SJ-12-0052: nafqah keluarga/masalah dengan mertua

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0052: nafqah keluarga/masalah dengan mertua

saya ingin bertanyakan berkenaan dgn beberapa perkara berkaitan dgn tangggungjawab suami kpd isteri dan ibu bapa.
1. bagaimanakah atau apakah cth situasi yg menunjukkan si suami melebihkan isteri drp ibu bapanya sendiri?
2. Adakah dgn memmbeli barang utk isteri cth seperti komputer, baju dll dikatakan melebihkan isteri dr ibu dan adakah ia di kira anak derhaka krn membuatkan si ibu berkecil hati apabila anak lelakinya membeli barang utk si isteri.
3. bagaimana pula ttg nafqah yg sepatutnya diberikan oleh suami kpd isteri dlm aspek kewangan. adakah duit bulanan itu dikira wajib atau cuma ssekadar saguhati di mana suami boleh memilih samada ingin memberi atau tidak. Cthnya si isteri tidak bekerja. adakah cukup dgn sisuami menyediakan tempat tinggal, makanan tanpa memberikan duit poket kpd si isteri utk si isteri membeli apa-apa barang keperluan.

Re: nafqah keluarga

:salam

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Saya tidaklah perlu menjawab satu persatu secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh puan. Ada baiknya saya mengemukakan garis panduan umum utk dijadikan pedoman.

Sering terjadi masalah hubungan 3 hala: Suami, isteri & ibu si suami. Kalau suami cuba memberi layanan yang baik kepada si isteri, ibunya akan merasa sempit dadanya. Kadangkala terjadi juga, apabila suami menunaikan hak ibunya, si isteri pula yang merasa sempit dadanya. Si ibu merasa tidak redha selagi anaknya tidak menyakiti hati anak menantunya. Begitulah seterusnya..

Si suami merasa serba salah. Ibu atau isteri? Ibu ada hak yang perlu ditunaikan. Kata-katanya perlu didengari. Syurga di bawah telapak kakinya. Si isteri pula teman hidupnya. Ibu kepada anak-anaknya. Ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Isteri wajib dilayan dengan baik. Perlu diberi keperluan hidup yang secukupnya sekadar kemampuan. (Ruj: Al-Nisaa': 19, al-Baqarah: 229, al-Nisaa':21)

Kedua-duanya tidak boleh disakiti. Baik si ibu. Baik si isteri.

Dalam masalah ini, perlunya masing-masing pihak bertaqwa kepada Allah. Agar dengannya, masing-masing tidak mengganggu orang lain dari menunaikan haknya kepada yang berhak. Dan tidak menghalang orang lain dari menerima hak yg sewajarnya.

Si ibu perlu bertaqwa kepada Allah. Dia tidak boleh mengganggu anaknya dari menunaikan hak kepada isterinya. Menghalang anak dari perkara ini adalah salah. Dia juga tidak boleh menjebakkan anaknya sendiri ke dalam jurang derhaka kepadanya. Apabila anaknya memberi keperluan hidup kepada isterinya atau memberi sedikit kesenangan sekadar yg termampu, itu bukanlah kerana mahu menyakiti hatinya atau menderhaka kepadanya. Sepatutnya dia merasa gembira kerana anaknya adalah anak yg baik dan bertanggungjawab terhadap isterinya.

Si isteri, mempunyai tanggungjawab melayan ibu kepada suaminya dengan sebaik-baik layanan. Ibu suaminya adalah ibunya juga. Itu adalah salah satu dari tanggungjawab isteri kepada suaminya, iaitu melayan ibunya seperti ibu sendiri.

Bagaimana buruk dan tidak baik sekalipun tingkah lakunya, dia adalah ibu suaminya. Bila berlaku perselisihan dengannya, bersabarlah. Di samping itu berusahalah dengan cara hikmah dan bijaksana agar si ibu mertua itu insaf dan sedar akan tanggungjawabnya.

Sekian, semoga bermanfaat..
:wassalam

zain y.s

-----------------
Rujukan tambahan:


ÇáÓæÃá:
ãÔßáÊí Êãßä Ýí ÇáÚáÇÞÉ ÇáãÚÞÏÉ Èíäí æÈíä Ããí æÒæÌÊí ÝÑÖÇ Ãí ãäåãÇ áÇ íÓÊÞíã ÅáÇ ÈÒÚá ÇáÃÎÑì ¡ æÇáÃã áåÇ ÍÞ áåÇ ÇáÓãÚ æÇáØÇÚÉ æÊÍÊ ÃÞÏÇãåÇ ÇáÌäÇä æáßä ÃÍíÇäÇð áÇ íÓÊÞíã ÑÖÇ æÇáÏÊí ÅáÇ ÈÚãá Ýíå ÇáãÔÞÉ Úáì ÒæÌÊí Ãæ ÇáÞÓæÉ ÚáíåÇ Ãæ ÅåÇäÊåÇ æÅä ÃÝÚá ÊÛÖÈ æÊÊåãäí ÈÇáÊÍíÒ áÒæÌÊí æåäÇ ÛíÑÉ ãÔÊÑßÉ Èíä ÇáÇËäÊíä Ããí ÊÛÇÑ ãä ãÚÇãáÊí áÒæÌÊí æÒæÌÊí ÊÛÇÑ ãä ãÚÇãáÊí áÃãí ¡ ÃÑÌæ Ãä ÊäÕÍ ÇáÇËäÊíä ÈãÇ Ýíå ÇáÎíÑ æÇáÕáÇÍ ¿

ÇáÌæÇÈ:
ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ Úáíå åæ Ãä íÊÞí Çááå ¡ æÃä áÇ íÄËÑ ÅÍÏÇåãÇ Úáì ÇáÃÎÑì ¡ ÇáÃã áåÇ ÍÞ ÚÙíã æíÌÈ ÊÞÏíÑåÇ æáßä áÇ íÚäí åÐÇ Ãä ÇÍÊÑÇãåÇ íÄÏí Åáì ÛãØ Ðí ÍÞ ÍÞå ÝÅä ßá Ðí ÍÞ íÌÈ Ãä íÍÝÙ áå ÍÞå æÃä áÇ íÛãØ ¡ ÝÇáÒæÌÉ ÃõãÑ ÇáÑÌá ÈÃä íÍÓä ãÚÇÔÑåÇ ¡ Çááå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì íÞæá ( æóÚóÇÔöÑõæåõäøó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö)(ÇáäÓÇÁ: ãä ÇáÂíÉ19) ¡ æíÞæá ÓÈÍÇäå( ÝóÅöãúÓóÇßñ ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÊóÓúÑöíÍñ ÈöÅöÍúÓóÇäò )(ÇáÈÞÑÉ: ãä ÇáÂíÉ229) ¡ æíÞæá ( æóÃóÎóÐúäó ãöäúßõãú ãöíËóÇÞÇð ÛóáöíÙÇ)(ÇáäÓÇÁ: ãä ÇáÂíÉ21) ¡ ÝÚáì ÇáÅäÓÇä Ãä íÊÞí Çááå Ýí åÐÇ ÇáãíËÇÞ æÝí åÐå ÇáÚÔÑÉ ÇáæÇÌÈÉ ÊÌÇå ÇáÒæÌÉ ¡ ßãÇ Ãä Úáì ÇáÒæÌÉ Ãä ÊÈÑ ÒæÌåÇ ÈÅÍÓÇäåÇ Åáì Ããå æÈÑåÇ ÈÃãå æÍÓä ãÚÇãáÊåÇ áÃãå . æÚáì ÇáÃã Ãä áÇ ÊÍãá ÇÈäåÇ Úáì ÚÞæÞåÇ ¡ æÃä áÇ ÊßáÝå ÔØØÇ . Ýßá æÇÍÏÉ ãØÇáÈÉ ÈÃä ÊÑÚì ÇáÍÞ ÊÌÇå ÇáÌÇäÈ ÇáÂÎÑ ¡ Úáì ÇáÒæÌÉ Ãä ÊÑÚì ÍÞ Ãã ÒæÌåÇ ¡ æÚáì ÇáÃã Ãä ÊÑÚì ÍÞ ÇÈäåÇ æÍÞ ÒæÌÉ ÇáÇÈä ¡ æÃä áÇ ÊÍãá æáÏåÇ Úáì Ãä íÎÇáÝ ÃãÑ Çááå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì ÝíãÇ ÝÑÖ Úáíå ãä ÍÓä ãÚÇãáÊå áÒæÌÊå ÝÅä ÇáÚáÇÞÉ ÇáÒæÌíÉ ÚáÇÞÉ ÞÇÆãÉ Úáì ÇáÇÍÊÑÇã ÇáãÊÈÇÏá æÚáì ÇáãæÏÉ Èíä ÇáÌÇäÈíä æÚáì ÍÓä ÇáÚÔÑÉ ÈíäåãÇ ¡ ÝíÌÈ Ãä áÇ ÊÊÃËÑ åÐå ÇáÚáÇÞÉ ÈÔíÁ ããÇ íßÏÑ ÕÝæåÇ ¡ æÚáì ÇáÃã Ãä Êßæä ãÓÇÚÏÉ áÇÈäåÇ æáÒæÌÊå Úáì ÅÓÚÇÏåãÇ ¡ æÇááå ÊÚÇáì ÇáãæÝÞ

