SJ-12-0032 : wanita berambut panjang?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0032 : wanita berambut panjang?

Assalamualaikum...ustaz

Saya nak tanya adakah betul kenyataan yg menyatakan wanita yg berambut panjang apabila meninggal dunia akan dibangkitkan dalam keadaan yg sama. Di mana rambutnya yg panjang itu akan menutup anggota badannya kelak. Bagaimana pula halnya dgn wanita yg beriman tapi tidak berambut panjang. Jikalau betullah kenyataan ini, adakah wanita dimestikan menyimpan rambut panjang atau sebaliknya...? :roll:

wassalam...

Re: SJ-12-0032 : wanita berambut panjang?

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdri badiah dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Tidak pula kami berjumpa dengan kenyataan bahawa wanita yang berambut panjang dibangkitkan didalam keadaan yang sama (Fadilat wanita berambut panjang). Wallahu'alam. Syiekh Abdul Aziz bin Baaz menjelaskan tidak ada larangan mengenai wanita memotong rambut mereka, katanya :

ÞÕ ÔÚÑ ÇáãÑÃÉ áÇ äÚáã Ýíå ÔíÆÇð ¡ Çáãäåí Úäå ÇáÍáÞ ¡ ÝáíÓ áß Ãä ÊÍáÞí ÔÚÑ ÑÃÓß áßä Ãä ÊÞÕí ãä Øæáå Ãæ ãä ßËÑÊå ÝáÇ äÚáã Ýíå ÈÃÓÇð ¡ áßä íäÈÛí Ãä íßæä Ðáß Úáì ÇáØÑíÞÉ ÇáÍÓäÉ ÇáÊí ÊÑÖíåÇ ÃäÊ æÒæÌß ¡ ÈÍíË ÊóÊøóÝöÞöíä ãÚå ÚáíåÇ ãä ÛíÑ Ãä íßæä Ýí ÇáÞÕ ÊÔÈøõå ÈÇãÑÃÉ ßÇÝÑÉ ¡ æáÃä Ýí ÈÞÇÆå ØæíáÇð Ýíå ßáÝÉ ÈÇáÛÓá æÇáãÔØ ¡ ÝÅÐÇ ßÇä ßËíÑÇð æÞÕøóÊ ãäå ÇáãÑÃÉ ÈÚÖ ÇáÔíÁ áØæáå Ãæ ßËÑÊå ÝáÇ íÖÑøõ Ðáß Ãæ áÃä Ýí ÞÕøö ÈÚÖå ÌãÇáÇð ÊÑÖÇå åí æ íÑÖÇå ÒæÌåÇ ÝáÇ äÚáã Ýíå ÔíÆÇð ÃãÇ ÍáÞå ÈÇáßáíÉ ÝáÇ íÌæÒ ÅáÇ ãä ÚáÉ æãÑÖ ¡ æÈÇááå ÇáÊæÝíÞ .ÃåÜ
"Kami tidak mengetahui apa-apa mengenai [akan larangan] memotong rambut wanita, larangan adalah mencukurnya. Anda tidak dibenarkan mencukur akan tetapi boleh memotongnya bagi mengurangkan panjangnya atau lebatnya, kami tahu tiada kesalahan mengenainya. Akan tetapi hendaklah dibuat dengan cara yang baik agar dapat memuaskan anda dan suami. Anda hendaklah sampai kepada persetujuan dengan dia (suami) mengenai potongan yang tidak meniru wanita kuffar, kerana jika kami membiarkan ia panjang, akan menyusahkan apabila membasuh dan menyikatnya. Maka jika rambut menjadi sangat panjang atau tebal, maka kaum wanita hendaklah memotongnya untuk memendek atau mengurangkan tebal, ia tidaklah menjadi masalah. Memotongnya sedkit boleh menjadikan ia cantik, yang mana boleh memuaskan kedua wanita dan suaminya. Kami tidak tahu akan sebab yang melarangnya. Mencukur walaupun tidak dibenarka, akan tetapi dibenarkan didalam keadaan sakit. WA" - [Fatwaawa al-Mar'ah al-Muslimah - 2/515].

Malah menurut bekas Pengerusi Lajnah Fatwa Al-Azhar, Syiekh Atiyah Saqr, isteri Nabi saw pun memotong rambut mereka. Menurut Syeikh :-

ÃãÇ ÞÕ ÇáÔÚÑ ááÓíÏÉ ÝáíÓ åäÇß ãÇ íãäÚå ÔÑÚÇ¡ ÝÞÏ ßÇä ÃÒæÇÌ ÇáäÈì íÃÎÐä ãä ÔÚÑ ÑÁÓåä ÍÊì Êßæä ßÇáæÝÑÉ¡ ßãÇ ÑæÇå ãÓáã.
"Bagi memendikkan rambut untuk golongan perempuan tiadalah disana larangan syariah malah 'isteri-isteri Nabi saw pernah memotong rambut mereka sehingga dibawah telinga mereka', sebagaimana riwayat Muslim. -[Fataawa wa ahkam li Al-lmarati al-Muslimat, ms 147].

Imam Al-Nawawi didalam komentar terhadap hadith Imam Muslim ini mengatakan bahawa ini bermakna wanita dibenarkan memotong rambut mereka pendek (æÝíå Ïáíá Úáì ÌæÇÒ ÊÎÝíÝ ÇáÔÚæÑ ááäÓÇÁ). Apa yang dilarang oleh Islam ialah rambut pendek menyerupai lelaki dan juga memotong rambut menyerupai style-style wanita-wanita kuffar!

