SJ - 3005 : Bagaimana nak tahu diri ria' @ ujub

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 3005 : Bagaimana nak tahu diri ria' @ ujub

:salam
Saya selalu mengikuti kuliah-kuliah dan ada diterangkan tentang bahaya ria' dan ujub, iaitu boleh menghapuskan nilai amalan seseorang. Tetapi bagaiman nak mengetahui diri kita ini sedang ria', kalau ujub mungkin boleh tahu, keliru sikit? Boleh tolong jelaskan.

terima kasih...

Re: SJ - 3005 : Bagaimana nak tahu diri ria' @ ujub

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Terima kasih sdr mukminin. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kemampuan dan kekurangan yang ada, Insyaallah.

Riya' dan ujub ini dikelasifikasikan sebagai penyakit-penyakit rohani yang melanda jiwa atau hati manusia. Kedua-dua penyakit ini merupakan penyakit yang merbahaya kepada manusia dan bertindak menghapuskan kebaikkan (silent killer) yang telah dilaksanakan oleh seseorang hamba. Hati-hati yang sakit ini hanya akan terlihat jika seseorang itu bercakap besar (takbur) didalam perbicaraannya dan berlebihan didalam tindakannya. Akan tetapi, menurut Ibn Utsaimin, walaupun pembalasan akan dilakukan keatas mereka yang riya' di hari akhirat, Allah swt akan mendedahkan orang yang riya' mengenai niat jahatnya. Nabi saw bersabda

[="#800000" size="3"] æãóä ÑÇÁì : ÑÇÁì Çááå Èå
"... barangsiapa yang riya', Allah akan mendedahkannya" (Riwayat al-Bukhaari, 6134; Muslim; 2986).

Berkata seorang ahli salaf, Said bin Jabir berkata :

[="#0000ff" size="3"]æÞÇá ØÇÆÝÉ ãä ÇáÓáÝ¡ ãäåã ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑþ:þ Åä ÇáÚÈÏ áíÚãá ÇáÍÓäÉ ÝíÏÎá ÈåÇ ÇáäÇÑ¡ æÅä ÇáÚÈÏ áíÚãá ÇáÓíÆÉ ÝíÏÎá ÈåÇ ÇáÌäÉ¡ íÚãá ÇáÍÓäÉ ÝíÚÌÈ ÈåÇ æíÝÊÎÑ ÈåÇ ÍÊì ÊÏÎáå ÇáäÇÑ¡ æíÚãá ÇáÓíÆÉ ÝáÇ íÒÇá ÎæÝå ãäåÇ æÊæÈÊå ãäåÇ ÍÊì ÊÏÎáå ÇáÌäÉ¡
"Sesungguhnya seorang hamba melakukan amal kebaikan lalu perbuatan baiknya itu menyebabkan ia masuk neraka, dan sesungguhnya seorang hamba melakukan amal buruk lalu perbuatan buruknya itu menyebabkan dia masuk syurga, hal itu adalah kerana amalan baiknya itu menjadikan ia berbangga pada dirinya sendiri sementara perbuatan buruknya menjadikan ia memohon ampun serta bertaubat kepada Allah karena perbuatan buruknya itu". Allah telah berFirman :-
[="#ff00000" size="3"] þæóÍóãóáóåóÇ ÇáúÅöäúÓóÇäõ Åöäøóåõ ßóÇäó ÙóáõæãðÇ ÌóåõæáðÇ þ.þ áöíõÚóÐøöÈó Çááøóåõ ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊö æóÇáúãõÔúÑößöíäó æóÇáúãõÔúÑößóÇÊö æóíóÊõæÈó Çááøóåõ Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑóÍöíãðÇþþ þ[þÇáÃÍÒÇÈþ:þ 72¡ 73þ].þ
"...dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang yg munafiq laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin lelaki dan wanita. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." - [Al-Ahzab (33), 72-42]. (Majmu' Fatawa 10/277)

Didalam kamus, riya' [="#0000ff" size="5"] (ÑíÇÁ) membawa erti : "fawning on , currying favor with , lip service , flattery , fawning , dissimulation , compliance , hypocrisy , adulation , bootlicking , cajolery , toadyism , duplicity, showing off". Sifat talam bermuka dua termasuk didalam makna riya', ia menunjuk-nunjuk akan amal kebajikan, atau pun membangga-banggakan kejayaan atau pun dosa-dosanya dengan menceritakan kepada orang lain. Walaupun ia melakukan ibadat, tetapi tujuan asal ibadat itu telah bertukar dari "kerana Allah" kepada "kerana manusia".

