SJ - 2969 : Kesilapan sesama manusia yang lepas

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2969 : Kesilapan sesama manusia yang lepas

assalamualaikum..,

Bagaimanakah caranya untuk meminta maaf kepada orang yang kita buat salah dahulu di mana kita tidak tahu di mana dia berada. Sebab kesalahan sesama manusia adalah dengan cara meminta maaf daripada mereka. wassalam

Re: SJ - 2969 : Kesilapan sesama manusia yang lepas

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Terima kasih sdr Mohd Saufi, moga Allah menerima taubat hambanya yang ikhlas. Kami akan cuba merespon sedikit mengenai persoalan yang sdr nyatakan, Insyaallah.

Sheikh Muhammad al-Duwaish mengatakan bahawa "alamat taubat kita diterima ialah kita telah meninggalkan maksiat dan tidak akan kembali lagi" [="#0000ff" size="3"](æÚáÇãÉ ÞÈæá ÊæÈÊß Ãä ÊÞáÚ Úä ÇáãÚÕíÉ æáÇ ÊÚæÏ ÅáíåÇ). Persoalan dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, memerlukan seseorang itu melakukan taubat, tidak mengulanginya lagi dan melakukan banyak 'amal-'amal kebajikan, moga-moga Allah swt mengganti kejahatan seseorang itu dengan ganjaran pahala. Sdr boleh browse arkib kita mengenai taubat dan penyesalan. Benar kata Mohd Saufi, bahawa dosa terhadap orang lain perlu dipohon kemaafan darinya dahulu, dan ini pun terdapat 2 keadaan :-

1. Orang yang kita zalimi itu tahu bahawa kita yang melakukan.
2. Orang yang dizalimi tidak tahu bahawa kitalah yang melakukan.

Disini kita cuba membawa beberapa fatawa ulama' akan kita dapat melihat penyelesaian dan kaedah yang mereka anjurkan, sebelum kita memberi kesimpulannya.

--------------
a. Scenario 1: Mengambil duit orang dengan paksa

Soalan :

[="#0000ff" size="3"]ãäÐ Òãä ÈÚíÏ ßäÊ Ýí ÓÝÑ ãÚ ÃÔÎÇÕ áÇ ÃÚÑÝåã æÃÑÏäÇ ÕÑÝ ÚãáÉ ÝÃÚØÇäí ÃÍÏåã ãÇáÇð áÃÕÑÝå áå ÝÞãÊ ÈÕÑÝå æÅäÝÇÞå Úáì ÈíÊí æÚäÏãÇ ØÇáÈäí ÈÇáãÈáÛ ÞãÊ ÈØÑÏå ¡ æÞÏ ÊÈÊ æááå ÇáÍãÏ æáßäí áÇ ÃÚÑÝ ÇáÑÌá æáÇ ÇÚáã ãßÇäå ÝßíÝ ÇÚãá ¿.
Pada masa dulu,saya telah menyertai permusafiran bersama orang yang tidak dikenali, dan kami telah melakukan pertukaran wang, Salah seorang dari mereka memberi saya wang untuk ditukarkan untuknya, maka saya tukarkan dan membelanjakan wang tersebut dengan keluargaku. Apabila orang tersebut bertanya mengenai duitnya, saya menyuruh dia agar dia pergi. Saya telah bertaubat, segala pujian bagi Allah dan bagaimanapun saya tidak mengetahui orang itu dan dimana dia tinggal, Apa yang harus saya lakukan?

Jawapan :

