SJ-10-0009 bacaan bismillah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-10-0009 bacaan bismillah

assalamualaikum..
adakah betul bahawa makruh membaca bismillahirrahmaanirrahim apabila hendak sembelih binatang sebabnya rahman dan rahim itu bertentangan dgn apa yg dilakuakan itu.
minta pandangan...

SJ-10-0009 bacaan bismillah

w'salam,

Sunat hukumnya menyebut Bismillah ketika penyembelihan. Dilampirkan di bawah ii pendpt Dr Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya al-Halal wal Haram fil Islam.

4. Ãä íÐßÑ ÇÓã Çááå Úáì ÇáÐÈíÍÉ åÐÇ åæ ÇáÙÇåÑ ãä ÇáäÕæÕ¡ ÝÇáÞÑÂä íÞæá: (ÝßáæÇ ããÇ ÐßÑ ÇÓã Çááå Úáíå Åä ßäÊã ÈÂíÇÊå ãÄãäíä) ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã:118 æíÞæá: (æáÇ ÊÃßáæÇ ããÇ áã íÐßÑ ÇÓã Çááå Úáíå Åäå áÝÓÞ..) ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã:121. æÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã íÞæá: "ãÇ ÃäåÑ ÇáÏã æÐßÑ ÇÓã Çááå Úáíå Ýßáæå".
æãÇ íÄíÏ ÅíÌÇÈ åÐÇ ÇáÔÑØ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí ÕÍÊ Ýí ÇÔÊÑÇß ÇáÊÓãíÉ Ýí ÇáÕíÏ¡ ÚäÏ Ñãí ÇáÓåã Ãæ ÅÑÓÇá ÇáßáÈ ÇáãÚáã ßãÇ ÓíÃÊí.
æÐåÈ ÈÚÖ ÇáÚáãÇÁ Åáì Ãä ÐßÑ ÇÓã Çááå áÇ ÈÏ ãäå¡ æáßä áíÓ ãä ÇááÇÒã Ãä íßæä Ðáß ÚäÏ ÇáÐÈÍ¡ Èá íÌÒÆ Úäå Ãä íÐßÑå ÚäÏ ÇáÃßá ÝÅäå ÅÐÇ Óãì ÚäÏ ÇáÃßá Úáì ãÇ íÃßáå áã íßä ÂßáÇ ãÇ áã íÐßÑ ÇÓã Çááå Úáíå. æÝí ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Úä ÚÇÆÔÉ Ãä ÞæãÇ ÍÏíËí ÚåÏ ÈÌÇåáíÉ ÞÇáæÇ ááäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã: "Åä ÞæãÇ íÃÊæääÇ ÈÇááÍãÇä áÇ äÏÑí ÃÐßÑæÇ ÇÓã Çááå ÚáíåÇ Ãã áã íÐßÑæÇ¿ ÃäÃßá ãäåÇ Ãã áÇ¿ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã: "ÇÐßÑæÇ ÇÓã Çááå æßáæÇ"".

Harus disebutnya nama Allah (membaca bismillah) ketika menyembelih. Ini menurut zahir nas al-Quran yang mengatakan:

"Makanlah dari apa-apa yang disebut asma' Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatNya." (al-An'am: 118)
"Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut asma' Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kedurhakaan." (al-An'am: 121)

Dan sabda Rasulullah s.a.w.:

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut asma' Allah atasnya, maka makanlah dia." (Riwayat Bukhari)

Di antara yang memperkuat persyaratan ini, ialah beberapa hadis shahih yang mengharuskan menyebut asma' Allah ketika melepaskan panah atau anjing berburu, sebagaimana akan diterangkan nanti.

Sementara ulama ada juga yang berpendapat, bahwa menyebut asma' Allah itu adalah sunat, akan tetapi tidaklah semestinya ia hanya ketika menyembelihnya itu. Boleh juga dilakukan ketika makan. Sebab kalau ketika makan itu telah disebutnya asma' Allah bukanlah berarti dia makan sesuatu yang disembelih dengan tidak disebut asma' Allah. Karena sesuai dengan kisah Aisyah, bahwa ada beberapa orang yang baru masuk Islam menanyakan kepada Rasulullah:

"Sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah mereka itu menyebut asma' Allah atau tidak? Dan apakah kami boleh makan daripadanya atau tidak? Maka jawab Nabi: 'Sebutlah asma' Allah dan makanlah.'" (Riwayat Bukhari)

Sekian. WA.

:wassalam