SJ - 3209: [Z] Hadis "Tidak masuk Syurga"

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3209: [Z] Hadis "Tidak masuk Syurga"

:salam

Mengenai hadith: "Tidak akan masuk syurga org yg di dalam hatinya ada sombong walau sebesar biji sawi dan tidak akan masuk neraka org yg di dalam hatinya ada keimanan walau sebesar biji sawi...

Macam mana tu? Boleh ustaz tolong huraikannya? WA

Re: HURAIAN HADITH

:salam

Segala perbuatan manusia samada kecil atau besar dihitung walaupun sebesar biji sawi dan ia menjadi pertimbangan Allah utk menghisab manusia.

Ini disebut dlm al-quran:

[="#000080" size="3"]
óÇ Èõäóíøó ÅöäøóåóÇ Åöäú Êóßõ ãöËúÞóÇáó ÍóÈøóÉò ãöäú ÎóÑúÏóáò ÝóÊóßõäú Ýöí ÕóÎúÑóÉò Ãóæú Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö Ãóæú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö íóÃúÊö ÈöåóÇ Çááøóåõ Åöäøó Çááøóåó áóØöíÝñ

“(Luqman menasihati anaknya dengan berkata): Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalasNya); kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi Amat Meliputi akan segala yang tersembunyi.” (Surah Luqman: ayat 16)

Dan takabbur/bongkak itu adalah sifat yg terlarang. Ini banyak dinukilkan dlm al-quran dan al-hadith:

[="#000080" size="3"]
æóÅöÐú ÞõáúäóÇ áöáúãóáóÇÆößóÉö ÇÓúÌõÏõæÇ áöÂÏóãó ÝóÓóÌóÏõæÇ ÅöáøóÇ ÅöÈúáöíÓó ÃóÈóì æóÇÓúÊóßúÈóÑó æóßóÇäó ãöäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó

“Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam. Lalu mereka sujud (hormat) kecuali Iblis; dia enggan dan takbur dan jadilah dia dari golongan yang kafir.” (Surah al-baqarah: ayat 34)
[="#000080" size="3"]
ÝóÇÏúÎõáõæÇ ÃóÈúæóÇÈó Ìóåóäøóãó ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ ÝóáóÈöÆúÓó ãóËúæóì ÇáúãõÊóßóÈøöÑöíäó

"Maka masuklah pintu-pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu” (Surah an-Nahl: ayat 29)
[="#000080" size="3"]
áóÇ ÌóÑóãó Ãóäøó Çááøóåó íóÚúáóãõ ãóÇ íõÓöÑøõæäó æóãóÇ íõÚúáöäõæäó Åöäøóåõ áóÇ íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÊóßúÈöÑöíäó

"... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." (Surah an-Nahl: ayar 23)

Dari Ibn Mas’ud bahawa Rasulullah S.A.W bersabda bahawa “Allah Ta’ala berfirman: Kesombongan adalah selendangKu dan kebesaran adalah sarungKu. Maka barang siapa menyamaiKu salah satu dari keduanya, maka pasti Kulemparkan ia ke dalam Jahannam dan tidak akan Kupedulikan lagi.” (Hadith Qudsi Sahih Muslim, Bab Al-Iman)

Apakah yg sombong/takabbur yang terlarang itu?
Sombong yang terlarang itu ialah menolak kebenaran dan meremeh2kan insan lain. Dan inilah yang berlaku kpd iblis laknatullah yang menolak kebenaran bahawa adam adalah lebih mulia kejadiannya dan merendah2kan ciptaan Alla Azza Wa Jalla. Ini disebut dlm hadith berikut:

[="#000080" size="3"]
þæ ÍÏËäÇ þ þãÍãÏ Èä ÇáãËäì þ þæãÍãÏ Èä ÈÔÇÑ þ þæÅÈÑÇåíã Èä ÏíäÇÑ þ þÌãíÚÇ þ þÚä þ þíÍíì Èä ÍãÇÏ þ þÞÇá þ þÇÈä ÇáãËäì þ þÍÏËäí þ þíÍíì Èä ÍãÇÏ þ þÃÎÈÑäÇ þ þÔÚÈÉ þ þÚä þ þÃÈÇä Èä ÊÛáÈ þ þÚä þ þÝÖíá ÇáÝÞíãí þ þÚä þ þÅÈÑÇåíã ÇáäÎÚí þ þÚä þ þÚáÞãÉ þ þÚä þ þÚÈÏ Çááå Èä ãÓÚæÏ þ
þÚä ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þáÇ íÏÎá ÇáÌäÉ ãä ßÇä Ýí ÞáÈå ãËÞÇá ÐÑÉ ãä ßÈÑ ÞÇá þ þÑÌá þ þÅä ÇáÑÌá íÍÈ Ãä íßæä ËæÈå ÍÓäÇ æäÚáå ÍÓäÉ ÞÇá Åä Çááå Ìãíá íÍÈ ÇáÌãÇá ÇáßÈÑ þ þÈØÑ þ þÇáÍÞ þ þæÛãØ þ þÇáäÇÓ þ
(ÕÍíÍ ãÓáã - ÇáÅíãÇä - ÊÍÑíã ÇáßÈÑ æÈíÇäå)

