SJ-07-0095 : Ayat2 Pendinding ?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0095 : Ayat2 Pendinding ?

Assalamualaikum wbt Syaikh2 kat sini,

Nak tau amalan2 yang mengikut sunnah untuk melindungi harta benda (rumah, kilang, ladang, kedai dan sebagainya) dari manusia2 yang jahat, jin setan dan sebagainya.

Yang berupa ayat2 tertentu ka, doa2 or zhikir2 yang shahih.

serta kalau boleh bagi rujukan dan kitab2 yang bersangkutan.

Sudah tentu, yang pertamanya mestilah berusaha mengadakan sistem kawalan yang baik (pagar, alarm, guard dsbnya).

Segala jawapan diucapkan ribuan terima kasih,

Shah,

SJ-07-0095 : Ayat2 Pendinding ?

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Antara doa yang warid untuk mendapat penjagaan Allah pada diri, agama, keluarga, harta benda ialah:

Çááøóåõãøó Åöäøöì ÃóÓúÃóáõßó ÇáúÚóÇÝöíóÉó Ýöì ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáÂÎöÑóÉö Çááøóåõãøó Åöäøöì ÃóÓúÃóáõßó ÇáúÚóÝúæó æóÇáúÚóÇÝöíóÉó Ýöì Ïöíäöì æóÏõäúíóÇìó æóÃóåúáöì æóãóÇáöì Çááøóåõãøó ÇÓúÊõÑú ÚóæúÑóÇÊöì æóÂãöäú ÑóæúÚóÇÊöì Çááøóåõãøó ÇÍúÝóÙúäöì ãöäú Èóíúäö íóÏóìøó æóãöäú ÎóáúÝöì æóÚóäú íóãöíäöì æóÚóäú ÔöãóÇáöì æóãöäú ÝóæúÞöì æóÃóÚõæÐõ ÈöÚóÙóãóÊößó Ãóäú ÃõÛúÊóÇáó ãöäú ÊóÍúÊöì

maksudnya: Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kekemaafan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan harta bendaku. Ya Allah, tutuplah keaibanku, dan tenangkanlah rasa ketakutanku. Ya Allah, jagalah aku dari sudut hadapanku, dari sudut belakangku, sebelah kananku, sebelah kiriku, dan dari sebelah atasku. Dan aku meminta perlindungan dengan keagonganMu daripada aku terpedaya dari arah bawahku (yakni: dari tertimbus dalam bumi).

Kata Ibn Umar: Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini ketika petang dan pagi.
HR: Abu Daud (no: 50076), Ahmad (no: 4785).

Selain itu ada banyak lagi doa-doa lain yang diajar Nabi SAW. Boleh rujuk buku kecil: Hisnul Muslim susunan al-Qahtaniy.