SJ - 3187 : [G] MENDERMA ORGAN

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3187 : [G] MENDERMA ORGAN

:salam

Ana ada sedikit kemusykilan...

Bagaimanakah Islam memandang permasalahan MENDERMA ORGAN kpd org lain?

Cthnya ada org yg hampir mati lalu ingin menderma ORGAN yg tertentu kpd org lain kpd org lain sesudah dia mati... Tak mengapakah begitu? Bukankah keseluruhan tubuhnya perlu ditanam di dalam kubur secara bersama?

WA

Re: MENDERMA ORGAN

:salam

Saya sertakan pandangan yang di berikan oleh Dr. Muzammil Siddiqi...

Soalan:

Apakah pandangan Islam berhubung dengan pendermaaan organ semasa hidup atau pun ketika seseorang itu telah mati. Adakah ianya sesuatu yang dibenarkan oleh Islam.

wapan oleh Muzammil Siddiqi

Soalan sebegini telah banyak diperdebatkan oleh Ahli Ahli Fiqh dalam dua abad yang lalu.

Majlis Tertinggi Ulamak di Riyadh didalam resolusi no 99 bertarikh 6 Dzul Qaidah 1402 mengharuskan pendermaan dan pemindahan organ didalam keadaan yang diperlukan.

Organ tersebut mungkin diambil dari orang yang masih hidup dengan kebenaran nya dan juga dari mana-mana mayat. Bagi penderma yang masih hidup, mereka menetapkan bahawa pendermaan itu bukan pendermaan organ asasi si penderma tadi yang bakal memudaratkan penderma dan berkemungkinan mengancam nyawa mereka.

Akademi Fiqh Muslim World League (MWL) yang berpusat di Mekah juga membenarkan pendermaan organ dan penggunaan organ yang didermakan dalam sessi ke 8 yang dilangsungkan pada 28 Rabiul Thani- 7 Jumadal Awwal 1405.

Akademi Fiqh Organization of Islamic Country ( OIC) dalam satu konferen nya di Jeddah pada tahun 1408 juga mengharuskan pendermaan organ dan penggunaan organ yang di dermakan.

Dr. Syed Al Tantawi, Mufti Mesir, juga menyatakan adalah dibenarkan menggunakan organ yang didermakan dari mayat sekiranya pakar perbuatan Muslim memutuskan adalah perlu pemindahan organ tersebut dilakukan.

Adalah penting untuk di fahami, kebanyakan Ahli Fiqah hanya mengharuskan pendermaan organ dan mengharamkan penjualan organ tubuh manusia.

Ada yang berpandangan sekiranya mudarat itu terlalu besar dan terpaksa membeli organ, maka pembelian organ tersebut adalah sesuatu yang diharuskan, tetapi seorang Muslim adalah diharamkan menjual organ nya.

Sumber: http://bicaramuslim.com/bicara5/viewtopic.php?t=2228

Lanjutkan bacaan sdr ke URL berikut: Hukum Pemindahan Organ dan Yang Berkaitan Dengannya - Dr Yusuf Qardhawi
SJ-1314: Menderma Organ pada Non-Muslim

sekian. WA.

:wassalam

Re: SJ - 3187 : [G] MENDERMA ORGAN

Wa'alaikumussalam.

Alhamdulillah. JKK Ustaz Gayat. Kamin akan cuba merumuskan persoalan diatas kepada beberapa bahagian, Insyaallah.

1. Bolehkan menderma organ manusia ?

Ulama'-ulama' Islam melalui Majma' al-Fiqh Al-Islami (6 Zulqaedah 1410), Akademi Fiqh Liga Dunia Islam (1405), dll kebanyakkannya membenarkan amalan menderma organ manusia. Diantara syarat yang dikenakan ialah organ yg diambil itu merupakan organ yang boleh dibiakkan kembali. Tidak dibenarkan menderma organ utama seperti mata, jantung, tangan, kaki, buah zakar orang hidup kepada seorang yg lain, kerana ini boleh memudharatkan si penderma dan juga organ ini tidak boleh di biakkan kembali (reproduce). Perjanjian mesti ditanda tangani dan diantara syaratnya ialah organ-organ ini tidak boleh dijual beli. Perbincangan yg detail boleh anda baca didalam ruang fatwa al-ahkam dari fatwa yang diambil dari buku fatawa Muasyirah (2/532), karangan Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi ha. Kami tertarik dengan penerangan yg diberikan oleh Sheikh Al-Qaradhawi didalam fatwanya yg lain (Lihat urlnya dibawah) berkenaan dengan isu diatas, katanya :-

