SJ-13-0283 : status kafir di mesia

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0283 : status kafir di mesia

:salam

bagaimanakah status kafir di negara kita ? adakah zimmi @ harbi ?
syukran

SJ-13-0283 : status kafir di mesia

Bismillah
Wassolatu wassalam 'ala Rasulillah SAW,

Dr. Yusuf al-Qardhawi telah menyebut:

æÇáÐãÉ ãÚäÇåÇ: ÇáÚåÏ. æåí ßáãÉ ÊæÍí ÈÃä áåã ÚåÏ Çááå æÚåÏ ÑÓæáå æÚåÏ ÌãÇÚÉ ÇáãÓáãíä Ãä íÚíÔæÇ Ýí Ùá ÇáÅÓáÇã Âãäíä ãØãÆäíä. æåÄáÇÁ ÈÇáÊÚÈíÑ ÇáÍÏíË (ãæÇØäæä) Ýí ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ

"Zimmah itu ertinya: perjanjian. Perkataan ini memberikan suatu isyarat, bahawa mereka itu mendapat perjanjian Allah, Nabi dan jama'atul muslimin untuk hidup di bawah naungan Islam dengan aman dan tenteram. Mereka ini dalam istilah sekarang disebut Warga Negara dalam suatu negara Islam."

Sila lihat penjelasan lanjut oleh Ustaz Ziyad Panel Feqh Al-Ahkam.net:
http://al-ahkam.net/home/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22135

Wallahu a3lam