[="#0000ff" size="3"]ÅÐÇ ßÇä ÇáæÇÞÚ ãÇ ÐßÑ ÝÞÏ ÃÓÃÊ æÇÑÊßÈÊ ÐäÈÇð ÚÙíãÇð ¡ æÚáíß ÇáÊæÈÉ æÇáÇÓÊÛÝÇÑ ¡ æÇáÈÍË Úä ÕÇÍÈ ÇáãÈáÛ ÈÌÏ æÚÒã ¡ ÝÅä æÌÏÊå ÝÇÓÊÈÍå æÇÏÝÚ Åáíå ÇáãÈáÛ ÇáãÐßæÑ ¡ æÅä áã ÊÌÏå ÝÇÈÍË Úä æÇÑËå æÇÏÝÚ Åáíå ÇáãÈáÛ ¡ æÅä áã ÊÌÏ áå æÇÑËÇð ÝÊÕÏÞ Èå ÈäíÉ Ãä íßæä ËæÇÈå áÕÇÍÈå ¡ ÝÅä æÌÏÊ ÕÇÍÈå Ãæ æÑËÊå ÈÚÏ Ðáß ÝÃÎÈÑå ÈÇáæÇÞÚ ¡ ÝÅä ÑÖí ÝÈåÇ ¡ æÅä áã íÑÖ ÝÇÏÝÚ Åáíå ÍÞå ¡ æáß ÃÌÑ ÇáÊÕÏÞ .
"Jika itulah keadaan yang anda nyatakan, maka anda telah melakukan satu dosa yang besar, anda harus bertaubat dan mohoh ampun (istighfar), dan anda mesti berusaha mencari tuan punya wang tersebut, Jika anda berjumpa dengannya, maka minta ma'af darinya dan berikan wang itu kembali. Jika anda tidak dapat mencarinya, carilah saudaranya dan berikan wang tersebut. Jika anda ketemu warisnya, beritahu apa yang berlaku, jika ia terima, maka itulah sebaik perkara, dan jika tidak berikan apa yang menjadi haknya, kepada kamu adalah ganjaran orang yang bersedekah." -[Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 14/24].

-----------
b. Scenario 2: Menggunakan wang kerajaan

Soalan :-

[="#0000ff" size="3"]ßÇä ãÓÆæáÇð Úä ÏÇÆÑÉ ÍßæãíÉ ¡ æíÃÊíå ÈÚÖ ÇáãæÇÑÏ Úä ØÑíÞ ÛíÑ ãÔÑæÚ ¡ æãä Ëã åÏÇå Çááå ÝãÇÐÇ íÚãá Ýí Êáß ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊí ÃäÝÞåÇ Ýí ÛíÑ æÌååÇ ¡ ãÚ ÇáÚáã Ãäå áÇ íÍÕí ÚÏÏåÇ ¿.
"Dia bekerja didalam jabatan Kerahaan, dan kedapatan ada sumber pendapatannya datang dari jalan yang tidak syara'. Dan Allah telah memberi petunjuk keatasnya. Apakah yang perlu dia lakukan keatas perkara yg telah dibelanjakan keatas jalan yg tidak betul, dan mengetahui bahawa dia tidak tahu akan jumlahnya?

Jawaban :-

[="#0000ff" size="3"]íÌÈ Úáíå Ãä íÑÏ ãÇ ÃÎÐå ãä ßá ÔÎÕ Åáì ãÓÊÍÞå Åä æÌÏ Ãæ æÑËÊå ¡ ÝÅä ÊÚÐÑ ãä ßá æÌå ¡ ÝÅäå íÊÕÏÞ ÈÇáãÇá Úáì äíÉ ÕÇÍÈå .
"Dia harus memulangkan apa yang telah diambil dari setiap orang yang berhak, jika tidak dapat mencarinya, maka carilah warisnya. Jika dia telah berusaha dan gagal mencarinya, maka ia harus memberi wang tersebut kepada kebajikan dengan niat pemberian kepada pemiliknya" - [Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 14/25)

---------
c. Scenario 3 : Mengumpat

Berkata Ibn Taimiyah :

