Fatwa al-Qaradhawi: Tiada Bidah Hasanah

  Oleh: zain y.s

Bidah hasanah. Apakah ada di dalam urusan agama apa yang dinamakan sebagai bidah hasanah?

Sering dikatakan bahawa membukukan al-Quran dan al-Hadis itu sebagai bidah hasanah. Bila Nabi yang mulia s.a.w. menyatakan "Sesungguhnya setiap bidah itu saiyiah/keji", maka apakah mungkin ada bidah lain dari bidah yang keji. Apakah ada apa yang dinamakan sebagai bidah hasanah.

Dalam suatu perkara, apabila ada di sana dalil yang boleh disandarkan, samada secara umum atau secara khusus apakah perkara itu kita masih lagi mahu menamakannya sebagai bidah.. Tetapi bidah hasanah.

Bila membukukan hadis itu ada petunjuk dari syarak secara umum, maka mengapa kita menamakannya sebagai bidah, tetapi hasanah. Bila kerja-kerja menyusun ilmu usul feqh yang tidak ada pada zaman nabi s.a.w. dilakukan tetapi ada petunjuk dari syariat yang menganjurkan apakah dapat kita katakan ia sebagai bidah.

Semua itu bukan bidah, samada hasanah atau wajibah atau mandubah (sunat) atau apa sahaja. Ia bukanlah perkara yang direka-reka dalam hal agama, tetapi ia memang ada di dalam agama.

Mengatakan sesuatu yang memang ada petunjuknya di dalam agama sebagai bidah baik dikatakan sbg hasanah atau apa sahaja adalah suatu perkara yang ganjil dan pelik. Kerana bidah dan tidak bidah adalah dua perkara yang saling bertolak ke belakang. Saling bertentangan yang tak mungkin bersatu. Apabila ia memang sesuatu yang direka-reka dalam agama, maka ia adalah bidah. Bidah hanya satu.. Dholalah. Bila ada petunjuknya maka ia adalah bukan bidah.

Berikut ini adalah fatwa syeikh Yusof al-Qaradhawi berkaitan dengan bidah dan komentarnya mengenai pembahagian bidah. Juga penjelasan di sekitar maksud sebahagian ulama membahagikan bidah kepada beberapa macam.

===========================

Soal: Apakah dia pembahagian bidah? Adakah benar di sana terdapat bidah hasanah (baik) dan bidah saiyiah (keji)?

Jawab: Berlaku pertentangan pendapat antara kalangan ulama tentang pembahagian bidah. Sebahagian mereka membahagikannya kepada bidah hasanah dan bidah saiyiah. Sebahagiannya pula menjadikan bidah kepada lima bahagian seperti hukum syari. Semua pembahagian ini tidak ada asalnya. Kerana hadis s.a.w. menyatakan: "Setiap bidah itu dhalalah." Ia adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak berada di bawah mana-mana asal atau sumber dari sumber-sumber tasyri (pensyariatan) atau ia bukanlah perkara yang ada dalilnya dari mana-mana dalil hukum.

Dr Syeikh Yusof al-Qaradhawi menyatakan:

Di sana sebahagian ulama membahagikan bidah kepada: Hasanah dan Saiyiah. Manakala sebahagian dari mereka membahagikannya kepada lima bahagian, menurut pembahagian hukum-hakam syarak: Bidah wajib, sunat, makruh, haram dan harus/mubah.

Al-Imam al-Syathibi telah membahaskan masalah ini secara terperinci, dan ditengah-tengah beliau membahaskannya itu beliau berpendirian: Bahawa pembahagian ini adalah perkara yang direka-reka yang tidak ditunjukkan oleh mana-mana dalil syarii pun, malah pembahagian itu sendiri saling bertolak-tolakan. Kerana hakikat bidah itu ialah sesuatu yang tidak ditunjuki oleh mana-mana dalil syarak, tidak juga oleh mana-mana nash syarak dan tidak dari qaedah-qaedahnya. Kerana jika di sana terdapat suatu dalil syarak yang menunjukkan atas wajibnya sesuatu, sunat atau harus, mengapa pula perkara berkenaan dikatakan bidah (hasanah). Ia sebenarnya (bukanlah bidah hasanah) tetapi perkara berkenaan telahpun masuk di bawah keumuman amal yang diperintahkan atau perkara yang dibolehkan (membuat pilihan).

Akhirnya natijahnya adalah satu, kerana mereka mengatakan bahawa penulisan al-Quran, menghimpunkannya dalam satu mushaf, menyusun ilmu Nahu, Usul Feqh dan ilmu-ilmu Islam lain adalah sebagai bidah wajib dan sebagai fardu kifayah.

