SJ - 3198 : hafaz Al-Quran - syafaat dihari Akhirat

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3198 : hafaz Al-Quran - syafaat dihari Akhirat

assalamualaikum..
saya ada terbaca satu hadith yg mengtakan jika kita seorang hafiz Al-Quran maka kita dpt membebaskan beberapa ahli keluarga kita yg sepatutnya masuk neraka..saya harap ustaz dpt jelaskan tentang taraf hadith yg menyebut ttg hal ini..

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ - 3198 : hafaz Al-Quran - syafaat dihari Akhirat

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr mujahid dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Untuk kami mencari kesahihan sesuatu hadith, adalah baik jika sdr boleh menyertakan matan hadith tersebut terutamanya didalam bahasa arabnya. 'Ala kulli hal (walaubagaimana pun), memang terdapat beberapa hadith yang membicarakan persoalan orang yang hafiz Al-Quran akan diberi syafaat kepadanya dihari akhirat kelak. Menurut pensyarah Fiqh Muqaran (perbandingan) di Universiti Al-Azhar, Dr Ahmad Taha Rayyan :

Ýãä ÌãÚ ÇáÞÑÂä ÝÍÝÙå Úä ÙåÑ ÞáÈ¡ Ëã ÏÇæã Úáì ÊáÇæÊå¡ æÇáÚãá Èå Ýí ÍíÇÊå ÍÊì áÞí ÑÈå¡ ÝÅäå íäÇá åÐå ÇáÏÑÌÉ ÇáÑÝíÚÉ¡ ßãÇ íßæä ÓÈÈðÇ áÑÝÚÉ ÏÑÌÉ æÇáÏíå ÇááÐíä ßÇäÇ ÓÈÈðÇ Ýí ÍÝÙå ááÞÑÂä¡ ÝÞÏ Ñæì Óåá Èä ãÚÇÐ Úä ÃÈíå Ü ÑÖí Çááå ÚäåãÇ Ü Ãä ÑÓæá Çááå Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ü ÞÇá: "ãä ÞÑà ÇáÞÑÂä æÚãá Èå ÃáÈÓ æÇáÏÇå ÊÇÌðÇ íæã ÇáÞíÇãÉ¡ ÖæÄå ÃÍÓä ãä ÖæÁ ÇáÔãÓ Ýí ÈíæÊ ÇáÏäíÇ¡ ÝãÇ Ùäßã ÈÇáÐí Úãá ÈåÐÇ¿ ÑæÇå ÇáÍÇßã æÕÍÍå æÑæÇå ÃÈæ ÏÇæÏ.
dir="ltr">"maka barangsiapa yang mengumpul Al-Quran dan menghafalnya didalam hati, kemudian sentiasa membacanya, dan mengamalkan didalam penghidupannya sehingga ia bertemu dgn Allah swt, maka sesungguhnya ia akan mendapat darjat tertinggi, sebagaimana menjadikan sebab mendapatkan darjat tinggi kepada bapanya, yang menjadi sebab di menghafal Al-Quran, telah diriwayatkan oleh Sahl bin Mu'aaz dari bapanya ra. sesungguhnya Nabi saw bersabda :

'Barangsiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dengan iaitu bapanya akan memakai mahkota di hari Kiamat, cahayanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah dunia, apakah keraguan kamu dengan amalan ini?' - [Hadith riwayat Al-hakim dan Shahih; dan riwayat Abu Daud]."

Dari kenyataan Dr Ahmad Taha diatas, barangsiapa yang hafal dan mengamalkan Al-Quran didalam penghidupannya, maka Allah akan meningkatkan martabatnya dan bapanya dihari akhirat kelak. Didalam Sahih Muslim, Nabi saw bersabda :

ÇÞÑÁæÇ ÇáÞÑÂä ÝÅäå íÃÊí íæã ÇáÞíÇãÉ ÔÝíÚÇð áÃÕÍÇÈå.
dir="ltr">"Kamu bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya apabila tiba hari kiamat ia akan memberi syafaat kepada sahabatnya"

Dan didalam hadith Nabi saw yg lain, baginda bersabda :

