SJ-11-0047 :simpanan al-wadiah..ribake?&faedah bank bkn

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0047 :simpanan al-wadiah..ribake?&faedah bank bkn

assalamualaikum...
apakah maksud simpanan al-wadiah itu?adakah ianya termasuk riba atau sebaliknya?dalam bicara islam yg lepas saya pernah mngikutinya mngenai tajuk riva.profesor dr.osman dari fakulti usuluddin dan falsafah mngatakan dan mmilih pendapat yg mngatakn fardah bank itu bukan riba.adakah faedah bank itu mrupakn isu khilafiah?beliau mngikut pendapat muhammad abduh,dan 25 org syeikh al-azhar.antara sebabnya iadikatakan bukan riba ialah bank negara bukannya dwujudkan utk mnendas rakyat tetapi m,mberi kmudahan kpd rakyat..
sekian minta pandangan ust2 yg lebih arif..

SJ-11-0047 :simpanan al-wadiah..ribake?&faedah bank bkn

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan menjawab soalan sdr hakim dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Simpanan al-wadiah merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan dibawah perlaksanaan Perbankan Islam dibawah peruntukan Akta Bank Islam 1983. Perkhidmatan ini ditawarkan oleh bank2 seperti Bank Islam, Bank Kerjasama rakyat, Bank Muamalat dan RHB Islamic Bank.

Perbincangan mengenai service yang diberikan oleh bank konvensional dan bank Islam boleh kita lihat didalam beberapa perbincangan di al-ahkam. Diantaranya :-

SJ-11-0034 : Bank Islam vs Bank Konvensional
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=28998

Mengenai pandangan yang mengatakan bahawa faedah2 dari skim konvensional bukanlah riba merupakan pandangan yang mendapat banyak bantahan dari kalangan ulama2. Berikut kami paparkan adalah kenyataan Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi didalam akhbar menjawab ulama2 yang mengatakan bahawa faedah bank bukan riba :-

ÃáÞì ÇáÞÑÖÇæí ßáãÉ ÃËäÇÁ ÌáÓÉ äÙãåÇ ÇáÈäß ÇáÏæáí ÇáÅÓáÇãí Ýí ÇáÏæÍÉ ÍÖÑåÇ ÚÏÏ ãä ÑÍÇá ÇáÏíä æÃÚÖÇÁ ãÌáÓ ÇáÅÏÇÑÉ æãæÙÝæä æÔÎÕíÇÊ ÃÎÑì¡ ÈÏà ÇáÞÑÖÇæí ßáãÊå ÈÇáÊÃßíÏ Úáì Ãä ÝæÇÆÏ ÇáÈäæß ÍÑÇã æÞÇá ãÇ ÓãÚÊã ãä ßáÇã Úä ÇáÝæÇÆÏ ÞÏ ÞãäÇ ÈÇáÑÏ Úáíå ãä ÞÈá æÑÃí ÝÖíáÉ ÇáÅãÇã ÇáÃßÈÑ Ï. ãÍãÏ ÓíÏ ØäØÇæí ãÓÊÛÑÈ æÝí ÊÃííÏå ãÌáÓ ÇáÈÍæË ÇáÅÓáÇãíÉ áåÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÚáãÇ ÈÃäå Ãæá ãÌãÚ íÞÑÑ ÈÕÑÇÍÉ ÈÃä ÞæÇÆÏ ÇáÈäæß åí ÇáÑÈÇ ÇáÍÑÇã¡ ãÔíÑÇ Åáì Ãä Ðáß ßÇä Ýí ÓäÉ 1965ã ÈÑÆÇÓÉ ÇáÔíÎ ÍÓä ãÃãæä ÔíÎ ÇáÃÒåÑ ÍíäåÇ æÚÖæíÉ ÇáãÔÇíÎ ÇáßÈÇÑ ÃãËÇá Úáí ÇáÎÝíÝ æÝÑÌ ÇáÓäåæÑí æãÍãÏ ÃÈæ ÒåÑÉ æÛíÑåã ãä ÇáÚáãÇÁ ÇáßÈÇÑ¡ ßãÇ Ãä ÇáÃãÑ áã íÞÝ ÚäÏ åÐÇ ÇáÍÏ ÝÞÏ ÃßÏÊ åÐÇ ÇáÃãÑ ÇáãÌÇãÚ ÇáÝÞåíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÊí äÔÃÊ ÈÚÏ Êáß ÇáÝÊÑÉ ãËá ÇáãÌãÚ ÇáÝÞåí áÑÇÈØÉ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÊí äÔÃÊ ÈÚÏ Êáß ÇáÝÊÑÉ ãËá ÇáãÌãÚ ÇáÝÞåí ÇáÏæáí ÇáãäÈËÞ Úä ÇáãÄÊãÑ ÇáÅÓáÇãí æÇáÐí íãËá ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÛíÑåÇ ãä ÇáãÄÊãÑÇÊ ÇáÊí ÃÌãÚÊ Úáì Ãä ÇáÝÇÆÏÉ åí ÇáÑÈÇ ÇáÍÑÇã¡ æÃßÏ ÇáÞÑÖÇæí ÈÃäå ÓíÊã ÇáÑÏ Úáì åÐå ÇáÍãáÉ æÚáì ÚáãÇÁ ÇáÃÒåÑ ãÔíÑÇ Åáì Ãä ãÌãÚ ÇáÈÍæË ÇáÅÓáÇãíÉ ÃÕÈÍ Çáíæã ÎÇáíÇ ãä ÇáÚáãÇÁ ÇáßÈÇÑ æÓíØÑ Úáíå ÇáÅÓÇÊÐå æÃÓÇÊÐÉ ÇáÊÇÑíÎ æÇáÊÑÈíÉ æÛÇÈ Úäå ÇáÝÞåÇÁ ÇáÐíä ÅÐÇ ßÇäæÇ áÇ íÒÇáæä Ýí ÇáãÌãÚ ÝÅäåã ÑÈãÇ ÛÇÈæÇ Úä ÇáÌáÓÉ ÇáÃÎíÑÉ. æÏÚÇ ÇáÈäæß ÇáÅÓáÇãíÉ Åáì ÊÕÍíÍ ãÓíÑÊåÇ æÇáÑÎæÌ ãä ÓÌä ÇáãÑÇÈÍÇÊ æÊØæíÑ ÃÏÇÆåÇ áÊÚÈÑ ÈÔßá ÃæÖÍ Úä ÇáÑÄì ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáÃãæÇá¡ ãÄßÏÇ Úáì Ãä ÇáÝæÇÆÏ ÇáãÍÏÏÉ ÓáÝÇ ÑÈÇ ãÍÑã ÅÐ Ãä ÇáÑÈÇ åæ ÒíÇÏÉ ÛíÑ ãÔÑæÚÉ Úáì ÑÃÓ ÇáãÇá æÈÇáÇÊáí åæ ÍÑÇã ãÊÓÇÆáÇ Úä ÇáÐí ÌÏ æÊÛíÑ ÍÊì íÓÊÕÏÑ ãÌãÚ ÇáÈäæß ÇáÅÓáÇãíÉ ÞÑÇÑÇ íÍá Ýíå ÝæÇÆÏ ÇáÈäæß ÇáÑÈæíÉ.
"Al-Qardhawi telah membentangkan ucapannya didalam sessi Sistem Bank Islam Antarabangsa di Doha yang dihadiri oleh wakil-wakil hal-ehwal agama, pentadbir-pentadbir majlis, pekerja-pekerja dan beberapa personaliti. Al-Qardhawi memulakan dengan mengesahkan bahawa faedah bank adalah haram dan berkata apa yang mereka dengari dari percakapan sebelum ini mengenai pandangan Sheikh Al-Azhar, Mohammad Syed Tantawi adalah tertolak dan ini telah disokong oleh keputusan Majlis Penyelidikan Islam yang awal dimana mereka mengambil keputusan bahawa faedah bank adalah riba yang diharamkan.

