑ ÅÐÇ ÃäßÑ åÐå ÇáÖÑæÑíÇÊ ÇáÏíäíÉ¡ ÍÊì íÚáã æíÝÞå Ýí Ïíä Çááå¡ ÝíÌÑí Úáíå ÈÚÏ Ðáß ãÇ íÌÑí Úáì ÓÇÆÑ ÇáãÓáãíä.

“Perlu diketahui bahawa hukum Islam samda wajib, haram, siksaan atau lainnya, terdapat hukum yg tsabit secara qat’ie tanpa keraguan dan syubhat. Hukum hakam ini diberinama oleh para ulamak sbg "Hukum yg sedia maklum secara daruri dlm agama."

Setiap org perlu mengetahuinya tanpa memerlukan penelitian dan dalil2. Umpamanya kefardhuan solat, zakat, pengharaman membunuh, zina, makan riba, minum arak dan lain2 dosa besar. Juga hukum hakam qat’ie dlm masalah perkahwinan, talaq, harta pusaka, hudud, qisas dsb.

Sesiapa yg mengingkarinya, mempermudah2kan atau menghina mana2 hukum yg tersebut, maka secara jelas dia murtad. Ini kerana hukum2 tersebut dinyatakan dgn jelas oleh alquran dan hadith2 shahih yg disepakati semenjak bbrp generasi. Sesiapa yg dia telah mendustakan hukum2 itu, sesungguhnya dia telah mendustakan alquran dan hadith; lantaran itu dia dianggap kufur.

Tidak ada pengecualian dlm hal ini melainkan bagi orang yg baru memeluk Islam atau tinggal jauhh dari kependudukan umat islam dan jauh daripada tempat utk memperolehi ilmu. Golongan ini dimaafkan sekiranya mereka mengingkari hukum2 tadi. Setelah mereka memahami dan memperolehi mengenai ajaran islam, barulah hukum dilaksanakan sbgmana ke atas muslim yg lain.” (Al-Qaradhawi,ßÊÈ: ÝÊÇæì ãÚÇÕÑÉ-ÇáÌÒÁ ÇáÃæá)

Namun jika sekiranya, hanya perbuatan2 dan amalan2 yg menyalahi ajaran alquran dan assunnah tanpa ada I’tiqad penentangan terhadap Allah dan Rasul, maka dia dikira sebagai melakukan maksiat terhadap agamanya. Maka, dari sini datangnya kaedah:
“Al-iman yaazid wayan qush” – Iman itu bertambah atau berkurang

ßÈÇÆÑ ÇáãÚÇÕí ÊäÞÕ ÇáÅíãÇä æáßäåÇ áÇ ÊåÏãå

Sesungguhnya hendaklah diketahui bahawa
- Kaba’ir (dosa2 besar) hanya mengurangkan iman bukan memusnahkan iman.