SJ-11-0205 : Zakat Fitrah untuk pembantu rumah Indon.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0205 : Zakat Fitrah untuk pembantu rumah Indon.

Adakah kita sebagai majikan, bertanggungjawab atas zakat pembantu rumah / bibik Indon kita ..?

SJ-11-0205 : Zakat Fitrah untuk pembantu rumah Indon.

ÈÓã Çááå¡ æ ÇáÍãÏ ááå¡ æ ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå¡ æÈÚÏ:

Tanggungjawab membayar zakat fitrah adalah suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana maksud hadis Rasulullah saw :

Rasulullah saw memfardhukan zakat fitrah dengan satu gantang kurma kering atau satu gantang gandum yang wajib atas hamba atau orang merdeka , lelaki dan perempuan , kecil atau besar dari kalangan muslimin.
(HR Bukhari : 1503 dan Muslim : 2275)

Maka berdasarkan kepada hadis tersebut setiap umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Pengeluaran zakat fitrah bagi anak-anak dan isteri serta hamba sahaya adalah dibawah tanggung jawab si ayah atau tuan kepada hamba tersebut seperti hadis nabi saw :

ÃÏæÇ ÇáÝØÑÉ Úãä Êãæäæä

Tunaikanlah zakat fitrah atas nama semua yang wajib engkau berikan nafkah.
(HR al-Daruqutni : 2059 , Al-Baihaqii : 7685)

Jelasnya , zakat fitrah bagi hamba sahaya adalah tanggungjawab tuannya , kerana hamba termasuk dalam golongan orang yang wajib diberi nafkah seperti tempat tinggal , makanan dan sebagainya oleh tuan hamba tersebut.

Berkenaan dengan pembantu rumah atau bibik , tanggungjawab membayar zakat fitrah bukanlah tanggungjawab tuan atau majikan pembantu tersebut.Ini kerana pembantu rumah atau bibik tersebut tidak boleh dianggap sebagai hamba sahaya , apatah lagi kebenaran memiliki hamba telah dimansukhkan dalam Islam.

Pembantu rumah atau bibik yang ada sekarang ini bukanlah hamba, tetapi ia adalah pekerja yang dibayar gaji / upah di atas segala tugas-tugas yang dilakukan sama seperti pekerja-pekerja lain yang bekerja dimana-mana sektor samaada swasta atau kerajaan.

Maka dalam hal ini , pembantu tersebut wajib mengeluarkan zakat dengan sendirinya.Walaubagaimana pun ia boleh memberikan wang zakat fitrah tersebut kepada majikannya sebagai wakil bagi pihaknya untuk membayar zakat fitrah tersebut.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com