SJ-07-0134 : doa pengantin malam pertama

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0134 : doa pengantin malam pertama

assalamualaikum...
adakah terdapat doa yang sunat dibaca oleh pengantin pada malam pertama?
Sekian

SJ-07-0134 : doa pengantin malam pertama

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Diceritakan bahawa Ibn Mas'ud mengajar supaya apabila mahu mendatangi isteri pada malam pertama, elok membaca doa:

Çááåã ÈÇÑß áí Ýí Ãåáí æÈÇÑß áåã Ýíø Çááåã ÇÑÒÞäí ãäåã æÇÑÒÞåã ãäí Çááåã ÇÌãÚ ÈíääÇ ãÇ ÌãÚÊ ÈÎíÑ æÝÑÞ ÈíääÇ ÅÐÇ ÝÑÞÊ Åáì ÎíÑ

Maksudnya: "Ya Allah, berkatilah aku pada keluargaku, dan berkatilah mereka padaku. Ya Allah, kurniakan kepadaku rezeki daripada mereka, dan kurniakan mereka rezeki daripadaku. Ya Allah, himpunlah antara kami dengan kebaikan selagi Engkau himpunkan kami. Dan pisahkanlah antara kami kepada kebaikan jika Engkau pisahkan antara kami".
Direkod oleh Abdul Razzak (no: 10461), dan Thabarani dalam Mukjam Kabir (no: 8993).

Walaupun doa ini tidak sabit dalam sunnah Nabi SAW, tetapi boleh beramal dengannya kerana tidak disyaratkan dalam berdoa menggunakan hadis-hadis sahih.

Wallahu A'lam.