SJ-2573: Fatwa as-Syeikh Abdullah bin Jibren

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
SJ-2573: Fatwa as-Syeikh Abdullah bin Jibren

:flame
:salam
Himpunan fatwa as-Syeikh Abdullah bin Jibren.
Diedit oleh Abdul Kadir (11/02/2003 15:48)

Quote:
ÇáÓÄÇá:-
Soalan :
ãÇ ÑÃíßã áæ ÞÑÃäÇ Úáì ÇáãÑíÖ ÈÚÖ ÇáÓæÑ¡ ãËá íÓ¡ æÇáÝÑÞÇä¡ æÇáÈÞÑÉ¡ æÛíÑåÇ¿
Apakah pandangan tuan sekiranya kami bacakan kepada org yang sakit sebahagian daripada surah-surah (al-Quran), seperti Yasin, dan al-Furqan, dan al-Baqarah, dan selainnya ?

ÇáÌæÇÈ:-

Jawapan :

áÇ ãÇäÚ ãä ÇáÞÑÇÁÉ Úáì ÇáãÑíÖ ÈÇáÞÑÂä ßáå¡ Ãæ ÈÈÚÖ ÇáÓæÑ¡ ÓæÑÉ íÓ Ãæ ÇáÈÞÑÉ Ãæ ÇáÝÑÞÇä¡ Ãæ Çáãáß Ãæ ÇáæÇÞÚÉ¡ Ãæ ÈÚÖ ÇáÂíÇÊ¡ ßÂíÉ ÇáßÑÓí¡ æÇáÝÇÊÍÉ æÇáãÚæÐÊíä¡ æÂÎÑ ÇáÈÞÑÉ¡ æÃæá Âá ÚãÑÇä¡ æÃæá ÓæÑÉ Øå æÂÎÑ ÇáÍÔÑ¡ æäÍæåÇ.

Tidak dilarang daripada membaca kepada orang yang sakit dengan al-Quran keseluruhannya. Atau sebahagian daripada surah-surahnya, surah Yasin, atau al-Baqarah, atau al-Furqan, atau al-Mulk, atau al-Waqi'ah, atau sebahagian daripada ayat-ayat seperti ayat al-Kursi, dan al-Fatihah, dan al-Mu'awwizatain (al-Falaq dan an-Naas), dan akhir surah al-Baqarah dan awal surah Aali Imran dan awal surah Toha dan akhir surah al-Hasr atau yang seumpamanya.

Tamat fatwa.
----------------------

:chainsaw
ana nak tanya:

apakah barangkali sumber as-Syeikh Abdullah bin Jibren hinggakan beliau sampai kepada ijtihad bahawa membaca al-Quran (termasuk surah yasin dll) kepada orang yang sedang sakit (maksud sakit di situ nazakkah?) itu dibolehkan?

mesti ada sumbernya (al-Quran kah; hadith kah?)

mohon bantuan !

:wassalam

Re: SJ-2173: Fatwa as-Syeikh Abdullah bin Jibren

:wassalam
Jawab:
Ada dua isu di sini:
Satu: Hukum membaca alQur'an dan dihadiahkan kepada mayyit
Dua: Hukum membaca alQur'an di sisi orang sakit

Isu yg tegas di sisi ulama' salafiya ialah membaca alQur'an dan pahala bacaannya dihadiahkan kpd arwah.

Manakala fatwa alJibreen di atas adalah dalam isu no 2: hukum membaca Qur'an di sisi orang sakit. Maka hukumnya harus kerana membaca alQur'an itu ibadah dan boleh membacanya di mana saja yg menasabah sebagai peringatan.
Dalil2 yg digunakan:
a. Fusysyilat: 44
b. alIsra': 82
c. Yunus: 57
d. alAnkabuut: 51
Inilah juga pendapat Ibn Qayyim (alJawab alKaafi/20; Zaad alMa'ad:4/352) WA