[="#0000ff" size="3"]æãóä Ùáã ÅäÓÇäÇð ÝÞÐÝå Ãæ ÇÛÊÇÈå Ãæ ÔÊãå Ëã ÊÇÈ ÞÈöá Çááå ÊæÈÊå ¡ áßä Åä ÚÑÝ ÇáãÙáæãõ ãßøóäå ãä ÃÎÐ ÍÞå ¡ æÅä ÞÐÝå Ãæ ÇÛÊÇÈå æáã íÈáÛå ÝÝíå ÞæáÇä ááÚáãÇÁ åãÇ ÑæÇíÊÇä Úä ÃÍãÏ : ÃÕÍåãÇ Ãäå áÇ íÚáãå Ãäí ÇÛÊÈÊß ¡ æÞÏ Þíá : Èá íÍÓä Åáíå Ýí ÛíÈÊå ßãÇ ÃÓÇÁ Åáíå Ýí ÛíÈÊå º ßãÇ ÞÇá ÇáÍÓä ÇáÈÕÑí : ßÝÇÑÉ ÇáÛíÈÉ Ãä ÊÓÊÛÝÑ áãä ÇÛÊÈÊå .
"Barangsiapa yang menzalimi seseorang, mengumpatnya atau mengejinya, kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubatnya, akan tetapi jika orang yang dizalimi itu mengetahui mengenai perkara itu, dia berhak menuntut penjelasan. Akan tetapi jika dia mengumpat atau mengeji orang tersebut tanpa ianya mengetahui atau dengar, maka terdapat 2 pandangan ulama, kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang paling sahih darinya ialah dia tidak perlu memberitahunya bahawa dia telah berkata buruk mengenainya (dibelakangnya). Telah dinyatakan bahawa dia harus bercakap baik mengenainya semasa ketiadaan orang tersebut sebagaimana dia bercakap buruk mengenainya semasa ketiadaannya, sebagaimana kata al-Hassan al-Basri : Kifarat Ghibah ialah memohon keampunan untuk seseorang yang dia umpat" (Majmu’ al-Fataawa, 3/291).

---------------
d. Scenario 4 : Dosa yang melibatkan orang lain

Berkata Shiekh Abdul Aziz bin Baaz bahawa jika seseorang menyesal atas apa yang ia lakukan, dan meninggalkan perkara tersebut dan takut kepada Allah, maka Allah akan mengampunkannya. Akan tetapi, jika dosa itu berkenaan dengan kesalahan keatas orang lain, kata beliau :-

[="#0000ff" size="3"]áßä Åä ßÇäÊ ÇáãÚÕíÉ ÙáãÇ ááÚÈÇÏ ¡ ÝÐáß íÍÊÇÌ Åáì ÃÏÇÁ ÇáÍÞ ÇáÐí Úáíå ÈÇáÊæÈÉ ããÇ æÞÚ æÇáäÏã æÇáÅÞáÇÚ æÇáÚÒã Ãä áÇ íÚæÏ ¡ æÚáíå ãÚ Ðáß ÃÏÇÁ ÇáÍÞ áãÓÊÍÞå Ãæ ÊÍááå ãä Ðáß ¡ ßãÇ íÞæá : ( ÓÇãÍäí íÇ ÃÎí ) ¡ Ãæ ( ÇÚÝ Úäí ) Ãæ ãÇ ÃÔÈå Ðáß ¡ Ãæ íÚØíå ÍÞå ááÍÏíË ÇáÐí ÐßÑå ÇáÓÇÆá ¡ æÛíÑå ãä ÇáÃÍÇÏíË æÇáÂíÇÊ . æÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá : ( ãä ßÇä ÚäÏå áÃÎíå ãÙáãÉ ÝáíÊÍááå Çáíæã ÞÈá Ãä áÇ íßæä ÏíäÇÑ æáÇ ÏÑåã Åä ßÇä áå Úãá ÕÇáÍ ÃÎÐ ãä ÍÓäÇÊå ÈÞÏÑ ãÙáãÊå ÝÅä áã íßä áå ÍÓäÇÊ ÃÎÐ ãä ÓíÆÇÊ ÕÇÍÈå ÝÍãá Úáíå ) ÎÑÌå ÇáÈÎÇÑí Ýí ÕÍíÍå ¡ ÝíäÈÛí ááãÄãä Ãä íÍÑÕ Úáì ÇáÈÑÇÁÉ æÇáÓáÇãÉ ãä ÍÞ ÃÎíå ¡ ÝÅãÇ Ãä íÄÏíå Åáíå Ãæ íÊÍááå ãäå ¡ æÅÐÇ ßÇä ÚÑÖÇ ÝáÇ ÈÏ ãä ÊÍááå Åä ÇÓÊØÇÚ ¡ ÝÅä áã íÓÊØÚ Ãæ ÎÇÝ ãä ãÛÈÉ Ðáß æÃä íÊÑÊÈ Úáì ÅÎÈÇÑå ÔÑ ÃßËÑ ÝÅäå íÓÊÛÝÑ áå æíÏÚæ áå æíÐßÑå ÈÇáãÍÇÓä ÇáÊí íÚÑÝåÇ Úäå ÈÏáÇ ãä ãÇ ÐßÑå ÈÇáÓæÁ ¡ íÚäí Úáíå Ãä íÛÓá ÇáÓíÆÉ ÇáÃæáì ÈÇáÍÓäÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ÝíÐßÑå ÈÇáÎíÑ ÇáÐí íÚáãå Úäå ¡ æíäÔÑ ãÍÇÓäå ÖÏ ÇáÓíÆÇÊ ÇáÊí äÔÑåÇ ÓÇÈÞÇ æíÓÊÛÝÑ áå æíÏÚæ áå ¡ æÈåÐÇ íäÊåí ãä ÇáãÔßáÉ .
"Tetapi jika kesalahan tersebut menzalimi orang lain, maka yang melakukan dosa harus melakukan taubat dari kesalahan yang berlaku, menyesal diatas perbuatannya, meninggalkannya dan mengambil keputusan tidak akan melakukannya lagi. Dia juga harus mengembalikan hak sesorang yang diambil, atau memohon kema'afannya, seperti berkata , 'Tolong ma'afkan aku' dan sebagainya. Atau dia harus memberikan apa yang dihutang, sebagaimana yang dinyatakan didalam hadith. Nabi saw bersabda : 'Barangsiapa yang melakukan kesalahan keatas saudaranya, maka biarlah di memohon ampun hari ini sebelum ketiadaan dinar atau dirham, jika ia mempunyai amal soleh, beberapa kebaikkannya akan diambil dan dikembalikan kepada hak saudaranya. dan jika tiadac kebaikkan, beberapa kejahatan akan diambil dan ditambah keatas bebannya' - [Riwayat al-Bukhari didalam Sahihnya]. Maka orang yang beriman harus cuba meletakkan perkara pada haknya dan mengembalikan hak saudaranya. Maka dia haruslah memulangkan haknya atau memohon keampunannya. Jika ia berkenaan dengan kehormatan, maka dia harus memohon kemaafan darinya kalau boleh. Jika tidak dapat dilakukan, atau takut akan akibat buruk yang mendedehkannya dan akan menyebabkan bertambahnya masalah, maka dia hendaklah berdo'akan akan keampunan dan melakukan do'a juga keatas orang tersebut, dan nyatakan perkara baik yang orang itu lakukan, bagi mengganti perkara buruk yang dia telah sebut, bertujuan membersihkan sesuatu yang jahat dengan sesuatu yang baik. Maka bercakaplah tentang kebaikan orang tersebut yang anda tahu dan sebarkanlah cerita baiknya, dan hendaklah berdo'a memohon keampunan dan mendo'akan orang tersebut. Cara ini masaalah akan diselesaikan." - (Majmu' Fatawa wa Maqaalaat, 4/374).

