Pesan Buya Hamka sempena Hari Krismas dan perayaan agama lain

Primary tabs

Oleh Ust Aizam Mas'od

Pada perayaan Krismas tahun 2010, PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) dan KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI), mengeluarkan MESEJ KRISMAS BERSAMA, yang mengangkat tema: "Cahaya yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia." ((Bdk. Yoh. 1 : 9).

Sebahagian Mesej Krismas Bersama itu boleh disemak seperti berikut :

"Pada masa ini kita semua sedang berada di dalam suasana merayakan kedatangan, yang mengatakan:" Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai cahaya hidup "(Yoh. 8:12). Dalam merenungkan peristiwa ini, Rasul Yohanes yang tepat mendedahkan: "Cahaya yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya "(Lih. Yoh.1 :9-11). Suasana yang sama juga meliputi perayaan Krismas kita yang terjalin dan dibungkus untuk merenungkan harapan itu dengan tema: "Cahaya yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia".

Berikutnya, dikatakan dalam Mesej tersebut :

"Cahaya yang sesungguhnya, iaitu Isa Al-Masih yang menjelma menjadi manusia, telah datang ke dalam dunia. Walaupun banyak orang menolak Cahaya itu, namun Cahaya yang sesung-guhnya ini membawa pengharapan sejati bagi umat manusia. "...

"Krismas adalah tindakan nyata Allah untuk menyatukan kembali di dalam Kristus sebagai Ketua segala sesuatu yang telah diciptakan-Nya (Lih. Ef. 1:10). Semua yang dilihat-Nya baik adanya itu (Lih. Kej. 1:10), yang telah dirosakkan dan dicerai-beraikan oleh kejahatan manusia, mencari dirinya di dalam Cahaya itu. Oleh kerana itu, dengan menyambut dan merayakan Krismas sebaik-baiknya, kita menerima kembali, ─ dan demikian juga menyatukan diri kita dengan ─ karya penyelamatan Allah yang baik bagi semua orang. "

Menyemak Mesej Krismas Bersama PGI dan KWI tersebut, jelaslah bahawa perayaan Krismas adalah peringatan keagamaan bagi kaum Kristian. Krismas bukan sekadar ucapacara sosial dan budaya. Kaum Kristian meyakini Jesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, suatu keyakinan yang secara diametral bertentangan dengan keyakinan kaum Muslim.

Dalam dokumen Perlembagaan Dogmatik tentang Gereja (Lumen Gentium, 14) yang disahkan pada 21 November 1964, dalam Majlis Vatican II, di Rom, disebutkan: "Kerana satu-satunya Perantara dan jalan keselamatan adalah Kristus, yang hadir di antara kita di dalam Tubuhnya iaitu gereja ... Oleh kerananya tidak dapat diselamatkan orang-orang itu, yang walaupun tahu bahawa Gereja Katolik didirikan oleh Allah dengan perantaraan Jesus Kristus, sebagai sesuatu yang diperlukan, walaupun tidak mahu masuk ke dalamnya atau tidak mahu bertahan di dalamnya. "(Terjemahan by Dr. J. Riberu, Dokpen MAWI, 1983).

Sementara itu, dalam Islam, kepercayaan bahawa Jesus adalah Tuhan atau anak Tuhan dipandang sebagai satu kekeliruan yang amat sangat serius - satu kepercayaan yang dikritik keras oleh al-Quran. (Surah 5:72-73, 157; 19:89-91, dsb). Sebab, Isa A.Ş. adalah Nabi, utusan Allah, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dalam surah Maryam disebutkan, memberikan sifat bahawa Allah punya anak, adalah satu "Jenayah besar". Dan Allah berfirman dalam al-Quran (Terj.): "Hampir-hampir langit runtuh dan bumi terbelah dan gunung-gunung hancur. Bahawa mereka mendakwa bahawa al-Rahman itu mempunyai anak. "(QS 19:90-91).

