SJ-11-0102 : Hukum gadaian emas & perak

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0102 : Hukum gadaian emas & perak

:salam

Saya ingin tahu apakah hukum menggadaikan barangan emas & perak? Apakah nas yang membenarkannya (Al-Quran, Hadis & pendapat ulama')

Sekian, :wassalam
alibaba

SJ-11-0102 : Hukum gadaian emas & perak

:wassalam

alJawab:

Gadai atau arRahn ni hukumnya HARUS menurut ketetapan al-Qur:an, asSunnah dan Ijma'. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 12/139)

Ia tidak terhad kepada emas dan perak sahaja, malah apa saja yang berharga

Dalil al-Qur:an, lihat AQT 2 (...maka hendaklah ada barangan gadaian yang dipegang)

Dalil hadith: HR al-Bukhari dari Aisyah, "bahawa Nabi pernah membeli barang makanan dari Yahudi dan menggadaikan baju besinya." (lihat Fiqh Sunnah, ibid, 12/139-140)