Dari Ibrahim An-Nakha’ie dari Alqamah dari Ibnu Mas’ud bahawa Nabi S.A.W bersabda: “Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji atom.” Seorang sahabat bertanya: “Sesungguhnya ada orang yang menyukai jika bajunya bagus dan sandalnya (juga) bagus.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah adalah jamil (Maha Indah), Dia cinta pada keindahan. (Tetapi yang dimaksud) sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang.” (Hadith riwayat Muslim)
[="#000080" size="3"]
þÍÏËäÇ þ þÅÓãÇÚíá þ þÞÇá ÍÏËäí þ þãÇáß þ þÚä þ þÚãÑæ Èä íÍíì ÇáãÇÒäí þ þÚä þ þÃÈíå þ þÚä þ þÃÈí ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí þ þÑÖí Çááå Úäå þ
þÚä ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá íÏÎá Ãåá ÇáÌäÉ ÇáÌäÉ æÃåá ÇáäÇÑ ÇáäÇÑ Ëã íÞæá Çááå ÊÚÇáì þ þÃÎÑÌæÇ ãä ÇáäÇÑ ãä ßÇä Ýí ÞáÈå þ þãËÞÇá þ þÍÈÉ ãä þþ ÎÑÏá þ þãä ÅíãÇä ÝíÎÑÌæä ãäåÇ ÞÏ ÇÓæÏæÇ ÝíáÞæä Ýí äåÑ ÇáÍíÇ þ þÃæ ÇáÍíÇÉ Ôß þ þãÇáß þ þÝíäÈÊæä ßãÇ ÊäÈÊ ÇáÍÈÉ Ýí ÌÇäÈ ÇáÓíá Ãáã ÊÑ ÃäåÇ ÊÎÑÌ ÕÝÑÇÁ ãáÊæíÉ þ
þÞÇá þ þæåíÈ þ þÍÏËäÇ þ þÚãÑæ þ þÇáÍíÇÉ æÞÇá þþ ÎÑÏá þ þãä ÎíÑ
(ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí - ÇáÅíãÇä - ÊÝÇÖá Ãåá ÇáÅíãÇä Ýí ÇáÃÚãÇá)

þ þæ ÍÏËäí þ þåÇÑæä Èä ÓÚíÏ ÇáÃíáí þ þÍÏËäÇ þ þÇÈä æåÈ þ þÞÇá ÃÎÈÑäí þ þãÇáß Èä ÃäÓ þ þÚä þ þÚãÑæ Èä íÍíì Èä ÚãÇÑÉ þ þÞÇá ÍÏËäí þ þÃÈí þ þÚä þ þÃÈí ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí þ
þÃä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þíÏÎá Çááå Ãåá ÇáÌäÉ ÇáÌäÉ íÏÎá ãä íÔÇÁ ÈÑÍãÊå æíÏÎá Ãåá ÇáäÇÑ ÇáäÇÑ Ëã íÞæá ÇäÙÑæÇ ãä æÌÏÊã Ýí ÞáÈå ãËÞÇá ÍÈÉ ãä ÎÑÏá ãä ÅíãÇä ÝÃÎÑÌæå ÝíÎÑÌæä ãäåÇ ÍããÇ ÞÏ þ þÇãÊÍÔæÇ þ þÝíáÞæä Ýí äåÑ ÇáÍíÇÉ þ þÃæ ÇáÍíÇ þ þÝíäÈÊæä Ýíå ßãÇ ÊäÈÊ ÇáÍÈÉ Åáì ÌÇäÈ ÇáÓíá Ãáã ÊÑæåÇ ßíÝ ÊÎÑÌ ÕÝÑÇÁ ãáÊæíÉ þ
þæ ÍÏËäÇ þ þÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ þ þÍÏËäÇ þ þÚÝÇä þ þÍÏËäÇ þ þæåíÈ þ þÍ þ þæ ÍÏËäÇ þ þÍÌÇÌ Èä ÇáÔÇÚÑ þ þÍÏËäÇ þ þÚãÑæ Èä Úæä þ þÃÎÈÑäÇ þ þÎÇáÏ þ þßáÇåãÇ þ þÚä þ þÚãÑæ Èä íÍíì þ þÈåÐÇ ÇáÅÓäÇÏ þ þæÞÇáÇ þ þÝíáÞæä Ýí äåÑ íÞÇá áå ÇáÍíÇÉ æáã íÔßÇ æÝí ÍÏíË þ þÎÇáÏ þ þßãÇ ÊäÈÊ þ þÇáÛËÇÁÉ þ þÝí ÌÇäÈ ÇáÓíá þ þæÝí ÍÏíË þ þæåíÈ þ þßãÇ ÊäÈÊ ÇáÍÈÉ Ýí þ þÍãÆÉ þ þÃæ þ þÍãíáÉ þ þÇáÓíá þ
( ÕÍíÍ ãÓáã - ÇáÅíãÇä - ÅËÈÇÊ ÇáÔÝÇÚÉ æÅÎÑÇÌ ÇáãæÍÏíä ãä ÇáäÇÑ)


