SJ-05-0001 : Baju bergambar didalam Solat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0001 : Baju bergambar didalam Solat

assalamualaikum...
nak tanya sikit boleh..
kalau kiter solat pakai baju yang ader gambar mcmgambar org ker haiwan atau gambar tengkorak ker...boleh ker? aper hkmnya?

re: SJ-05-0001 : Baju bergambar didalam Solat

wa'alaikumussalam.

Alhamdulillah, silakan bertanya sdr hajime81, cuma kami tidak dapat menjamin soalan tersebut dapat dijawab dengan segera. Insyaallah, kami akan cuba menjawab persoalan sdr dengan kadar yang mampu.

Sebelum kita melihat hukum memakai pakaian bergambar didalam solat, elok juga kita melihat hukum umum memakai pakaian yang sebegini. Hukum memakai baju bergambar berkisar dari hukum harus sehinggalah ke hukum haram menurut pelbagai ijihad ulama. Ulama Saudi sebagai contoh mengharamkan apa-apa bentuk gambar makluk yang hidup termasuklah mencetakkannya diatas baju dan ada dikalangan ulama' moderate yang mengambil ijtihad bahawa gambar diperbolehkan (harus) dicetak keatas baju dengan mematuhi beberapa syarat-syarat yang lain (seperti berikut). Walaupun hukum ini khilaf dikalangan ulama, akan tetapi beberapa peraturan dibawah ini dipersetujui oleh mereka, iaitu :-

ÍÑãÉ ÊÕæíÑ Ãæ ØÈÇÚÉ ÕæÑ ÇáÝÓÇÞ æÇáÚÕÇÉ ¡ Ãæ ßá ãä íÍÇÑÈ ÇáÅÓáÇã ¡ ÝáÇ íÌæÒ áÈÓ åÐå ÇáãáÇÈÓ ÇáÊí ÚáíåÇ ãËá åÐå ÇáÕæÑ.
ÝáÇ íÌæÒ ØÈÚ ãáÇÈÓ åÄáÇÁ ¡ áãÇ íßæä Ýí Ðáß ãä ÃËÑ ÓíÆ ¡áÃäåÇ ÊÑæíÌ áãËá åÐÇ ÇáäãæÐÌ Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáÅÓáÇãí¡ ÝÊáÈÓ ÇáÝÊíÇÊ ãáÇÈÓ ÚáíåÇ ÕæÑ ááÔÈÇÈ ¡æíáÈÓ ÇáÔÈÇÈ ãáÇÈÓ ÚáíåÇ ÕæÑ ÇáÝÊíÇÊ ¡ æßá Ðáß íäåì Úäå ÔÑÚÇ.
æÇáÐí ÊØãÆä Åáíå ÇáäÝÓ åæ Çáäåí Úä ØÈÚ ÇáÕæÑÉ Úáì ÇáãáÇÈÓ ÇáÊí ÚáíåÇ ÕæÑ ÅäÓÇä ¡ ÓæÇÁ ßÇä ÕÇáÍÇ Ãã ÛíÑ ÕÇáÍ ¡ÝØÈÇÚÉ ÕæÑÉ ÈæÔ Ãæ Èä áÇÏä ÇáÃæáì ÊÑßåÇ ¡æåÐÇ áÇ íÚäí ÇáÇÔÊÑÇß Ýí ÇáÍßã Úáì ÇáÔÎÕíä ¡æÅäãÇ ÇáÍßã Úáì ØÈÇÚÉ ÕæÑÉ ÇáÅäÓÇä ¡ÃíÇ ßÇä Ðáß ÇáÅäÓÇä .
ÃãÇ ÇáãáÇÈÓ ÇáÊí ÊØÈÚ ÚáíåÇ ÕæÑ ÈÚÖ ÇáÃãÇßä ßÇáÃÞÕì æäÍæåÇ ¡ ÝÅäå áÇ íãßä ÇáÍßã ÚáíåÇ ÈÇáÍÑãÉ ¡ áÚÏã ÍÑãÉ ÊÕæíÑåÇ Ãæ ØÈÚåÇ ¡æáßä ÇáÃæáì Åä áÈÓÊ ÃáÇ íÕáí ÝíåÇ ÎÇÕÉ Ýí ÇáãÓÇÌÏ ¡ ÍÊì áÇ íÔæÔ ÇáÅäÓÇä Úáì ÇáãÕáíä ÈÇáäÙÑ ÌÈÑÇ Åáì ãËá åÐå ÇáÕæÑ¡ ããÇ íÎÑÌ ÇáäÇÓ Úä ÇáÎÔæÚ Ýí ÇáÕáÇÉ .
æáÇ íÚäí åÐÇ ÍÑãÉ ÇÑÊÏÇÁ ÇáãáÇÈÓ ÇáÊí ÚáíåÇ ÕæÑ ÇáÃãÇßä Ãæ ÇáÃÔÎÇÕ Åä áã íßä åäÇß äæÚ ãä ÇáÊÚÙíã Ãæ ÇáÊÞÏíÓ ¡æáßäå íßÑå åÐÇ ¡æíßæä ÍÑÇãÇ Åä ßÇä åäÇß äæÚ ãä ÇáÊÞÏíÓ Ãæ ÇáÊÚÙíã æäÍæåãÇ .

1. Mengharamkan segala bentuk gambar perkara fasik dan pengganas, atau mereka yang memerangi Islam, maka memakainya tidak dibolehkan bagi gambar seperti itu. Mencetak gambatr seperti ini juga tidak dibolehkan , dimana ia merupakan sejenis bentuk kejahatan, dan penyebaran contohnya dikalangan komuniti Islam. Gambar wanita yang dipakai oleh budak-budak lelaki, dan gambar lelaki yang dipakai oleh budak-budak perempuan, kesemuanya ditegah didalam Islam.