[="#0000ff" size="3"]æáÇ íæÌÏ Ïáíá Úáì ÇáÊÍÑíã¡ æÇáãÍÑøöã åæ ÇáÐí Úáíå ÇáÏáíá¡ ÅäãÇ ÇáãõÈíÍ áíÓ Úáíå Ïáíá¡ äÍä ÚÇÏÉ ãä ÍÑøóã ÇáÃÔíÇÁ äÞæá áå: åá ÚäÏß Ïáíá Úáì Ãä åÐå ÇáÃÔíÇÁ ÍÑÇã¡ ÅäãÇ ÇáÃÕá Ýí ÇáÃÔíÇÁ ÇáÅÈÇÍÉ¡ æßãÇ ÞáäÇ Ãäå íÌæÒ ÇáÊÈÑÚ ÈÇáÏã æíÌæÒ ÇáÊÈÑÚ ÈÇááÈä æåæ ÌÒÁ ãä ÇáÅäÓÇä¡ ÝáÇ ãÇäÚ ãäå¡ ÝÅÐÇ ßÇä íÌæÒ ááÅäÓÇä Ãä íÊÈÑÚ ÈãÇáå Ýåæ íÊÈÑÚ ÈÔíÁ ãä ÌÓãå¡ æåæ ÃËãä æÃÛáì¡ ÅÐÇ ßÇä Ýí Ðáß ãäÝÚÉ ááÛíÑ æáíÓ Ýíå ãÖÑÉ áí æåÐÇ ÔÑØ ÖÑæÑí¡ Ýáã íÌÒ ÃÍÏ Ãä íÊÈÑÚ ÇáÅäÓÇä ÈÇáÃÚÖÇÁ ÇáæÍíÏÉ ááÅäÓÇä¡ Ãä íÊÈÑÚ ÈÞáÈå Ãæ ÈßÈÏå æáÇ íÌæÒ Ãä íÊÈÑÚ ÈÔíÁ íÔæåå¡ ÝáÇ íÌæÒ Ãä íÊÈÑÚ ÈíÏå ÝíÞØÚ íÏå áÐáß¡
"Tidak terdapat dalil yang mengharamkan, dan pengharaman itu [mesti] disertai dengan dalil, tetapi keharusan (membenarkan) tidak memerlukan dalil keatasnya, kami biasanya mengharamkan sesuatu dengan berkata kepadanya : Apakah disisi kamu dalil keatas perkara ini yg dikatakan haram, akan tetapi asal setiap sesuatu itu harus, dan sebagaimana kami katakan bahawa dibenarkan menderma darah, dibenarkan menderma susu dan ianya sebahagian dari manusia, tidak ada tegahan melakukannya, jika dibolehkan manusia menderma duitnya maka bolehlah dia menderma sesuatu dari jasadnya, yang ianya lebih berharga dan amat mahal jika ia adalah bermunafaat kepada yang lain, dan bukanlah ini menimbulkan kemudharatan kepada ku dan ini adalah syarat keperluan, tidaklah dibenarkan seorang insan menderma seluruh tubuhnya kepada insan lain, iaitu menderma jantung atau hati, dan tidak dibenarkan menderma sesuatu yg merosakkannya (deform), tidak dibenarkan menderma tangan dengan memotong tangannya sebegitu........" - [fatwa Islam Online : FatwaID=2176].

2. Hukum menderma organ orang yg telah mati.

Persoalan ini juga telah dibincangkan oleh Majma' al-Fiqh Al-Islami dan beberapa badan Fiqh yg lain. Diantara mereka membenarkan menderma organ atau mengambil organ orang mati ialah Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau didalam buku Fatawa Mua'syirah (3/664) mengkategorikan menderma organ orang mati sebagai sedeqah jariah dengan memetik hadith yang dikeluarkan oleh Muslim berkenaan dengan 3 jenis amalan yg tidak akan putus selepas anak Adam mati; sedeqah jariah, ilmu yg bermunafaat dan anak yg soleh yg mendoa'kan keatasnya.

