SJ-13-0333 : Sifat Mani Perempuan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0333 : Sifat Mani Perempuan

:salam , sy nak minta penjelasan tentang mani wanita dan bagaimana nk bezakannya dengan mazi.. sekian terima kasih, harap boleh dijelaskan.wa jazakumuLLAHU khairan

SJ-13-0333 : Sifat Mani Perempuan

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Antara sifat mani wanita ialah yang disebut dalam hadis Muslim, sabda baginda:

Åä ãÇÁ ÇáÑÌá ÛáíÙ ÃÈíÖ æãÇÁ ÇáãÑÃÉ ÑÞíÞ ÃÕÝÑ

Maksudnya, "Sesungguhnya air mani lelaki bersifat kesat dan berwarna putih. Dan air mani wanita bersifat licin dan berwarna kekuningan". Direkod oleh Muslim (no: 311).

Perincian sifat mani wanita telah dijelaskan. Rujuk:
SJ-08-0046 : Air mani wanita.
URL: http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=33352

000026-SJ-THAHARAH: Beza antara air mani dan mazi
URL: http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=14385