2. Salah satu perkara yang ditegah mengenainya ialah mencetak gambar manusia, samada lelaki soleh atau pun tidak, maka mencetak gambar Bin Ladin atau Bush lebih utama lagi tinggalkan, ia tidak bererti menghukum kedua-dua pribadi ini, akan tetapi ia hanyalah hukum mencetak gambar manusia, iaitu kedua-duanya adalah manusia/insan.

3. Bagi pakaian yang mencetak gambar-gambar tempat seperti Masjia Al-Aqsa dan kawasan-kawasannya, hukum pengharamnya tidak diperbolehkan, maknanya tidak haram mengambil gambar atau mencetaknya, akan tetapi, pertama-tama kalinya tidak dipakai semasa bersolat dengannya dan khususnya didalam masjid. Kerana mansia akan lalai didalam solat kerana ia akan memaksa seseorang itu melihat kearah gambar tersebut, dimana manusia ia mengeluarkan insan dari khusyuk didalam solat.

Ini tidak bermakna diharamkan memakai pakaian yang dicetak gambar tempat atau sesuatu jika tidak terdapat bentuk-bentuk memuliakan (ta'zim) atau mensucikan (takdis), tetapi makruh(dibenci) keatasnya. Akan tetapi ia adalah haram jika terdapat bentuk-bentuk kearah memulia dan mensucikan.
------------------------

Berkata Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi :-

ÇáÕæÑ ÇáÔãÓíÉ (ÇáÝæÊæÛÑÇÝíÉ) æÇáÕæÑ ÇáãÑÓæãÉ Ãæ ÇáãØÈæÚÉ Úáì ÇáãáÇÈÓ ÇáÃÕá ÝíåÇ ÇáÅÈÇÍÉ¡ ãÇ áã íÔÊãá ãæÖæÚ ÇáÕæÑÉ Úáì ãÍÑã¡ ßÊÞÏíÓ ÕÇÍÈåÇ ÊÞÏíÓÇ ÏíäíÇ¡ Ãæ ÊÚÙíãå ÊÚÙíãÇ ÏäíæíÇ¡ æÎÇÕÉ ÅÐÇ ßÇä ÇáãÚÙã ãä Ãåá ÇáßÝÑ æÇáÝÓÇÞ ßÇáæËäííä æÇáÔíæÚííä æÇáÝäÇäíä ÇáãäÍÑÝíä .ÇäÊåì
"Gambar (photografi), lukisan, cetakan keatas pakaian pada asalnya adalah harus, tidak termasuk didalammya gambar perkara--perkara yang haram, seperti mensucikan (memuliakan) sesuatu kumpulan atau mensucikan (memuliakan) agamanya, atau membesarkan kebesaran agama, lebih-lebih lagi yang dibesarkan adalah ahli-ahli kufar dan fasik seperti penyembah berhala, komunis dan artis-artis yang sesat."

Menurut Dr Wahbah Zuhaily, pensyarah di Universiti Syria berkata :

íßÑå áÈÓ ÇáÃáÈÓÉ ÐÇÊ ÇáÕæÑþ¡þ ááÕÛÇÑ æÇáßÈÇÑ Úáì ÇáÓæÇÁþ¡þ æÅäãÇ ÇáãÔÑæÚ åæ ÇáÃáÚÇÈ æáæ ßÇäÊ ãÌÓãøóÉ ÈÇáäÓÈÉ ááÕÛÇÑ ÝÞØþ¡þ Ïæä äÕÈåÇ Úáì ÇáÍíØÇä æÇáãßÊÈÇÊ æÇáãÝÑæÔÇÊþ¡þ ÝÐáß ÊÚÙíã áåÇ æåæ ÍÑÇã.ÇäÊåì
"Makruh memakai pakaian yang ada gambar, sama hukumnya keatas orang muda atau tua, akan tetapi diperbolehkan untuk permainan walaupun jika ia dicetak secara embossed untuk kanak-kanak sahaja, tanpa mengantungnya ke dinding, atau pejabat ataupun perabot, maka itu memuliakan adalah haram."
--------------------

Kesimpulan dari apa yang dapat kita ambil dari fatwa diatas adalah, diperbolehkan memakai baju yang dicetak dengan gambar-gambar permandangan dan sebagainya (sebagaimana syarat yg digariskan diatas), yang jauh dari unsur-unsur haram dan juga gambar-gambar manusia. Akan tetapi adalah makruh hukumnya dibawa didalam solat kerana ia akan menggangu khyusuk seseorang yang sedang bersolat. Adalah elok memakai pakaian warna yang plain dan sederhana untuk mengelakkan gangguan kepada jemaah lain.

Bagi hukum gambar-gambar yang melambangkan keganasan, kemaksiatan, kekufuran, iaitu identiti mana-mana persatuan atau kumpulan-kumpulan adalah haram dipakai. Lebih-lebih lagi jika ia bertujuan memuliakan sesuatu kaum, pertubuhan, organisasi yang kufur dan fasik. Mudah-mudahan anda boleh menjadikan pandangan diatas sebagai garis panduan berpakaian. Wallahu'alam

wassalam
--------------------
Rujukan :

Jemaah Mufti IslamOnline . Fatwa :ØÈÇÚÉ ÇáÕæÑ Úáì ÇáãáÇÈÓ æÇáÕáÇÉ ÝíåÇ . url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=83673

خيرالأمين