SJ - 2857 : Rukun Syahadah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2857 : Rukun Syahadah

Apakah fardu dan rukun syahadah

Re: SJ - 2857 : Rukun Syahadah

Wa'alaikumussalam. Alhamdulillah, terima kasih sdr Solid diatas pertanyaan tersebut dan kami akan cuba menjawabnya dengan kadar yang termampu, Insyaallah.

Bab rukun, fardu atau syarat Syahadah ini adalah bab mendetailkan makna kalimah syahadah atau syahadatain yang menjadi rukun terawal didalam rukun-rukun Islam. Biasanya bab-bab ini dibincangkan didalam topik Makna Laa ilaa ha illallaah dan makna Muhammadar Rasul Allah. Ulama Usul mempunyai beberapa pandangan mengenai rukun syahadah, dan diantaranya yang dapat kami simpulkan ialah :-

1. Menetapkan bahawa hanya ALLAH yang sempurna, dan berhak disembah dan tiada sekutu baginya.
2. Menyakini Nabi Muhammad saw yang membawa agama kebenaran kepada makluk Allah, termasuk Manusia dan Jin.

Makna Syahadah

Dari sini boleh kita simpulkan makna Makna Laa ilaa ha illallaah sebagai :-

[="#0000ff" size="3"]ÝÜ ( áÇ Åáå ) ÊäÝí ÌãíÚ ãÇ íÚÈÏ ãä Ïæä Çááå æ ( ÅáÇ Çááå ) ÊËÈÊ ÌãíÚ ÃäæÇÚ ÇáÚÈÇÏÉ ááå æÍÏå . ÝãÚäÇåÇ : áÇ ãÚÈæÏ ÍÞøñ ÅáÇ Çááå .
"perkataan Laa ilaaha menafikan kepada semua pengabdian selain dari Allah, dan perkataan illa Allaah menegaskan bahawa semua jenis pengabdian hanya pada Allah seorang. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah".

dan makna Muhammad Rasul Allah ialah : -

[="#0000ff" size="3"]åæ ÇáÊÕÏíÞ ÇáÌÇÒã ãä Õãíã ÇáÞáÈ ÇáãæÇØÆ áÞæá ÇááÓÇä ÈÃä ãÍãÏÇ ÚÈÏå æÑÓæáå Åáì ÇáÎáÞ ßÇÝÉ ÅäÓåã æÌäøöåã ¡ ÝíÌÈ ÊÕÏíÞå ÝíãÇ ÃÎÈÑ Èå ãä ÃäÈÇÁ ãÇ ÞÏ ÓÈÞ ¡ æÃÎÈÇÑ ãÇ ÓíÃÊí ¡ æ ÝíãÇ ÃÍá ãä ÍáÇá ¡ æÍÑã ãä ÍÑÇã ¡ æÇáÇãÊËÇá æ ÇáÇäÞíÇÏ áãÇ ÃãÑ Èå ¡ æÇáÇäÊåÇÁ æÇáßÝ ÚãÇ äåì Úäå ¡ æÇÊÈÇÚ ÔÑíÚÊå¡ æÇáÊÒÇã ÓäÊå Ýí ÇáÓÑ æÇáÌåÑ ¡ ãÚ ÇáÑÖÇ ÈãÇ ÞÖÇå æÇáÊÓáíã áå ¡ æÇáÚáã ÈÃä ØÇÚÊå åí ØÇÚÉ Çááå æ ãÚÕíÊå åí ãÚÕíÉ Çááå ¡ áÃäå ãÈáÛ Úä Çááå ÑÓÇáÊå ¡ æáã íÊæÝå Çááå ÍÊì Ãßãá Èå ÇáÏíä .
"percaya sepenuhnya, dari dalam hati, dilahirkan ke bibir, bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul kepada semua kejadian, manusia dan jin. Wajib membenarkan apa yang baginda khabarkan peristiwa dimasa lalu, dana apa yang baginda khabarkan perkara yang akan datang, apa perkara yang halal, mana yang haram, iaitu mematuhi dan mengikut perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, Ittbaa' dengan Syariatnya, menuruti Sunnahnya secara rahsia dans secara terbuka, Redha dengan qada'nya dan berserah kepadanya, dan mengetahui bahawa mentaatinya adalah mentaati Allah, dan menderhakainya ialah menderhakai Allah, kerana bagindalah yang menyampaikan Risalah dari Allah, dan Allah tidak mematikan baginda sehingga baginda menyempurnakan agama, dan menyampaikannya secara jelas."