Katanya lagi :-

[="#0000ff" size="3"]æãä ÇáãÚáæã Ãä åÐå ÇáÃÚÖÇÁ ÅÐÇ áã íÊÈÑÚ ÈåÇ ÇáÅäÓÇä ÚäÏ ãæÊå¡ ÓÊÊÍáá ÈÚÏÃíÇã ãä ÇáæÝÇÉ¡ æíÃßáåÇ ÇáÏæÏ¡ ÝáãÇÐÇ áÇ íÊÈÑÚ ÈãäÝÚÊåÇ áãä íÍÊÇÌ ÅáíåÇ¡ æíßÓÈ ÇáËæÇÈ¡ ÈÏá Ãä ÊÊáÝ Úáíå ãÌÇäÇ¿
"Telah sedia maklum bahawa organ atau anggota tubuh badan manusia jika tidak didermakan untuk kemaslahatan manusia lain hanya akan rosak beberapa hari selepas kematian, dimakan cacing. Maka kenapa tidak didermakan sahaja untuk dimunafaatkannya kepada sesiapa yang memerlukannya, dia akan memperolehi pahala yg besar, daripada ia hilang dengan secara percuma?" - [Fatawa Mua'syirah (3/666)]

3. Apakah mengambil organ ini tidak menghormati mayat?

Sheikh Al-Qaradhawi mengatakan ada yang berpendapat bahawa mengambil organ dari mayit merupakan amalan menghilangkan kehormatan keatas mayat, sebagaimana sabda Nabi saw :-

[="#800000" size="3"]ßÓÑ ÚÙã ÇáãíÊ ßßÓÑ ÚÙã ÇáÍí
"Mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang yg hidup" - [Hadith riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dari A'isyah sebagaimana yg disebut didalam Al-Jami' Al-Saghir].

Jawab beliau :-

[="#0000ff" size="3"]Åä ÃÎÐ ÚÖæ ãä ÌÓã ÇáãíÊ áÇ íÊäÇÝì ãÚ ãÇ åæ ãÞÑÑ áÍÑãÊå ÔÑÚðÇ¡ ÝÅä ÍÑãÉ ÇáÌÓã ãÕæäÉ ÛíÑ ãäÊåßÉ¡ æÇáÚãáíÉ ÊÌÑì áå ßãÇ ÊÌÑì ááÍì Èßá ÚäÇíÉ æÇÍÊÑÇã Ïæä ãÓÇÓ ÈÍÑãÉ ÌÓÏå.
"Bahawa mengambil sebahagian organ dari tubuh mayat tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yg memerintah menghormati mayat. Kerana yg dimaksudkan menghormati jasad itu ialah menjaganya dan tidak merosakkannya, sedangkan pembedahan(operation) tersebut dilakukan seperti pembedahan orang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan untuk merosakkan kehormatan jasadnya" - [Fatawa Mu'asyirah 2/535].
--------------------------

Kesimpulannya menderma organ dibenarkan oleh jumhur ulama' samada dari orang hidup atau orang mati. Menderma organ juga merupakan amalan sedeqah jariah yang mendatangkan ganjaran yang banyak. Mengambil organ dari mayat bukanlah tidak menghormati mayat, malahan organ mayat tersebut diambil dengan cara pembedahan yang sama dengan orang hidup. Daripada mayat itu rosak dimakan cacing, lebih elok ia digunakan oleh orang yang memerlukan. Wallahu'alam.

wassalam
========
Rujukan :

1. Shiekh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Fataawa Mu'aasyirah - 2. cetakan ke 3. Dar Al-Wafaa', 1994.

2. Shiekh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Fataawa Mu'aasyirah - 3. Kuwait : Dar Al-Qalam, 2002.

3. Shiekh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. [="#800000" size="3"]ÇáÊÈÑÚ ÈÇáÃÚÖÇÁ : Íßãå æÔÑæØå. url :http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=2176"> http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=2176

خيرالأمين