Sumber: http://almajara.com/arabic/modules.php?name=fatawi&file=displayfatawi&id=6261


HAK HAK WANITA ISLAM
SIRI 5
HAK ISTERI DALAM PERKAHWINAN

1. Apakah hak anda sebagai seorang isteri?

Seseorang isteri itu adalah berhak kepada :

i) Nafkah
ii) Kasih sayang dari suami
iii) Hak untuk mendapatkan keadilan

2. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah?

Nafkah ialah perbelanjaan yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap isteri.

3. Apakah nafkah-nafkah yang wajib ke atas suami terhadap isterinya?

Nafkah itu adalah seperti :

i) Makan dan minum;

ii) Pakaian;

iii) Tempat tinggal;

iv) Perubatan; dan

v) Pembantu rumah sekiranya perlu

4. Bilakah nafkah ini boleh dituntut?

Nafkah boleh dituntut pada bila-bila masa semasa perkahwinan masih berlangsung.

5. Berapakah kadar nafkah?

Kebiasaannya kadar nafkah adalah berdasarkan kepada kemampuan dan kedudukan kewangan suami.

6. Bagaimanakah hak nafkah seorang isteri itu boleh gugur?

Hak nafkah seorang isteri itu boleh gugur jika dia nusyuz atau enggan menurut perintah suami.

7. Apakah yang dimaksudkan dengan nusyuz?

Nusyuz ialah keengganan isteri untuk menurut kemahuan dan perintah suami seperti menjauhkan diri daripada suami, meninggalkan rumah suami atau enggan berpindah bersama suami tanpa sebab yang sah mengikut Hukum Syara'.

8. Bilakah tempoh penerimaan nafkah akan tamat?

Tempoh penerimaan nafkah akan tamat apabila pemberi (suami) atau penerima nafkah (isteri) meninggal dunia atau isteri telah didapati nusyuz.

9. Adakah seseorang isteri itu berhak untuk menerima nafkah sekiranya dia tidak lagi menjadi nusyuz ?

Ya, seseorang isteri itu adalah berhak untuk menerima nafkahnya sebaik sahaja si isteri itu tidak lagi nusyuz.

10.Apakah yang dimaksudkan sebagai nafkah tertunggak?

Nafkah tertunggak ialah nafkah yang tidak dibayar atau tidak diberi oleh suami bermula dari tarikh perkahwinan mereka atau bermula dari tarikh tertentu sepanjang perkahwinan mereka.

11. Bolehkah isteri menuntut tunggakan nafkah?

Ya, isteri boleh menuntut tunggakan nafkah mengikut peruntukan undang-undang keluarga Islam.

Sumber: http://www.kpwkm.gov.my/mal/soalan.shtml