Makna 'ujub [="#0000ff" size="5"](ÚÌÈ) pula ialah : " splendor , self-conceit , vainglory , vanity , swank , swaggering , self-assumption , arrogance , flaunting , flaunt , egotism , conceitedness , conceit , cockiness , haughtiness , self-consequence , prancing , snobbism , flatulence , lordliness , boastfulness , bragging , snobbery , snobbishness , proud swinging gait , hauteur ". Ia bermakna terkejut dengan kelebihan diri sendiri dan merasakan dirinya melebihi dari orang lain. Sifat egotism, berbangga diri, sombong terhasil dari sifat-sifat 'ujub.

Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan satu definasi yang baik diantara makna Riya' dan 'Ujub, katanya :-

[="#0000ff" size="3"]æßËíÑðÇ ãÇ íÞÑä ÇáäÇÓ Èíä ÇáÑíÇÁ æÇáÚÌÈ¡ ÝÇáÑíÇÁ ãä ÈÇÈ ÇáÅÔÑÇß ÈÇáÎáÞ¡ æÇáÚÌÈ ãä ÈÇÈ ÇáÅÔÑÇß ÈÇáäÝÓ¡
"Ramai dikalangan manusia mengkombinasikan antara riya' dan 'ujub, maka Riya' adalah bahagian menyekutukan(syirik) Khaliq (Allah), dan 'Ujub ialah syrik terhadap diri sendiri."

Disini riya' membawa maksud melakukan sesuatu perkara dengan berniat atau memohon selain dari Allah swt. Sebagai contoh : melakukan solat dengan baik sekali untuk dipertontonkan oleh orang ramai. Objektif solat telah ditukar pada awal-awal lagi permulaan mendirikan solatnya.

'Ujub ini menunjukkan pergolakan didalam hati diantara ikhlas dan kebanggaan dirinya, lalu rasa takjub dengan keupayaannya melebihi segala-galanya didalam amal kebajikannya. Sifat-sifat ini biasanya terdapat kepada mereka-mereka yang pandai, baik pandai didalam bidang agama ataupun didalam hal-hal duniawi. Maka timbulkan perasaan, "Aku tak baca pun dah tahu", atau "Hebat juga aku ini". Ibadat yang dilakukan oleh orang yang 'ujub akan berkisarkan tentang kemampuna dirinya melakukan kebajikan atau ibadat, kalau bukan kerana 'dirinya', tidak mungkin ibadat atau amal kebajikan itu dapat dilakukan. Orang sekarang panggil 'syok sendiri'. Kombinasi riya' dan 'ujub ini akan terpancar didalam sifat takabur.

Berkata Sheikh Ibnu Taimiyah :

[="#0000ff" size="3"]ÝÇáãÑÇÆí áÇ íÍÞÞ Þæáåþ:þ þ{þÅíøóÇßó äóÚúÈòõÏþ}þ¡ æÇáãÚÌÈ áÇ íÍÞÞ Þæáåþ:þ þ{þæóÅöíøóÇßó äóÓúÊóÚöíäõþ}þ¡ Ýãä ÍÞÞ Þæáåþ:þ þ{þÅöíøóÇßó äóÚúÈõÏõþ}þ ÎÑÌ Úä ÇáÑíÇÁ¡ æãä ÍÞÞ Þæáåþ:þ þ{þæóÅöíøóÇßó äóÓúÊóÚöíäõþ}þ ÎÑÌ Úä ÇáÅÚÌÇÈ¡ æÝí ÇáÍÏíË ÇáãÚÑæÝþ:þ þ(þËáÇË ãåáßÇÊþ:þ ÔõÍøñ ãõØóÇÚñ¡ æåæì ãõÊøóÈóÚñ¡ æÅÚÌÇÈ ÇáãÑÁ ÈäÝÓåþ)þþ.
"Seseorang yang melakukan riya' pada hakikatnya ia tak melakukan firman Allah : (Hanya kepadaMu aku menyembah), dan orang yang bersikap 'ujub (bangga kepada diri sendiri) pada hakikatnya ia tak melakukan firman Allah : (Hanya kepadaMu kami memohon pertolongan) dan barangsiapa yang melaksanakan firman Allah : (Hanya kepada-Mu kami menyembah), maka ia telah keluar dari sikap riya, dan barang siapa yang melaksanakan firman Allah (Hanya kepadaMu kami memohon pertolongan), maka ia telah keluar dari sikap ujub". (Majmu' Fatawa 10/277).