-----------------

Natijah yang dapat kita ambil dari fatawa diatas ialah :-

- Mohon ampun diatas dosa yang lepas.
- Mohon kema'afan dari orang itu.
- Jika tidak berkemampuan melakukan, pohon ampun dari Allah dan mendo'akan kebajikan keatas orang itu.

Jika ia melibatkan hak seseorang maka :-

- Mohon ampun diatas dosa yang lepas.
- Cari orang tersebut dan mohon kema'afan dari seseorang itu, dan pulangkan haknya
- Jika tidak jumpa, cari warisnya, nyatakan sebab, dan bayar kepadanya
- Jika tidak jumpa, dermakan kepada kebajikan atas niat membayar wang tersebut kpd orang itu
- Mohon ampun kepada Allah dan mendo'akan kebaikan atas orang itu.

Tambahan, jika kita mengumpat atau mencaci seseorang, maka hendaklah berkata yang baik mengenai dia selepas ini, sebagai tambahan kepada perkara yang diatas ini.

wallahu'alam, wassalam
---------------
Rujukan :-

1] Fatawa Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ - 14. cetakan ke 3. Riyad : dar Al-Mua'yad, 2000.

2] Mohammad bin abdul Rahman Qasim. Majmu' fatawa Shiekh Al-Islam Ibnu Taimiyah - 3. Mekah : Percetakan Al-Hukumah, 1969.

3] Sheikh Ahmad bin Abdul Aziz bin Baaz. Majmu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li Samaahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Baaz - 4. Riyad : Dar Al-Watan, 1995. ms 247

خيرالأمين