SJ-14-0061 : tanya sikit... (Hadith Qudsi)

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0061 : tanya sikit... (Hadith Qudsi)

:salam

1. apakah status hadis qudsi?

2. pernahkah Rasulullah & sahabat2 pernah beramal dengannya?

SJ-14-0061 : tanya sikit... (Hadith Qudsi)

hadith qudsi adalah hadith yg mana Rasulullah SAW menyebt firman Allah SWT tetapi ia bukan Al-Quran. cthnya hadith di dlm Sahih al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: ... dan Aku bersamanya apabila dia mengingati Aku....

hadith qudsi ada yang sahih seperti dalam Sahih Bukhari n Muslim...dan ada jg hadith qudsi yang dhaif dan ada yg palsu.

kalau hadith qudsi itu sahih, para ulama menyatakan bahawa ia hanya berkaitan soal aqidah dan menguatkan iman. ia tidak mengandungi amalan atau hukum fiqh.

maka sekiranya hadith qudsi itu sahih, sememangnya ia adalah kata2 Rasulullah SAW dan jg diimani oleh para sahabat. wallahu a'lam

SJ-14-0061 : tanya sikit... (Hadith Qudsi)

Assalamu'alaikum.

Sekadar tambahan kepada jawapan Ustaz Alitantawi. Contoh kepada beberapa Hadith Qudsi dari Sahih Muslim yang biasa kita dengar :-

1. Apabila hambaKu berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kamu menulisnya sebagai amalan

Abu Hurairah r.a katanya:

þÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá Çááå ÚÒ æÌá þ þÅÐÇ åã ÚÈÏí ÈÓíÆÉ ÝáÇ ÊßÊÈæåÇ Úáíå ÝÅä ÚãáåÇ ÝÇßÊÈæåÇ ÓíÆÉ æÅÐÇ åã ÈÍÓäÉ Ýáã íÚãáåÇ ÝÇßÊÈæåÇ ÍÓäÉ ÝÅä ÚãáåÇ ÝÇßÊÈæåÇ ÚÔÑÇ
dir="ltr">Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t berfirman kepada Malaikat pencatat amalan: Apabila hambaKu berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kamu menulisnya sebagai amalan kejahatan. Apabila dia melakukannya barulah kamu menulisnya sebagai satu amalan kejahatan. Jika hambaKu berniat ingin melakukan kebaikan, tetapi dia tidak lagi melakukannya, maka catatkanlah sebagai satu amalan kebaikan. Jika dia melakukannya maka catatkanlah kebaikan itu sepuluh kali ganda "

2. Sesiapa yang berdoa kepadaKu, maka Aku akan menerima permintaannya dan sesiapa yang meminta

Abu Hurairah r.a: berkata :

þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá íäÒá ÑÈäÇ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì ßá áíáÉ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ Ííä íÈÞì ËáË Çááíá ÇáÂÎÑ ÝíÞæá þ þãä íÏÚæäí ÝÃÓÊÌíÈ áå æãä íÓÃáäí ÝÃÚØíå æãä íÓÊÛÝÑäí ÝÃÛÝÑ áå
dir="ltr">"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t akan turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman: Sesiapa yang berdoa kepadaKu, maka Aku akan menerima permintaannya dan sesiapa yang meminta keampunan dariKu maka Aku akan mengampuninya"

3. Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang cuba membuat ciptaan sama seperti

Abuu Hurairah r.a katanya :-

þÓãÚÊ ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þíÞæá ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá þ þæãä ÃÙáã ããä ÐåÈ íÎáÞ ÎáÞÇ ßÎáÞí ÝáíÎáÞæÇ ÐÑÉ Ãæ áíÎáÞæÇ ÍÈÉ Ãæ áíÎáÞæÇ ÔÚíÑÉ
dir="ltr">"Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t berfirman: Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang cuba membuat ciptaan sama seperti makhluk-Ku? Maka lebih baik mereka cuba menciptakan zarah, menciptakan biji-bijian, atau mencipta biji gandum "

4. Sesungguhnya rahmat-Ku mengatasi kemurkaan-Ku

Abu Hurairah r.a: berkata :-

þÃä ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá áãÇ ÎáÞ Çááå ÇáÎáÞ ßÊÈ Ýí ßÊÇÈå Ýåæ ÚäÏå ÝæÞ ÇáÚÑÔ þ þÅä ÑÍãÊí ÊÛáÈ ÛÖÈí þ
dir="ltr">"Nabi s.a.w bersabda: Sebaik sahaja Allah s.w.t menciptakan makhluk-Nya. Dia terus menulis dalam kitab yang berada di sisi-Nya di atas Arasy: Sesungguhnya rahmat-Ku mengatasi kemurkaan-Ku "

Sekian, wassalam

خيرالأمين