SJ-13-0090 : Nama-nama Rasul

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0090 : Nama-nama Rasul

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah umi pernah terbaca satu kitab menyebut nama Nabi Seth dan juga Nabi Yusak sebagai antara 25 Rasul dan di sebuah kitab lain pula sebut Nabi Zulkifli dan Nabi Illyasa'. Nama 23 orang lagi sama cuma dua tu. Jadi harap syeikh-syeikh dapat berikan penerangan lanjut serta penjelasan tentang perkara tersebut. Jazakallahukhairon katsiro.

Wassalamu'alaikum wr wb
ummimq

Re: Nama-nama Rasul

wa'alaikumussalam wrt wbrt

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan Ummi dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Menurut sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban didalam Sahihnya bahawa Abi Zarr al-Ghifaari berkata :

ÞáÊ áÑÓæá Çááå Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ü ßã ÚÏÏ ÇáÃäÈíÇÁ¿ ÝÞÇá "ãÇÆÉ ÃáÝ æÃÑÈÚÉ æÚÔÑæä ÃáÝðÇ ÝÞáÊ: æßã ÚÏÏ ÇáÑÓá¿ ÝÞÇá "ËáËãÇÆÉ æËáÇËÉó ÚÔÑó ÌãðÇ ÛÝíÑðÇ"
"Aku bertanya kepada Rasulullah :saw, Berapa bilangan al-Anbiya' (Nabi2)? Baginda bersabda : 124,000. Maka aku berkata : dan berapa pula bilangan Rasul? Baginda menjawab : 313" -[akan tetapi hadith ini tidak mutawaatir, cukup sekadar mengambarkan banyaknya Nabi dan Rasul].

Menurut bekas Pengerusi fatwa al-Azhar, Syiekh Atiyah Saqr :-

æåäÇß ÃÞæÇá ßËíÑÉ áÇ ÏÇÚí áÐßÑåÇ æäÍä áÇ äõßóáøóÝõ ÅáÇ ÈãÚÑÝÉ ÇáÑÓá ÇáÐíä ÐßÑæÇ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã¡ æåã ÎãÓÉ æÚÔÑæä¡ æÃßËÑåã Ýí ÇáÂíÇÊ: ãä 83-86 ãä ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã¡ æÃæáåÇ (æóÊöáúßó ÍõÌøóÊõäóÇ...) æåã ÝíåÇ ËãÇäíÉ ÚÔÑ ¡ íÖÇÝ Åáíåã ÓÈÚÉð ÐõßöÑæÇ Ýí ãæÇÖÚó ÃÎÑì¡ :
"Disana terdapat banyak pandangan yang tidak perlu disebut dan kita hanya mempercayai pengetahuan mengenai Rasul dengan apa yang dinayatakan didalam al-Quran, dan terdapat sebanyak 25 orang, dan kebanyakkannya disebut didalam surah al-An'am ayat 83 hingga 86, bermula dari 'Dan itulah hujah (bukti) Kami.....', dan terdapat 18 orang, tambahan yang 7 orang disebut didalam tempat2 (ayat2) lain"

Berikut adalah 6 orang Nabi (tidak termasuk Nabi Muhammad :saw) yang tidak disebut didalam surah al-An'am :-

1. Adam (Al-Baqarah 2:31), 2. Syu'aib (Al-'Araaf 7:85), 3. Idris (Mariam 19:56), 4. Hud (Hud 11:50), 5. Saalih (Al-'Araaf 7:73) dan Zulkifli (Al-Anbiyaa' 21/85).

Syeikh Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijri mengatakan bahawa :-

æÇáÃäÈíÇÁ æÇáÑÓá ßËíÑæä æÞÏ ÐßÑ Çááøå ãäåã Ýí ÇáÞÑÂä ÎãÓÉ æÚÔÑíä ÝíÌÈ ÇáÅíãÇä Èåã ÌãíÚÇð æåã ¡ ÂÏã ¡ ÅÏÑíÓ ¡ äæÍ ¡ åæÏ ¡ ÕÇáÍ ¡ ÅÈÑÇåíã ¡ áæØ ¡ ÅÓãÇÚíá ¡ ÅÓÍÇÞ ¡ íÚÞæÈ ¡ íæÓÝ ¡ ÔÚíÈ ¡ ÃíæÈ ¡ Ðæ ÇáßÝá ¡ ãæÓì ¡ åÇÑæä ¡ ÏÇææÏ ¡ ÓáíãÇä ¡ ÅáíÇÓ ¡ ÇáíÓÚ ¡ íæäÓ ¡ ÒßÑíÇ ¡ íÍíì ¡ ÚíÓì ¡ ãÍãÏ Úáíåã ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÃÌãÚíä .
"Anbiyaa' dan Rasul jumlahnya banyak dan yang telah disebut oleh Allah didalam al-Quran sebanyak 25 orang dan wajib kita beriman keatas semuanya : Adam, Idris, Nuh, Hud, Saalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syu'aib, Ayub, Zu-al-Kifl, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyaas, al-Yasa', Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad :saw ".

Nabi Seth dan Nabi Yusak tidak dinyatakan didalam al-Quran, dan ia dibincangkan didalam tafsir2 al-Quran oleh ulama' tafsir.

Didalam Tafsir Tabari (1/324) ada menyebut : Muhammad ibn Ishaq berkata : Apabila hampir mati, Adam as telah membuat komitmen dengan anaknya Nabi Seth dan mengajarnya mengenai waktu siang dan malam. Dia juga mengajar cara beribadat pada masa itu. Nabi Seth dikatakan penggantikan Nabi Adam. Didalam kesemua anak2 Adam, cuma Nabi Seth yang mati tanpa meninggalkan anak. WA.

Ibn Kathir mengatakan bahawa Nabi Yusak bin Nuh merupakan seorang pahlawan yang hidup selama 127 tahun. Ulama' Tafsir mengambil cerita Israeliyat bagi menjelaskan kisah Yusak. Yusak dikata merupakan teman Nabi Musa ketika bermusafir mencari seorang lelaki soleh yang duduk diantara 2 lautan (Surah al-Khafi:60-82). Beliau dikatakan telah menganti kenabian dari nabi Musa as.

Kesimpulannya, jumlah Nabi yang 25 orang yang sahih namanya disebut didalam al-Quran adalah termasuk Nabi Ilyasak (al-An'am 6:86) dan Nabi Zulkifl (Al-Anbiyaa' 21/85). :aklam

wassalam
===============
Rujukan

1. Syiekh Atiyah Saqr. ÚÏÏ ÇáÃäÈíÇÁ æÇáãÑÓáíä. URL : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=9489

2. Syeikh Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijri. ÇáÅíãÇä ÈÇáßÊÈ æÇáÑÓá. URL : http://63.175.194.25/index.php?cs=prn&ln=ara&QR=10468&dgn=4&dgn=2

خيرالأمين