SJ-01-0099 : ditanyakan imam di padang mahsyar(URGENT)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-01-0099 : ditanyakan imam di padang mahsyar(URGENT)

benarkah kia semua di hari akhirat nanti di padang magsyar akan ditanyakan tentang siapakah imam yang kita ikuti, adakah imam itu bermaksud imam2 mazhab yang 4 ???
minta pencerahan

SJ-01-0099 : ditanyakan imam di padang mahsyar(URGENT)

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Perkataan IMAM yang digambar didalam Alam Barzah membawa maksud PEMIMPIN. Didalam sebuah hadith yang dikelaskan sebagai dhaef riwayat Thabarani (Mu'jam) ada menyebut mengenai imam :

æÃäøß ÑóÖöíÊó ÈÇááå ÑÈÇð æÈÇáÅÓáÇã ÏíäÇð¡ æÈãÍãÏ Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã äÈíøðÇ æÈÇáÞÑÂä ÅãÇãðÇ
dir="ltr">"Sesunguhnya kamu telah meredhakan Allah sebagai Tuhan, meredhakan Islam sebagai Agama, meredhakan Muhammad :saw sebagai Nabi, dan al-Quran sebagai Imam (ikutan seseorang)"

Soalan-soalan yang pada hari akhirat kelak akan meliputi sekecil-kecil perbuatan sehinggalah sebesar-besarnya. Tidak mungkin ia akan memasukkan istilah-istilah yang khusus atau khas pada satu zaman sahaja. Misalnya persoalan Imam Mazhab yang empat, jika orang yang disoal itu hidup pada zaman sebelum Imam 4 Mazhab ini, apakah soalan ini masih relevan baginya??? Maka tidak mungkin perkataan IMAM itu merujuk kepada Imam Mazhab 4 sahaja. Secara logikpun, disamping 4 mazhab yang terkenal, banyak lagi mazhab-mazhab lain samada telah pupus atau tidak dikenali wujud dan dikuti oleh orang-orang Islam.

Ada juga istilah Imam ini dijuruskan membenarkan konsep KeImaman Syiah. Contoh didalam riwayat dibawah ini merupakan soalan dan jawab si-mayat di alam barzah menurut syiah :-

íÇ ÝáÇä Èä ÝáÇä Çááå ÑÈøß ¡ æãÍãøÏ äÈíøß ¡ æÇáÇÓáÇã Ïíäß ¡ æÚáíø æáíøß æÅãÇãß ¡ æÊÓãøí ÇáÃÆãÉ Úáíåã ÇáÓáÇã æÇÍÏÇð æÇÍÏÇð Çáì ÂÎÑåã
dir="ltr">"Ya Fulan bin Fulan, Allah Tuhan kamu, Muhammad Nabi kamu, Islam Agama Kamu, Ali sebagai wali/syeikh dan IMAM kamu, dan menamakan satu persatu IMAM-IMAM mereka sehingga akhir"

Bagi yang ta'asub Mazhab, Imam hanya berkisar kepada Imam empat Mazhab sahaja, dan bagi yang bermazhab Syiah, Imam pada mereka adalah Ali dan Imam-Imam 12 mereka itu.

Apa yang jelas bahawa perkara yang mula-mula sekali ditanya pada hari akhirat esok adalah Solat seseorang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahawa Nabi :saw bersabda :-

Åä Ãæá ãÇ íÍÇÓÈ ÇáäÇÓ Èå íæã ÇáÞíÇãÉ ãä ÃÚãÇáåã ÇáÕáÇÉ ¡ ÞÇá : íÞæá ÑÈäÇ Ìá æÚÒ áãáÇÆßÊå æåæ ÃÚáã : ÇäÙÑæÇ Ýí ÕáÇÉ ÚÈÏí ÃÊãøóåÇ Ãã äÞÕåÇ ¿ ÝÅä ßÇäÊ ÊÇãÉ : ßÊÈÊ áå ÊÇãÉ ¡ æÅä ßÇä ÇäÊÞÕ ãäåÇ ÔíÆÇð : ÞÇá : ÇäÙÑæÇ åá áÚÈÏí ãä ÊØæÚ ¡ ÝÅä ßÇä áå ÊØæÚ : ÞÇá : ÃÊãæÇ áÚÈÏí ÝÑíÖÊå ãä ÊØæÚå Ëã ÊÄÎÐ ÇáÃÚãÇá Úáì ÐÇßã
dir="ltr">"Perkara yang paling awal ditanya mengenai amalan seseorang di hari Kiamat adalah SOLAT. Allah berkata kepada Malaikat, walaupun dia Maha Mengetahui : Lihat kepada Solat hambaku, adakah mencukupi atau kurang? Dia akan berkata : Lihat samada hambuku melakukab solat-solat sunat? Jika dia pernah nelakukan Solat Sunat, maka dia akan berkata : Cukupkanlah Solat Fardu kamu dari Solat-solat sunatnya. Kemudian barulah amalan-amalan yang lain dihisab dengan cara yang sama" [Hadith Riwayat Abu Daud #864].:

Solat yang diterima ini sudah tentu dilihat ambilan yang akan dibandingkan sebagaimana yang di ajar oleh Rasulullah :saw. Maka disitulah kaitannya sumber ilmu solat yang kita amalkan. Tidak kiralah Mazhab mana kita belajar dsb, yang nyata dan jelas, kesemuanya hendaklah selari dengan petunjuk Nabi :saw.

Ukuran Imam atau ikutan disini, lebih berkisar kepada pengunaan istilah umum daripada 'label centric' (eg: Imam-Imam Mazhab, Imam-Imam Syiah dsb) , sebagaimana didalam sebuah hadith sahih, dari al-Baraa' ibn 'Aazib ra :- :-

ãóä ÑÈß ¿ æãÇ Ïíäß ¿ æãä åÐÇ ÇáÑÌá ÇáÐí ÈÚË Ýíßã ¿
dir="ltr">"Siapakah Tuhan kamu? Apa Agama kamu? Siapakah lelaki ini yang dihantar bersama kamu?" [Hadith Riwayat Abu Daud, didalam Sunan, #4753]. WA

Sekian, wassalam

خيرالأمين