SJ-01-0017: cela arab

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0017: cela arab

Assalamu'alaikum...

Boleh kah kita mencela bangsa arab. Contohnya : Arab tak boleh harap.

SJ-01-0017: cela arab

:salam

Tidak boleh kita mencela sesuatu kaum itu atas dasar sifat perkauman. Kerana islam menentang sifat perkauman. Kita dilarang membenci seseorang itu atas dasar tubuh badannya ttp hendaklah kita membenci akan perbuatan mereka yg menyalahi Al-quran dan As-sunnah.

Dlm hal ini, kita kaji konsep ÇáæáÇÁ æÇáÈÑÇÁ.


æãÚäì ÇáæáÇÁ : åæ ÍõÈ Çááå æÑÓæáå æÇáÕÍÇÈÉ æÇáãÄãäíä ÇáãæÍÏíä æäÕÑÊåã

æÇáÈÑÇÁ : åæ ÈõÛÖ ãä ÎÇáÝ Çááå æÑÓæáå æÇáÕÍÇÈÉ æÇáãÄãäíä ÇáãæÍÏíä ¡ ãä ÇáßÇÝÑíä æÇáãÔÑßíä æÇáãäÇÝÞíä æÇáãÈÊÏÚíä æÇáÝÓÇÞ

Makna al-wala’: Menyintai Allah dan RasulNya, para sahabat dan org mukmin, al-muwahidin dan mereka yg membantu mereka.

Manakala al-bara’: Membenci golongan menyelisihkan Allah dan RasulNya, para sahabat, orang yg beriman dan muwahidin dari golongan kafirin, musyrikin, munafiqin, para pembid’ah dan fasiq.

Hendaklah kita menyintai atau membenci individu/kelompok/kumpulan kerana Allah dan bukannya kerana rupa mereka, bangsa mereka dsb.

"Siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi wala' kerana Allah dan memusuhi kerana Allah maka sesungguhnya dapat diperoleh kewalian Allah hanya dengan itu. Dan seorang hamba itu tidak akan merasakan lazatnya iman, sekali pun banyak solat dan puasanya, sehingga ia melakukan hal tersebut. Dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi, yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya." (Hadith Riwayat Thabrani dalam Al-Kabir)


ÞÇá - Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã - Ýí ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ : « ãä ÃÍÈ ááå æÃÈÛÖ ááå ¡ æÃÚØì ááå æãäÚ ááå ¡ ÝÞÏ ÇÓÊßãá ÇáÅíãÇä » ÃÎÑÌå ÃÈæ ÏÇæÏ

(Ditakhrij oleh Abu Daud)


Ñæì ÃÍãÏ Ýí ãÓäÏå Úä ÇáÈÑÇÁ Èä ÚÇÒÈ - ÑÖí Çááå Úäå - ÞÇá : ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : « ÃæËÞ ÚÑì ÇáÅíãÇä ÇáÍÈ Ýí Çááå æÇáÈÛÖ Ýí Çááå »

(Riwayat Ahmad)

Ibn Taimiyah Rh berkata: “Hati tidak akan menjumpai kebahagian yg sempurna kecuali dgn menyintai Allah dan berusaha bersungguh-sungguh dlm perkarra yg diredhaiNya. Adalah mustahil utk mencapai perkara ini kecuali dgn menolak yg berlawanan dgn Nya. Inilah maksud kalimah, “La Ila ha Ilallah” Tiada tuhan selain Allah; inilah ruh deen bagi Nabi Ibrahim dan setiap para anbiya’. (Ibn taimiyyah, Majmu’ al-fatawa (28/32)

Perihal ini banyak disebut dlm al-quran:
“..Sesiapa yang tidak percayakan Taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Surah Al-Baqarah: ayat 256)

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (Surah Al-Mujadilah: ayat 22)

Maraji’:
1. Kitabut Tauhid, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan
2. ÇáæáÇÁ æÇáÈÑÇÁ, ÚÈÏ Çáãáß ÇáÞÇÓã