SJ-13-0591 : kitab fekah kontemporari

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0591 : kitab fekah kontemporari

:salam

Tuan2 moderators AAN yg dikasihi...

Kitab Al Fiqh Al Manhaji merupakan salah satu kitab fekah kontemporari yang agak komprehensif bagi mazhab Al Imam As Syafie.
Soalan saya: apakah kitab2 fekah yang seumpamanya bagi mazhab2 fekah yang lain.

Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum

Re: kitab fekah kontemporari

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, InSyaAllah.

Disini, kami ingin memohon maaf kerana tidak dapat memberi judul fiqh yang menyeluruh, terutamanya fiqh kontemporari. Disini kami paparkan beberapa judul dari kitab turath dan kontemporari buku-buku Fiqh Empat Mazhab. Antara buku-bukunya :-

Fiqh Kontemporari :-

a. al-Mufasshal fi ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim, karya Dr Abdul Karim Zaidan.
b. Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib al-Arba'ah, karya Abdul Rahman Al-Jaziri:'
c. al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, karya Dr Wahab al-Zuhaily
d. Al Sharh Al Muqnie ‘Ala Zadul Mustaqni, karya Syiekh Muhammad Bin Saleh Ibn Uthaimin.
e.. Fiqh Al Sunnah by Sayyid Sabiq.
f. al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, karya pelbagai ulama, wizarat al-Awqaf Kuwait
g. Dar al-Ifta al-Misriyyah, Mesir
i. al-Lajnah al-Daemah, Arab Saudi.
j. Majma' Buhuth Al-Islamiyyah Al Azhar, Mesir

Mazhab Maliki

a. Al Kafi, karya Yusuf Ibn Abd Al Barr .
b. Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rushd
c. Modawanat al-fiqh al-Maliki wa Adilatuhu, karya al-Sadiq bn Abd al-Rahman al-'Erani
d. al-Muntaqa Sharh al-Muwatta', karya al-Baji.
e. Minah al-Jaleel Sharh Mukhtasar Khalil, karya Muhammad bn Ahmad 'Ilaish

Mazhab Hanbali

a. Al Kafi, karya Ibn Qudamah Al Maqdisi
b. al-Muqni' fi fiqh al-Imam Ahmad bn Hanbal, karya Ibn Qudamah al-Maqdisi
c. al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi, karya Ibn Qudamah
d. Sharh al-Zarkashi ala Mukhtasar al-Kharqi, karya al-Zarkashi

Mazhab Hanafi

a. Al Hidaya (sharh Bidayat al-Mubtadi), karya Ali Al Mirghinani .
b. Fatih Bab al-Inayah, karya Mulla Ali al-Qari
c. Umdat al-Ri'ayah ala Sharh al-Wiqayah, Abd al-Hay al-Laknawi
d. al-Fatawa al-Hindiyah

Sekian, wassalam

خيرالأمين