SJ-14-0123 : Kesahihan Kenyataan syi'ah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0123 : Kesahihan Kenyataan syi'ah

Adakah kenyataan ini benar sumbernya?

Rasulullah bersabda:"Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang berharga:Kitab Allah dan keluargaku (al-Itrah)" (Sahih Muslim, Hadith Thaqalain).

Rasulullah SAW bersabda:"Ahlul Baytku samalah seperti kapal Nabi Nuh; siapa yang menaikinya berjaya dan siapa yang tidak menaikinya akan binasa/tenggelam", (Al-Hakim Nisaburi, al-Mustadrak, Bab Kelebihan Keluarga Nabi).

SJ-14-0123 : Kesahihan Kenyataan syi'ah

al-Jawab:

1. Hadith Tsaqalain (dua perkara penting) adalah sahih

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku merasakan bahawa utusan Tuhan-Ku (Malaikat Maut) akan datang dan aku akan memenuhinya.

Aku tinggalkan kepada kalian al-Tsaqalain (dua perkara yang penting): Yang pertama adalah Kitab Allah (al-Qur’an), di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka berpegang teguhlah dengan Kitab Allah.

(Perawi – Zaid bin Arqam – menjelaskan bahawa Rasulullah menekankan kepada berpegang dengan Kitab Allah. Kemudian Rasulullah menyambung):

(Yang kedua ialah) Dan Ahl al-Baitku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku.

dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2408 (Kitab keutamaan para sahabat, Bab keutamaan ‘Ali bin Abi Thalib). dikeluarkan oleh al-Tirmizi di dalam kitab Sunannya – hadis no: 3874 (Kitab Manaqib, Bab Manaqib Ahl al-Bait). Ia juga dikeluarkan oleh Ahmad, al-Thabarani dan al-Thahawi dan dinilai sahih oleh al-Albani di dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah – hadis no: 1761.

2. Manakala hadith al-Safinah (Bahtera) Noah adalah Dha'if, dinilai dha'if oleh al-Muhaddith al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Dha‘ifah wa al-Maudhu‘ah oleh al-Albani, hadis no: 4503

Hadith Tsaqalain (dua perkara penting) dan hadith alSapinah merupakan dua hadith yg dimanipulasi oleh Syi'ah untuk mengangkat ahlil Bayt menjadi doktrin akidah dan politik mereka. WA