SJ - 3130: [Z] meninggal dunia bulan Ramadhan

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3130: [Z] meninggal dunia bulan Ramadhan

assalamualaikum,

saya nak tanya betul ker... seseorang yg meninggal dunia pada bulan ramadhan akan terlepas dari seksaan dalam alam kubur?

wassalam

Re: meninggal dunia

:salam

Tidak benar.

Azab kubur tidak ada kaitan bila orang itu meninggal dunia. Exemption dari azab kubur hanyalah berkaitan dgn amalan seseorang itu. Sekiranya baik amalan seseorang itu, maka terlepaslah dia dari azab kubur tak kira samada ia meninggal dunia di bulan ramadhan atau di bulan-bulan lain.

[="#000080" size="3"]
þÚä þ þÇÈä ÚÈÇÓ þ þÞÇá ãÑ ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÚáì ÞÈÑíä ÝÞÇá þ þÃãÇ ÅäåãÇ áíÚÐÈÇä æãÇ
íÚÐÈÇä Ýí ßÈíÑ ÃãÇ ÃÍÏåãÇ ÝßÇä íãÔí ÈÇáäãíãÉ æÃãÇ ÇáÂÎÑ ÝßÇä áÇ íÓÊÊÑ ãä Èæáå ÞÇá ÝÏÚÇ þ
þ ÈÚÓíÈ ÑØÈ ÝÔÞå ÈÇËäíä Ëã ÛÑÓ Úáì åÐÇ æÇÍÏÇ æÚáì åÐÇ æÇÍÏÇ Ëã ÞÇá áÚáå Ãä íÎÝÝ ÚäåãÇ ãÇ áã ííÈÓÇ

Dari Ibn Abbas R.A, suatu ketika Rasulullah S.A.W melalui kawasan perkuburan madinah dan makkah dia telah mendengar suara dua orang yang di azab dlm kubur mereka. Baginda S.A.W bersabda, “2 orang ini diazab bukan kerana dosa besar.” Baginda berkata lagi, “Seorangnya diseksa kerana dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi diseksa kerana tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya.” Kemudian baginda meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: “Semoga pelepah ini boleh meringankan seksanya, selagi ianya belum kering.” (Hadith Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya mati itu tidak diketahui bila. Kita dianjurkan memperbanyak doa dan istighfar seperti yang dianjurkan dlm hadith berikut:

[="#000080" size="3"]

þ þÃä þþ ÚÇÆÔÉ þ þÃÎÈÑÊå Ãä ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þßÇä íÏÚæ Ýí ÕáÇÊå þ
þ þ þÇááåã Åäí ÃÚæÐ Èß ãä ÚÐÇÈ ÇáÞÈÑ æÃÚæÐ Èß ãä ÝÊäÉ þ þÇáãÓíÍ ÇáÏÌÇá þ þæÃÚæÐ Èß ãä ÝÊäÉ ÇáãÍíÇ æÇáããÇÊ Çááåã Åäí ÃÚæÐ Èß ãä ÇáãÃËã æÇáãÛÑã ÝÞÇá áå ÞÇÆá ãÇ ÃßËÑ ãÇ ÊÓÊÚíÐ ãä þ þÇáãÛÑã þ þÝÞÇá Åä ÇáÑÌá ÅÐÇ ÛÑã ÍÏË ÝßÐÈ ææÚÏ ÝÃÎáÝ


Dari Aisyah (ia berkata) : Bahawa Rasulullah S.A.W biasa berdo'a dengan do'a-doa ini : Allahumma ... (Ya Allah, sesungguh-nya aku memohon perlindungan kepadaMu dari fitnah neraka dan azab neraka, dan dari fitnah kubur dan azab kubur, dan dari kejahatan fitnah (cobaan) kekayaan, dan dari kejahatan fitnah (cobaan) kefakiran ...." (Sahih Riwayat Bukhari 7/159, 161. Muslim 8/75 dan ini lafadnya, Abu Dawud No. 1543, Ibnu Majah No. 3838, Ahmad 6/57, 207. Tirmidzi, Nasa'i, Hakim 1/541 dan Baihaqi 7/12).

Dalam hadith2 ini, Rasulullah tidak pinta dimatikan dibulan ramadhan. Apa yg dipinta oleh baginda ialah dijauhkan dari azab kubur. Azab kubur tidak mengenal bila kita meninggal tetapi ia bersandarkan kepada amalan kita di dunia. Azab kubur tidak mengenali samada dosa kecil atau dosa besar.

[="#000080" size="3"]
þÍÏËäÇ þ þÍÝÕ Èä ÚãÑ þ þÍÏËäÇ þ þÔÚÈÉ þ þÚä þ þÚáÞãÉ Èä ãÑËÏ þ þÚä þ þÓÚÏ Èä ÚÈíÏÉ þ þÚä þ þÇáÈÑÇÁ Èä ÚÇÒÈ þ þÑÖí Çááå ÚäåãÇ Úä ÇáäÈí þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÞÇá þ þÅÐÇ ÃÞÚÏ ÇáãÄãä þ
Ýí ÞÈÑå ÃÊí Ëã ÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÃä þ þãÍãÏÇ þ þÑÓæá Çááå ÝÐáß Þæáå þ íËÈÊ Çááå ÇáÐíä ÂãäæÇ ÈÇáÞæá ÇáËÇÈÊ

Dari Al-Barra’ bin `Azib R.A bahawasanya Rasulullah S.A.W bersabda: “Apabila orang beriman berada di dalam quburnya, dan kemudian para malaikat datang dan dia mengaku bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ini sejajar dgn firman Allah: “Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat…” (SUrah Ibrahim: ayat 27) [Hadith Sahih Bukhari]

Wallahua’lam.

Re: SJ - 3130: [Z] meninggal dunia bulan Ramadhan

:wassalam
Tas-hih dan Tahqeeq

Saya telah mengkajinya dalam karya Qurthubi , Tazkirah fi ahwal alMauta; Albani, Ahkam alJanaiz; dan Dr Sulaiman Asyqar, alYaum alAakhir, tidak ditemui akan pelepasan azab kubur bagi yg meninggal pada bulan Ramadhan, tapi pelepasan azab kubur ini diberi pada beberapa golongan. WA