Kerana itu, Prof. Hamka menyebut tradisi mencampur-baurkan Perayaan Hari Besar Agama Bersama, bukan menyuburkan kerukunan umat beragama atau membina toleransi, tetapi justeru menyuburkan kemunafikan. Pada akhir tahun 1960-an, Hamka menulis tentang cadangan perlunya diadakan perayaan Krismas dan Idul Fithri bersama, kerana waktunya berdekatan :

"Si orang Islam didengarkan dengan penuh khusyuk bahawa Tuhan Allah beranak, dan Isa Al-Masih ialah Allah. Sebagaimana tadi orang-orang Kristian disuruh mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dengan tenang, padahal mereka diajarkan oleh pendetanya bahawa Nabi Muhammad bukanlah nabi, melainkan penjahat. Dan al-Qur'an bukanlah kitab suci melainkan buku karangan Muhammad sahaja. Kedua-dua belah pihak, baik orang Kristian yang disuruh tafakur mendengar al-Qur'an, atau orang Islam yang disuruh mendengar bahawa Tuhan Allah itu ialah satu ditambah dua sama dengan satu, semuanya disuruh mendengar hal-hal yang mereka tidak percayai dan tidak dapat mereka terima ... Pada hakikatnya mereka itu tidak ada yang toleransi. Mereka kedua-dua belah pihak hanya menekan perasaan, mendengar ucapan-ucapan yang dimuntahkan oleh telinga mereka. Jiwa, raga, hati, sanubari, dan otak, tidak boleh menerima. Kalau keterangan orang Islam bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup sekalian Rasul. Jiwa raga orang Kristian akan mengatakan bahawa keterangan orang Islam ini harus ditolak, sebab kalau diterima kita tidak Kristian lagi. Dalam hal kepercayaan tidak ada toleransi. Sementara sang pastor dan pendeta menerangkan bahawa dosa waris Nabi Adam, ditebus oleh Jesus Kristus di atas kayu palang, dan manusia ini dilahirkan dalam dosa, dan jalan selamat hanya percaya dan cinta kepada Jesus. "

Demikian petikan tulisan Prof. Hamka yang ia beri judul: "Toleransi, Sekulerisme, atau Sinkretisme." (Lihat, buku Hamka, Dari Hati ke Hati, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002).

Saat terjadi pertembungan dengan kerajaan Indonesia dalam soal fatwa "Haram Mengikuti Perayaan Natal Bersama", Hamka menulis artikel berjudul "Bolehkah Suatu Fatwa Dicabut?" Di kolum "Dari Hati ke Hati" Majalah Panji Masyarakat No 324 tahun 1981. Baiklah kita kutip kembali sebahagian isi tulisan Hamka tersebut:

"Bolehkah orang Islam bersama-sama orang Kristian merayakan Hari Krismas? Demi kerukunan hidup beragama? Dan tentu ada orang yang ingin bertanya : Bolehkah orang Kristian-demi kerukunan hidup beragama merayakan pula hari Raya 'Idul Fithri dan Idul' Adha dengan umat Islam?

Kalau direnungi lebih dalam, hari Krismas bagi orang Kristian ialah memperingati dan memuliakan kelahiran Isa Al-Masih yang menurut kepercayaan Kristian Isa itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Dia adalah SATU dari TIGA TUHAN atau Triniti. Bila orang Islam turut sama-sama merayakannya, bukanlah bererti meyakini pula bahawa Isa itu adalah Tuhan, atau satu dalam yang bertiga, atau tiga oknum dalam satu.

Ketika orang merayakan Krismas, dilakukanlah beberapa upacara (ritual) yang di dalam bahasa Islam disebut ibadat. Membakar lilin, memakan roti yang dianggap bahawa ketika itu roti tersebut adalah daging Jesus, dan meminum air yang dianggap sebagai darah Jesus.

Ketika terjadi Munas MUI di Cipayung 1979 utusan MUI dari Kuala Lumpur membawa berita bahawa kaum Kristian di sana menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya bahawa perayaan Krismas adalah ibadat bagi mereka. Sudah lama hal ini diperbincangkan dalam kalangan kaum Muslimin. Tidak ada orang yang menyedari kehidupan beragama yang tidak meragukan halalnya orang Islam turut bersama-sama orang Kristian menghadiri hari Krismas, walaupun tidak ada pula orang Islam yang menolak anjuran kerukunan hidup beragama, dan orang Kristian pun belum pernah pergi bersama-sama berhariraya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha ke tanah lapang atau masjid. Dengan demikian bukanlah bererti bahawa mereka (orang Kristian) tidak hidup rukun dengan orang Islam.

