SJ–2222: Hukum taubat si murtad dan apakah dosa syirik diam

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ–2222: Hukum taubat si murtad dan apakah dosa syirik diam

Assalamu'alaikum

Adakah org Islam yg telah menjadi kafir akan dimaafkan dan diterima taubatnya sekiranya dia kembali kepada Islam?

Adakah org yg telah melakukan syirik tidak langsung diterima taubatnya? Bagaimana keadaannya untuk dia memohon keampunan? dan adakah yg tidak diterima taubatnya itu syirik besar/syirik kecil atau keduanya sekali?

Terima kasih
Wassalam

zain-ys's picture
Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ–2222: Hukum taubat si murtad dan apakah dosa syirik

:salam
Alhamdulillah, inilah jawapannya:
Saya pernah menjelaskan mengenai hukum orang yang murtad. Apa perlu dilakukan oleh pemerintah Islam. Sila lihat di link berikut:

http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=UBB1&Number=10356

Hukuman yg dikenakan ialah hukuman hudud/bunuh, namun hukuman berkenaan bukanlah boleh dilaksanakan serta merta, tetapi si murtad diminta supaya bertaubat. Kemudian diberi amaran keras ttg akibat dari keengganannya bertaubat.

Kesimpulannya, si murtad jika ia bertaubat, maka taubatnya di terima. Menurut kacamata hukum Islam dia terlepas dari hukuman hudud, manakala di sisi Allah, taubatnya akan diterima berdasarkan keikhlasan hatinya.

---------------------
Mengenai dosa syirik pula, saya telah menjawabnya di sini:
http://al-ahkam.com.my/soaljawab/soaljawab250.htm

Isinya adalah sebagi berikut:


Masalah: Apakah terampun pelaku dosa syirik
Sekiranya seseorang yang berugama Islam telah terlibat dengan dosa syirik yang paling besar iaitu > menyekutukan Allah dengan sesuatu, adakah dosanya itu akan diampunkan oleh Allah sekiranya taubat yang > hendak dilakukannya adalah taubat nasuha.
Sedangkan dalam surah An Nisaa' ayat 48 maksudnya :
" Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apa jua), dan > akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan dan SyariatNya)

Harap mendapat jawapan dengan segera. sekian
Wassalam

Jawab
Ayat di atas bermaksud, jika seseorang itu melakukan syirik dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dosanya tidak akan diampunkan. Dia akan berada kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Manakala dosa selain dari syirik, Allah Taala akan ampunkan. Setelah dia menerima pembalasan yang sewajarnya di neraka, Allah akan memasukkannya di dalam syurga. Tidak kira dosa yg dilakukan besar ataupun dosa kecil. Dia tidak kekal berada di neraka sebagaimana pelaku dosa syirik yang tidak sempat bertaubat.
Jika pelaku dosa syirik itu bertaubat dengan taubat nasuha, dosanya akan diampunkan.
Dan boleh juga Allah mengampunkan dosa (selain dosa syirik), jika tidak sempat bertaubat dengan begitu sahaja. Ini jika Allah mengkehendaki. Ada juga dengan sebab syafaat orang lain. dsbnya.
Namun kewajipan kita ialah bertaubat kepada Allah. Dia berjanji akan menerima taubat nasuha.
Inilah pegangan kita Ahlus Sunnah. Ia bercanggah dengan pendapat Muktazilah yang mengatakan bahawa pelaku dosa besar akan kekal berada di antara dua tempat (manzilah baina manzilatain). Iaitu suatu tempat di antara syurga dan neraka. Juga bercanggah dengan pendapat kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar.
--------
Menurut Ahlus Sunnah:
Terdapat beberapa sebab penghapus dosa, antaranya:
1. Taubat nasuha
2. Istighfar - Pada hakikatnya ia termasuk taubat
3. Melakukan kebaikan dan ketaatan.
4. Mendapat musibah dan bala'. Jika dia bersabar, dia akan mendapat pahala dan dosanya akan dihapuskan.
5. Azab kubur
6. Huru-hara pada hari kiamat.
7. Syafaat orang dengan izin ALlah pada hari kiamat.
8. Keampuanan dari Allah tanpa mana-mana syafaat.
9. Doa dan istighfar dari orang mukmin, samada semasa hidup atau selepas mati.
10. Pahala yg dihadiahkan kepada orang mukmin.
(Rujuk: Dr. Muhamad Na'im Yasiin, Al-Iman: Arkanuhu Wa Haqiqatuhu Wa
Mubtilatuhu; Tafsir Ibnu Kathir, vol. 1)
Sekian.
zain y.s