Manakala sebahagian yang lain tidak bersetuju perkara-perkara di atas (penulisan al-Quran, menghimpunkannya dalam satu mushaf, menyusun ilmu Nahu...) itu dinamakan sebagai bidah hasanah. Kata mereka: "Pembahagian ini adalah pembahagian untuk bidah dari sudut bahasa sahaja. Yang kami kehendaki dengan bidah adalah bidah dari sudut syarak. Tentang perkara-perkara di atas, kami mengeluarkannya dari senarai bidah. Adalah tidak baik jika ia disebut sebagai sesuatu yang bidah. Yang utama adalah kita berpegang kepada Hadis yang mulia; kerana hadis datang dengan lafaz berikut dengan terang dan nyata: "Maka sesungguhnya setiap bidah itu dholalah (menyesatkan)."

Dengan keumuman lafaz hadis di atas, maka apabila dikatakan: "Setiap bidah itu dholalah" maka tidak perlulah kita katakan lagi: "bidah itu ada yang baik, ada yang keji, ada yang wajib, ada yang sunat dan seterusnya...." Pembahagian sebegini adalah tidak perlu.

Apa yang benar ialah, bahawa kita katakan apa yang telah disabdakan oleh s.a.w. di dalam hadisnya: "Maka sesungguhnya setiap bidah adalah dholalah." Yang dimaksudkan adalah bidah sebagaimana yang telah ditahqiq oleh al-Imam al-Syathibi: "Bidah ialah jalan di dalam agama yang direka-reka/diada-adakan." Iaitu yang tidak ada asal-usulnya dari syarak, tidak juga dari al-Quran, al-Sunnah, ijmak, qiyas, mashlahah mursalah dan tiada di kalangan fuqaha yang menyatakan dalil mengenainya.

Sumber: Islamonline.net

 


 

Teks Fatwa:

  ÇáÈÏÚÉ ÇáÍÓäÉ æÇáÈÏÚÉ ÇáÓíÆ
23/01/2003
ÇáÒßÇÉ
- ÇáÃÑÏä
ãÇ åí ÃÞÓÇã ÇáÈÏÚÉ ¡ æåá ÕÍíÍ åäÇß ÈÏÚÉ ÍÓäÉ æÈÏÚÉ ÓíÆÉ ¿
ÇáÏßÊæÑ ÇáÔíÎ íæÓÝ ÚÈÏ Çááå ÇáÞÑÖÇæí

 ÈÓã Çááå ¡ æÇáÍãÏ ááå¡ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå ¡ æÈÚÏ:
ÝÞÏ ÊÈÇíäÊ ÂÑÇÁ ÇáÚáãÇÁ Ýí ÊÞÓíã ÇáÈÏÚÉ ¡ Ýãäåã ãä ÞÓãåÇ Åáì ÈÏÚÉ ÍÓäÉ ¡ æÈÏÚÉ ÓíÆÉ ¡ æãäåã ãä ÌÚáåÇ ÎãÓÉ ÃÞÓÇã ãËá ÇáÍßã ÇáÔÑÚí ¡ æåÐå ÇáÊÞÓíãÇÊ áÇ ÃÕá áåÇ ¡ áÃä ÇáÍÏíË ÌÇÁ Ýíå :"æßá ÈÏÚÉ ÖáÇáÉ "¡ æåí ÇáÈÏÚÉ ÇáãÎÊÑÚÉ ÇáÊí áÇ ÊäÏÑÌ ÊÍÊ Ãí ÃÕá Ãæ ãÕÏÑ ãä ãÕÇÏÑ ÇáÊÔÑíÚ Ãæ ÔíÁ ãä ÃÏáÉ ÇáÃÍßÇã .


íÞæá ÇáÏßÊæÑ ÇáÔíÎ íæÓÝ ÇáÞÑÖÇæí :