Begitulah serba sedikit bekenaan dengani riya' dan ujub yang dapat kami petik dari Buku Majmu' Al-Fatawa jilid 10 (Bab suluk) karangan Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Kita perlu berjaga-jaga dengan penyakit hati ini lebih-lebih lagi riya', oleh kerana ulama' mengkatogerikan Riya' sebagai SYIRIK KECIL. Untuk mengakhir jawapan ini kami memetik definisi syirik kecilnya menurut Sheikh Abdul Aziz bin Baaz.

[="#0000ff" size="3"]ÃãÇ ÇáÔÑß ÇáÃÕÛÑ: Ýåæ ãÇ ËÈÊ ÈÇáäÕæÕ ãä ÇáßÊÇÈ Ãæ ÇáÓäÉ ÊÓãíÊå ÔÑßÇ ¡ æáßäå áíÓ ãä ÌäÓ ÇáÔÑß ÇáÃßÈÑ º ßÇáÑíÇÁ Ýí ÈÚÖ ÇáÃÚãÇá ¡ æÇáÍáÝ ÈÛíÑ Çááå ¡ æÞæá: ãÇ ÔÇÁ Çááå æÔÇÁ ÝáÇä ¡ æäÍæ Ðáß º áÞæá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã: ÃÎæÝ ãÇ ÃÎÇÝ Úáíßã ÇáÔÑß ÇáÃÕÛÑ ÝÓÆá Úäå ÝÞÇá ÇáÑíÇÁ ÑæÇå ÇáÅãÇã ÃÍãÏ ¡ æÇáØÈÑÇäí ¡ æÇáÈíåÞí ¡ Úä ãÍãæÏ Èä áÈíÏ ÇáÃäÕÇÑí ÑÖí Çááå Úäå ÈÅÓäÇÏ ÌíÏ ¡ æÑæÇå ÇáØÈÑÇäí ÈÃÓÇäíÏ ÌíÏÉ ¡ Úä ãÍãæÏ Èä áÈíÏ ¡ Úä ÑÇÝÚ Èä ÎÏíÌ ¡ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã.
"Syirik kecil ialah beberapa tindakan yang sudah jelas disebut-kan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik besar. Contohnya adalah riya' (ingin dilihat orang) dalam beramal, bersumpah tidak dengan nama Allah dan mengatakan " " (Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan) dan lain sebagainya. Rasulullah saw bersabda:

Sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Lalu baginda ditanya mengenai syirik kecil itu. Beliau menjawab: riya'." (Riwayat Imam Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Baihaqi dari Mahmud bin Labid Al-Anshari ra dengan sebuah sanad yang baik, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani --dengan beberapa sanad yang baik dari Mahmud bin Labid-- dari Rafi' bin Khudaij dari Nabi saw). " - (Bin Baaz, Durus Muhimmah Li'aa'matil Ummati ms 4).

wallahu'alam, wassalam.

=========
Rujukan :-

1. Mohammad bin Abdul Rahman Qasim. Majmu' Fatawa Shiekh Al-Islam Ibnu Taimiyah - 10 : Ilmu Al-Suluuk. Mekah : Percetakan Al-Hukumah, 1969. ms 277.

2. Sheikh Abdul Aziz bin Baaz. Durus Muhimmah Li'aa'matil Ummati . Riyad : Daar Adhwaa' Zamzam, 2002.

خيرالأمين