ÇáÞÑÂä ÔÇÝÚ ãÔÝÚ æãÇÍá ãÕÏÞ¡ ãä ÌÚáå ÃãÇãå ÞÇÏå Åáì ÇáÌäÉ¡ æãä ÌÚáå ÎáÝå ÓÇÞå Åáì ÇáäÇÑ. ÃÎÑÌå ÇÈä ÃÈí ÔíÈÉ Ýí ÇáãÕäÝ¡ æÕÍÍå ÇáÃáÈÇäí Ýí ÕÍíÍ ÇáÌÇãÚ ÇáÕÛíÑ.
dir="ltr">"Syafaat Al-Quran adalah orang tengah dan apa yg datang dari orang yang mempercayai, dan barangsiapa yang menjadikannya didepan, maka ia akan membawa kepada syurga, dan barangsiapa yang menjadikannya dibelakang, maka ia akan membawa ke neraka" - [Hadith dikeluarkan oleh Abi Syaibah didalam Al-Musnad, dan disahihkan oleh Al-Albani didalam Al-Jaami' Al-Saghir].

Kini timbul persoalan, berapakah orang yang boleh seorang yang hafiz Al-Quran memanjangkan syafaat Al-Quran itu? Contoh pertanyaan seperti hadith yang mengatakan boleh memanjangkan syafaat Al-Quran kepada 70 orang ahli keluarga, tidaklah diketahui akan kewujudan hadith tersebut. Didalam sebuah hadith yg diriwayatkan oleh Al-Tirmudzi, Ibn Majah dan Ahmad mengenai seorang hafiz boleh memanjangkan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya, sanadnya daif.

Persoalan berapa jumlah, cara bagaimana syafaat itu, kesemua ini adalah perkara ghaibiyat. Ia hanya boleh dijelaskan dengan wahyu semata-mata. Dr Abdullah Al-Faqih didalam membicarakan mengenai hadith syafaat Al-Quran mengatakan bahawa :
.

ÝÞÏ ÕÍÊ ÇáÃÍÇÏíË ÇáßËíÑÉ Ýí ÔÝÇÚÉ ÇáÞÑÂä íæã ÇáÞíÇãÉ áÃÕÍÇÈå ÇáÚÇãáíä Èå ¡ ßãÇ ÕÍÊ ÇáÃÍÇÏíË ÈÔÝÇÚÉ ÇáÕÇáÍíä ¡ æÍÇÝÙ ÇáÞÑÂä Åä ßÇä ããä íÚãá Èå æíÞÝ ÚäÏ ÍÏæÏå Ýáä íÍÑã Ü Åä ÔÇÁ Çááå Ü åÐå ÇáÔÝÇÚÉ¡ æáßä ÊÎÕíÕ ÚÏÏ ãÎÕæÕò ãÔÝæÚ áå æßíÝíÉ åÐå ÇáÔÝÇÚÉ¿ ßá Ðáß íÍÊÇÌ Åáì äÕæÕ ËÇÈÊÉ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã¡ áÃäå áÇ ØÑíÞ ááÚáã ÈÔíÁ ãä ÇáÛíÈ ÅáÇ ÈÇáæÍí
dir="ltr">"Terdapat banyak riwayat shahih mengenai syafaat Al-Quran di hari Kiamat kepada sahabat dan pengamalnya, sebagaimana sahnya hadith-hadith syafaat orang-orang saleh, dan hafiz Al-Quran jika ia mengamalkannya dan berhenti ketika hadnya, tidak sekali-kali di haramkan - dengan izin Allah - dari mendapat Syafaat ini. Akan tetapi mengkhususkan bilangan yang dikhususkan untuk mendapat syafaatnya, kesemua keinginan tersebut perlu ditsabitkan dari Nabi saw, kerana sesungguhnya tidak ada cara dari ilmu apa-apa sekalipun mengenai perkara ghaib melainkan wahyu."

Kesimpulan yg boleh kita buat ialah, wujud hadith-hadith shahih yang membicarakan mengenai syafaat Al-Quran kepada para-para hafiz yang mengamalkannya. Cuma hadith-hadith shahih ini tidak membicarakan berapa jumlah yang disyafaatkan dan cara bagaimana syafaat itu berlaku, kerana ini merupakan perkara ghaib yang manusia tidak tahu melainkan yang telah diwahyukan. wallahu'alam.

wassalam
========
Rujukan :

1. Dr Ahmad Taha Rayyan. ÔÝÇÚÉ ÇáÞÑÂä áÃåáå íæã ÇáÞíÇãÉ. url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=75172

2. Dr Abdullah Al-Faqih. ÃäæÇÚ ÇáÔÝÇÚÉ Ýí ÇáÂÎÑÉ. url : http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=34463

خيرالأمين