Telah dinyatakan pada tahun 1965 dibawah Sheikh Hassan Ma'mun, Sheikh Al-Azhar pada masa itu, dan anggota-anggotanya yang terdiri dari Sheikh-Shiekh Kabir seperti Shiekh Ali Al-Khafif, Shiekh Faraj Al-Sanhouri, Sheikh Mohammad Abu Zahra dan ulama-ulama besar yang lain. Perkara itu tidak berhenti setakat ini dimana telah disahkan oleh Majlis Fikh Islamiyyah yang timbul pada waktu tersebut seperti Majlis Fikh kepada Rabitah Al-Alam Al-Islami yang mewakili negara-negara Islam dan negara-negara yang menyertai muktamar tersebut telah sebulat suara bersetuju bahawa faedah bank adalah haram.

Al-Qardhawi mengesahkan bahawa ini adalah kempen jawapan terhadap ulama' Al-Azhar dengan menunjukkan bahawa Institut Penyelidikan Islam hari ini telah menyimpang dari ulama'-ulama' besar dan kawalannya, dari aspek sejarah dan tarbiyyah yang telah hilang darinya ulama'-ulama'. Mereka [ulama'-ulama'] yang jika masih berada didalam akademi tersebut kemungkinan tidak menghadiri sessi tersebut. Beliau menyeru kepada bank-bank Islam agar memperbetulkan rangka kerja dari Penjara Riba dan pembangunan prestasi agar ia bersih dari pandangan Islam didalam aspek Pengurusan Kewangan. Beliau mengesahkan bahawa faedah yang pasti (definite) akan membawa kepada riba yang diharamkan, kerana Riba ialah penambahan kepada pokok wang yang tidak halal, dan ia adalah haram secara keseluruhan (blanket), sehinggalah bank-bank Islam mengeluarkan keputusan yang komplex menghalalkan faedah bank-bank riba. " [Al-Watan, QATAR, 11 November 2002]

sumber : http://qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2761&version=1&template_id=130&parent_id=17
==========

Berikut adalah beberapa fatwa dari Syiekh Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai Faedah/Bunga bank :-

Fatwa Bunga Bank 1: Yusof al-Qardhawi
URL : http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=9016

Fatwa Faedah Bank dan Riba Jahiliyyah 2 - Dr Yusuf Al-Qardhawi
URL : http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=9062

wassalam

خيرالأمين