Bagi mereka yang bersuami, eloklah dipohon izin suami apabila ingin memotong rambut mereka. Ini terlah dijelaskan oleh Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah :-

åäÇß äæÚ ãä ÊÞÕíÑ ÇáÔÚÑ ááãÑÃÉ áÇ íÍÓ Èå ÇáÑÌá¡ ÅÐÇ ßÇä ÔíÆÇð ÞáíáÇð ÊÚÊÇÏå ÇáãÑÃÉ Èíä ÇáÍíä æÇáÍíä¡ ÍÊì áÇ íØæá ÔÚÑåÇ ÌÏÇð¡ æíßáÝåÇ ÌåÏÇð Ýí ÊÑÌíáå æÊãÔíØå¡ æåæ ãÚÊÇÏ ãä ÚÇãÉ ÇáäÓÇÁ¡ æáÇ íÍÊÇÌ Ýíå ÚÇÏÉð Åáì ÅÐä ãä ÇáÒæÌ.
æåäÇß äæÚ ÂÎÑ ãä ÇáÊÞÕíÑ ÇáÐí íÛíÑ Ôßá ÇáãÑÃÉ æÕæÑÊåÇ ÃãÇã ÒæÌåÇ¡ æÞÏ ÃáÝåÇ Úáì ÕæÑÉ ãÚíäÉ ãÏÉ ãä ÇáÒãä¡ ÝÅÐÇ åí ÊÝÌÄå ÈÕæÑÉ ÃÎÑì ÛíÑ ãÃáæÝÉ áå¡ ÝßÃäãÇ åí ÇãÑÃÉ ÌÏíÏÉ¡ ÝåÐÇ Çááæä ãä ÇáÊÞÕíÑ ÇáÙÇåÑ åæ ÇáÐí íÍÊÇÌ Åáì ÊÝÇåã Èíä ÇáÒæÌíä ÞÈá ÊäÝíÐå¡ ÍÊì ÊÓÊãÑ ÇáãæÏÉ æÇáæÆÇã ÈíäåãÇ.
æÇáÃÕá Ýí ÇáãÓáãÉ ÃäåÇ áÇ ÊßÔÝ ÔÚÑåÇ Ýí ÇáØÑíÞ¡ æáÇ ÃãÇã ÇáÑÌÇá ÇáÃÌÇäÈ ÚäåÇ¡ ÛíÑ ÇáãÍÇÑã áåÇ¡ æãä Ëóãøó íßæä ÇáÒæÌ åæ Ãæá ãä íÍÞ áå ÇáÇÓÊãÊÇÚ ÈÌãÇá ÔÚÑ ÒæÌÊå æÇáäÙÑ Åáíå Úáì ÇáÕæÑÉ ÇáÊí íÍÈåÇ.
æÇáÒæÌÉ ÇáÚÇÞáÉ åí ÇáÊí ÊÍÑÕ Úáì ßá ÓÈÈ íÈÞí ÇáãÍÈÉ æÍÓä ÇáÚÔÑÉ ÈíäåÇ æÈíä ÒæÌåÇ æíäãíåÇ¡ ÝÈåÐÇ ÊÊßæä ÇáÈíæÊ ÇáÕÇáÍÉ ÇáÊí åí ÃÓÇÓ ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÕÇáÍÉ.Ã.åÜ

"Disana terdapat memotong rambut (trimming) dari masa ke semasa dimana si-suami tidak mungkin perasan oleh kerana cuma sedikit perubahan yang berlaku (alteration). Wanita biasa melakukannya agar rambut mereka tidak kelihatan terlalu panjang atau sukar untuk diuruskan. Jenis memendikkan rambut ini tidak memerlukan keizinan suami.

Walaubagaimana pun, terdapat jenis alter rambut atau memendikkan yang menukar penampilan wanita itu secara total, dimana ia akan meranjatkan si-suami jika ia tidak di runding(consult). Jenis alteration ini memerlukan persetujuan suami dan isteri agar perhubungan mereka tidak terjejas dengan cara perubahan yang mendadak oleh penampilan wanita tersebut. Walaupun wanita Muslim tidak mempamerkan rambut mereka dihadapan awam atau dihadapan lelaki yang bukan mahram, adalah benar bahawa si-suami hendaklah berpuashati dengan rambut isterinya.

Wanita yang bijak akan pergi lebih jauh mengekalkan cinta dan tarikan diantara dirinya dan suaminya, yang akan menjadi seorang suri-rumah tangga yang benar-benar baik, yang menjadi asas kepada masyarakat Islam yang baik" - tamat petikan fatwa.

Kesimpulannya, ulama' tidak mendapati sebarang dalil yang mengharamkan wanita memotong rambut mereka. Rambut wanita dipotong kelihat kemas dan mudah diurus sebagaimana yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi saw. Bagi mereka yang mempunyai suami, hendaklah berunding dengan si-suami akan style yang dikehendaki agar dapat membahagiakan mereka berdua. Islam mengharamkan wanita bercukur! Style rambut hendaklah tidak meniru gaya lelaki dan juga fesyen-fesyen wanita kuffar! WA.

wassalam
=========
Rujukan :

1. Syiekh Atiyah Saqr. Fataawa wa ahkaam li Al-lmarati al-Muslimah. Kaherah : Maktabah Wahbah, 2002. ms 147.

2. Fatawa Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah. url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=94840

خيرالأمين