SJ-12-0013: talak secara gurauan..jatuhkah?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0013: talak secara gurauan..jatuhkah?

assalamualaikum...
adakah jatuh talak yg dilafazkan secara gurauan?mngenainya dalam firman allah surah al baqarah ayat 227.pendapat imam hanafdi dan syafie adal;ah sah @ jatuh talak tersebut berdasarkan beberapa buah hadith tetapi kedua2 hadith tersebut tidak soheh kan?
hadith pertam;mngenai tiga perkara....ada seorang yg bernama abd rahman bin hubaib bin azdak yg tidak diiktiraf sebagai perawai
kedua;hadith main2-sanadnya terputus
sekian minta pandangan dari ust2 yg lebih arif..

SJ-12-0013: talak secara gurauan..jatuhkah?

:salam

1. Kedudukan Hadith


þ þÍÏËäÇ þ þÞÊíÈÉ þ þÍÏËäÇ þ þÍÇÊã Èä ÅÓãÚíá þ þÚä þ þÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÃÑÏß ÇáãÏäí þ þÚä þ þÚØÇÁ þ þÚä þ þÇÈä ãÇåß þ þÚä þ þÃÈí åÑíÑÉ þ þÞÇá þ
þÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þþ ËáÇË ÌÏåä ÌÏ æåÒáåä ÌÏ ÇáäßÇÍ æÇáØáÇÞ æÇáÑÌÚÉ þ
þÞÇá þ þÃÈæ ÚíÓì þ þåÐÇ þ þÍÏíË ÍÓä ÛÑíÈ þ þæÇáÚãá Úáì åÐÇ ÚäÏ Ãåá ÇáÚáã ãä þ þÃÕÍÇÈ ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þæÛíÑåã þ þÞÇá þ þÃÈæ ÚíÓì þ þæÚÈÏ ÇáÑÍãä þ þåæ þ þÇÈä ÍÈíÈ Èä ÃÑÏß ÇáãÏäí þ þæÇÈä ãÇåß þ þåæ ÚäÏí þ þíæÓÝ Èä ãÇåß þ

Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, meriwayatkan dari Qutaibah meriwayatkan dari Hatim bin Ismail dari Abdul Rahman bin Irdak Al-Madini dari Atha dari Ibn Mahik dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, “3 perkara yg gurauan atau serius dianggap serius: iaitu nikah, talaq dan rujuk.”
(berkata Abu Isa bahawa hadith ini Hasan Gharib. Ia diamalkan dari kalangan ahli ilmu dari sahabat2 nabi S.A.W dan lain2. kata abu isa lagi Abdurrahman ialah Ibn Hubaib bin Irdak al-madini…)

þÞæáå : ( åÐÇ ÍÏíË ÍÓä ÛÑíÈ ) þ
þæÃÎÑÌå ÃÈæ ÏÇæÏ æÇÈä ãÇÌå æÃÎÑÌå ÃíÖÇ ÇáÍÇßã æÕÍÍå æÝí ÅÓäÇÏå ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÍÈíÈ Èä ÃÑÏß æåæ ãÎÊáÝ Ýíå . ÞÇá ÇáäÓÇÆí ãäßÑ ÇáÍÏíË , ææËÞå ÛíÑå ÞÇá ÇáÍÇÝÙ Ýåæ Úáì åÐÇ ÍÓä
Mubarakfuri dlm tuhfah al-ahwazi bi syarh Jami’ At-Tirmidzi memberi komentar tentang status hasan gharib :
“Bahawa hadith ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah namun demikian dihukum sahih dan isnad dari Abdurrahman bin hubaib bin irdak masih diperselisihkan kedudukannya. Berkata An-Nasa’ie hadith munkar, dan tsiqah pada yg lain kata al-hafiz mubarakfuri bahawa ia adalah hasan.”

Hadith yg sama juga dikeluarkan oleh Abu Daud:

þ þÍÏËäÇ þ þÇáÞÚäÈí þ þÍÏËäÇ þ þÚÈÏ ÇáÚÒíÒ íÚäí ÇÈä ãÍãÏ þ þÚä þ þÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÍÈíÈ þ þÚä þ þÚØÇÁ Èä ÃÈí ÑÈÇÍ þ þÚä þ þÇÈä ãÇåß þ þÚä þ þÃÈí åÑíÑÉ þ
þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þþ ËáÇË ÌÏåä ÌÏ æåÒáåä ÌÏ ÇáäßÇÍ æÇáØáÇÞ þ þæÇáÑÌÚÉ
þ

2. Sanad Hadith

Hadith ini bukanlah hadith munqati’ (terputus) sanadnya. Ttp yg munqati’ sanadnya ialah hadith2 yg lain yg mempunyai serupa maksudnya (berbeza lafaz);


æÚä ÚÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ ÚäÏ ÇáÍÇÑË Èä ÃÈí ÃÓÇãÉ Ýí ãÓäÏå ÑÝÚå ÈáÝÙ : " ËáÇË áÇ íÌæÒ ÇááÚÈ Ýíåä ÇáØáÇÞ , æÇáäßÇÍ , æÇáÚÊÇÞ , Ýãä ÞÇáåä ÝÞÏ æÌÈä " . æÅÓäÇÏå ãäÞØÚ . æÚä ÃÈí ÐÑ ÚäÏ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÑÝÚå : " ãä ØáÞ æåæ áÇÚÈ ÝØáÇÞå ÌÇÆÒ , æãä ÃÚÊÞ æåæ áÇÚÈ ÝÚÊÞå ÌÇÆÒ , æãä äßÍ æåæ áÇÚÈ ÝäßÇÍå ÌÇÆÒ " æÝí ÅÓäÇÏå ÇäÞØÇÚ ÃíÖÇ
Kesimpulannya:
Hadith ini masih lagi boleh diamalkan. Kedudukan Abdurrahman masih lagi diperselisihkan. Wahbah Az-Zuhaili dlm Fiqh Islami menyebut bahawa talaq secara gurauan tetap jatuh. Juga diriwayatkan dari Ibn ABi Syaibah bahawa Umar Al-Khattab R.A menetapkan bahawa talaq secara gurauan tetap jatuh.