Sebab itu dapatlah kita fahami bahawa Menteri-menteri Agama sejak Indonesia merdeka menyuruhkan sahaja pegawai-pegawai tinggi yang beragama Kristian menghadiri secara rasmi hari-hari peribadatan Kristian, Krsimasnya, Easternya dan lain-lain, pegawai tinggi Katolik untuk menghadiri hari Ibadat Katolik, dan pegawai tinggi Protestant untuk menghadiri hari ibadat Protestant, dan demikian pula dengan pegawai tinggi dari kalangan yang beragama Buddha. Dan dengan demikian sekali-kali tidak berkurang rukunnya kita hidup beragama.

Sejak Julai 1975 MUI wujud, dianjurkan kerukunan hidup beragama. Pihak Islam menerima anjuran itu dengan baik. Tetapi terus terang kita katakan bahawa bagaimana batas-batas kerukunan itu, belum lagi kita perkatakan secara konkrit!

Maka terjadilah di Jawa Timur, adanya larangan dari Kanwil P dan K menyiarkan satu karangan yang menerangkan aqidah orang Islam, bahawa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Erti ayat "Lam yalid walam yuulad" ini dilarang beredar, dengan alasan bahawa karangan ini mengandungi satu ayat yang bertentangan dengan kerukunan hidup beragama.

Sekarang keluar FATWA dari ulama-ulama, bukan dari Majlis Ulama sahaja, melainkan diluluskan juga oleh wakil-wakil dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan perkumpulan-perkumpulan Islam yang lain, bahkan juga dari Majlis Da'wah Islam (yang bergabung dengan Golkar) dalam pertemuan itu timbul kesatuan pendapat bahawa orang Islam yang turut dalam perayaan Krismas itu adalah mencampuradukkan ibadat, bersetuju aqidah Kristian, menyatakan Nabi Isa Almasih 'alaihissalam sebagai Tuhan.

Dan di dalam logik tentunya sudah dapat difahami, bahawa hadir di sana ialah menyatakan persetujuan pada amalan iu, apatah lagi jika turut pula membakar lilin, sebagaimana yang mereka bakar, atau makan roti yang menurut aqidah Kristian jadi daging Jesus, dan air yang diminum menjadi darah Jesus! Maka orang Islam yang menghadirinya itu termasuk dalam kefahaman ayat: (Barangsiapa menyatakan persetujuan dengan mereka, termasuklah dia dalam golongan mereka) (Al-Maidah: 51).

Apakah konklusi undang-undang dari yang demikian itu, kalau bukan haram?...

Penulis teringat ketika Majlis Ulama Indonesia mulai ditubuhkan (Julai 1975) seorang muballigh muda H. Hasyim Adnan bertanya: "Apa terjadi kalau kerajaan nanti tidak mahu menjalankan sesuatu keputusan dari Majlis Ulama?"

Saya jawab: "Tidak ada hukuman yang boleh kita pergunakan. Kita sebagai ulama hanya berkewajipan melakukan amar makruf nahi mungkar. Kewajipan kita di hadapan Allah hanya menyampaikan dengan jujur ​​apa yang kita yakini. Ulama menerima waris dari Nabi-nabi.Sebab itu kita warisi juga dari Nabi-nabi itu penderitaan dan penghinaan. Hukuman orang yang menolak kebenaran yang kita ketengahkan bukanlah dari kita. Kita ini hanya manusia yang lemah. Yang memegang hukuman adalah Allah Ta'ala sendiri. "

Demikian cetusan hati dan fikiran Buya Hamka yang kelihatan dituangkan dengan sepenuh hati dalam Majalah yang dipimpinnya tersebut.

Pada tarikh 7 Mei 1981, Prof. Dr. Hamka sebagai ketua umum MUI, membuat surat edaran, yang antara lain menyatakan bahawa fatwa "Haram Ikut Merayakan Krismas Bersama": "dipandang perlu untuk dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan pegangan kepada umat Islam dalam kewajipan mereka memelihara kemurnian aqidah Islamiyah, tanpa mengabaikan kerukunan hidup beragama. Dan sebagai Ketua Umum MUI saya menyeru supaya kita sama-sama menjaga ketenangan, kerukunan hidup beragama dan memelihara kemurnian aqidah. "

Rahmatullah 'ala Buya Hamka wa jazaahullah 'anna khairan kathiran wa ghafara lah...

Sumber http://mufakkir-islami.blogspot.com/2011/12/pesan-buya-hamka-sempena-hari-krismas.html