SJ-14-0098 : lagi takhrij hadith.. jzkk

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0098 : lagi takhrij hadith.. jzkk

Dari Salman Al-Farisi r.a. berkata, “Rasulullah saw berkhutbah kepada kami di hari akhir dalam bulan Syaaban dengan sabdanya : Wahai manusia! Telah datang kepada kamu bulan yang hebat, bulan yang diberkati, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang Allah wajibkan berpuasa di siang harinya, menjadikan solat Tarawih sebagai sunat di malamnya. Sesiapa yang bertaqarrub (mendekatkan dirinya kepada Allah) dengan mengerjakan salah satu amalan kebaikan yang fardhu maka Allah menggandakan pahalanya sebanyak 70 kali amalan fardhu di bulan-bulan yang lain. Sesiapa yang mengerjakan amalan sunat maka pahalanya seperti mengerjakan amalan fardhu di bulan-bulan yang lain. Ramadan adalah bulan sabar, sedang balasan bagi sabar adalah Syurga. Ramadan adalah bulan muwasaah, bulan yang di dalamnya ditambah rezeki bagi orang beriman. Sesiapa yang memberi seseorang berbuka puasa, maka amalan itu merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya, menyelamatkan dirinya dari api neraka dan baginya sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu. Para Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Tidak semua dari kami mampu untuk memberi orang untuk berbuka puasa”. Rasulullah saw menjawab, “Allah memberi pahala tersebut (walaupun) kepada seseorang yang memberi buka puasa kepada seseorang yang berpuasa (walaupun) dengan sebiji buah kurma, secawan air kosong atau seteguk susu. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan dimana awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya selamat dari Neraka. Perbanyakkanlah di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Dua perkara darinya menyebabkan Tuhanmu redha kepada kamu. Dua perkara lagi kamu sangat memerlukannya. Dua perkara yang menyebabkan Tuhanmu redha kepada kamu ialah kamu (mengucapkan) mempersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kamu meminta keampunan dariNya. Dua perkara yang kamu sangat memerlukannya iala kamu memohon Syurga dari Allah dan kamu memohon dariNya supaya dijauhkan dari Neraka” (hadis riwayat Ibnu Khazimah).

SJ-14-0098 : lagi takhrij hadith.. jzkk

Bismillah
Wassolatu wassalam 'ala Rasulillah SAW

Lafaz hadis tersebut:

Úä ÓáãÇä ÞÇá : ÎØÈäÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ÂÎÑ íæã ãä ÔÚÈÇä ÝÞÇá : « ÃíåÇ ÇáäÇÓ ÞÏ ÃÙáßã ÔåÑ ÚÙíã ¡ ÔåÑ ãÈÇÑß ¡ ÔåÑ Ýíå áíáÉ ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ ¡ ÌÚá Çááå ÕíÇãå ÝÑíÖÉ ¡ æÞíÇã áíáå ÊØæÚÇ ¡ ãä ÊÞÑÈ Ýíå ÈÎÕáÉ ãä ÇáÎíÑ ¡ ßÇä ßãä ÃÏì ÝÑíÖÉ ÝíãÇ ÓæÇå ¡ æãä ÃÏì Ýíå ÝÑíÖÉ ßÇä ßãä ÃÏì ÓÈÚíä ÝÑíÖÉ ÝíãÇ ÓæÇå ¡ æåæ ÔåÑ ÇáÕÈÑ ¡ æÇáÕÈÑ ËæÇÈå ÇáÌäÉ ¡ æÔåÑ ÇáãæÇÓÇÉ ¡ æÔåÑ íÒÏÇÏ Ýíå ÑÒÞ ÇáãÄãä ¡ ãä ÝØÑ Ýíå ÕÇÆãÇ ßÇä ãÛÝÑÉ áÐäæÈå æÚÊÞ ÑÞÈÊå ãä ÇáäÇÑ ¡ æßÇä áå ãËá ÃÌÑå ãä ÛíÑ Ãä íäÊÞÕ ãä ÃÌÑå ÔíÁ » ¡ ÞÇáæÇ : áíÓ ßáäÇ äÌÏ ãÇ íÝØÑ ÇáÕÇÆã ¡ ÝÞÇá : « íÚØí Çááå åÐÇ ÇáËæÇÈ ãä ÝØÑ ÕÇÆãÇ Úáì ÊãÑÉ ¡ Ãæ ÔÑÈÉ ãÇÁ ¡ Ãæ ãÐÞÉ áÈä ¡ æåæ ÔåÑ Ãæáå ÑÍãÉ ¡ æÃæÓØå ãÛÝÑÉ ¡ æÂÎÑå ÚÊÞ ãä ÇáäÇÑ ¡ ãä ÎÝÝ Úä ããáæßå ÛÝÑ Çááå áå ¡ æÃÚÊÞå ãä ÇáäÇÑ ¡ æÇÓÊßËÑæÇ Ýíå ãä ÃÑÈÚ ÎÕÇá : ÎÕáÊíä ÊÑÖæä ÈåãÇ ÑÈßã ¡ æÎÕáÊíä áÇ Ûäì Èßã ÚäåãÇ ¡ ÝÃãÇ ÇáÎÕáÊÇä ÇááÊÇä ÊÑÖæä ÈåãÇ ÑÈßã : ÝÔåÇÏÉ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ¡ æÊÓÊÛÝÑæäå ¡ æÃãÇ ÇááÊÇä áÇ Ûäì Èßã ÚäåãÇ : ÝÊÓÃáæä Çááå ÇáÌäÉ ¡ æÊÚæÐæä Èå ãä ÇáäÇÑ »

Diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, tetapi dengan katanya: "Jika sahih hadis ini".

Status hadis: Kata Albani: "Mungkar". Kerana terdapat perawinya 'Ali bin Zaid adalah Dhaif.

Kata Ibn Khuzaimah mengenai 'Ali bin Zaid ini:

" áÇ ÃÍÊÌ Èå áÓæÁ ÍÝÙå "

"Aku tidak berhujjah dengannya kerana buruk ingatannya'.

Rujukan:
- Sahih Ibn Khuzaimah: 3/191
- Silsilah Dhaifah: 2/263

Wallahu a3lam