åäÇß ÈÚÖ ÇáÚáãÇÁ ÞÓøóãæÇ ÇáÈÏÚÉ Åáì: ÈÏÚÉ ÍÓäÉ¡ æÈÏÚÉ ÓíÆÉ¡ æÈÚÖåã ÞÓøóãåÇ Åáì ÎãÓÉ ÃÞÓÇã¡ ÈÃÞÓÇã ÃÍßÇã ÇáÔÑíÚÉ ÇáÎãÓÉ: ÈÏÚå æÇÌÈÉ¡ æÈÏÚÉ ãÓÊÍÈÉ¡ æÈÏÚÉ ãßÑæåÉ¡ æÈÏÚÉ ãÍÑãÉ¡ æÈÏÚÉ ãÈÇÍÉ¡æÞÏ äÇÞÔåã ÇáÅãÇã ÇáÔÇØÈí ãäÇÞÔÉ ãÝÕøóáÉ¡ ÃËÈÊó ãä ÎáÇáåÇ: Ãä åÐÇ ÇáÊÞÓíã ÃãÑ ãõÎúÊóÑÚ áÇ íÏáøõ Úáíå Ïáíá ÔÑÚí Èá åæ Ýí äÝÓå ãõÊÏÇÝóÚº áÃä ãä ÍÞíÞÉ ÇáÈÏÚÉ Ãä áÇ íÏá ÚáíåÇ Ïáíá ÔÑÚí áÇ ãä äÕæÕ ÇáÔÑÚ æáÇ ãä ÞæÇÚÏå¡ ÅÐ áæ ßÇä åäÇáß ãÇ íÏá ãä ÇáÔÑÚ Úáì æÌæÈ Ãæ äÏÈ Ãæ ÅÈÇÍÉ áóãóÇ ßÇä Ëóãøó ÈÏÚÉ¡ æáßÇä ÇáÚãá ÏÇÎáðÇ Ýí Úãæã ÇáÃÚãÇá ÇáãÃãæÑ ÈåÇ Ãæ ÇáãõÎóíøóÑ ÝíåÇ.
æÇáÞæá ÇáÃÕæÈ Ýí åÐÇ: Ãä ÇáßáÇã æÇÍÏ Ýí ÇáäåÇíÉ. ÇáäÊíÌÉ æÇÍÏɺ áÃäåã íÌÚáæä Ü ãËáÇðÜ ßÊÇÈÉ ÇáÞÑÇä æÌãÚå Ýí ãÕÍÝ æÇÍÏ¡ æÊÏæíä Úáã ÇáäÍæ¡æÊÏæíä Úáã ÃÕæá ÇáÝÞå æÇáÚáæã ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÃÎÑì¡ ãä ÇáÈÏÚ ÇáæÇÌÈÉ¡ æãä ÝÑæÖ ÇáßÝÇíÉ.


ÃãÇ ÇáÂÎÑæä ÝÅäåã íäÇÒÚæä Ýí ÊÓãíÉ åÐå (ÈÏÚðÇ)¡ íÞæáæä: åÐÇ ÇáÊÞÓíã ááÈÏÚÉ ÈÇáãÚäí ÇááÛæí¡ æäÍä äÑíÏ ÈÇáÈÏÚÉ (ÇáãÚäì ÇáÔÑÚí)¡ ÃãÇ åÐå ÇáÃÔíÇÁ ÝäÍä äõÎúÑöÌåÇ ãä ÇáÈÏÚÉ¡ æáíÓ ãä ÇáÍÓä Ãä íõÓóãøóì ãËá åÐÇ ÈÏÚÉ¡ æÇáÃæáì Ãä äÞÝ ÚäÏ ÇáÍÏíË ÇáÔÑíݺ áÃä ÇáÍÏíË ÇáÔÑíÝ ÌÇÁ ÈåÐÇ ÇááÝÙ ÇáæÇÖÍ ÇáÕÑíÍ: "ÝÅä ßá ÈÏÚÉ ÖáÇáÉ" ÈåÐÇ ÇáÚãæã ... ÈåÐå ÇáßáíÉ¡ ÝÅÐÇ ßÇä ÇáÍÏíË íÞæá:"ÝÅäøó ßá ÈÏÚÉ ÖáÇáÉ" ÝáÇ ÏÇÚí Åáí Ãä äÞæá: Åä ãä ÇáÈÏÚ ãÇ åæ ÍÓä¡ æãäåÇ ãÇ åæ ÓíÆ¡ Ãæ ãäåÇ ãÇ åæ æÇÌÈ æãÇ åæ ãÓÊÍÈ....ÇáΡ áÇ ÏÇÚí áãËá åÐÇ ÇáÊÞÓíã.


æÇáÕæÇÈ Ãä äÞæá ãÇ ÞÇáå ÇáÍÏíË ÇáÔÑíÝ: "ÝÅä ßá ÈÏÚÉ ÖáÇáÉ"¡ æäóÞúÕöÏ ÈÇáÈÏÚÉ ÇáãÚäì ÇáÐí ÍÞÞøóå ÇáÅãÇã ÇáÔÇØÈí Ýí åÐÇ ÇáÊÚÑíÝ: (ÇáÈÏÚÉ ØÑíÞÉ Ýí ÇáÏíä ãÎÊÑÚÉ) æáÇ ÃÕá áåÇ Ýí ÇáÔÑÚ¡ æáÇ ÃÓÇÓ áåÇ¡ áÇ ãä ßÊÇÈ¡ æáÇ ãä ÓäÉ¡ æáÇ ãä ÅÌãÇÚ¡ æáÇ ãä ÞíÇÓ¡ æáÇ ãä ãÕáÍÉ ãÑÓáÉ¡ æáÇ ãä Ïáíá ãä åÐå ÇáÃÏáÉ ÇáÊí ÞÇá ÈåÇ ÝÞåÇÁ ÇáãÓáãíä.