Kesimpulan:
1. Apabila seorang muslim telah murtad kemudian kembali bertaubat dengan taubat nasuha, maka taubatnya itu diterima.
2. Pelaku dosa syirik akan diampunkan jika dia sempat bertaubat sebelum kematiannya

Utk rujukan dan perincian, saya nukilkan fatwa dari syeikh Ahmad al-Syarbashi:

zain-ys's picture
Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ–2222: Hukum taubat si murtad dan apakah dosa syirik


äÕ ÇáÓÄÇá
ãÇ ÇáÐäÈ ÇáÐí áÇ íÛÝÑå Çááå ÊÚÇáì¿ æãÇ åæ ÇáÃßÈÑ ÐäÈðÇ ãä ãËá ÊÑß ÇáÕáÇÉ¡ æÇáÓÈÇÈ ÇáÝÇÍÔ¡ æÇáÒöäì¿ æãä ÇáÐí íõÍÑã ãä ÑÍãÉ Çááå ¿

äÕ ÇáÅÌÇÈÉ
ÇáÔíÎ ÃÍãÏ ÇáÔÑÈÇÕì ÑÍãå Çááå

ÈÓã Çááå æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ : ÝÅä Çááå ÊÚÇáì íÛÝÑ ÇáÐäæÈ ÌãíÚÇ ¡ ÅáÇø Ãä íÔÑß Èå ¡ æíãæÊ ÇáãÔÑß Úáì Ðáß Ïæä ÊæÈÉ¡ æãä ãÇÊ Úáì ßÈíÑÉ áã íÊÈ ãäåÇ ¡ ÝÌãåæÑ Ãåá ÇáÓäÉ Úáì Ãäå áä íÎáÏ Ýí ÇáäÇÑ . íÞæá ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÃÍãÏ ÇáÔÑÈÇÕí ÇáÃÓÊÇÐ ÈÌÇãÚÉ ÇáÃÒåÑ ÑÍãå Çááå : ÇáãÝåæã ãä ÊÚÇáíã ÇáÅÓáÇã Ãä Çááå íÛÝÑ ááÊÇÆÈ ÇáãÞÈæá ÚäÏ ÑÈå ßáøó ÐäÈò ÃÊÇå ãä ÞÈá¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÅÓáÇã íóÞÈáåõ Çááå ãä ÇáßÇÝÑ¡ ÝãÚäì åÐÇ Ãä ßõÝÑå ÞÏ ÒÇá Úäå ÈÇáÅÓáÇã¡ Ýíßæä ßÝÑå ãÛÝæÑðÇ áå ÈÇáÅÓáÇ㺠áÃä ÇáÅÓáÇã íÞØÚ ãÇ ÞÈáå¡ ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÍÏíË ÇáÔÑíݺ áÃä Çááå ÊÚÇáì íÞæá Ýí ÓæÑÉ ÇáÃäÝÇá: ( Þõáú ááÐíäó ßÝÑõæÇ Åäú íóäÊåõæÇ íõÛÝÑ áåãú ãÇ ÞÏ ÓáóÝó )0( ÇáÃäÝÇá: 38). Ãí Åä íäÊåæÇ Úä ÇáßÝÑ¡ æíÏÎáæÇ Ýí ÇáÅÓáÇã ÕÇÏÞíä¡ íÛÝÑ Çááå áåã ãÇ ãÖì ÞÈá ÅÓáÇãåã. æáßä ÊÈÞì ÈÚÏ Ðáß ÇáÐäæÈ ÇáßÈíÑÉ æÇáÕÛíÑÉ ÇáÊí íÚãáåÇ ÇáÅäÓÇä æáÇ íÊæÈ ãäåÇ ÍÊì íãæÊ. æáÇ Ôß Ãä ÑÍãÉ Çááå ÊÚÇáì æÇÓÚÉ¡ æÃä ÝÖáå Úãíã¡ æåæ íÛÝÑ áãä íÔÇÁ ßá ÐäÈ ãä ÐäæÈå¡ ãÇ ÚÏÇ ÇáÅÔÑÇß Èåº áÃäå íÞæá ÚÒ ãöä ÞÇÆáò: ( Åäøó Çááåó áÇ íÛÝÑõ Ãäú íõÔÑßó Èåö æ íóÛÝÑõ ãÇ Ïõæäó Ðáßó áãóäú íÔÇÁõ )0 ( ÇáäÓÇÁ: 48 ). æÞÏ Ñæí Ãä ÇáäÈí ÊáÇ Þæáå ÊÚÇáì:( Åäøó Çááåó íÛÝÑõ ÇáÐøõäæÈó ÌãíÚðÇ )0 (ÇáÒãÑ53 ). ÝÞÇá áå ÑÌá: ( íÇ ÑÓæá Çááå æ ÇáÔÑß) ¿ ÝäÒá Þæáå ÊÚÇáì: ( Åäøó Çááåó áÇ íÛÝÑõ Ãäú íõÔÑßó Èåö¡ æ íóÛÝÑõ ãÇ Ïõæäó Ðáßó áãóäú íÔÇÁõ)0 ( ÇáäÓÇÁ: 116 ). ÞÇá ÇáÅãÇã ÇáÞÑØÈí Ýí ÊÝÓíÑå: " åÐÇ ãä ÇáãÍßã ÇáãÊÝÞ Úáíå ÇáÐí áÇ ÇÎÊáÇÝ Ýíå Èíä ÇáÃãÉ ". æÞÇá ÇáÅãÇã ÇáÞÑØÈí ÃíÖðÇ Úä ÇáÂíÉ ÇáÓÇÈÞÉ: " ÞÏ ÃÈÇäÊú åÐå ÇáÂíÉ Ãä ßá ÕÇÍÈ ßÈíÑÉ (Ãí ÐäÈ ßÈíÑ) Ýí ãÔíÆÉ Çááå ÊÚÇáì: " Åäú ÔÇÁ ÚÝóÇ Úä ÐäÈå¡ æÅä ÔÇÁ ÚÇÞÈå Úáíå¡ ãÇ áã Êßä ßÈíÑÊå ÔÑßðÇ ÈÇááå ÊÚÇáì. æÇááå ÊÚÇáì íÛÝÑ ÇáÕÛÇÆÑ (Ãí ÇáÐäæÈ ÇáÕÛíÑÉ) ÈÇÌÊäÇÈ ÇáßÈÇÆÑ¡ æÅÞÇãÉ ÇáÝÑÇÆÖº áÃä ÇáäÈí Ü Õáì Çááå Úáíå æ Óáã Ü íÞæá Ýí ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ: ( ÇáÕáæÇÊõ ÇáÎãÓ æÇáÌãÚÉ Åáì ÇáÌãÚÉ¡ æÑãÖÇä Åáì ÑãÖÇä¡ ãõßÝøöÑÇÊ ãÇ Èíäåä ÅÐÇ ÇÌÊäÈÊ ÇáßÈÇÆÑ ) æÞÇá ÈÚÖ ÇáÚáãÇÁ Åä Çááå ÊÚÇáì ÞÏ Èíøóä Ðáß ÈÞæáå: ( Åäøó ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå ÈßÝÑ Úäßã ÓíÆÇÊßã) ( ÇáäÓÇÁ 31 ) Ýåæ íÔÇÁ Ãä íÛÝÑ ÇáÕÛÇÆÑ áãä ÇÌÊäÈ ÇáßÈÇÆÑ¡ æáÇ íÛÝÑ áãä ÃÊì ÇáßÈÇÆÑ. æÞÇá ÇáÚáãÇÁ Åä ÇáßÈÇÆÑ ÚäÏ Ãåá ÇáÓäÉ íÛÝÑåÇ Çááå áãä ÃÞáÚ ÚäåÇ¡ Ãí ÊÑßåÇ æÊÇÈ ãäåÇ ÞÈá ÇáãæÊ¡ æÞÏ íÛÝÑåÇ Çááå áãä ãÇÊ ÚáíåÇ ãä ÇáãÓáãíäº áÃä Çááå ÈÚÏ Ãä ÐßÑ Ãäå áÇ íÛÝÑ ÇáÅÔÑÇß Èå ÞÇá: (æíÛÝÑõ ãÇ Ïõæäó Ðáßó áãóäú íÔÇÁõ ) . æÇáãÑÇÏ ÈÐáß áãä ãÇÊ Úáì ÇáÐäæÈ¡ ÅÐ áæ ßÇä ÇáãÑÇÏ áãä ÊÇÈ ÞÈá ÇáãæÊ áã íßä ááÊÝÑÞÉ Èíä ÇáÅÔÑÇß æÛíÑå ãÚäì. ÅÐ Åä ÇáÊÇÆÈ ãä ÇáÅÔÑÇß ÈÇááå ãÛÝæÑ áå ÈÅÓáÇãå æÅíãÇäå. æÐßÑ ÇáãÝÓÑæä Ãäå áÇ ÊÎáíÏ Ýí ÇáäÇÑ ÅáÇ ááßÇÝÑ¡ æÃä ÇáÚÇÕí ãä ÇáãÓáãíä ÅÐÇ ãÇÊ ÛíÑ ÊÇÆÈò ÝÅä Çááå ÊÚÇáì íÚÐÈå Ýí ÇáäÇÑ ÍíäðÇ¡ Ëã íÎÑÌ ãäåÇ ÈÑÍãÉ Çááå. æÑæì ÇáÖÍÇß Ãä ÔíÎðÇ ãä ÇáÃÚÑÇÈ ÌÇÁ Åáì ÇáäÈí Ü Õáì Çááå Úáíå æ Óáã Ü ÝÞÇá: íÇ ÑÓæá Çááå¡ Åäí ÔíÎñ ãõäúåóãößñ Ýí ÇáÐäæÈ æÇáÎØÇíÇ¡ ÅáÇ Ãäí áã ÃÔÑß ÈÇááå ÔíÆðÇ ãäÐ ÚÑÝÊå æÂãäÊ Èå¡ ÝãÇ ÍÇáí ÚäÏ Çááå¿ ÝÃäÒá Çááå ÊÚÇáì Þæáå: (Åäøó Çááåó áÇ íÛÝÑõ Ãäú íõÔÑßó Èå æíÛÝÑõ ãÇ Ïæäó Ðáßó áãóä íÔÇÁõ). æäáÇÍÙ ÈÚÏ Ðáß Ãä ÈÚÖ ÇáßÈÇÆÑ ÃßÈÑ ãä ÈÚÖ¡ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ãÇ íßËÑ ÖÑÑå¡ ßãÇ ÐßÑ ÇáÞÑØÈí Ýí ÊÝÓíÑå¡ ÝÇáÔÑß ÃßÈÑ Ðáß ßáå¡ æåæ ÇáÐí áÇ íÛÝÑå Çááå ÈÇáäÕ ÇáÞÑÂäí ÇáÐí íÞæá Çááå ÊÚÇáì Ýíå: (æÑÍãÊí æÓÚÊú ßáøó ÔíÁò) 0(ÇáÃÚÑÇÝ: 156). æÈÚÏå ÇáÞäæØ: (æãóäú íÞäóØõ ãöä ÑÍãÉö ÑÈåö ÅáÇøó ÇáÖÇáøõæäó)0 (ÇáÍÌÑ: 56). æÈÚÏå ÇáÃãä ãä ãßÑ Çááå ãÚ ÇáÇÓÊÑÓÇá Ýí ÇáãÚÇÕí (ÝáÇ íÃãäõ ãßÑó Çááåö ÅáÇ ÇáÞæãõ ÇáÎÇÓÑæäó) 0(ÇáÃÚÑÇÝ: 99). æÈÚÏå ÇáÞÊẠáÃä Ýíå ÅÐåÇÈ ÇáäÝæÓ æÅÚÏÇã ÇáãæÌæÏ¡ æÇáÒäìº áÃä Ýíå ÇÎÊáÇØ ÇáÃäÓÇÈ¡ æÇáÎãѺ áÃä ÝíåÇ ÐåÇÈ ÇáÚÞá¡ æÔåÇÏÉ ÇáÒæѺ Åáì ÛíÑ Ðáß ããÇ åæ æÇÖÍ ÇáÖÑÑ¡ æãä ÇáßÈÇÆÑ ÃíÖðÇ ÇáÞãÇÑ¡ æÇáÓÑÞÉ¡ æÓÈøö ÇáÓáÝ ÇáÕÇáÍ¡ æÇáíãíä ÇáßÇÐÈÉ æÇáÓÚí ÈÇáÝÓÇÏ Ýí ÇáÃÑÖ¡ Ýßá ÐäÈ ÔÏøóÏ ÇáÔÑÚ Ýí ÇáæÚíÏ Úáíå ÈÇáÚÞÇÈ¡ Ãæ ÃÙåÑ ÈáíÛ ÖÑÑå¡ Ýåæ ßÈíÑÉ. æÇááå ÃÚáã

Sumber:
http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=86323