Syarat Syahadah

Disamping rukun dan definisi kalimah syahadah, ulama-ulama juga menggariskan beberapa syarat kepada kalimah syahadah ini. Diantara yang agak ringkas ialah syarat yang telah digariskan oleh bekas Mufti Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz :-

[="#0000ff" size="3"] æÃãÇ ÔÑæØ ( áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ) Ýåí : ÇáÚáã ÇáãäÇÝí ááÌåá ¡ æÇáíÞíä ÇáãäÇÝí ááÔß ¡ æÇáÅÎáÇÕ ÇáãäÇÝí ááÔÑß ¡ æÇáÕÏÞ ÇáãäÇÝí ááßÐÈ ¡ æÇáãÍÈÉ ÇáãäÇÝíÉ ááÈÛÖ ¡ æÇáÇäÞíÇÏ ÇáãäÇÝí ááÊÑß ¡ æÇáÞÈæá ÇáãäÇÝí ááÑÏ ¡ æÇáßÝÑ ÈãÇ íÚÈÏ ãä Ïæä Çááå. æÞÏ ÌãÚÊ Ýí ÇáÈíÊíä ÇáÂÊííä :
Úáã íÞíä æÅÎáÇÕ æÕÏÞß ãÚ ãÍÈÉ æÇäÞíÇÏ æÇáÞÈæá áåÇ
æÒíÏ ËÇãäåÇ ÇáßÝÑÇä ãäß ÈãÇ Óæì ÇáÅáå ãä ÇáÃÔíÇÁ ÞÏ ÃáåÇ

ãÚ ÈíÇä ÔåÇÏÉ Ãä ãÍãÏÇ ÑÓæá Çááå ¡ æãÞÊÖÇåÇ: ÊÕÏíÞå ÝíãÇ ÃÎÈÑ ¡ æØÇÚÊå ÝíãÇ ÃãÑ ¡ æÇÌÊäÇÈ ãÇ äåì Úäå æÒÌÑ ¡ æÃáÇ íÚÈÏ Çááå ÅáÇ ÈãÇ ÔÑÚå Çááå ÚÒ æÌá ¡ æÑÓæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã .


Syarat "Laa ilaa ha illallaah" adalah; adanya:
-Ilmu yang menafikan kejahilan(tentang Allah swt).
-Keyakinan yang menafikan keraguan.
-Ikhlas (murni dalam beribadah kepada Allah swt) yang menafikan syirik.
-Kejujuran yang menafikan dusta.
-Cinta yang menafikan kebencian.
-Ketundukan yang menafikan pelanggaran (meninggalkan perintah).
-Menerima tanpa ada penolakan.
-Menafikani semua apa yang disembah selain Allah swt.

Syarat-syarat di atas telah terangkum dalam dua bait berikut:
"Ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuran disertai cinta, tunduk dan menerimanya Ditambah lagi yang kedelapan, yaitu, pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah."

Adapun syahadah bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah swt, maka : Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau, mentaati perintah beliau, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau dan hendaklah dia tidak menyembah Allah swt kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah swt sendiri dan Rasulnya. "

-------

Sebagai kesimpulan syarat Laa ilaaha ill-Allaah, kami mengambil bait syiar dari Sheikh Hafiz Al-Hukmi didalam syair beliau bertajuk Sullam al-Wusool:

[="#800000" size="3"]ÇáÚáã æÇáíÞíä æÇáÞÈÜÜÜÜÜæá ***** æÇáÇäÞíÜÇÏ ÝÇÏÑ ãÇ ÃÞæá
æÇáÕÜÏÞ æÇáÅÎáÇÕ æÇáãÍÈÉ ***** æÝÞß Çááå áãÇ ÃÍÈÜÜÜÜå

"Ilmu, yakin dan penerimaan..... Maka dengarlah apa yang saya kata"
"Kebenaran, Keikhlasan dan Kecintaan. ...... Moga Allah menolong kamu melakukan apa yang dia suka"

wallahu'alam, wassalam.
-----
Rujukan :

1. Sheikh Abdul Aziz bin Baaz. Al-Duruusu Al-Muhimmatu li'aammati Al-'Ummati. Riyad : Dar A'dhwaa' Zamzam, 2002. ms 2-3.

خيرالأمين