Dari Abu Said Al-Khudri, bahawa Rasulullah S.A.W bersabda: “Allah memasukkan penduduk Syurga ke Syurga. Dia memasukkan orang-orang yang Ia kehendaki dengan rahmatNya. Dan Ia memasukkan penduduk Neraka. Kemudian berfirman, 'Lihatlah, orang yang engkau dalam hatinya iman seberat biji sawi maka keluarkanlah ia'. Maka dikeluarkanlah mereka dari Neraka dalam keadaan hangus terbakar, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan, maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidaklah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? ." (Hadith Riwayat Muslim, I/172 dan Bukhari, IV/158).
[="#000080" size="3"]
þ þÍÏËäÇ þ þãäÌÇÈ Èä ÇáÍÇÑË ÇáÊãíãí þ þæÓæíÏ Èä ÓÚíÏ þ þßáÇåãÇ þ þÚä þ þÚáí Èä ãÓåÑ þ þÞÇá þ þãäÌÇÈ þ þÃÎÈÑäÇ þ þÇÈä ãÓåÑ þ þÚä þ þÇáÃÚãÔ þ þÚä þ þÅÈÑÇåíã þ þÚä þ þÚáÞãÉ þ þÚä þ þÚÈÏ Çááå þ þÞÇá þ
þÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þáÇ íÏÎá ÇáäÇÑ ÃÍÏ Ýí ÞáÈå ãËÞÇá ÍÈÉ þþ ÎÑÏá þ þãä ÅíãÇä æáÇ íÏÎá ÇáÌäÉ ÃÍÏ Ýí ÞáÈå ãËÞÇá ÍÈÉ þþ ÎÑÏá þ þãä ßÈÑíÇÁ þ
( ÕÍíÍ ãÓáã - ÇáÅíãÇä - ÊÍÑíã ÇáßÈÑ æÈíÇäå)

Dari Alqamah dari Abdullah berkata, bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, “Tidak akan masuk ke neraka bagi orang yang di dalam hatinya iman sebesar biji sawi dan tidak akan masuk ke syurga bagi orang yg di hatinya ada sebesar biji sawi dari perasaan takabbur.”(Hadith Sahih Muslim)

Ulasan Imam An-Nawawi

[="#000080" size="3"]
ÕÍíÍ ãÓáã ÈÔÑÍ Çáäææí
þæÃãÇ Þæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : ( áÇ íÏÎá ÇáäÇÑ ÃÍÏ Ýí ÞáÈå ãËÞÇá ÍÈÉ ãä ÎÑÏá ãä ÅíãÇä ) þ
þÝÇáãÑÇÏ Èå ÏÎæá ÇáßÝÇÑ æåæ ÏÎæá ÇáÎáæÏ .
æÞæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : ( ãËÞÇá ÍÈÉ ) åæ Úáì ãÇ ÊÞÏã æÊÞÑÑ ãä ÒíÇÏÉ ÇáÅíãÇä æäÞÕå . þ

Imam an-nawawi memberi syarhnya (Syarh Sahih Muslim)kpd hadith ini:
Berkenaan dgn sabda Nabi S.A.W: “Tidak akan masuk ke neraka org yg dlm hatinya seberat biji sawi iman.” Membawa maksud: Kmdn dikehendaki org kafir masuk ke dlmnya dan kemasukannya (org kafir) adalah kekal di dlmnya.

Dan sabda Nabi S.A.W: “seberat/sebesar biji” membawa maksud: Ia dikira dan dipertimbangkan berdasarkan meningkatnya imannya dan turunnya.

:wassalam

Re: SJ - 3209: [Z] Hadis "Tidak masuk Syurga"

:wassalam
Jawapan telah ditas-hihkan