SJ-03-0008: bukan islam masuk masjid...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0008: bukan islam masuk masjid...

assalamualaikum...
adakah org bukan islamdibenarkan masuk ke dalam masjid?setahu saya mereka itu kotor contohnya mreka tak mandi junub dan sebagainya..kalau org islam yg berhadas besar dilarang apatah lagi org kafir..!!
sekian .

SJ-03-0008: bukan islam masuk masjid...

:wassalam

Pertamanya,
Apakah orang islam dlm keadaan junub tidak boleh memasuki masjid?

Berlaku di kalangan sahabat, kata Jubair R.A, “Salah seorang dari kami pernah melalui ruang masjid walaupun tidak suci (dari junub).” (RIwayat oleh Ibn Abu Syaibah dan Said ibn mansur dlm sunannya)

Zaid bin Aslam berkata, “Para Sahabat Rasulullah S.A.W selalu berjalan melalui masjid ketika mereka dlm keadaan tidak suci (kerana junub). (Riwayat Ibn Al-Munzir)

Yazid Ibn Habib meriwayat bahawa para sahabat pernah membuka pintu lalu masuk ke masjid dan ketika itu mereka berada dlm keadaan junub.
(fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq)

Keduanya,
Adakah orang kafir diharamkan memasuki masjid?


íÍÑã Úáì ÇáãÓáãíä Ãä íãßäæÇ Ãí ßÇÝÑ ãä ÏÎæá ÇáãÓÌÏ ÇáÍÑÇã æãÇ Íæáå ãä ÇáÍÑã ßáå º áÞæáå ÊÚÇáì : ( íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ ÅäãÇ ÇáãÔÑßæä äÌÓ ÝáÇ íÞÑÈæÇ ÇáãÓÌÏ ÇáÍÑÇã ÈÚÏ ÚÇãåã åÐÇ ) ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ 28 ¡ ÃãÇ ÛíÑå ãä ÇáãÓÇÌÏ ÝÞÇá ÈÚÖ ÇáÝÞåÇÁ íÌæÒ áÚÏã æÌæÏ ãÇ íÏá Úáì ãäÚå ¡ æÞÇá ÈÚÖåã áÇ íÌæÒ ÞíÇÓÇð Úáì ÇáãÓÌÏ ÇáÍÑÇã .
æÇáÕæÇÈ ÌæÇÒå áãÕáÍÉ ÔÑÚíÉ Ãæ áÍÇÌÉ ÊÏÚæ Åáì Ðáß : áÓãÇÚ ãÇ ÞÏ íÏÚæå ááÏÎæá Ýí ÇáÅÓáÇã ¡ Ãæ ÍÇÌÊå Åáì ÇáÔÑÈ ãä ãÇÁ Ýí ÇáãÓÌÏ Ãæ äÍæ Ðáß º áÃä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÑÈØ ËãÇãÉ Èä ÃËÇá ÇáÍäÝí Ýí ÇáãÓÌÏ ÞÈá Ãä íÓáã ¡ æÃäÒá æÝÏ ËÞíÝ ææÝÏ äÕÇÑì äÌÑÇä ÞÈá Ãä íÓáãæÇ Ýí ÇáãÓÌÏ º áãÇ Ýí Ðáß ãä ÇáÝæÇÆÏ ÇáßËíÑÉ ¡ æåí : ÓãÇÚåã ÎØÈ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æãæÇÚÙå ¡ æãÔÇåÏÊåã ÇáãÕáíä æÇáÞÑÇÁ æÛíÑ Ðáß ãä ÇáÝæÇÆÏ ÇáÚÙíãÉ ÇáÊí ÊÍÕá áãä áÇÒã ÇáãÓÌÏ .
ãä ÝÊÇæì ÇááÌäÉ ÇáÏÇÆãÉ 6/276 .

Adalah haram utk umat islam membenarkan mana2 orang kafir memasuki masjidil haram dan tanah haram di sekelilingnya, ini kerana Allah berfirman dlm surah at-taubah:
“Wahai orang2 yg beriman! Sesungguhnya orang2 musyrik itu adalah najis. Jgnlah kamu biarkan mereka menghampiri masjidil haram selepas tahun ini.” (surah at-taubah ayat 28)

Berkenaan dgn masjid lain, sesetengah fuqaha berkata adalah diharuskan (org kafir memasuki masjid) kerana tidak ada petunjuk yg jelas yg mengatakan ia tidak dibenarkan. Dan selainnya tidak diharuskan kerana mengqiyaskan masjidil haram.

Pendapat yg benar ialah ia diharuskan sekiranya ia memenuhi kehendak syariah atau terdesak spt seseorang yg mendengar sesuatu yg menyebabkan ia tertarik utk memasuki islam, atau dia terdesak utk meminum air di dlm masjid atau sebagainya. Ini kerana baginda S.A.W mengikat Thamaamah ibn Athal al-hanafi dimasjid sblm dia menjadi islam dan delegasi Thaqeef dan Nasrani dari Najraan tinggal di Masjid sblm mereka menjadi muslim. DI sana terdapat banyak faedah melakukan begini kerana mereka dpt mendengar ucapan dan khutbah rasulullah S.A.W, melihat orang lain bersolat dan membaca alquran dan lain2 faedah yg mereka dapat ketika melawat masjid.

(Fatwa Al-Lajnah Daimah 6/276)

Imam Rafi’i dan An-Nawawi berpendapat bahawa diharuskan bagi orang kafir untuk masuk masjid selain Masjidil Haram dengan ada izin dari orang-orang Islam. Jika tidak diizinkan maka orang kafir tersebut tidak diperbolehkan memasukinya. Jika ia berkeras untuk masuk, maka orang kafir tersebut harus diberi hukuman ta’zir kecuali jika orang kafir tersebut belum memahami hukumnya. (I’laamul Masajid Bi Ahkamil Masajid Lizarkasyi 318-320)

kesimpulannya: Diharuskan orang kafir memasuki masjid dgn syarat2 berikut
1. Mendapat kebenaran dari umat islam
2. Kedatangan mereka tidak menyebabkan kekotoran kepada suasana masjid atau mengganggu suasana ibadah dan ketenteraman
3. berpakaian sopan