Gerakan Keagamaan & Pemikiran

 • [Indeks] Ensiklopedia Gerakan Keagamaan & Pemikiran jilid 1
  0001: Ibadhiyyah
  0002: Al-Ikhwan al-Muslimun
  0003: Orientalisme
  0004: Isma'iliyyah
  0005: El Opus Dei
  0006: Babiyyah dan Baha'iyyah
  0007: Bareilawisme

 • 0001: Ibadhiyyah

  TA'RIF

  Ibadhiyyah adalah salah satu kelompok (firqah) Khawarij moderat. Hanya saja para penganutnya tidak mau disebut sebagai salah satu kelompok Khawarij. Sebab mereka menganggap alirannya sebagai sebuah madzhab fiqh ijtihadi yang sunni, berdampingan dengan Syafi'iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hambaliyyah.

 • 0002: Al-Ikhwan al-Muslimun

   TA'RIF

  Al-Ikhwan al-Muslimun adalah sebuah gerakan Islam terbesar di zaman modern ini. Seruannya ialah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengajak kepada penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan nyata. Dengan tegar gerakan ini telah mampu membendung arus sekularisasi di Dunia Arab dan Islam.

 • TA'RIF
  Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang Islami. Yang dijadikan obyek studi mencakup peradaban, agama, seni, sastra, bahasa dan kebudayaannya. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dan dunia Islam. Caranya ialah dengan mengungkapkan kemunduran pola fikir dunia Islam dalam rangka pertarungan peradaban antara Timur (Islam) dengan Barat.

 • TA'RIF
  Isma'iliyyah adalah sebuah kelompok kebatinan yang dinisbatkan kepada Imam Isma'il bin Ja'far Shadiq. Secara lahiriah Isma'iliyyah cenderung kepada Syi ah yang mengagungkan Ahlu al-Bait. Tetapi hakikatnya kelompok ini menghancurkan 'aqidah Islamiyyah. Isma'iliyyah terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok dan berkembang sepanjang zaman sampai hari ini.

 • TA'RIF
  El Opus Dei ialah sebuah institusi (agama nonkepasturan) Kristen Katholik modern yang berupaya mengangkat ajaranajaran Injil dan kembali kepada kehidupan Masehi pertama. Hal itu harus diperjuangkan sesuai dengan ketentuan organisasi yang rapih dan rasmi dengan memanfaatkan nilai-nilai positif zaman modern. Jalannya adalah melalui penguasaan politik, ekonomi dan pendidikan. Lembaga ini ' merupakan persekutuan 'Salib Suci' dan organisasi amal yang bersifat ketuhanan.

 • TA'RIF
  Babiyyah dan Baha'iyyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada tahun 1260 H/ 1844 M di bawah asuhan Rusia, Yahudi Internasional dan Kolonialis Inggris dengan sasaran utamanya penghancuran 'aqidah Islamiyyah, memecah belah ummat dan memalingkan ummat Islam dari persoalan-persoalannya yang mendasar.

 • Bareilawisme adalah sebuah sekte tashawwuf yang muncul di India pada masa penjajahan Inggris. Pengikut aliran ini sangat keterlaluan dalam mencintai dan mengkultuskan Nabi-nabi dan Wali, terutama Nabi Muhammad SAW. Mereka meletakkan atributatribut ketuhanan kepada para Nabi dan Wali yang sama sekali di luar karakteristik manusia.

 • Hizb al-Ba'ats adalah sebuah partai nasionalis sekular yang menyerukan revolusi total dalam konsep dan nilai-nilai kearaban untuk dilebur dan dialihkan ke pangkuan sosialisme. Slogan yang dikumandangkannya berbunyi, "Bangsa Arab yang satu, memiliki missi yang satu." Missi termaksud adalah missi partai. Sedangkan sasaran-sasarannya tercermin dalam slogan "persatuan, kebebasan dan sosialisme".

 • THE BILALIANS

   

  TA'RIF

  'Ummat Islam' adalah sebutan terhadap gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Muslim kulit hitam di Amerika. Mereka mengadopsi Islam dengan pemahaman-pemahaman tersendiri yang didominasi semangat rasialisme. Gerakan ini kemudian dikenal dengan nama 'Bilalians', setelah sebagian doktrin-doktrinnya diperbaiki.

Artikel Berkaitan